doi:10.3849/1802-7199

BAYLIS, John, et al. Strategy in the Contemporary World

Karel ZETOCHA

Více o autorovi

***

BAYLIS, John, WIRTZ James, COHEN Eliot, GRAY S. Colin (eds.). Strategy in the Contemporary World: An Introduction to Strategic Studies, Oxford: Oxford Univerzity Press, 2007. 392 s. ISBN 0199289786.


Přestože strategie není samostatným vědním oborem etablovaným na akademické půdě, představuje oblast studia, která se již od poloviny dvacátého století těší velké pozornosti. Oblast strategie byla až po druhou světovou válku především doménou vojenských profesionálů a strategické myšlení se soustředilo na ryze technicko-vojenskou problematiku plánování a vedení vojenských operací. S nástupem nukleárních zbraní ale přestalo být plánování vojenských operací již jen čistě vojenskou záležitostí. Účinky nukleárního arzenálu učinily vojenské plánování otázkou, která zdaleka přesáhla prostory armádních štábů. V podmínkách reálné jaderné hrozby mohl mít každý konflikt nedozírné následky; strategie se stala tématem politických jednání, filozofických úvah, předmětem akademického zkoumání i námětem mediálních debat.

Postupem času obracela strategická studia svou pozornost k řadě otázek od logiky nukleárního konfliktu a odstrašení, přes odzbrojení a jeho kontrolu, až po debatu o podstatě lidské bezpečnosti či vedení humanitárních operací. Strategie se etablovala na katedrách politologie a mezinárodních vztahů a částečně také přebrala metodologii těchto sociálních věd. Nadále tak zůstává způsobem myšlení, avšak v průběhu posledních desítek let se ustálily okruhy otázek, kterými se strategické uvažování zaobírá. Kniha Strategy in the Contemporary World je především zdařilým shrnutím základních problémů, kterým se strategická studia věnují, a má posloužit jako učebnice pro všechny, kdo se chtějí s problematikou strategie blíže seznámit.

Jde o jednu z prvních (ne-li vůbec první) učebnici strategie, kde se podařilo obsáhnout a vysvětlit problematiku strategických studií v celé její šíři. Jednotlivé části knihy kopírují vývoj na poli strategických studií a jako celek podávají ucelený obraz o tomto oboru lidského vědění. V prvé části nalezneme texty věnované základním otázkám svázaným s konflikty a vedením válek, jako je původ a podstata válek, jejich vznik a možnosti jejich omezení - mezinárodní právo či politické jednání. Pozornost je věnovaná nejen válečnému umění, tak jak bylo zachyceno v klasických dílech historie, ale i rozboru novodobých konfliktů dvacátého století, včetně nejnovějšího vývoje ve vedení vojenských operací. Další část je souhrnem teoretických konceptů strategie z druhé poloviny dvacátého století, které vznikly především jako reakce na zavedení jaderných zbraní do výzbroje armád. Závěrečná kapitola přibližuje uvažování o aktuální problematice vedení vojenských operací, především vlivu technologie na vojenství, způsobům vedení boje s nestátními aktéry, mezi něž patří teroristické či odbojové skupiny.

Strategy in the Contemporary World: An Introduction to Strategic Studies je učebnicí, která byla sestavena širokým týmem odborníků z předních univerzitních pracovišť strategických studií v USA a Velké Británii. Bylo by zbytečné vyzdvihovat jednotlivá jména, neboť řada osob v autorském týmu se již stala ve svém oboru pojmem a není tudíž třeba je blíže představovat. Avšak čím více velkých jmen v kolektivu, tím bývá obtížnější udržet jednotné zaměření a přístup tak, aby se výsledná publikace nestala souborem odlišných textů.

Editorům se podařilo nejen dát dohromady autorský kolektiv respektovaných odborníků, ale taktéž udržet jednotnou skladbu a pojetí dílčích příspěvků. Navzdory pestré autorské škále a někdy značně rozdílné problematice působí výsledný text kompaktně a je přístupný širokému okruhu čtenářů. Na jednotlivých částech je znatelná erudice autorů, kteří neopakují známá klišé, ale dokážou problematiku rozebrat, dostat se k jádru věci a vyvodit neotřelé závěry. Na druhé straně si uchovávají dostatečný nadhled, aby mohli na omezeném prostoru shrnout mnohdy komplikovaný vývoj v oboru a srozumitelně jej představit širší veřejnosti. Všechny texty jsou navíc doplňovány úryvky či citacemi, shrnutím nejdůležitějších bodů, obsahují též otázky k diskuzi. Pro zájemce o hlubší poznání problematiky je na konci každé části uveden seznam nejdůležitějších publikací (anglicky psaných), které znamenaly milníky ve studiu konkrétního tématu. Není divu, že se kniha stala hned po svém vydání bestsellerem.

Učebnice Strategy in the Contemporary world byla poprvé vydána v roce 2002 a o jejím vřelém přijetí veřejností svědčí fakt, že ještě téhož roku následoval dotisk a další série byly vytištěny v každém následujícím roce. Kniha se za krátkou dobu stala klasikou ve svém oboru a základním studijním materiálem pro každého zájemce o studium strategie. Je tedy zcela přirozené, že v letošním roce (2007) autorský kolektiv na svou práci navazuje druhým, doplněným vydáním. Autoři se nenechali ukolébat úspěchem prvního vydání a původní text se dočkal přidání množství doplňujících informací.

Druhé vydání se čtenářům představuje v novém grafickém provedení, které podtrhuje rozdělení jednotlivých pasáží na části tak, aby samotný text zůstal přehledný a usnadnil studentům orientaci v poměrně složitém tématu. Zajímavé a inspirativní je taktéž doplnění jednotlivých částí o odkazy na internetové adresy, takže si student může při práci s učebnicí okamžitě vyhledávat na internetu další studijní zdroje.

Z pohledu čtenářů jsou ale nejzajímavější doplnění samotného textu. Oproti předchozímu vydání byl obsah učebnice zdařile aktualizován; zahrnuje nejen „klasická“ témata v rámci strategie, ale zachycuje i nejnovější vývoj na poli strategických studií. V reakci na události počátku 21. století byla kniha doplněna v oblasti problematiky boje proti terorismu a strategie boje proti nepravidelným protivníkům vůbec. Některé pasáže zapracovávají nejvýše aktuální zkušenosti z Iráku či Afghánistánu a poskytují širší teoretickou reflexi současných konfliktů.

Strategy in the Contemporary world je zdařilou učebnicí, kterou je možné doporučit jako základní literaturu pro všechny kurzy, které se problematice strategických studií věnují. Potěšující zprávou je, že druhé vydání této knihy posunulo již tak vysokou laťku nastavenou prvním dílem ještě výše. V současné době jde zřejmě o to nejlepší, po čem může zájemce o úvod do strategických studií sáhnout. Na tomto místě nemohu nepřipomenout, že kolektiv autorů při Ústavu strategických studií v příštím roce chystá učebnici strategie v českém jazyce. Ambice zmíněné učebnice jsou sice skromnější, než je rozsah právě představené knihy, nicméně bude jistě znamenat významný krok v etablování strategických studií v České republice. Doufejme, že se autoři alespoň z části inspirují právě recenzovanou knihou.

Vytvořeno 9.1.2008 1:41:17 | přečteno 9462x | Hlavacek

Diskuze

Do diskuze zatím nikdo nepřispěl.