doi:10.3849/1802-7199

ARNAS, Neyla (ed.). Fighting Chance: Global Trends and Shocks in the National Security Environment.

Libor FRANK

Více o autorovi

Autor:

ARNAS, Neyla (ed.)

Arnas obalka, obrázek se otevře v novém okně

Název:

Fighting Chance: Global Trends and Shocks in the National Security Environment.

Místo vydání:

Dulles

Vydavatel:

National Defense University Press and Potomac Books

Rok:

2009

Počet stran:

330

ISBN:

978-1-59797-495-0

V roce 2009 vyšla společným úsilím Center for Technology and National Security Policy (CTNSP - součást National Defense University ve Washingtonu) a nakladatelství Potomac Books, Inc. velmi inspirativní publikace s názvem Fighting Chance: Global Trend and Shocks in the National Security Environment.

Jak již název napovídá, jde o publikaci věnovanou analýze a prognóze vývoje základních trendů bezpečnostního prostředí a jejich dopadům na americkou národní bezpečnost. Publikace je výsledkem projektu „Trends and Shocks“, který zpracovával CTNSP na základě zadání amerického ministerstva obrany. Jeho cílem bylo vytvoření studie identifikující dlouhodobé trendy vývoje bezpečnostního prostředí, jeho možné šoky (významné geopolitické, technologické nebo jiné zvraty mající zásadní dopad na bezpečnostní politiku a postavení USA, jako bylo např. vypuštění Sputniku, pád berlínské zdi, 9/11 nebo hurikán Katrina) a nastiňující soubor doporučení ke snížení z nich vyplývajících rizik pro národní bezpečnost USA.

Činnost týmu, v němž působili jak američtí, tak i zahraniční odborníci (z Velké Británie, Austrálie, Švédska, Singapuru) z akademické sféry, oblasti průmyslu, vládních institucí i občanské bezpečnostní komunity, řídila, publikaci editovala a autorsky se na ní podílela Neyla Arnas (CTNSP). Mezi přispěvateli nalezneme i taková jména jako např. Robert E. Armstrong, William M. Bellamy, Geoffrey Dabelko, Mark D. Drapeau, Dale F. Eickelman, David F. Gates, Carl Haub, Neil Jacobstein, Peter Katona, Michael Krepon, Ian O. Lesser, Michael Moodie, Steven Pifer, Gregory J. Rattray, Robert S. Ross, Edward Schumacher-Matos a řadu dalších respektovaných odborníků.

Tým tvůrců jednotlivých příspěvků (částí) publikace byl co do jejich profesního zaměření velmi různorodý, nicméně publikace má jasnou strukturu a je velmi přehledná. Lze říci, že editorce se podařilo autorský tým „ukočírovat“ a dát vznik velmi čtivé, informačně bohaté a inspirativní publikaci.

Dle zadání amerického ministerstva obrany sledovala část autorského týmu trendy v šesti základních kategoriích: konflikt, demografie, ekonomika, životní prostředí, věda a technologie a ve společné kategorii pro kulturu, identitu a vládnutí. Další skupina autorů - specialistů pak sledovala jejich relevanci pro lokální, resp. regionální úroveň. Výsledkem je publikace, která je vnitřně rozdělena do tří hlavních částí.

První část popisuje tzv. funkční trendy, které je možné maximálně zobecnit a jejichž dopad má globální charakter. Patří sem např. trendy ve vývoji konfliktu v posledních desetiletích, globální demografické trendy a disproporce, celosvětová provázanost ekonomiky, energetiky a otázek ochrany životního prostředí, zdravotní péče, ale i rozvoj nových technologií a oblastí (nanotechnologie, kyberprostor) a tzv. life sciences (biotechnologie, moderní medicína aj.).

Část druhá pak sleduje lokální a regionální vývoj a snaží se jednak identifikovat vazbu na globální trendy popisované v části první, jednak se pokouší odhalit možná budoucí extrémní vychýlení z těchto trendů (shocks) na regionální úrovni, která je poznamenána unikátními historickými, politickými, náboženskými, kulturními aj. vlivy. Zvláštní pozornost je proto věnována i otázkám kulturní identity. Zpracovatelé této části publikace se geograficky zaměřili především na oblast Blízkého východu, Afriku, Čínu, Evropu a NATO, Rusko a Eurasii, jižní Asii a Latinskou Ameriku.

Část třetí pak představuje shrnující, synergickou část publikace, která sumarizuje trendy, a upozorňuje dokonce i na možné šoky ve vývoji bezpečnostního prostředí (z pohledu USA), obsahuje též i konkrétní doporučení či výzvy směřující k adaptaci struktur zajišťujících americkou národní bezpečnost.

Publikace je velmi informačně vyčerpávající, podrobná, odborníkům pohybujícím se v oblasti analýz a predikcí vývoje bezpečnostního prostředí však nepřináší nijak dramaticky nové nebo šokující poznatky. Její přínos však spočívá ve velmi zdařilé syntéze informací interdisciplinárního původu a dosud publikovaných poznatků. Pro evropského čtenáře mohou být některé závěry publikace dokladem amerického náhledu na svět a jeho vývoj, na druhou stranu ale tento pohled z druhé strany oceánu, např. na některé trendy ve vývoji Evropy, může být inspirující, provokující, přinejmenším však hodný pozornosti a zamyšlení. Za zmínku stojí např. úvaha o možném konfliktu uvnitř Evropské unie způsobeném erupcí demografických a sociálních tenzí. (Českého čtenáře jistě zaujme i zmínka o současné České republice, která je v části věnované demografii uváděna jako příklad extrémního demografického vývoje společnosti).

Podobně jako v dalších současných publikacích zabývajících se tématem bezpečnosti a bezpečnostního prostředí i zde je hlavní pozornost věnována především nevojenským hrozbám a převážně civilním aspektům vývoje současného světa. To však neznamená, že vojenská dimenze bezpečnosti je zcela opomíjena, spíše je přítomna jen v pozadí. Už skutečnost, že zadavatelem studie bylo americké ministerstvo obrany a hlavním institucionálním zpracovatelem Univerzita národní obrany, svědčí o tom, jaká pozornost je soustřeďována i na nevojenské aspekty bezpečnosti ze strategické úrovně amerického vojensko-politického aparátu. Závěry publikace proto zahrnují i konkrétní a místy velmi podrobná doporučení pro americké ozbrojené síly, zejména pro oblast jejich řízení, vzdělávání a vedení.

Lze konstatovat, že Neyle Arnas se podařilo dát dohromady vynikající tým a sestavit výbornou publikaci, která spojuje jak vojenské, tak civilní pohledy na vývoj bezpečnostního prostředí a je v mnoha ohledech originální i v pozitivním smyslu provokativní. Přínos publikace je možné také spatřovat v její velké názornosti, systematičnosti a metodologické inspirativnosti a přímo vybízí k tomu, aby podobným způsobem byly identifikovány trendy vývoje bezpečnostního prostředí z pohledu České republiky.


Title in English:

ARNAS, Neyla (ed.). Fighting Chance: Global Trends and Shocks in the National Security Environment.

Title in Czech/Slovak:

-

Author(s):

Libor Frank

Type:

Book Review

Language:

Czech

Abstract:

-

Journal:

Obrana a strategie (Defence & Strategy)

Publisher:

University of Defence

ISSN:

ISSN 1214-6463 (print) and ISSN 1802-7199 (on-line)

DOI:

10.3849/1802-7199.10.2010.01.110-112

Issue:

Volume 10, Number 1 (June 2010)

Pages:

110-112

Received: 9 April 2010

Accepted: 9 April 2010

Published online: 15 June 2010Vytvořeno 15.6.2010 7:24:59 | přečteno 7965x | Hlavacek

Diskuze

Do diskuze zatím nikdo nepřispěl.