doi:10.3849/1802-7199

Pokyny pro autory

Základní parametry článků

Časopis tvoří recenzované články, které splňují nejvyšší nároky na kvalitu příspěvků a erudici autora. Články musí naplňovat požadovaná kvalitativní a formální kritéria a obligatorně procházejí recenzním řízením. Články jsou přijímány především v anglickém, případně českém nebo slovenském jazyce. Text vždy povinně zpracujte s využitím do šablony.

12.6.2023 10:10:35 | přečteno 4314x | Frank | Celý článek
 

Jak pracovat se šablonou

Autorské příspěvky (články) jsou přijímány pouze v elektronické podobě ve formátech docx zpracované za obligatorního použití šablony. Šablona obsahuje rovněž doplňující instrukce pro zpracování článků.

16.12.2014 23:28:24 - aktualizováno 11.6.2023 17:27:29 | přečteno 4929x | Frank | Celý článek
 

Jak napsat optimalizovaný název článku

Optimalizace v kontextu akademických článků se pojí s SEO, což je zkratka pro „search engine optimization”. Odkazuje k optimalizaci názvů pro internetové vyhledávače, resp. metody, které mohou pomoct vašemu článku se dostat na přední místa ve vyhledávačích.

12.6.2023 7:02:49 | přečteno 609x | Frank | Celý článek
 

Jak zvolit správná klíčová slova

K optimalizaci článku je potřeba se zaměřit na klíčová slova, s jejichž pomocí poté snáze vytvoříte abstrakt a nadpis. Propojením těchto tří komponent umožníte, aby byl váš článek na internetu lépe vyhledatelný.

12.6.2023 7:31:06 | přečteno 598x | Frank | Celý článek
 

Jak napsat dobrý abstrakt

Vytvoření abstraktu bývá posledním krokem před odesláním článku. Abstraktu je třeba věnovat zvýšenou pozornost, neboť právě podle něj většinou čtenáři článek naleznou a rozhodnou se, zda jim stojí za přečtení. Existuje silná korelace mezi online zobrazením a následnými citacemi článků v časopisech.

11.6.2023 21:49:58 | přečteno 606x | Frank | Celý článek
 

Jak citovat použité zdroje

Při psaní odborného textu jakéhokoliv typu se vyžaduje uvedení odkazů na zdroje, z nichž jste při jeho psaní čerpali. Skutečnost, že určitá informace není vaší myšlenkou, musí být v textu jednoznačně deklarována (výrazně označena). Hlavním pravidlem dobrého citování je, aby zdroj byl jednoznačně identifikovatelný a dohledatelný na základě vámi uvedených údajů.

11.6.2023 18:20:01 | přečteno 18821x | Frank | Celý článek
 

Zkratky a akronymy

Zkratky a akronymy vždy vysvětlete nebo rozepište při jejich prvním použití v textu a uvádějte a rozepisujte je vždy v jazyce příspěvku. U textů psaných v českém nebo slovenském jazyce používejte zavedených ekvivalentů cizojazyčných zkratek a akronymů buď částečně (např. NATO – Organizace Severoatlantické smlouvy), nebo úplně (např. OBSE – Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě). Tam, kde neexistuje zavedený a všeobecně známý ekvivalent v těchto jazycích, rozepište zkratku či akronym v původním jazyce a v českém/slovenském jazyce (např. RMA – Revolution in Military Affairs; Revoluce ve vojenských záležitostech).

11.6.2023 20:06:15 | přečteno 8079x | Frank | Celý článek
 

Obrázky, grafy a tabulky

Obrázky a grafy by měly být připojeny jako samostatné soubory skrze Open Journal System. Vkládají se buď pomocí tlačítka Nahrát (Upload) nebo přetažením souboru z vaší složky v počítači do pole vyznačeného přerušovanou čarou. Pro obrázky a grafy zvolte v OJS název komponentu „Obrázek“ (Figure), pro tabulky „Tabulka“ (Table). Zároveň by je měl autor zahrnout do samotného článku.

11.6.2023 20:24:52 | přečteno 4179x | Frank | Celý článek
 

Profesní životopis

CV se vkládá jako prostý text do dialogového okna v Open Journal Systemu (OJS). Při vkládání příspěvku do OJS je vložení CV součástí kroku 3. Vložit metadata (Enter Metadata). V sekci Seznam přispěvatelů (List of Contributors) rozklikněte každého autora šipkou nalevo a zvolte Upravit (Edit). Zde vyplňte ORCID, url (pokud existuje), vaši instituci a následně do okna Biografické údaje (Bio Statement) vyplňte svůj stručný nestrukturovaný profesní životopis ve formě plynulého textu o rozsahu 400-500 znaků (včetně mezer) v anglickém jazyce. Autoři českých a slovenských příspěvků dodají kromě anglické verze svůj profesní životopis ve stejném rozsahu v češtině nebo slovenštině (okno čeština). Autor odpovídá za kvalitu překladu a správnost anglického textu.

16.12.2014 23:27:50 | přečteno 3190x | Frank | Celý článek
 

Způsob a termíny doručování článků

Uzávěrky pro jednotlivá čísla časopisu jsou vždy 15. března a 1. října kalendářního roku. Zájemci o publikování mohou své příspěvky zpracované v souladu s Pokyny pro autory a Etickými standardy zaslat prostřednictvím aplikace Open Journal System.

Časopis Obrana a strategie od autorů nevybírá publikační ani jiné poplatky.

16.12.2014 23:28:29 | přečteno 3107x | Frank | Celý článek
 
Vytvořeno 16.12.2014 23:23:33 | přečteno 8952x | Frank