doi:10.3849/1802-7199

Bezpečnostně-rozvojový vztah: typologie, historie a implementace měnícího se paradigmatu

Článek reaguje na současný stav bádání v oblasti bezpečnostně-rozvojového vztahu a pokouší se prozkoumat nepřehledný prostor jeho interpretací a implementací. Analyzuje způsoby, jimiž je interpretován vztah mezi bezpečností a rozvojem, a ukazuje, jak se rozvíjel výklad bezpečnostně-rozvojového vztahu. Text také nabízí empirický materiál umožňující nahlédnout na různorodost dopadů spojení bezpečnosti a rozvoje. Upozorňuje na to, že i když se jedná o širokou a různorodou interdisciplinární debatu, generují se z ní tři obecné postoje. První postoj vychází z předpokladu, že bezpečnost je prerekvizitou rozvoje, druhý postoj z toho, že rozvoj je prerekvizitou bezpečnosti, a třetí stojí na myšlence, že rozvoj jde ruku v ruce s bezpečností. I oblast konceptů se ukazuje jako velmi různorodá. Současné koncepty se liší zejména tím, čí rozvoj a čí bezpečnost berou na vědomí a jakou z daných hodnot (rozvinutost a bezpečí) chápou jako důležitější a jak ji interpretují (co to je „rozvinutost“ a „bezpečí“). Na operační úrovni je zřejmé, že bezpečnostně-rozvojový vztah není jen akademickou a teoretickou úvahou či pózou, nýbrž že má vliv na praxi a dokázal změnit jak národní politiky, tak mezinárodní politiku. Předložený empirický materiál nevypovídá nic o tom, jak je tato změna masivní a kolik aktérů zasáhla, nicméně potvrzuje, že nejde o okrajový fenomén, neboť se týká významných hráčů mezinárodního systému i pravidel upravujících fungování systému.

Šárka WAISOVÁ

ikona souboruČlánek ve formátu PDF

Abstract

The article is a response to the contemporary state of research of the security-development nexus and attempts to analyze the heterogeneous area of its interpretations and implementations. It analyzes the ways and describes the development of interpretations of the security-development nexus. The text also offers empirical material to enable looking at the variety of effects. It shows that despite a broad interdisciplinary debate, three general attitudes have been generated. The first one is based on the idea that security is the prerequisite of development, the second one that development is the prerequisite of security, and the third one that security and development go hand in hand. The area of concepts appears to be wide and varied as well. The contemporary concepts differ mainly in whose development and whose security they take into account, and which one from these two values (development or security) is understood as more important and how it is interpreted (what is “security” and what is “development”). On the operational level it is clear, that the security-development nexus is not only an academic and theoretical reflection or pose, but that it also influences the practice and changes the national, as well as the international politics. The presented empirical material does not say anything about the size of the change and the number of actors affected, however, it shows that it is no marginal phenomenon, because it has affected important players in the international system as well as rules governing the system.

Klíčová slova

Bezpečnostně-rozvojový vztah; rozvoj, bezpečnost; rozvojová politika; bezpečnostní politika.

Keywords

Security-development nexus; development, security; development policy; security policy.

Poděkování

Autorka textu by ráda poděkovala oběma recenzentům za cenné komentáře, které jí poskytly řadu cenných postřehů nejen k tomuto článku, ale přínosných i pro další práci a rovněž Grantové agentuře ČR (P408/10/0091) za finanční podporu výzkumu.

***

ÚVOD

Součástí kanadského angažmá v Afghánistánu je vedle provinčního rekonstrukčního týmu v Kandaháru také řada rozvojových projektů. Jedním z největších a nejdražších (cca 50 milionů amerických dolarů) je rekonstrukce přehrady Dahla a výstavba navazujícího zavlažovacího systému. Projekt výstavby přehrady Dahla je financován a organizován Kanadskou rozvojovou agenturou (CIDA). Kanada chtěla prostřednictvím přehrady a zavlažovacího systému vytvořit infrastrukturní podmínky, které by umožnily místním obyvatelům realizovat trvale udržitelné ekonomické aktivity bez závislosti na sezonním počasí. Existence funkční přehrady a zavlažovacího systému by zlepšily jak jejich ekonomickou (trvalý dostatek elektrické energie) a potravinovou, tak bezpečnostní situaci, neboť místní obyvatelé by přestali být závislí na spolupráci s povstalci a pěstování opia, které mohou prodávat jen nelegálním způsobem.[1]

Výstavba přehrady Dahla se však od roku 2008 komplikovala. Klíčovým problémem se stala bezpečnostní situace v oblasti. Rozvojoví pracovníci CIDA i zaměstnanci kanadské stavební firmy SNC Lavalin byli opakovaně vystaveni útokům povstalců a stavba přehrady byla dočasně zastavena do té doby, než CIDA uzavřela kontrakt o ochraně kanadských pracovníků se soukromou kanadskou bezpečnostní firmou (Globe Risk International). Ani po dostavbě přehrady však není situace klidná. Afghánská bezpečnostní firma (Watan Risk Managment), která byla najata k ochraně objektu, se dostala do sporu s kanadskými pracovníky a v únoru 2010 obrátila zbraně proti zaměstnancům CIDA, SNC Lavalin i Globe Risk International. CIDA následně stáhla z bezpečnostních důvodů všechny své zaměstnance, kanadské firmy pak všechny technické pracovníky, inženýry i bezpečnostní ochranku.[2]

Kanadská vláda, koaliční síly a kanadské bezpečnostní firmy chránící přehradu Dahla řeší v posledních letech otázku, zda by se přehrada mohla stát potenciálním cílem teroristického útoku podobně jako sousední přehrada Kajaki.[iii] Dostavba přehrady a zavlažovacího systému „přinese místnímu obyvatelstvu velký prospěch, což ji předurčuje k tomu, aby se stala cílem tálibánského útoku“.[iv] Situaci přehrady Dahla komplikuje fakt, že kanadský provinční rekonstrukční tým opouští Kandahár v roce 2012 a ochranu místních obyvatel i přehrady Dahla přenechává americkým ozbrojeným silám.[3] Dostavba přehrady a zavlažovacího systému „přinese místnímu obyvatelstvu velký prospěch, což ji předurčuje k tomu, aby se stala cílem tálibánského útoku“.[4] Situaci přehrady Dahla komplikuje fakt, že kanadský provinční rekonstrukční tým opouští Kandahár v roce 2012 a ochranu místních obyvatel i přehrady Dahla přenechává americkým ozbrojeným silám.[5]

V případě přehrady Dahla je dobře patrné, jak blízko k sobě mají a jak jsou propojené rozvojové a bezpečnostní aktivity a projekty. Kanada chtěla obnovit přehradu Dahla a vybudovat zavlažovací systém, aby posílila bezpečnost místních obyvatel v duchu myšlenky, že nerozvinutá a chudá společnost nemůže být nikdy bezpečná, a zlepšila kvalitu jejich života a umožnila jim odpoutat se od závislosti na povstalcích. Prostředí v oblasti však bylo natolik nebezpečné, že stavbu přehrady musely chránit kanadské i afghánské bezpečnostní firmy, přičemž afghánská bezpečnostní firma nakonec obrátila zbraně proti kanadským pracovníkům a Kanada pozastavila rekonstrukci přehrady. Dokončení přehrady se však nakonec stalo zdrojem nových obav, neboť přehrada byla vyhodnocena koaličními silami jako jeden ze strategických cílů případných povstaleckých útoků.

Ačkoliv uvedený příklad ukazuje, jak úzce spolu bezpečnost a rozvoj souvisejí, pokud se podíváme na vztah rozvoje a bezpečnosti v historické perspektivě, vidíme, že rozvoj a bezpečnost jsou oblasti, které nebyly celá desetiletí dávány do souvislosti. Rozvojová politika desítky let opomíjela témata jako konflikt či násilí a bezpečnostní experti nerozvinutost jako možné téma bezpečnostní politiky ignorovali ještě déle. Myšlenka o vzájemném vztahu mezi bezpečností a rozvojem se objevila v 80. letech 20. století na půdě OSN v několika odborných zprávách (srovnej např. zprávu Brandtovy nebo Palmeho komise), [6] nebyla však přesněji artikulována a její dopad na politickou praxi byl minimální.

Kvalitativně jiné období nastává v 90. letech, kdy bezpečnostně-rozvojový vztah přestává být jen normativní pózou. Nárůst mírových a státotvorných operací v různých částech světa (Somálsko, Kosovo, Východní Timor, Šalamounovy ostrovy, Haiti a mnohé další), zkušenosti z těchto operací a potřeby efektivního a účinného postupu při stabilizaci a rekonstrukci přispěly k integraci bezpečnostní a rozvojové politiky a zapojení ozbrojených sil do humanitárních a mírových operací a pomohly tomu, že nerozvinutost byla v různých konceptech (viz dále) zařazena do seznamu bezpečnostních hrozeb. Bezpečnostně-rozvojový přístup se nejprve rozšířil na půdě OSN (srovnej např. Agendu pro mír Butruse-Ghálího z roku 1992 nebo Zprávu o lidském rozvoji UNDP vydanou v roce 1994), později začal pronikat do politiky hlavních dárců a významných mezinárodních organizací (např. MMF, Světové banky, OECD a EU)[7].

Vytváření vztahu mezi bezpečností a rozvojem pokračuje. V posledních letech vychází především z myšlenky, že je třeba realizovat rozvoj i v nebezpečném prostředí, protože v nerozvinuté a chudé společnosti nelze udržet bezpečnost.[8] Představa o vzájemné propojenosti bezpečnosti a rozvoje se jedinečným způsobem rozšířila po roce 2001 v souvislosti s přístupem mezinárodního společenství ke stabilizaci a rekonstrukci Afghánistánu a Iráku (což mj. v roce 2002 reflektoval akademický prostor založením nového odborného interdisciplinárního časopisu „Conflict, Security & Development“). „Boj za spravedlnost, prosperitu a bezpečnost je nyní chápán jako jedna činnost a znovuoddělení bezpečnosti a rozvoje se stalo nepravděpodobným.“[9]  Rozvoj se stal bezpečnostní strategií. Dnes jsou rozvojové projekty realizovány v prostředí, kde probíhá povstalecký boj, a stávají se strategií boje proti povstalcům.[10]

Myšlenka o existenci vzájemného vztahu mezi bezpečností a rozvojem je přítomna v mezinárodní politice více než dvě desetiletí, přesto nebyla dosud jasně uchopena, teoretizována a konceptualizována a představuje velmi barevné a různorodé pole. Úvahy o vztahu mezi bezpečností a rozvojem tvoří směsice rozmanitých přístupů a interpretací, které navíc generují velmi odlišné praktické dopady. Předložený text reaguje na současný stav bádání v oblasti bezpečnostně-rozvojového vztahu a má dvě ambice: zaprvé bude analyzovat způsoby, jimiž je interpretován vztah mezi bezpečností a rozvojem a pokusí se „nakreslit mapu“, která ukáže, jakým způsobem se rozvíjela interpretace bezpečnostně-rozvojového vztahu, zadruhé se pokusí postihnout rozmanitost implementace bezpečnostně-rozvojového vztahu v praxi, tj. pokusí se nabídnout empirický materiál umožňující nahlédnout na různorodost dopadů spojení bezpečnosti a rozvoje.

Předložený výzkum je ze své podstaty interdisciplinární, což představuje jak jeho významnou výhodu a přínos, tak značné riziko. Riziko předkládané analýzy vidím zejména v tom, že rozvojová i bezpečnostní studia jsou dosti dynamickými a širokými obory, a obsáhnout jejich akademickou produkci a reflektovat změny v bezpečnostní i rozvojové politice (a dalších souvisejících politikách) je proto pro jednoho výzkumníka obtížné. K tomu přispívá i skutečnost, že mnozí badatelé se domnívají, že i když se shodneme na tom, že „bezpečnost a rozvoj jsou vzájemně závislé a navzájem se ovlivňují, co to znamená v operačních pojmech, zůstává často nedořešené“.[11] Druhé riziko pak vyplývá z mého postavení jako výzkumnice. Svým badatelským zázemím se cítím být součástí bezpečnostních studií a vstup do oblasti výzkumu rozvoje a rozvojové politiky pro mě představuje vstup do neznámého prostoru, který teprve postupně poznávám a rozkrývám. V tomto stadiu a v souvislosti se zmíněnými riziky analýzy se vzdám standardního úvodního přehledu odborné literatury včetně reflexe kritické literatury. Namísto toho se pokusím o širší reflexi existující literatury zabývající se bezpečnostně-rozvojovým vztahem a budu se zabývat tím, jak současná odborná literatura bezpečnostních a rozvojových studií interpretuje vztah mezi rozvojem a bezpečností.

Struktura následujícího textu bude odpovídat jeho ambicím. První část textu bude reflektovat současnou literaturu zabývající se bezpečnostně-rozvojovým vztahem, druhá část představí způsoby, jimiž je konceptualizován vztah mezi bezpečností a rozvojem a závěrečná část se pokusí postihnout hlavní směry implementace bezpečnostně-rozvojového vztahu v praxi, jinými slovy, vliv úvah o vzájemné závislosti mezi bezpečností a rozvojem na praxi, a to jak na národní, tak na mezinárodní úrovni. 

REFLEXE VZTAHU MEZI BEZPEČNOSTÍ A ROZVOJEM V SOUČASNÉ LITERATUŘE

Současná literatura se často implicitně nebo explicitně domnívá, že bezpečnost vede k rozvoji, rozvoj k bezpečnosti a rozvoj a bezpečnost v rozvojovém světě jsou spojeny s bezpečností rozvinutých států a mezinárodní bezpečností. Ačkoliv se dnes celá řada odborníků i představitelů politické praxe shoduje na tom, že bezpečnost a rozvoj jsou komplementární, nesouhlasí v bodě, kdo/co přichází první a která politika by měla následovat jakou. Při bližším pohledu zjistíme, že vztah mezi bezpečností a rozvojem je interpretován třemi způsoby:

1. Bezpečnost jako první, neboť bezpečné prostředí vytvoří podmínky pro rozvoj: Bezpečnost je považována za prerekvizitu rozvoje, nejistota a nebezpečné prostředí negativně ovlivňují ekonomický rozvoj, nejistota udržuje chudobu a bezpečnost je nutnou podmínkou ekonomického rozvoje, ovlivňuje však přímo i osobní blahobyt jednotlivého člověka. Sociálního rozvoje lze dosáhnout až v situaci, kdy jsou zajištěny bezpečnost a pořádek. Tento směr reprezentují např. Etzioni nebo Dobbins.[12]

2. Rozvoj jako první, neboť rozvoj zmenšuje riziko konfliktu: Rozvoj je považován za prerekvizitu bezpečnosti, chudoba a nerozvinutost jsou chápány jako zdroj nejistoty a konfliktu, rozvojová politika je nástrojem udržení a posílení bezpečnosti, bezpečnost je jedním z aspektů rozvoje. Toto pojetí reflektuje myšlenku, že rozvoj, míněn dlouhou dobu ekonomicky, tj. jako zlepšení blahobytu lidí, podporuje mír. Tato myšlenka navazuje na ekonomický liberalismus, který se domnívá, že čím lépe se budou mít lidé, tím méně ochotní budou vést válku, poněvadž každá válka je připraví o část blahobytu. „Více rozvoje“ znamená „více míru“. Podle Duffielda je „cílem liberálního míru transformovat disfunkční a válkou postižené společnosti do kooperativních, zastupitelských a zejména stabilních entit“.[13] Pomoc už neslouží jen k podpoře rozvoje, ale k prevenci konfliktů a postkonfliktní rekonstrukci.[14] Tuto interpretaci dlouho využívala Světová banka,[15] reprezentují ji pak také např. kolektivní monografie „Too Poor for Peace?“ editovaná Laelem Brainarder a Derekem Cholletem[16] či výzkumy Paula Colliera a jeho kolegů.[17]

3. Bezpečnost a rozvoj jdou ruku v ruce: Zastánci tohoto směru se domnívají, že bezpečnost a rozvoj jsou vzájemně závislé a musejí jít ruku v ruce, jen rozvoj a bezpečnost současně posilují mezinárodní a národní bezpečnost. Bez rozvoje a obnovy sociální, ekonomické a politické struktury nelze předcházet vypuknutí násilí. Vojenské a civilní komponenty musejí při obnově bezpečnosti vždy pracovat společně. Rozvojová spolupráce může přispět jak k vypuknutí násilí, tak k prevenci násilí a budování míru. Tento směr reprezentují např. autoři hlásící se ke konceptu lidské bezpečnosti, Duffield nebo poslední zpráva Světové banky.[18]

Všechny tři zmíněné interpretace se vyskytují na různých analytických úrovních, paralelně a přibližně stejně často. To je dobře patrné, analyzuji-li konceptualizaci bezpečnostně-rozvojového vztahu, což činím v následující kapitole.

KONCEPTUALIZACE BEZPEČNOSTNĚ-ROZVOJOVÉHO VZTAHU

V soudobé odborné literatuře i v politických dokumentech se objevují tři typy interpretace vztahu mezi bezpečností a rozvojem. Sekvenční přístupy (bezpečnost jako první a rozvoj jako první) a simultánní přístup. V různých tematických oblastech a na různých analytických úrovních se pak na pozadí diskuse na půdě mezinárodních organizací a v interakci s praktickou zkušeností dárců a humanitárních organizací tyto tři typy interpretace přetavily do konkrétních konceptů.

V první polovině 90. let 20. století se v reakci na vnitrostátní konflikty, které se rozpoutaly v některých zemích po skončení studené války, rozvinul koncept podmíněnosti, který předpokládá, že mezi mírem a rozvojem existuje závislost. Mezinárodní rozvojové organizace (UNDP, MMF a Světová banka) se začaly při poskytování pomoci zajímat o to, jaké jsou zbrojní výdaje příjemců pomoci a zda přijímající země, které byly ve válečném konfliktu, jsou schopny dobře plnit rozvojové projekty (šlo o debatu o tzv. good/poor performers[19]). Koncept podmíněnosti vychází z myšlenky, že výdaje na zbrojení ukrajují z koláče výdajů na rozvoj. Dárci proto trestají příjemce krácením pomoci, jestliže příjemci investují příliš (dle mínění dárců) do zbrojení, nebo vedou-li ozbrojený konflikt.[20] Pozitivní verzí konceptu podmíněnosti, kterou představily Velká Británie, OSN, OECD, EU a nizozemská vláda, je reforma bezpečnostního sektoru (Security Sector Reform).[21] Termín „reforma bezpečnostního sektoru“ je používán pro označení nové oblasti činností, jimiž dárci pomáhají příjemcům reformovat armádu, policii a právní systém s cílem zlepšit vládnutí a snížit riziko vypuknutí násilí. Reforma bezpečnostního sektoru uznává, že zejména v průběhu postkonfliktní rekonstrukce státy trpí nedostatkem demokratických a profesionálních ozbrojených sil. Obnova státu a společnosti a obnova bezpečnosti jsou spojené s obnovou a reformou ozbrojených sil, a to bezprostředně po konfliktu.[22] Ozbrojené síly v této interpretaci zahrnují jak armádu, tak policii, zpravodajské služby, právní systém a legislativní orgány. Reforma bezpečnostního sektoru je fakticky mechanismem prevence konfliktů, neboť se snaží podřídit bezpečnostní instituce demokratické vládě a zajistit odpovědnost, transparentnost a širokou participaci.[23]

Jiní dárci, zejména UNDP, Kanada a severské státy, šli v interpretaci bezpečnostně-rozvojového vztahu ještě dále a konceptualizovali jej jako lidskou bezpečnost, „která sloužila jako rozvinutý koncept reformy bezpečnostního sektoru“.[24] „Lidský rozvoj je širší koncept [než lidská bezpečnost – pozn. aut.]… definovaný […]  jako proces rozšiřování možností lidské volby. Lidská bezpečnost pouze vytváří prostředí k tomu, aby lidé takovou volbu mohli realizovat v bezpečí a svobodně, a že jistotu, že příležitosti, které se jim nabízejí dnes, budou mít i zítra.“[25] Bezpečnost v kontextu konceptu lidské bezpečnosti ovlivňovala faktory jako ekonomickou bezpečnost státu a societální bezpečnost a všechna opatření, která umožňovala každodenní život v bezpečí. Koncept lidské bezpečnosti má užší a širší pojetí. Širší pojetí reprezentuje např. UNDP či Japonsko a je založeno na spojení svobody od strachu se svobodou od nedostatku, přičemž za jednu z významných hrozeb považuje nefunkční stát. V užším pojetí reprezentovaném např. kanadskou zahraniční politikou stojí svoboda od nedostatku v pozadí a za primární hrozbu jedinci považuje politickou represi a útlak ze strany státu. V této interpretaci jde rozvoj a politicko-vojenská bezpečnost ruku v ruce a jen dosažení míru, dobrého vládnutí a rozvoje může zajistit dostatečnou bezpečnost jedince.

Ke konci 90. let se v komunitě humanitárních nevládních organizací zformoval na základě zkušenosti s poskytováním humanitární pomoci a účasti na postkonfliktní rekonstrukci, kdy zahraniční pomoc několikrát nechtěně přispěla ke zhoršení situace nebo obnovení konfliktu, koncept označovaný jako„imperativ nezranit“ (do not harm). Tento přístup je založen na představě, že neexistuje stejný konflikt a stejná společnost, a tudíž nemohou existovat pravidla použitelná ve všech případech. Tato interpretace chápe rozvojovou spolupráci jako cestu ke snížení pravděpodobnosti vypuknutí násilí a imperativem činnosti je zásada, že „povoleno je vše, co nezhorší situaci cílové populace a co nepovede k obnovení násilí“.[26]

Vedle uvedených konceptů se od počátku 90. let v návaznosti na zprávu generálního tajemníka OSN B. B. Ghálího Agenda pro mír a jako reakce na stoupající počet vnitrostátních konfliktů utvářel koncept předcházení konfliktům. V konceptu předcházení konfliktům je rozvojová spolupráce součástí širokého spektra nástrojů pro předcházení vypuknutí násilí a reflektuje myšlenku, že „i nejdražší mír je levnější, než nejlevnější válka“.[27] V tomto konceptu přestala být rozvojová politika nástrojem pomoci chudým a stala se nástrojem předcházení vypuknutí násilí a ochrany (regionální a mezinárodní) bezpečnosti. Agenda předcházení konfliktům je ve své podstatě intervencionistická, neboť činnost dárců začíná před vypuknutím ozbrojeného konfliktu, v situaci, kdy si dárci myslí, že situace může vést k vypuknutí násilí. Dnes je tato interpretace ztělesněna diskusí o slabých a rozpadajících se státech, kdy jsou slabost státu a rozpad státních institucí považovány za bezpečnostní riziko (nikoliv však pro obyvatele daného státu – viz koncept lidské bezpečnosti výše – ale pro ostatní členy mezinárodního společenství). Stát se stal v této diskusi teoretickým mostem spojujícím bezpečnost a rozvoj.[28] Podle Moose, Roodmana a Standleyho měla „válka proti terorismu obrovský vliv na lidskou bezpečnost […] predominance zájmu o národní bezpečnost vedla k tomu, že témata jako ilegální a nekontrolovaná cirkulace lidí, zbraní, komodit, peněz atd. vycházející z a procházející skrze světové krizové zóny nyní ovlivňuje konsolidující biopolitickou funkci rozvoje“.[29] Řada autorů pak dospívá k závěru, že v době války proti teroru se rozvojová pomoc stala nástrojem udržení národní bezpečnosti (poskytovatele – pozn. aut.).[30] 

Nejmladší – a poslední – konceptualizací bezpečnostně-rozvojového vztahu, kterou zde zmíním, je postkonfliktní pomoc. Mezinárodní společenství začalo kodifikovat a implementovat agendu využívající rozvojovou pomoc k budování míru a postkonfliktní rekonstrukci v zemích, kde proběhl násilný konflikt, od poloviny 90. let. Prvními případy byly země bývalé Jugoslávie, Kambodža, Uganda nebo např. Salvador. Avšak teprve ve druhé polovině 90. let se rozvojová spolupráce stala integrální součástí budování míru a bezpečnosti a postkonfliktní rekonstrukce a tento stav byl reflektován vznikem nových institucí a nových dokumentů (např. OECD Guidelines on Peace, Conflict and Development Cooperation z roku 1997 nebo o rok mladší zpráva generálního tajemníka OSN Priorities for Post-Conflict PeaceBuilding). Postkonfliktní rekonstrukce tvoří samotné jádro přístupu snažícího se integrovat rozvoj a budování míru a bezpečnosti, neboť „je to oblast, v níž se odehrává většina aktivit a z níž se generuje většina zkušeností“.[31] Cílem postkonfliktní pomoci je prostřednictvím rozvojové intervence v oblastech, jako je výstavba infrastruktury, poskytování klíčových služeb, posilování svobody médií, usmíření, budování právního státu, demobilizace a reintegrace vojáků a např. posilování demokratického vládnutí, vytvořit takové prostředí, v němž se nebude opakovat ozbrojený konflikt a společnost bude schopna řešit případné spory bez použití násilí. Tato interpretace se řídí představou, že postkonfliktní země čelí výrazně většímu riziku vypuknutí násilí než státy, kde nikdy žádný konflikt neproběhl, konfliktní a postkonfliktní země zaostávají v rozvoji, neboť násilí je překážkou rozvoje a nerozvinutost recykluje násilí. Cesta z tohoto bludného kruhu vede ven jedině tehdy, když i v nebezpečném prostředí, kde právě skončilo násilí, nebo dokonce ještě probíhá ozbrojený konflikt, realizujeme rozvojové projekty. Riziko návratu násilného konfliktu lze snižovat jedině rozvojovou spoluprací (nicméně ta je chápána ne jako pouhé zlepšování blahobytu obyvatel, ale zahrnuje např. i posilování dobrého vládnutí).[32] Interpretace bezpečnostně-rozvojového vztahu označovaná jako postkonfliktní pomoc se rozšířila po roce 2001 v souvislosti s angažmá mezinárodního společenství při stabilizaci a rekonstrukci Afghánistánu a Iráku. Realita afghánského a iráckého prostředí a snaha pokračovat v poválečné stabilizaci a rekonstrukci obou zemí nutila rozvojové agentury a ozbrojené síly spolupracovat na všech úrovních i v poli. Rozvojové projekty jsou v případě obou zemí realizovány v nebezpečném prostředí, kde pokračuje boj proti povstalcům (counter-insurgency). Jeho součástí je i budování funkčních struktur vládnutí podle hesla „counter-insurgency – improving governance“.[33] V konceptu postkonfliktní pomoci je integrace bezpečnosti a rozvoje interpretována na makroúrovni jako podporující mezinárodní a národní bezpečnost, na mikroúrovni jako podporující bezpečnost místních obyvatel.[34]

Podobně jako na konci předchozí kapitoly jsem v dílčím závěru konstatovala, že sekvenční přístupy i přístup simultánní se vyskytují paralelně vedle sebe a přibližně stejně často, platí to i o konceptech, které se generovaly na základě předpokladu vzájemného vztahu mezi bezpečností a rozvojem. Tato skutečnost komplikuje sledování implementace bezpečnostně-rozvojového vztahu v praxi, neboť množství konceptů a jejich různorodost činí prostor, kde se v praxi setkává bezpečnost a rozvojem, značně nepřehledným. Současné koncepty se liší zejména tím, čí rozvoj a čí bezpečnost berou na vědomí a jakou z daných hodnot (rozvinutost a bezpečí) chápou jako důležitější a jak ji interpretují (co to je „rozvinutost“ a „bezpečí“).  

ROZMANITOST IMPLEMENTACE BEZPEČNOSTNĚ-ROZVOJOVÉHO VZTAHU V PRAXI ANEB CO VŠECHNO OVLIVNILA PŘEDSTAVA O VZÁJEMNÉM VZTAHU MEZI BEZPEČNOSTÍ A ROZVOJEM V POLITIKÁCH

Představa o vzájemném vztahu mezi bezpečností a rozvojem se „usídlila“ v mezinárodní politice a některých národních politikách již před více než dvěma dekádami a za tuto dobu se vtělila do několika různých a mnohdy velmi odlišných konceptů. Rozmanitost při konceptualizaci vztahu bezpečnosti a rozvoje se odrazila i při implementaci bezpečnostně-rozvojového vztahu v praxi. Uznání bezpečnostně-rozvojového vztahu se projevilo v různých oblastech, zejména pak v organizaci a řízení bezpečnostních a rozvojových politik, při definování oficiální rozvojové pomoci (ODA), změně role mezinárodních finančních institucí nebo v portfoliu činností vykonávaných ozbrojenými silami.

ZMĚNA ORGANIZACE A ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTNÍCH A ROZVOJOVÝCH POLITIK

Jednou z oblastí, v níž se projevil vliv úvah o vzájemném vztahu mezi bezpečností a rozvojem, je organizace a řízení národních bezpečnostních a rozvojových politik. Tato změna se odehrává zejména v případě zemí, které se účastní mezinárodních stabilizačních a rekonstrukčních misí v Iráku a v Afghánistánu.[35] Podle bývalé ministryně zahraničních věcí USA C. Riceové „je v dnešním světě nemožné narýsovat jasné hranice mezi bezpečnostními zájmy, […] rozvojovým úsilím a […] demokratickými ideály. … diplomacie musí integrovat tyto cíle a musí pracovat společně na jejich naplňování. […] Tato zkušenost (rozuměj Irák a Afghánistán – pozn. aut.) ukázala, že potřebujeme prohloubit schopnost efektivně spojovat diplomacii, podporu demokracie, ekonomickou rekonstrukci a vojenskou bezpečnost.“[36] Spojení bezpečnosti a rozvoje v rámci konceptu postkonfliktní pomoci aplikovaného v Iráku a Afghánistánu dalo vzniknout tzv. stabilizační a rekonstrukční politice. Jaký charakter má spojení bezpečnosti a rozvoje ve stabilizační a rekonstrukční politice, jasně demonstruje americký případ.

Ve snaze zformovat robustní intervenci proti povstaleckému násilí šířícímu se Irákem a Afghánistánem přijala americká vláda model postkonfliktní pomoci a začala při stabilizaci a rekonstrukci spojovat diplomatické, bezpečnostní a rozvojové nástroje. Spojování diplomatických, bezpečnostních a rozvojových nástrojů si postupně vyžádaly organizační a institucionální změny politik. K reorganizaci americké bezpečnostní politiky vedlo zejména to, že aréna tradiční národní bezpečnosti, institucí a vztahů neodpovídala novým hrozbám, za něž byly považovány slabé a rozpadající se státy, a novým potřebám, které generovaly rekonstrukce a stabilizace Iráku a Afghánistánu.[37]

Americká organizační a institucionální reforma zahrnuje zejména změnu vztahů a postupů spolupráce mezi ministerstvem obrany, ministerstvem zahraničních věcí, Národní bezpečnostní radou[38] a Agenturou pro mezinárodní rozvoj (USAID),[39] změnu úkolů armády a pojetí civilně-vojenských vztahů, změnu postavení a fungování USAID jako hlavního řídícího centra americké rozvojové spolupráce a hlavní implementační agentury a změnu právního rámce poskytování zahraniční pomoci.

Za dosud největší změnu lze považovat zřízení úřadu koordinátora pro stabilizaci a rekonstrukci (S/CRS), který vznikl v roce 2004 v rámci ministerstva zahraničních věcí. Koordinátor je přímo podřízen ministrovi. Cílem úřadu je koordinovat a institucionalizovat vládní kapacity využitelné pro prevenci, postkonfliktní rekonstrukci a stabilizaci.[40] Úřad funguje jako mezirezortní skupina, která spojuje úředníky a působnost ministerstva zahraničních věcí, ministerstva obrany, USAID, ministerstva obchodu, ministerstva spravedlnosti a ministerstva vnitřní bezpečnosti. Plánuje projekty spojující bezpečnostní a rozvojové aktivity, rozhoduje o mandátu a rozmístění/přidělení humanitárních, stabilizačních a rekonstrukčních týmů k regionálním bojovým velitelstvím a sleduje politickou a ekonomickou nestabilitu v jednotlivých zemích světa tak, aby byly USA připravené pro případ potřeby k nasazení pomoci.[41] V návaznosti na úřad koordinátora pro rekonstrukci a stabilizaci vytvořila vláda ve spolupráci s Národní bezpečnostní radou Meziagenturní řídicí systém (Interagency Managment System) pro rekonstrukci a stabilizaci, který je závazný pro všechna ministerstva a vládní agentury.  Pro finanční zajištění projektů kombinujících bezpečnostní a rozvojové aktivity byl zřízen stabilizační a rekonstrukční fond. Tento fond a další zdroje soustředěné v rukách USAID jsou využívány k financování projektů rychlého dopadu (využívají je např. americké provinční rekonstrukční týmy v Iráku a Afghánistánu), operací proti povstaleckým skupinám spojených s projekty, jejichž cílem je získat přízeň lokálních komunit tak, aby nadále nepomáhaly povstalcům, a dále např. výcviku irácké a afghánské národní armády.

Se vznikem S/CRS došlo i ke změně vztahu mezi ministerstvem obrany na jedné straně a ministerstvem zahraničních věcí a USAID na druhé straně. Kongres upravil mandát ministerstva obrany tak, aby ministerstvo mohlo pomáhat ostatním státním institucím překonat „propast při rozmisťování civilních misí“.[42] S platností od fiskálního roku 2006 bylo do roku 2011 součástí National Defence Authorization Act i ustanovení 1207, které ministerstvu obrany dočasně poskytovalo pravomoc přesunout část výdajů na obranu, obranné aktivity, výcvik a materiál využívaný v zahraničí na ministerstvo zahraničních věcí a USAID.[43] Současně ministerstvo zahraničních věcí i USAID budovaly vlastní stabilizační a rekonstrukční kapacity, jejichž dokončení umožnilo ukončit platnost ustanovení 1207.[44]

Spojení bezpečnosti a rozvoje v rekonstrukční a stabilizační politice mělo vliv i na fungování a práci americké armády. V souvislosti se stabilizačními a rekonstrukčními operacemi byla výrazně posílena civilně-vojenská spolupráce a byl zaveden výcvik umožňující integrovat civilisty do vojenských struktur. Posílení civilně-vojenské spolupráce se opírá o Národní obrannou strategii z jara 2005, která explicitně hovoří o významu civilně-vojenské spolupráce v boji proti nepříteli.[45] Americká armáda má nově poskytovat základní služby, podílet se na budování kritické infrastruktury, podpoře vládnutí, volbách a podporovat svobodu médií, právní stát a reformu bezpečnostního sektoru. V návaznosti na nové úkoly připravuje americká armáda v rámci Meziagenturního řídicího systému společnou meziagenturní doktrínu, která by měla zvýšit efektivitu amerických úřadů při plnění civilních úkolů.[46] Jedním z výsledků posílení civilně-vojenské spolupráce a rozšíření úkolů ozbrojených sil o rozvojovou složku jsou americké rekonstrukční týmy v Iráku a Afghánistánu. Civilně-vojenská spolupráce a propojení bezpečnosti a rozvoje zastřešené provinčními rekonstrukčními týmy ještě zesílily po změně strategie USA od války proti terorismu (counter-terrorism) k boji s povstalci (counter-insurgency).[47]

Významné organizační a institucionální změny proběhly pod vlivem rekonstrukčních a stabilizačních operací i na půdě USAID a ve vztahu mezi USAID a ostatními ministerstvy. Východiskem změn vztahů, portfolia a organizace USAID byla Národní bezpečnostní strategie z roku 2002, která deklarovala, že rozvoj (rozuměj rozvojová politika) se stal vedle diplomacie a obrany třetím pilířem americké národní bezpečnosti. USAID měla pod „dohledem“ ministerstva zahraničních věcí redefinovat své strategické priority a transformovat své postupy.[48] Přímou reakcí na požadavek Národní bezpečnostní strategie byla nová programová zpráva USAID Foreign Aid in the National Interest. Promoting Freedom, Security, and Oportunity vydaná v roce 2002.  Otevřeně deklaruje nové směřování americké rozvojové spolupráce a její přímé využití pro dosažení národní a mezinárodní bezpečnosti a říká, že „zahraniční pomoc bude v následujícím desetiletí klíčovým nástrojem zahraniční politiky“.[49]

Další změnou na půdě USAID motivovanou myšlenkou bezpečnostně-rozvojového vztahu bylo upravení poměru agentury s příjemci darů. Od prosince 2002 je v platnosti Acquisition and Assistance Policy Directive, známá také jako Anti-Terrorism Certification. Směrnice požaduje, aby každá organizace, která získá od USAID dar či grant na realizaci rozvojového projektu, deklarovala, že nespolupracuje s teroristy a nepomáhá jim ani nepodporuje teroristické aktivity. Finanční podporu a výcvik začaly od USAID získávat zejména ty organizace a „státy, které bojují proti terorismu v přední linii“.[50]

Organizační i rozpočtové změny pokračovaly na půdě USAID i v dalších letech. Milníkem pro fungování USAID bylo zřízení úřadu koordinátora pro stabilizaci a rekonstrukci a přijetí ustanovení 1207 National Defence Authorization Act (obojí viz výše). USAID se stala významným aktérem civilně-vojenských vztahů a v rámci rozvojové spolupráce je jejím prostřednictvím poskytován vojenský materiál, výcvik a služby cizím státům. V roce 2009 byl v rozpočtu USAID vytvořen Komplexní krizový fond, který má agentuře usnadnit působení v roli civilně-vojenského aktéra i po ukončení platnosti ustanovení 1207 a poskytování stabilizační a bezpečnostní pomoci bez spoluúčasti ministerstva obrany.[51]

SDRUŽOVÁNÍ ZDROJŮ DO SPOLEČNÉHO ROZPOČTU A VYUŽÍVÁNÍ ROZVOJOVÝCH ROZPOČTŮ PRO BEZPEČNOSTNÍ ÚČELY

Vedle organizačních a řídících změn v bezpečnostních a rozvojových politikách došlo pod vlivem uznání bezpečnostně-rozvojového vztahu ke změnám při financování rozvojové a bezpečnostní politiky. Tyto změny zahrnují zejména tzv. pooling of resources, tedy sdružování zdrojů a rozpočtů do jednoho rozpočtu, a využívání rozvojových rozpočtů pro úhradu bezpečnostních nákladů. Model sdružování zdrojů zvolila např. Kanada[52] nebo Velká Británie,[53] které vytvořily specifické integrované rozpočty pro rozvojové, stabilizační a rekonstrukční operace. Ty fungují jako rozpočty financující rozvojovou spolupráci i bezpečnostní aktivity. Proces sdružování zdrojů můžeme dobře vidět u jednoho z pionýrů sdružování rozpočtů – u Kanady.

Integrovaný kanadský rozvojový rozpočet, tzv. International  Assistance Envelope (dále jen IAE), byl zřízen v únoru 1991. Cílem spojení všech rozvojových rozpočtů bylo dosažení větší efektivity při plánování a realizaci rozvojových projektů a naplňování konceptu lidské bezpečnosti, ke kterému se Kanada přihlásila v první polovině 90. let. Nový, integrovaný rozpočet zahrnul všechny federální rozvojové programy bez ohledu na realizující úřad.[54] Budování integrovaného rozvojového rozpočtu pokračovalo i v 90. letech, neboť Kanada se snažila vyhovět požadavkům OECD DAC na zavedení tzv. „whole-of-government“ přístupu. Za řízení většiny (70–80 % prostředků) zdrojů IAE je odpovědná CIDA, dalšími vládními tělesy, které se dlouhodobě (od vzniku IAE) podílejí na řízení prostředků IAE a implementaci projektů, jsou ministerstvo financí a ministerstvo zahraničních věcí a mezinárodního obchodu.[55]

S ohledem na záměr předkládané analýzy je podstatné sledovat, jak do rozvojového rozpočtu postupně pronikají bezpečnostní položky a jak jako implementující a řídící agentura nastupuje ministerstvo obrany a kanadská královská jízdní policie. Ministerstvo obrany vystupuje jako agentura čerpající a implementující IAE poprvé ve fiskálním roce 2004–2005 a poté již pravidelně. Od fiskálního roku 2004–2005 jsou vedle malých misí DART[56] (Disaster Assistance Response Teams) z IAE hrazeny operace kanadského provinčního rekonstrukčního týmu v Afghánistánu,[57] projekty tzv. rychlého dopadu, jejichž cílem je rychle získat přízeň místních obyvatel, či lokální (komunální) rekonstrukční a stabilizační operace, jejichž cílem je boj s povstaleckými silami.[58] Ve fiskálním roce 2006–2007 se jako čerpající a implementující agentura poprvé objevuje také kanadská královská jízdní policie.[59]

Od října 2005 je součástí IAE Globální mírový a bezpečnostní fond (Global Peace and Security Fund/GPSF). Člení se na globální mírový a bezpečnostní program, globální program pro mírové operace a program pro podporu lidské bezpečnosti. Cílem GPSF je poskytovat pomoc krizovým zemím, zejména rozpadajícím se a rozpadlým státům, které nespadají do odpovědnosti ministerstva obrany a jež nejsou příjemcem kanadské ODA. Z GPSF jsou hrazeny projekty odminování, podpora mírového procesu, omezení proliferace malých ručních zbraní, podpora přechodné justice a usmíření a podpora a vynucení míru.[60]

ZMĚNA ROLE MEZINÁRODNÍCH FINANČNÍCH INSTITUCÍ

Proměny mezinárodního systému v poststudenoválečném období a zakořeňování úvah o bezpečnostně-rozvojovém vztahu ovlivnily roli a postavení různých aktérů, včetně mezinárodních finančních institucí. Příkladem hluboké změny role pod vlivem myšlenky bezpečnostně-rozvojového vztahu je případ skupiny Světové banky. Světová banka není tradičním aktérem bezpečnostní politiky a dlouhá desetiletí neřešila, jaký vliv mají její rozvojové projekty, půjčky či technická pomoc na bezpečnostní situaci. Rozvoj definovala pomocí ekonomických termínů a spojovala jej s ekonomickým růstem. Nicméně bylo stále jasnější, že poskytování půjček, technické pomoci a poradenství má dopad nejen na lokální i regionální ekonomickou a společenskou situaci, ale i na situaci bezpečnostní a politickou. Skupina Světové banky začala proto od poloviny 90. let zohledňovat bezpečnostní a politická (např. otázku vládnutí) témata ve své agendě a postupně ji integrovala.

Bezpečnostní téma se poprvé dostalo do rozvojové agendy Světové banky v roce 1994, kdy měla banka po uzavření dohody z Osla spravovat finanční pomoc pro Gazu a Západní břeh.[61] Větší výzvou ale byla v roce 1995 žádost Evropské komise, aby banka garantovala postkonfliktní rekonstrukci Bosny a Hercegoviny. Její účast na rekonstrukci Bosny a Hercegoviny po Daytonské dohodě a první zkušenosti z bosenských projektů přiměly Banku k systematické reflexi bezpečnostně-rozvojového vztahu a analýze bezpečnostních dopadů poskytování rozvojové spolupráce a obecněji souvislostí mezi bezpečností a rozvojem.[62] Tato reflexe byla o to naléhavější, neboť ve druhé polovině 90. let tvořily půjčky a projekty zemím, v nichž probíhaly či proběhly konflikty, téměř 20 % všech půjček.[63]

Na základě zkušeností z Bosny a Hercegoviny publikovala banka v roce 1997 dokument A Framework for World Bank Re-engagement in Post-Conflict Reconstruction, zřídila malý útvar pro postkonfliktní rekonstrukci (Post-Conflict Unit) a zvláštní fond pro postkonfliktní země. Z původního zaměření na poskytování finančního kapitálu a výstavbu fyzické infrastruktury začala své projekty orientovat na demobilizaci a reintegraci dětských vojáků, odminování a rehabilitaci komunitního života.[64]

V lednu 2001 přijala oficiální operační politiku Development cooperation and conflict, jejíž zásady měly být aplikovány na všechny programy Světové banky.[65] Nově definovaným cílem Světové banky bylo prostřednictvím rozvojové spolupráce podpořit situaci trvalého míru a bezpečnosti. Rámující myšlenka programů byla postavena na předpokladu, že chudoba je, za určitých okolností, resp. v kombinaci s dalšími faktory,  zdrojem deprivace a násilí. Posílení blahobytu by pak logicky vedlo k posílení bezpečnosti.[66] Útvar pro postkonfliktní rekonstrukci se rozpočtově i kapacitně rozrostl a transformoval se do útvaru pro prevenci konfliktů a postkonfliktní rekonstrukci.[67]

Banka začala měnit i svoje angažmá při rekonstrukci. Na sklonku 90. let se přestala soustředit na rekonstrukci a začala se zabývat potenciální rolí rozvoje/rozvinutosti při prevenci konfliktů (významnou roli sehrály vědecké práce politického ekonoma Paula Colliera, který působil v bance) a začala se angažovat i v zemích, kde stále probíhal násilný konflikt, a tudíž nedosáhly na standardní půjčky. Východiskem přístupu Světové banky k rozvoji a bezpečnosti se stal koncept „konfliktní pasti“ (conflict trap), kterou zformuloval Collierův tým. Podle Colliera[68] občanské války korelují s ekonomickými obtížemi a chybami v rozvojové politice, a pokud se nám povede tyto chyby odstranit a opravit, můžeme zabránit dalším ozbrojeným konfliktům.

Vliv na další změny na půdě banky mělo září 2001 a následný tlak jejích největších přispěvatelů na řešení otázky rozpadlých a rozpadajících se států a angažmá banky v Afghánistánu a Iráku. Září 2001 zastihlo Světovou banku v situaci, kdy působila ve více než 40 zemích, kde aktuálně probíhaly ozbrojené konflikty. Představitelé banky došli k závěru, „že to není chudoba, co vede k terorismu, … nýbrž že prostor pro vznik a fungování teroristů poskytují rozpadající se státy“.[69] Ještě v roce 2001 přijala banka iniciativu LICUS (Low-Income Countries Under Stress) a deklarovala, že snižování chudoby chápe jako nástroj zajištění globální bezpečnosti.[70] U zrodu iniciativy LICUS byla myšlenka, že nejrizikovější skupinou pro mezinárodní bezpečnost jsou státy se slabými politikami a slabými institucemi a že rozpadající se státy jsou úrodnou půdou pro rozkvět teroristických aktivit.[71] V roce 2004 byl pro země LICUS vytvořen zvláštní fond, jehož zdroje byly určeny na programy odlišného charakteru než původní postkonfliktní fond a než standardní rozvojové programy. Z fondu jsou hrazeny projekty posilování kapacit nutných k reformě vládnutí, posílení schopností poskytovat sociální služby a budování míru (zahrnují např. projekty na posílení bezpečnosti hranic, reformu bezpečnostního sektoru či demobilizaci vojáků). Současně byla přijata nová pravidla poskytování grantů a půjček postkonfliktním zemím a zemím LICUS.

Pokračující zájem Světové banky o vztah rozvoje a bezpečnosti dokládá zpráva Conflict, Security, and Development z roku 2011. Dochází k závěru, že 90 % občanských válek, které se uskutečnily v posledních deseti letech, se odehrály v zemích, v nichž již proběhly občanské války v posledních dvou dekádách. Největší hrozbou pro rozvoj jsou podle zprávy nové formy konfliktů a násilí, které se objevily po skončení studené války, a nové formy násilí ohrožují chudé i bohaté země bez rozdílu.[72] Pokud je obnovena a udržena bezpečnost, je to první krok k rozvoji.[73] Podle zprávy jsou bezpečnost i rozvoj provázané natolik, že rozvojové aktivity je třeba dělat i v nebezpečných oblastech. Ipso facto chceme-li podpořit rozvoj a udržet bezpečnost, pak nám nezbývá nic jiného, než realizovat rozvojové projekty i v nebezpečných oblastech. Podle banky je třeba „bezpečnostně-rozvojový koncept uplatňovat ve všech oblastech, neboť to jediné umožní předcházet rozsáhlému […] násilí“.[74] Zpráva deklaruje, že miléniové rozvojové cíle by měly obsahovat také tzv. občanskou bezpečnost (citizens security).[75] Termín „občanská bezpečnost“ je použit ve snaze vymezit se vůči staršímu termínu „lidská bezpečnost“ (human security). Podle banky koncept lidské bezpečnosti zahrnoval bezpečnostně-rozvojový vztah spojující svobodu od strachu se svobodou od nedostatku a svobodou k důstojnému životu, termín „občanská bezpečnost“ je založen na pojetí lidské bezpečnosti jako svobody od strachu a násilí.[76] Z toho lze odvodit, že pro Banku je momentálně daleko významnější ochrana před fyzickým násilím než ekonomický rozvoj a blahobyt, tedy cíle, které byly v agendě Banky celá desetiletí.

ZMĚNA DEFINICE OFICIÁLNÍ ROZVOJOVÉ POMOCI

Všechny dosud uvedené případy implementace bezpečnostně-rozvojového vztahu rámuje otázka poskytování oficiální rozvojové spolupráce a ukazují, že postoj dárců k rozvojové pomoci se zásadním způsobem změnil. Zatímco v prvních letech po skončení studené války většina dárců přestala poskytování rozvojové pomoci řídit svými bezpečnostními zájmy a jako řídící kritérium přijala potřebnost[77], v průběhu 90. let se zvyšujícím se úsilím mezinárodního společenství o udržení míru a bezpečnosti zejména prostřednictvím prevence konfliktů a mírových misí začala probíhat diskuse o vztahu bezpečnosti a rozvoje, resp. roli rozvojové spolupráce při udržování bezpečnosti. Dárcovská komunita také začala přehodnocovat svůj vztah k bezpečnostním aktérům jako armáda či policie a začala nahlížet jejich roli v rozvojových zemích jinou optikou.[78]

Klíčovou roli v debatě o definování ODA sehrál Výbor pro rozvojovou spolupráci Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD DAC), který představuje hlavní fórum dárců a klíčové těleso pro nastavování pravidel a standardů poskytování oficiální rozvojové pomoci, definování ODA a výdajů spadajících do ODA a revizi rozvojové politiky dárcovských států. Členové OECD DAC vedli debatu o vzájemné podmíněnosti bezpečnosti a rozvinutosti poprvé ve druhé polovině 90. let, když se snažili reflektovat politiku lidské bezpečnosti nastolenou v roce 1994 Zprávou o lidském rozvoji UNDP. OECD DAC diskutoval o možnosti zavedení konceptu lidské bezpečnosti jako rámce pro naplnění miléniových rozvojových cílů.[79] Ačkoliv se koncept lidské bezpečnosti objevil v debatě i některých dokumentech OECD DAC, žádné zásadní dopady např. na definování ODA včetně stanovení uznatelných nákladů a pravidel a standardů poskytování ODA to nemělo.[80]

Další diskuse o vzájemné závislosti mezi bezpečností a rozvojem začala na půdě OECD DAC probíhat po roce 2001 v souvislosti s narůstajícím zájmem některých členských zemí o boj s terorismem a o rozpadající se a rozpadlé státy. Tato debata posunula OECD DAC jiným směrem. Třebaže byly slabé a rozpadající se státy jako příjemci rozvojové spolupráce součástí rozvojové politiky OECD DAC celá desetiletí, teprve jejich sekuritizace jako útočiště teroristů vnesla do původně rozvojového tématu jiný – bezpečnostní – rozměr. Rozpadající se státy začaly být spíše než jako hrozba pro vlastní obyvatele a ekonomický, sociální a politický rozvoj domácí společnosti interpretovány jako útočiště teroristů, a tudíž hrozba pro mezinárodní bezpečnost.[81]

Změnu v chápání bezpečnostně-rozvojového vztahu můžeme pozorovat nejprve v dokumentech OECD DAC, později v konkrétních krocích. V roce 2004 např. OECD DAC ve své směrnici The security and development nexus: chalenges for aid hovoří o tom, že „bezpečnost […] je fundamentální […] pro udržitelný ekonomický, sociální a politický rozvoj. Tam, kde vypukne násilný konflikt, […] rozvoj stagnuje.“[82] Jinými slovy, bezpečnost považuje za prerekvizitu rozvoje. V této souvislosti se na půdě OECD DAC objevily návrhy na uznání nákladů spojených s udržováním bezpečnosti jako ODA. V roce 2007 přijal Výbor pro rozvojovou spolupráci novou směrnici o uznatelných položkách pro poskytování ODA, která umožňuje vykazovat některé náklady spojené s řešením konfliktů, budováním míru a udržováním bezpečnosti jako rozvojovou spolupráci s tím, že deklaroval, že tyto náklady, resp. činnosti, podporují rozvoj cílové společnosti.[83] Jako výdaje v rámci rozvojové spolupráce lze od roku 2007 vykazovat náklady na management bezpečnostních výdajů (pokrytí technické spolupráce mezi vládami, jejímž cílem je posílit demokratickou kontrolu rozpočtování, řízení a odpovědnosti za bezpečnostní výdaje), zvýšení role občanské společnosti při kontrole bezpečnostního systému, pomoc dětským vojákům (příprava legislativy zamezující rekrutování dětských vojáků a projekty umožňující demobilizaci, odzbrojení a reintegraci dětských vojáků), reformu bezpečnostního systému (tj. reformy týkající se ozbrojených sil, policie, pohraničních jednotek, zpravodajské služby apod.) a dále např. výdaje na odminování či kontrolu šíření malých lehkých ručních zbraní.[84] Za povšimnutí stojí, že směrnice umožňuje hradit z rozvojového rozpočtu např. výdaje na provinční rekonstrukční týmy.

ZMĚNA ROLE ARMÁD : ARMÁDA JAKO ROZVOJOVÝ AKTÉR

Přestože je působení ozbrojených sil jako aktéra podporujícího rozvoj neobvyklé, není ani nové, ani výjimečné. Role ozbrojených sil jako nositele rozvoje a realizátora rozvojové politiky je známá z domácího prostředí i z prostředí mezinárodního. Např. na Srí Lance, v Nepálu, Indii či Ghaně[85] působí armáda jako nositel vzdělání a gramotnosti, lékařské péče, buduje infrastrukturu a podílí se na ochraně životů a majetku. Méně obvyklé už je působení (mezinárodních) ozbrojených sil jako aktéra rozvoje v cizí zemi. Ačkoliv známe působení ozbrojených sil v roli rozvojového aktéra z minulosti, historická zkušenost s působením armády jako nositele rozvoje je odlišná od současné role, kterou ozbrojené síly v rozvojové politice sehrávají. Charakter působení ozbrojených sil jako nositele rozvoje se začal transformovat v 90. letech v souvislosti s mezinárodními operacemi ve Rwandě a v oblasti Velkých jezer, v Bosně a Hercegovině, Siera Leoně a v Kosovu a definitivní obrat nastal v souvislosti s mezinárodním angažmá v Afghánistánu a Iráku. Podle Duffielda „sdílely vedoucí státy během 90. let vojenskou doktrínu podporující účast civilních humanitárních agentur v mezinárodních konfliktech a humanitárních akcích a považující nasazení vojenských sil za poslední možnost. Od Kosova a zvláště od Afghánistánu se situace změnila […] Afghánistán přepsal pravidla a obsah humanitární pomoci, rozvoje a rekonstrukce, které byly legitimizovány jako podpora přechodným státním útvarům a vládám a jejich transformace do ukázkového modelu regionální stability. […] Kvůli rozšířené nestabilitě a trvajícímu povstaleckému násilí se změnila role ozbrojených sil z ochránce na přímého aktéra aktivit, které bychom mohli označit jako aktivity humanitární“.[86] Armády intervenujících zemí byly přitom do role rozvojových aktérů mnohdy postaveny náhle a nečekaně, např. po rozpadu domácích ministerstev a „zmizení“ úředníků ze dne na den (Irák).[87] Ozbrojené síly dnes působí nejen jako aktéři udržující bezpečnost, ale v prostředí absence suverénní vlády i jako administrátoři se širokou pravomocí včetně zajištění bezpečnosti a rozvoje.

Změnu role armád lze demonstrovat na činnosti americké armády v Afghánistánu. V září a říjnu 2011 umístila americká armáda v afghánských provinciích Nangarhar a Kunar týmy americké národní gardy složené z vojáků pocházejících z Missouri, Nebrasky, Iowy, Illinois, Michiganu a Severní Dakoty, tedy z amerických států, které mají dlouhou tradici zemědělské produkce. Vojáci se stali součástí tzv. Agribusniness Development Teams. Týmy jsou složené z velitelství, vojenské bezpečnostní složky a desítky vojáků – zemědělských expertů. Cílem týmů je v nebezpečných oblastech pomáhat farmářům budovat udržitelný zemědělský průmysl a získávat zkušenosti amerického zemědělského středozápadu. Členem vojenských zemědělských týmů se mohou stát jen ti vojáci, kteří mají zkušenosti se zemědělstvím, pěstováním plodin a kultivací přírodních zdrojů.[88]

Jak ukazuje tento případ, armáda plní nové – civilní – role. Postup americké armády a změna její úlohy v oblasti rozvoje vychází z konceptu tzv. třífázové války.[89] Tento koncept přijaly vedle americké armády i ozbrojené síly dalších zemí (např. Kanady nebo Velké Británie) a začaly na základě tohoto konceptu participovat na rozvojových projektech a postupně se staly jejich přímým nositelem a realizátorem.

Jednou z armád, která přijala koncept třífázové války a provedla hlubokou restrukturalizaci úkolů, byla kanadská armáda. Ta reagovala na plnění nových úkolů zřízením nových jednotek a nových útvarů.[90] Jednalo se zejména o útvar civilně-vojenské spolupráce, multifunkční útvar rychlého nasazení Canadian Forces Disaster Assistance Reponse Team (DART) – poskytuje rozvojovou a humanitární pomoc a zajišťuje bezpečnost před příchodem a rozmístěním rozvojových pracovníků a mezinárodních mírových sil[91] – a provinční rekonstrukční týmy. První kanadský provinční rekonstrukční tým byl vyslán v roce 2005 do afghánského Kandaháru.[92] Kandahárský provinční rekonstrukční tým (dále jen KPRT) je řízen civilním představitelem Kanady v Kandaháru a je složen z rozvojových a technických specialistů, policistů včetně kanadské královské jízdní policie, vězeňské služby a vojáků.[93] KPRT mj. realizuje výcvik afghánské policie a armády a operace, posiluje bezpečnost na komunální úrovni, přičemž součástí těchto operací jsou rekonstrukční i rozvojové aktivity.[94] Všechny tyto operace a aktivity jsou hrazeny z kanadského rozvojového rozpočtu (viz výše).

Zapojení ozbrojených sil do podpory rozvoje bylo usnadněno změnou, k níž došlo v oblasti norem a pravidel poskytování oficiální rozvojové pomoci (viz výše), kdy zástupce hlavních dárců – OECD DAC – podpořil zapojení ozbrojených sil do humanitárních operací a umožnil vykazovat některé aktivity vykonávané ozbrojenými silami či spojené s udržováním a posilováním bezpečnosti jako oficiální rozvojovou pomoc.

ZÁVĚR

Rozvinutost a bezpečnost, boj s chudobou a udržování bezpečnosti, rozvojová a bezpečnostní politika představují oblasti, které byly několik desetiletí chápány v zásadě jako nepropojené a nesouvisející. Rozvojová politika a boj proti chudobě byly spojeny s určitou sadou činností (podpora vzdělání, zdravotnictví, životní úroveň, výstavba infrastruktury apod.) a skupinou aktérů (rozvojové agentury, mezinárodní finanční instituce, nevládní organizace), kteří neměli žádný přímý vztah k udržování bezpečnosti a bezpečnostním politikám. Pokud vůbec existovala myšlenka vzájemného vztahu mezi bezpečností a rozvojem, měla dlouhou dobu charakter chápání rozvojové spolupráce jako nástroje posilujícího národní a mezinárodní bezpečnost, resp. využívání rozvojové pomoci k podpoře národních bezpečnostních zájmů a vlastních spojenců.[95] S ohledem na tuto skutečnost nedocházelo celá desetiletí k žádnému zásadnímu prolínání bezpečnosti s rozvojem, a to ani na teoretické a koncepční, ani na operační úrovni.

Ke konci 80. let se situace mění a bezpečnostní i rozvojoví experti začínají v různých souvislostech uvažovat o možném vztahu a vzájemné závislosti mezi bezpečností a rozvojem. V politické i akademické sféře v určitých kruzích rostla oblíbenost diskuse o bezpečnostně-rozvojovém vztahu, neboť se stala alternativou k „tradičnímu a konzervativnímu pojetí“ bezpečnostních a rozvojových studií. Současná debata o bezpečnostně-rozvojovém vztahu už nepředstavuje žádnou alternativu, nýbrž specifický hlavní proud. Hlavní proud proto, že v zásadě nikdo už dnes nepopírá, že by mezi bezpečností a rozvojem existovala přímá vazba, a je nepravděpodobné, že by došlo k znovuoddělení obou pojmů, specifický proto, že „teče“ interdisciplinárním prostorem a představitelé akademické i politické sféry si z tohoto proudu „nabírají“ libovolné množství „tekutiny“, kterou potom v různém množství „přilévají“ do své činnosti. Úvahy o vztahu mezi bezpečností a rozvojem tak tvoří směsice rozmanitých přístupů a interpretací, což generuje i velmi odlišné a různorodé praktické dopady.

Předložený text se pokusil prozkoumat nepřehledný prostor interpretací a implementací bezpečnostně-rozvojového vztahu. Ukázala jsem, že i když jde o širokou a různorodou interdisciplinární debatu, generují se z ní tři obecné postoje. První postoj vychází z předpokladu, že bezpečnost je prerekvizitou rozvoje, druhý postoj z toho, že rozvoj je prerekvizitou bezpečnosti, a třetí postoj stojí na myšlence, že rozvoj a bezpečnost nelze oddělit a bezpečnost nepředchází rozvoj a vice versa.

Ve druhém kroku jsem se pokusila odhalit, jaké koncepty bezpečnostně-rozvojový vztah (bez ohledu na to, zda jde o sekvenční či simultánní přístup) generuje. I oblast konceptů se ukazuje jako velmi různorodá. V současnosti existuje několik konceptů bezpečnostně-rozvojového vztahu, které si liší zejména tím, čí rozvoj a čí bezpečnost berou na vědomí a kterou z daných hodnot (rozvinutost a bezpečí) chápou jako důležitější a jak ji interpretují (co to je „rozvinutost“ a „bezpečí“).

Ve třetím kroku jsem se pokusila postihnout operační úroveň bezpečnostně-rozvojového vztahu, tj. jak se projevuje spojení bezpečnosti a rozvoje v praxi. Z uvedeného empirického materiálu je zřejmé, že bezpečnostně-rozvojový vztah není jen akademickou a teoretickou úvahou či pózou, nýbrž že má vliv na praxi a dokázal změnit jak národní politiky, tak mezinárodní politiku a mezinárodní instituce. Předložený empirický materiál neříká samozřejmě nic o tom, jak je tato změna masivní a kolik aktérů zasáhla, nicméně ukazuje, že nejde o okrajový fenomén, neboť se týká významných hráčů mezinárodního systému (USA, Světová banka, OECD) i pravidel upravujících fungování systému (poskytování ODA).

Domnívám se, že v dalších letech bude prostupování bezpečnosti a rozvoje pokračovat, a to nejen ve smyslu bezpečnostně-rozvojového vztahu, tedy úvah o vzájemné závislosti rozvoje a bezpečnosti, ale bezpečnostně-rozvojový vztah bude nadále pronikat do dalších oblastí a politik, např. do oblasti vládnutí. Už dnes se totiž někteří aktéři vyjadřují v tom smyslu, že „nejlepším způsobem zajištění bezpečnosti je budování světa dobře řízených demokratických států“.[96]

POZNÁMKY

[1] Government of Canada: Government of Canada Launches Next Phase of Dahla Dam Signature Project in Afghanistan. Dostupné z: http://www.afghanistan.gc.ca/canada-afghanistan/news-nouvelles/2009/2009_01_11b.aspx?view=d  (11. 11. 2011)

[2] POTTER, Mitch, Security Standoff stalls Canadian dam project in Kandahar.

[3] CHASE, Steven, Dahla dam project is potential target: military.

[4] Alain Pellerin podle CHASE, Steven, Dahla dam project is potential target: military, nestránkováno.

[5] POTTER, Mitch, Security Standoff stalls Canadian dam project in Kandahar.

[6] Zpráva Brandtovy komise byla vydána v roce 1980 pod názvem North-South: A Programme for Survival, zpráva Palmeho komise byla publikována v roce 1982 pod názvem Common Security: A Programme for Disarmament.

[7] Srovnej HUGHES, James, Introduction: The Making of EU Conflict Management Strategy-Development through Security?, s. 275–285; LAMBACH, Daniel, Security, Development and the Australian Security Discourse about Failed States, s. 407–418; PICCIOTTO, Robert, Conflict prevention and development co-operation in Africa: an introduction, s. 1–25 nebo Světová banka, Conflict, Security, and Development. World Development Report 2011.

[8] Světová banka, Conflict, Security, and Development. World Development Report 2011, s. 5–11.

[9] PICCIOTTO, Robert, Conflict prevention and development co-operation in Africa: an introduction, s. 11.

[10] U.S. Joint Forces Command, Handbook for Military Participation in the Interagency managment System for Reconstruction and Stabilization, II-52.

[11] PICCIOTTO, Robert, Conflict prevention and development co-operation in Africa: an introduction, s. 1.

[12] ETZIONI, Amitay, Security First: For a Muscular, Moral Foreign Policy nebo DOBBINS, James, Towards a More Professional Approach to Nationa-building.

[13] DUFFIELD, Mark: 2001. Global Governance and the New Wars. The Merging of Development and Security, s. 11.

[14] Tamtéž, s. 35.

[15] Van Houten, Pieter, The Word Bank´s (post-)conflict agenda: the challenge of the integrating development and security; Světová banka, Conflict, Security, and Development. World Development Report 2011.

[16] BRAINARD, Lael a Derek Chollet, Too Poor for Peace? Global Poverty, Conflict, and Security in the 21st Century.

[17] COLLIER, P. et al., Breaking the Conflict Trap. Civil War and Development Policy Washington.

[18] DUFFIELD, Mark, Human security: linking development and security in an age of terror nebo Světová banka, Conflict, Security, and Development. World Development Report 2011.

[19] Srovnej MACRAE, Joanna et al., Aid to ´Poorly Performing´Countries: a Critical Review of Debates and Issues.

[20] UVIN, Peter: 2002. The Development/Peacebuilding Nexus: A Typology and History of Changing Paradigms, s.7–9.

[21] FITZ-GERALD, Ann: 2006. Addressing the security-development nexus: implications for joint-up government, s. 111.

[22] OECD, OECD DAC Handbook on Security System Reform Supporting Security and Justice.

[23] EBO, Adedeji, The role of security sector reform in sustainable development: donor policy trends and challenges, s. 27 a 30.

[24] FITZ-GERALD, Ann: 2006. Addressing the security-development nexus: implications for joint-up government, s. 111.

[25]Bajpai, Kanti, Human Security: Concept and Measurement, s. 23.

[26] ANDERSON, Mary B., Do No Harm: How Aid Can Support Peace – or War.

[27] B. Clinton a K. Anann podle UVIN, Peter, The Development/Peacebuilding Nexus: A Typology and History of Changing Paradigms, s. 14.

[28] DUFFIELD, Mark, Global Governance and the New Wars. The Merging of Development and Security.

[29] DUFFIELD, Mark, Human security: linking development and security in an age of terror, s. 26.

[30]  Tamtéž, s. 28.

[31] UVIN, Peter, The Development/Peacebuilding Nexus: A Typology and History of Changing Paradigms.

[32] Světová banka, Conflict, Security, and Development. World Development Report 2011, s. 2–11.

[33] U.S. Joint Forces Command, Handbook for Military Participation in the Interagency managment System for Reconstruction and Stabilization, s. II-52.

[34] UVIN, Peter, The Development/Peacebuilding Nexus: A Typology and History of Changing Paradigms, s. 9–13.

[35] U.S. Joint Forces Command, Handbook for Military Participation in the Interagency managment System for Reconstruction and Stabilization, s. 1–5.

[36] Condoleezza Rice, January 18, 2006, Remarks at Georgetown School of Foreign Service,. Dostupné z: http://gos.sbc.edu/r/rice3.html (28. 6. 2011).

[37] Srovnej NSS, The National Security Strategy of the United States of America 2002, Introduction; NSS, The National Security Strategy of the United States of America 2006, 9. kapitolu.

[38] Národní bezpečnostní rada a současné ministerstvo obrany byly zřízeny společně, a to zákonem o národní bezpečnosti z roku 1947. Tímto zákonem byla zřízena i Ústřední zpravodajská služba (CIA).

[39] USAID vznikala jako nezávislá vládní agentura, nicméně Clintonova administrativa ji subsumovala ministerstvu zahraničních věcí.

[40] Ministerstvo zahraničních věcí USA, Office of the Coordinator for Reconstruction and Stabilization. Dostupné z: http://www.state.gov/s/crs/about/index.htm (28. 6. 2011).

[41] Více srovnej např. Nash, William L. a Ciara Knudsen, Reform and Innovation in Stabilization, Reconstruction and Development, s. 11; Serafino, Nina M., Peacekeeping/Stabilization and Conflict Transition: Background and Congressional Action on the Civilian Response/Reserve Corps and other Civilian Stabilization and Reconstruction Capabilities, s. 9nn.

[42] Nash, William L. a Ciara Knudsen, Reform and Innovation in Stabilization, Reconstruction and Development, s. 13.

[43] Serafino, Nina M., Department of Defense “Section 1207” Security and Stabilization Assistance: Background and Congressional Concerns, s. 1.

[44] Tamtéž, s. 6.

[45] National Defence Strategy of The United States of America.

[46] U.S. Joint Forces Command, Handbook for Military Participation in the Interagency managment System for Reconstruction and Stabilization, s. ii-iii.

[47] V případě Iráku odstartovaná zahájením „operace surge“ pod vedením generále Davida Petraeuse. Rozhovor s generálem Voznicou, 20. 5. 2011, Lublaň/Slovinsko.

[48]  NSS, The National Security Strategy of the United States of America 2002.

[49] USAID, Foreign Aid in the National Interest. Promoting Freedom, Security, and Oportunity, s. iv.

[50] 2004 U.S. Budget, Office of Management and Budget podle Moss, Todd, David Roodman a Scott Standley, The Global War on Terror and U.S. Development Assistance: USAID allocation by country, s. 3.

[51] Serafino, Nina M., Peacekeeping/Stabilization and Conflict Transition: Background and Congressional Action on the Civilian Response/Reserve Corps and other Civilian Stabilization and Reconstruction Capabilities, s. 6.

[52] DFAIT, Stabilization and Reconstruction Task Force. Year in Review. Mobilizing Canada’s Capacity for International Crisis Response; rozhovor s majorem Weinbenderem a plukovníkem Fraserem, 28. 5. 2011, Ottawa, Kanada.

[53] DFID, FCO and MOD, The Global Conflict Prevention Pool. A joint UK Government approach to reducing conflict.

[54] IAE představuje skoro 90 % kanadské rozvojové pomoci. CIDA, Statistical Report on International Assitance. Fiscal Year 2009-2010, s. 2.

[55] CIDA, Statistical Report on International Assitance. Fiscal Year 20092010.

[56] Nasazení DART po vlnách tsunami v jihovýchodní Asii a později v Pákistánu.

[57] CIDA, Statistical Report on Official Development Assitance – Fiscal Year 20042005; CIDA, Statistical Report on Official Development Assitance – Fiscal Year 20052006.

[58] Rozhovor s majorem Weinbenderem a plukovníkem Fraserem; Influence Activities Task Force, Land Force Doctrine and Training Systems, National Defence, 28. 5. 2011, Ottawa, Kanada.

[59] CIDA, Statistical Report on International assitance – Fiscal Year 20062007.

[60] DFAIT, Stabilization and Reconstruction Task Force. Year in Review. Mobilizing Canada’s Capacity for International Crisis Response.

[61] Bannon, Ian, Putting the „R“ Back in IBRD.

[62] KREIMER, Alcira et al., The World Bank´s Experience with Post-Conflict Reconstruction.

[63] Van Houten, Pieter, The Word Bank´s (post-)conflict agenda: the challenge of the integrating development and security, s. 643.

[64] Tamtéž, s. 49.

[65] OP (Operational Policy) 2.30 – Development cooperation and conflict. Dostupné z: http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/PROJECTS/EXTPOLICIES/... (1. 6. 2011).

[66] Tamtéž.

[67] Bannon, Ian, Putting the „R“ Back in IBRD, s. 50nn.

[68] COLLIER, P. et al., Breaking the Conflict Trap. Civil War and Development Policy Washington.

[69] Bannon, Ian, Putting the „R“ Back in IBRD, s. 53.

[70] Bourguignon, Fancos J., A Broader More Integrated Approach, s. 14–15.

[71] Bannon, Ian, Putting the „R“ Back in IBRD, s. 51.

[72] Světová banka, Conflict, Security, and Development. World Development Report 2011, s. 2 a 5.

[73] Tamtéž, s. 6.

[74] Tamtéž, s. 28.

[75] Tamtéž, s. 41.

[76] Tamtéž, s. 41.

[77] BRZOSKA, Michal, Extending ODA or Creating a New Reportin Instrument for Security-related Expenditures for Development?, s. 133

[78] BRZOSKA, Michal, Extending ODA or Creating a New Reportin Instrument for Security-related Expenditures for Development?, s. 133; dále srovnej OECD (Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj): 2007. OECD DAC Handbook on Security System Reform Supporting Security and Justice.

[79] OECD (Organization for Economic Co-operation and Development),  Conflict, peace and development cooperation on the threshold of the 21st century.

[80] Srovnej např. směrnici OECD DAC o prevenci konfliktů z roku 2001 nebo zprávu OECD Conflict, peace and development cooperation on the treshold of the 21st century. OECD (Organization for Economic Co-operation and Development), Conflict, peace and development cooperation on the threshold of the 21st century.

[81] DUFFIELD, Mark, Human security: linking development and security in an age of terror.; BRZOSKA, Michal, Extending ODA or Creating a New Reportin Instrument for Security-related Expenditures for Development?, s. 134.

[82] OECD DAC, The security and development nexus: challenges for aid, s. 2.

[83] Více srovnej BRZOSKA, Michal, Extending ODA or Creating a New Reportin Instrument for Security-related Expenditures for Development?

[84] OECD, DAC Statistical Reporting Directive.

[85] Více viz oficiální stránky ghanské armády. Dostupné z:  http://www.gaf.mil.gh/.

[86] DUFFIELD, Mark, Human security: linking development and security in an age of terror, s. 30.

[87] Rozhovor s generálem Voznicou, 20. 5. 2011, Lublaň/Slovinsko.

[88] Oficiální webové stránky americké armády. Dostupné z: http://www.army.mil/article/23919/a http://www.army.mil/article/66004/Agribusiness_Soldiers_focused_on_Afghanistan_mission/ (26. 9. 2011).

[89] Model třífázové války je založen na myšlence, že přímé vojenské intervenci předchází nejprve distribuce humanitární pomoci, případně vojenská pomoc při distribuci humanitární pomoci, a zadruhé pokus o stabilizaci situace včetně vysílání mírových operací. Neuspěje-li ani jedna ze strategií,  je potřeba využít vojenskou intervenci. Vedení třífázové války předpokládá, že po zahájení operací snaha o stabilizaci situace pomocí distribuce humanitární pomoci pokračuje. Farhoumand-Sims, Chesmak, The negative face of the militarization of aid, s. 13.

[90] Rozhovor s majorem Weinbenderem a plukovníkem Fraserem, Influence Activities Task Force, Land Force Doctrine and Training Systems, National Defence, 28. 5. 2011, Ottawa, Kanada.

[91]Tamtéž.

[92]Tamtéž.

[93] Kanadská vláda, Kanada v Afghánistánu: Kandahárský provinční rekonstrukční tým. Dostupné z http://www.afghanistan.gc.ca/canada-afghanistan/kandahar/kprt-eprk.aspx (28. 6. 2011).

[94] Kanadská armáda označuje tyto operace jako „village-based approach to counter-insuregency“. Kanadská vláda: Canada´s Engagement in Afghanistan, Report to Parliament, June 2009. Dostupné z: http://www.afghanistan.gc.ca/canada-afghanistan/documents/r06_09/cont.aspx?lang=en  (28. 6. 2011).

[95] Srovnej např. Meernik, James, Eric L. Krueger a Steven C. Poe,  Testing Models of U.S. Foreign Policy: Foreign Aid during and after the Cold War.

[96] „The best protection for our security is a world of well-governed democratic states“. EVROPSKÁ KOMISE. A secure Europe in a better Word. European Security Strategy, s. 10.

LITERATURA

[1] ANDERSON, Mary B.. Do No Harm: How Aid Can Support Peace – or War. Lynne Rienner Publishers,1999.

[2] Bajpai, Kanti. Human Security: Concept and Measurement, Kroc Institute occasional paper 19:OP: 1, 2000.

[3] Bannon, Ian. Putting the „R“ Back in IBRD. In Ruth Kagia (ed.), Balancing the Development Agenda. The Transformation of the World Bank under James D. Wolfensohn, 1995-2005, Washington D.C.: Světová banka, 2005, s. 48–54.

[4] Bourguignon, Fancos J. A Broader More Integrated Approach. In Ruth Kagia (ed.), Balancing the Development Agenda. The Transformation of the World Bank under James D. Wolfensohn, 19952005, Washnigton D.C.: Světová banka, 2005, s.10–17.

[5] BRAINARD, Lael a Derek Chollet. Too Poor for Peace? Global Poverty, Conflict, and Security in the 21st Century. Washington, D.C.: Brookings Institution Press, 2007.

[6] BRZOSKA, Michal. Extending ODA or Creating a New Reportin Instrument for Security-related Expenditures for Development? Development Policy Review. 2008, roč. 26, č. 2, s. 131–150.

[7] CIDA (Canadian International Development Agency). Performance Report. For the period ending March 31, 2003, 2003.

[8] CIDA (Canadian International Development Agency).  Statistical Report on Official Development Assitance – Fiscal Year 20042005. CIDA: Ottawa, 2007.

[9] CIDA (Canadian International Development Agency). Statistical Report on Official Development Assitance – Fiscal Year 20052006. CIDA: Ottawa, 2008.

[10] CIDA (Canadian International Development Agency). Statistical Report on International assitance – Fiscal Year 20062007. CIDA: Ottawa, 2009.

[11] CIDA (Canadian International Development Agency). Statistical Report on International Assitance. Fiscal Year 20092010. CIDA: Ottawa, 2011.

[12] COLLIER, P., V.L ELLIOTT, H. HEGRE, A HOEFFLER, M. REYNAL-QUEROL a N. SAMBANIS. Breaking the Conflict Trap. Civil War and Development Policy. Washington, D.C.: Světová banka, 2003.

[13] DFAIT (Department of Foreign Affairs and International Trade). Stabilization and Reconstruction Task Force. Year in Review. Mobilizing Canada’s Capacity for International Crisis Response, 2006.

[14] DFID, FCO and MOD (Department for International Development, foreign and Commonwealth Office and Ministry of Defence). The Global Conflict Prevention Pool. A joint UK Government approach to reducing conflict. August 2003.

[15] DOBBINS, James. Towards a More Professional Approach to Nation-building. International Peacekeeping. 2008, roč. 15, č. 1, s. 67–83.

[16] DUFFIELD, Mark. Global Governance and the New Wars. The Merging of Development and Security. Londýn a New York: Zed Books, 2001.

[17] DUFFIELD, Mark. Human security: linking development and security in an age of terror. In Stephan Klingebiel (ed.), New interfaces between security and development. Changing concepts and approaches. Deutsches Institut für Entwicklungspolitik, 2006, s. 11–38.

[18] EBO, Adedeji. The role of security sector reform in sustainable development: donor policy trends and challenges. Conflict, Security & Development. 2007, roč. 7, č. 1, s. 27–53.

[19] ETZIONI, Amitay. Security First: For a Muscular, Moral Foreign Policy. Yale University Press, 2007.

[20] EVROPSKÁ KOMISE. A secure Europe in a better Word. European Security Strategy. 2003, Brusel.

[21] Farhoumand-Sims, Chesmak. The negative face of the militarization of aid. Human Security Bulletin. 2007, roč. 5, č. 1, January/February 2007, s. 12–14.

[22] FITZ-GERALD, Ann. Addressing the security-development nexus: implications for joint-up government. In Stephan Klingebiel (ed.), New interfaces between security and development. Changing concepts and approaches. Deutsches Institut für Entwicklungspolitik, 2006, s. 107–126.

[23] HUGHES, James. Introduction: The Making of EU Conflict Management Strategy-Development through Security? Ethnopolitics. 2009, roč. 8, č. 3–4, s. 275–285.

[24] CHASE, Steven. Dahla dam project is potential target: military. The Globe and Mail, July 17, 2008. Dostupné z: http://www.theglobeandmail.com/news/national/article698048.ece.

[25] KREIMER, Alcira, Joh ERIKSSON, Robert MUSCAT, Margaret ARNOLD a Colin SCOTT. The World Bank´s Experience with Post-Conflict Reconstruction. Washington, D.C.: Světová banka, 1998.

[26] LAMBACH, Daniel. Security, Development and the Australian Security Discourse about Failed States. Australian Journal of Political Science. 2006, roč. 41, č. 3, s. 407–418.

[27] MACRAE, Joanna, Andrew SHEPHERD, Oliver MORRISSEY, Adele HARMER, Ed ANDERSON, Laure-Helene PIRON, Andy McKAY, Diana CAMMACK a Nambusi KYEGOMBE. Aid to ´Poorly Performing´Countries: a Critical Review of Debates and Issues. Overseas Development Institute, 2004.

[28] Meernik, James; Eric L. Krueger a Steven C. Poe. Testing Models of U.S. Foreign Policy: Foreign Aid during and after the Cold War. The Journal of Politics. 1998, roč. 60, č. 1, s. 63–85.

[29] Moss, Todd, David Roodman a Scott Standley. The Global War on Terror and U.S. Development Assistance: USAID allocation by country, 1998–2005. Working Paper Number 62, Center for Global Development, July 2005.

[30] Nash, William L. a Ciara Knudsen, Reform and Innovation in Stabilization, Reconstruction and Development. Princeton Project on National Security, nedatováno. Dostupné z: http://www.princeton.edu/~ppns/papers/reconstruction.pdf.

[31] National Defence Strategy of The United States of America, March 2005. Dostupné z :  http://www.defense.gov/news/mar2005/d20050318nds1.pdf.

[32] NSS (The National Security Strategy). The National Security Strategy of the United States of America. Bílý dům, 2002. Dostupné z: http://georgewbush-whitehouse.archives.gov/nsc/nss/2002/.

[33] NSS (The National Security Strategy). The National Security Strategy of the United States of America. Bílý dům, 2006. Dostupné z: http://georgewbush-whitehouse.archives.gov/nsc/nss/2006/.

[34] OECD (Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj). OECD DAC Handbook on Security System Reform Supporting Security and Justice, 2007.

[35] OECD (Organization for Economic Co-operation and Development), DAC (Development Assistance Committee). The security and development nexus: challenges for aid. DCD/DAC(2004)9/REV2, Development Co-operation Directorate, Development Assistance Committee, 2004.

[36] OECD (Organization for Economic Co-operation and Development). Conflict, peace and development cooperation on the threshold of the 21st century, 1997. Dostupné z: www.oecd.org/dataoecd/57/55/33920283.htm.

[37] OECD (Organization for Economic Co-operation and Development). The DAC Guidelines Helping Prevent Violent Conflict. Development Assistance Committee, 2001. Dostupné z: www.oecd.org/dataoecd/57/55/33920283.htm.

[38] OECD (Organization for Economic Co-operation and Development). Canada (2002), DAC Peer Review, 2002.

[39] OECD (Organization for Economic Co-operation and Development). Whole of Government Approaches to Fragile States. DAC Guidelines and Reference Series, 2006.

[40] OECD (Organization for Economic Co-operation and Development). DAC Statistical Reporting Directive. DCD/DAC(2007)34, Development Co-operation Directorate, Development Assistance Committee, 2007.

[41] OECD (Organization for Economic Co-operation and Development). Canada. Development Assistance Committee Peer Review, 2007.

[42] PICCIOTTO, Robert. Conflict prevention and development co-operation in Africa: an introduction. Conflict, Security & Development. 2010, roč. 10, č. 1, s. 1–25.

[43] POTTER, Mitch. Security Standoff stalls Canadian dam project in Kandahar. Toronto Star, June 9, 2010. Dostupné z: http://www.thestar.com/news/world/article/820752--greening-of-kandahar-a-stain-on-canada-s-honour-insiders-say.

[44] Serafino, Nina M. Peacekeeping/Stabilization and Conflict Transition: Background and Congressional Action on the Civilian Response/Reserve Corps and other Civilian Stabilization and Reconstruction Capabilities. CRS Report for Congress: Congresional Research Service, 2009.

[45] Serafino, Nina M. Department of Defense “Section 1207” Security and Stabilization Assistance: Background and Congressional Concerns. CRS Report for Congress: Congresional Research Service, 2010. Dostupné z: http://www.dtic.mil/cgi-bin/GetTRDoc?Location=U2&doc=GetTRDoc.pdf&AD=ADA514174.

[46] Světová banka. Conflict, Security, and Development. World Development Report 2011. Washington D.C.: Světová banka, 2011.

[47] U.S. Joint Forces Command. Handbook for Military Participation in the Interagency managment System for Reconstruction and Stabilization. Unified Action Handbook Series. Book One. USJFCOM, 2010.

[48] USAID. Foreign Aid in the National Interest. Promoting Freedom, Security, and Oportunity. Washington, D.C.: U.S. Agency for International Development, 2002.

[49] UVIN, Peter. The Development/Peacebuilding Nexus: A Typology and History of Changing Paradigms. Journal of Peacebuilding and Development. 2002, roč. 1, č. 1, s. 5–223.

[50] Van Houten, Pieter. The Word Bank´s (post-)conflict agenda: the challenge of the integrating development and security. Cambridge Review of Interntional Affairs. 2007, roč. 20, č. 4, s. 639–657.


Title in English: The Security-Development Nexus: a Typology, History and Implementation of Changing Paradigm

Title in Czech:

Bezpečnostně-rozvojový vztah: typologie, historie a implementace měnícího se paradigmatu

Author(s):

Šárka WAISOVÁ

Type:

Article

Language:

Czech

Abstract:

English/Czech

Journal:

Obrana a strategie (Defence & Strategy)

Publisher:

University of Defence

ISSN:

ISSN 1214-6463 (print) and ISSN 1802-7199 (on-line)

DOI:

10.3849/1802-7199.11.2011.02.091-110

Issue:

Volume 11, Number 2 (December 2011)

Pages:

091-110

Received:

8 July 2011

Accepted: 21 October 2011
Published online: 15 December 2011

Vytvořeno 15.12.2011 21:23:45 | přečteno 994055x | antonin.novotny

Diskuze

Nabídka půjčky do 24 hodin
Laura  |  4.12.2021 9:34:05
Seriózní finanční nabídka
zdenka trefna  |  4.12.2021 1:21:58
Nabídka půjčky bez protokolu
Clara  |  3.12.2021 11:54:46
50 000 kc do 10 000 000 kc pujcky
Danny Petra  |  3.12.2021 11:35:11
Nabídka úvěru
Descamper  |  2.12.2021 9:08:07
Nabídka úvěru do 24 hodin
Marian  |  1.12.2021 11:03:54
Nabídka kreditu bez protokolu
Anonymous  |  30.11.2021 20:00:04
Nabídka půjčky bez protokolu
Lepenz  |  30.11.2021 10:22:00
Nabídka půjčky do 24 hodin.
Laura  |  29.11.2021 10:28:16
seriózní nabídka půjčky
BURIANOVA LUCIE  |  28.11.2021 11:14:40
seriózní nabídka půjčky
Anonymous  |  28.11.2021 11:13:23
Výjimečná nabídka půjčky
Anonymous  |  28.11.2021 9:36:58
Nabídka úvěrů a financování
Descamper  |  27.11.2021 11:01:04
Spolehlivá a rychlá nabídka půjčky
Marian  |  26.11.2021 9:07:31
Nabídka vánočního večírku.
Anonymous  |  26.11.2021 6:59:57
Spolehlivá nabídka půjčky
Lepenz  |  25.11.2021 11:35:11
Nabídka půjčky do 24 hodin
Laura  |  24.11.2021 12:18:37
Nabídka půjčky bez protokolu
Clara  |  23.11.2021 12:21:20
Nabídka úvěru
Anonymous  |  21.11.2021 21:22:10
24h kreditní nabídka
Marian  |  20.11.2021 18:26:05
Nabídka vánočního večírku.
Anonymous  |  20.11.2021 9:46:21
Pujcka prizpusobená vašim možnostem
mikal petr usti  |  19.11.2021 1:00:32
potřebujete půjčku?
Davina Claire  |  18.11.2021 8:56:32
Nabídka půjčky do 24 hodin.
Anonymous  |  18.11.2021 8:51:50
Nabídka na konec roku
Anonymous  |  17.11.2021 11:11:33
Výjimečná nabídka půjčky
Anonymous  |  17.11.2021 10:24:48
Nabídka úvěrů a financování
Anonymous  |  16.11.2021 11:14:23
Nabídka rychlého úvěru
Laura  |  15.11.2021 13:13:46
Nebankovni pujcky do 45,000 kc az 70,000,000 kc
Anna Jana  |  15.11.2021 10:08:47
potřebujete půjčku?
roller Dominika  |  1.11.2021 13:33:45
nabídka půjčky
Anonymous  |  30.10.2021 3:10:17
Ray Richard
Anonymous  |  27.10.2021 15:40:27
Mikroúverová instituce
Thomas Perin  |  26.10.2021 22:36:16
Svědectví o půjčce
Anonymous  |  26.10.2021 12:45:26
Získejte rychlý kredit za 72 hodin
Anonymous  |  23.10.2021 17:16:02
Získejte rychlý kredit za 72 hodin
Anonymous  |  23.10.2021 17:14:47
Získejte rychlý kredit za 72 hodin
Anonymous  |  23.10.2021 17:12:06
seriózní nabídka půjčky
Anonymous  |  23.10.2021 7:59:16
seriózní nabídka půjčky
Anonymous  |  23.10.2021 7:58:04
seriózní nabídka půjčky
Anonymous  |  23.10.2021 7:56:44
Vážná nabídka půjčky mezi jednotlivci do 24 hodin
Anonymous  |  20.10.2021 14:46:15
Půjčky od 10 000 do 100 000 000: Rollerovadominika@seznam.cz
roller Dominika  |  17.10.2021 10:17:19
Získejte urgentní půjčku do 24 hodin
Burianova lucie  |  10.10.2021 1:28:57
Získejte urgentní půjčku do 24 hodin
Burianova lucie  |  10.10.2021 1:19:09
TRUST LOVE
Rose  |  8.10.2021 18:33:05
Získejte urgentní půjčku do 24 hodin
Burianova lucie  |  3.10.2021 2:42:08
Získejte urgentní půjčku do 24 hodin
Burianova lucie  |  3.10.2021 1:47:31
Získejte urgentní půjčku do 24 hodin
Burianova lucie  |  3.10.2021 1:46:53
Rychlé a bezplatné zajištěné půjčky
Anonymous  |  2.10.2021 21:27:57
Nebankovni pujcky do 45,000 kc az 70,000,000 kc
Anonymous  |  1.10.2021 11:18:45
děkuji za tuto půjčku, kterou jste mi poskytli, p
Richy Walters  |  30.9.2021 2:23:16
Financování půjčky
serge wadin  |  29.9.2021 16:17:07
Dobrý den dámy a pánové
Eva Muchova  |  29.9.2021 15:17:13
Dobrý den dámy a pánové
Eva Muchova  |  29.9.2021 15:16:43
Love
Rose Ben  |  23.9.2021 7:30:03
 
Sasha
Anonymous  |  24.9.2021 14:44:07
 
Sasha
Anonymous  |  24.9.2021 14:45:06
 
Sasha
Anonymous  |  24.9.2021 14:46:34
potřebujete půjčku?
CARLOS  |  21.9.2021 14:41:18
seriózní a rychlá nabídka půjčky
petra Helcova  |  21.9.2021 8:19:24
potřebujete půjčku?
petra Helcova  |  19.9.2021 19:37:09
Získejte urgentní půjčku do 24 hodin
Burianova lucie  |  17.9.2021 6:28:57
Kredit - nyní okamžitě u Solitud Financial
serge wadin  |  16.9.2021 13:23:36
WE OFFER ALL KINDS OF LOAN AT 3% INTEREST RATE
Lukas Cechlosky  |  14.9.2021 9:23:26
Požádejte o naléhavou půjčku
Anonymous  |  13.9.2021 16:44:27
Rychlá a nebankovní nabídka půjčka
Anonymous  |  13.9.2021 13:50:41
Získejte urgentní půjčku do 24 hodin
koncitik stanislav  |  9.9.2021 10:32:49
Solidní a spolehlivé finanční úvěry
Podloucky  |  8.9.2021 10:52:39
Získejte urgentní půjčku do 24 hodin
koncitik stanislav  |  7.9.2021 14:26:19
Získejte urgentní půjčku do 24 hodin
koncitik stanislav  |  7.9.2021 14:25:39
potřebovat půjčku
Anonymous  |  6.9.2021 15:57:11
Potřebujete legitimní a rychlou půjčku?
Richard William  |  5.9.2021 23:51:21
Získejte urgentní půjčku do 24 hodin
koncitik stanislav  |  5.9.2021 10:29:23
Získejte urgentní půjčku do 24 hodin
koncitik stanislav  |  5.9.2021 10:28:10
mikroúvěrová instituce
Thomas PERIN  |  2.9.2021 12:48:07
mikroúvěrová instituce
Thomas PERIN  |  1.9.2021 12:21:25
Získejte urgentní půjčku do 24 hodin
Burianova lucie  |  1.9.2021 4:23:42
Nabídka půjčky.
Eva Muchova  |  31.8.2021 16:40:33
Nabídka půjčky.
Anonymous  |  31.8.2021 16:39:51
Půjčky pro všechny do 24 hodin.
Dominika  |  18.8.2021 11:26:00
loan
ELINA LUCIA  |  11.8.2021 21:52:35
nabídka půjčky
nabídka půjčky  |  11.8.2021 9:49:44
půjčka do 24 hodin
Anonymous  |  4.8.2021 15:27:35
 
půjčka do 24 hodin
ELINA LUCIA  |  9.8.2021 22:07:08
  
CAVRIL NEWTON
Anonymous  |  24.9.2021 9:55:34
Nabídka rychlé půjčky peněz do 48 hodin
Sabina  |  1.8.2021 13:26:18
sabinastachwicsz.pl@gmail.com
Anonymous  |  1.8.2021 13:24:11
Nabízím půjčky vážným lidem.
valkamla1  |  29.7.2021 18:24:21
Nabízím půjčky vážným lidem.
valkamla1  |  26.7.2021 17:04:38
seriózní nabídka půjčky
ALEXANDRA  |  17.7.2021 6:41:32
RECOVERY OF LOST BITCOIN
ALEXANDRA  |  17.7.2021 6:40:43
Nabízím půjčky od 2 000 do 20 000 000 Kč
katarzyna  |  6.7.2021 20:49:42
NEW USA FUNDING INVESMENT VENTURE,
BOGGITEL LLC  |  6.7.2021 7:07:36
nabídka pujcky mezi jednotlivci.
Jiri Vrba  |  17.6.2021 20:13:43
půjčku
Anonymous  |  9.6.2021 22:43:12
GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY OR LEASE AT THE BEST AVAILABLE RATES
Anonymous  |  7.6.2021 19:35:04
Přímý poskytovatel nabízí soukromou půjčku ze svých vlastních zdroj
Anonymous  |  1.6.2021 14:19:01
Přímý poskytovatel nabízí soukromou půjčku ze svých vlastních zdroj
Anonymous  |  1.6.2021 14:15:19
50,000czk od 60,000,000 czk pujcky
obermajer  |  1.6.2021 9:25:25
 
Nabídka úvěru bez protokolu
Anonymous  |  7.11.2021 11:32:41
 
Nabídka úvěru bez protokolu
Marian  |  7.11.2021 11:33:28
50,000czk od 60,000,000 czk pujcky
Anonymous  |  1.6.2021 9:24:23
rychlá a nebankovní nabídka půjčky
Anna Jana  |  25.5.2021 13:16:58
půjčku?
Anonymous  |  19.5.2021 0:31:48
půjčku?
Anonymous  |  19.5.2021 0:30:51
WE OFFER ALL KINDS OF LOAN AT 3% INTEREST RATE
Lucie Burianova  |  14.5.2021 5:55:03
Kredit
ALEXANDRA  |  7.5.2021 3:02:55
 
bezpečnostních důvodů můj bankovní
roller Dominika  |  14.9.2021 7:50:26
Okamžité půjčky do 24 hodin
Lucie Burianova  |  2.5.2021 0:49:10
WE OFFER ALL KINDS OF LOAN AT 3% INTEREST RATE
Lucie Burianova  |  2.5.2021 0:46:03
Nabídka půjčky.
Anonymous  |  28.4.2021 15:26:44
Nabídka půjčky.
Anonymous  |  28.4.2021 15:12:10
Rychlá a spolehlivá online půjčka
jan  |  22.4.2021 13:25:59
Velmi výhodná nabídka půjčky (2%)
Anonymous  |  10.4.2021 17:41:01
Nabízím půjčky vážným lidem
dukova77  |  10.4.2021 15:18:55
urgent loan
mary  |  8.4.2021 12:34:39
RYCHLÁ ÚVĚROVÁ NABÍDKA ZA 24 HODIN
Maria Kamakova  |  7.4.2021 10:41:36
GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY OR LEASE AT THE BEST AVAILABLE RATES
scott james  |  7.4.2021 3:57:46
Ziskové a spolehlivé financování pro rok 2021: petrahelcova@gmail.com
petra  |  1.4.2021 8:38:12
Nabídka bezpečného a zaručeného financování
obermajer  |  23.3.2021 10:54:35
Nabídka bezpečného a zaručeného financování
petra  |  17.3.2021 13:52:00
 
Nabídka půjčky.
Anonymous  |  28.4.2021 17:27:58
seriózní nabídka půjčky
Alexendra  |  9.3.2021 14:14:05
rychlá a seriózní nabídka půjčky za 72 hodin
Brun  |  22.2.2021 13:47:55
rychlá a seriózní nabídka půjčky za 72 hodin
Brun  |  22.2.2021 13:44:16
rychlá a seriózní nabídka půjčky za 72 hodin
Brun  |  22.2.2021 13:43:24
rychlá a seriózní nabídka půjčky za 72 hodin
Brun  |  22.2.2021 13:35:07
rychlá a seriózní nabídka půjčky za 72 hodin
Brun  |  22.2.2021 13:33:27
rychlá a seriózní nabídka půjčky za 72 hodin
Brun  |  22.2.2021 13:07:24
rychlá a seriózní nabídka půjčky za 72 hodin
Brun  |  22.2.2021 12:59:29
rychlá a seriózní nabídka půjčky za 72 hodin
Brun  |  22.2.2021 12:58:06
schnelles und seriöses Darlehen zuverlässig in 72
Brun  |  22.2.2021 12:54:28
schnelles und seriöses Darlehen zuverlässig in 72
Brun  |  22.2.2021 12:51:38
Nabídka bezpečného a rychlého financování.
Max Sigl  |  11.2.2021 17:12:24
seriózní nabídka půjčky
Alexendra  |  11.2.2021 16:38:08
Nabídka bezpečného a zaručeného financování.
Max Sigl  |  11.2.2021 1:30:03
seriózní nabídka půjčky
Alexendra  |  10.2.2021 20:27:38
 
seriózní nabídka půjčky
Jan Oravec  |  15.8.2021 14:02:23
seriózní nabídka půjčky
Alexendra  |  10.2.2021 20:27:07
seriózní nabídka půjčky
Alexendra  |  10.2.2021 20:25:47
seriózní nabídka půjčky
Alexendra  |  10.2.2021 20:22:34
seriózní nabídka půjčky
Alexendra  |  10.2.2021 20:13:03
NABÍDKA PŮJČKY, PŘIHLÁSIT SE HNED TEĎ
ROD ALFRED  |  10.2.2021 16:39:57
Nabízí bezpečné a rychlé financování.
Max Sigl  |  9.2.2021 20:13:10
seriózní nabídka půjčky
Alexendra  |  9.2.2021 19:16:30
seriózní nabídka půjčky
ALEXANDRA  |  25.1.2021 12:06:02
seriózní nabídka půjčky
ALEXANDRA  |  25.1.2021 12:05:38
 
Sky Finance
Anonymous  |  1.11.2021 23:10:15
seriózní nabídka půjčky
ALEXANDRA  |  25.1.2021 12:05:08
seriózní nabídka půjčky
ALEXANDRA  |  25.1.2021 12:03:54
seriózní nabídka půjčky
ALEXANDRA  |  22.1.2021 18:54:21
seriózní nabídka půjčky
ALEXANDRA  |  22.1.2021 13:39:49
seriózní nabídka půjčky
ALEXANDRA  |  22.1.2021 13:39:13
seriózní nabídka půjčky
ALEXANDRA  |  22.1.2021 13:36:24
seriózní nabídka půjčky
ALEXANDRA  |  22.1.2021 13:35:36
seriózní nabídka půjčky
credito finance  |  22.1.2021 13:34:54
nabídka půjčky na peníze
credito finance  |  18.1.2021 15:13:46
nabídka půjčky na peníze
credito finance  |  18.1.2021 13:12:13
Rychlá a seriózní nabídka půjček
credito finance  |  18.1.2021 13:11:42
BG/SBLC Buy/Lease
Lucie Burianova  |  17.1.2021 21:43:05
mr
Anonymous  |  8.1.2021 14:32:33
seriózní a rychlá nabídka půjčky
Rychlá a spolehlivá nabídka půjček  |  3.1.2021 14:31:28
PRO JAKÝKOLI TYP ÚVĚRU
roller  |  3.1.2021 8:36:53
Nabídka půjčky.
Alior Loans  |  26.12.2020 11:25:55
Nabídka půjčky.
Lapek Hejak  |  26.12.2020 11:25:30
Potřebuješ půjčku? kontakt na vaši půjčku.
Pekao Loans  |  26.12.2020 11:24:25
Nabídka půjčky.
Alior Loans  |  26.12.2020 11:20:04
naléhavé řešení půjčky
Rychlá a spolehlivá nabídka půjček  |  24.12.2020 8:06:33
(BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY OR LEASE AT THE BEST AVAILABLE RATES
scott james  |  24.12.2020 1:01:25
Urgentní půjčka za 48hodin
roller  |  19.12.2020 14:21:21
Naléhavá půjčka vám bude doručena do dvou hodin
Lucie Burianova  |  19.12.2020 1:36:28
Dobrá nabídka finanční podpory pro vaše podnikán
katarzyna  |  16.12.2020 22:14:52
Kredit
Lucie  |  10.12.2020 9:43:03
nabídku půjčky-úvěru lidem
roller  |  10.12.2020 8:16:38
Herbs
Marrow  |  9.12.2020 2:38:11
PRO JAKÝKOLI TYP ÚVĚRU
roller  |  6.12.2020 6:29:43
 
vládou dotované nenávratné financování
Anonymous  |  8.3.2021 20:32:10
 
PRO JAKÝKOLI TYP ÚVĚRU
Anna Jana  |  10.3.2021 11:25:00
 
50000 czk od 60000000 czk pujcky nabidka do 24 hodin
Anna Jana  |  10.3.2021 11:25:45
LOAN OFFER
MARCO  |  5.12.2020 17:44:22
Urgentní půjčka za 48hodin
roller  |  3.12.2020 12:00:27
Dobrá nabídka finanční podpory pro vaše podnikán
roller  |  3.12.2020 11:53:51
LEASE AND PURCHASE BG/SBLC WITH MONETIZATION
Rand Alan  |  17.11.2020 13:42:17
Jak konečně dostanu půjčku
Eliška Podloucká  |  15.11.2020 1:06:38
nabídka půjčky
philip morgan  |  10.11.2020 18:06:06
seriózní a rychlá nabídka půjčky
Rychlá a spolehlivá nabídka půjček  |  2.11.2020 13:02:52
seriózní a rychlá nabídka půjčky
Rychlá a spolehlivá nabídka půjček  |  2.11.2020 12:57:12
SVĚDECTVÍ !!! SVĚDECTVÍ !!! SVĚDECTVÍ !!! SVĚDECTVÍ !!!
wilsom  |  27.10.2020 7:51:31
SVĚDECTVÍ !!! SVĚDECTVÍ !!! SVĚDECTVÍ !!! SVĚDECTVÍ !!!
wilsom  |  27.10.2020 7:19:24
SVĚDECTVÍ !!! SVĚDECTVÍ !!! SVĚDECTVÍ !!! SVĚDECTVÍ !!!
wilsom  |  27.10.2020 7:18:30
 
Philip
Anonymous  |  3.8.2021 13:19:41
 
Zejména nabídka půjčky
monika1  |  4.8.2021 11:12:35
Nabídka půjčky 50 000 až 60 000 000 Kč
Petra helcova  |  27.10.2020 6:38:42
Výhodná nabídka úvěru (40 000 kc - 40 000 000 Kč)
Petra helcova  |  27.10.2020 6:36:42
Karl
Anonymous  |  24.10.2020 5:54:07
loan offer
Anonymous  |  16.10.2020 1:43:23
Půjčka
Adel Awadh Mubkarak Alenezl  |  7.10.2020 20:24:44
Nový, rychlý úvěr pro firmy do 20 000 000 Kč.
Tomas  |  23.9.2020 19:26:28
 
seriózní a rychlá půjčka
seriózní a rychlá půjčka  |  10.1.2021 23:42:20
 
Rychlá nabídka půjčky spolehlivá do 24 hodin
angelika  |  12.1.2021 9:01:36
  
Rychlá nabídka půjčky spolehlivá do 24 hodin
ANNA JANA  |  4.10.2021 9:35:30
 
Nový, rychlý úvěr pro firmy do 20 000 000 Kč.
ALEXANDRA  |  13.1.2021 10:23:32
 
seriózní nabídka půjčky
ALEXANDRA  |  13.1.2021 10:36:30
 
Rychlá a seriózní půjčka
Rychlá a seriózní půjčka  |  20.1.2021 0:13:29
 
20.000 Kč - 90.000.000 Kč)
roller  |  9.2.2021 22:45:10
 
Urgentní půjčka za 48hodin
roller  |  9.2.2021 22:48:35
 
Tomas:Urgentní půjčka za 48hodin
roller  |  12.2.2021 2:45:09
  
Cenové nabídky mezi specialisty 24h / 24
Anonymous  |  30.9.2021 2:12:12
  
Cenové nabídky mezi specialisty 24h / 24
Anonymous  |  30.9.2021 2:13:03
  
Cenové nabídky mezi specialisty 24h / 24
Anonymous  |  30.9.2021 2:13:56
 
Nový, rychlý úvěr pro firmy do 20 000 000 Kč.
Petr  |  21.2.2021 8:56:12
 
vládou dotované nenávratné financování
Anonymous  |  7.3.2021 9:03:25
 
vládou dotované nenávratné financování
Anonymous  |  7.3.2021 9:04:12
  
Nabízím půjčky od 2 000 do 20 000 000 Kč
30 000 až 90 000 000 Kč  |  15.7.2021 8:16:53
 
Nabídka půjčky.
Lorant Battyanyi  |  10.3.2021 1:28:49
  
Seriózní nabídka půjčky
Anonymous  |  13.7.2021 10:14:17
  
Nabídka půjčky.
Pavel Masarik  |  15.7.2021 23:01:18
 
Nabídka půjčky.
Lorant Battyanyi  |  10.3.2021 1:29:33
 
děkuji za tuto půjčku, kterou jste mi poskytli, pane Richy
Anna  |  11.3.2021 8:16:26
  
děkuji za tuto půjčku, kterou jste mi poskytli, pane Richy
Pavel Masarik  |  12.7.2021 17:37:43
  
Get a Personal Loan with no credit checks
Anonymous  |  17.9.2021 18:33:39
 
Nový, rychlý úvěr pro firmy do 20 000 000 Kč.
Anna  |  11.3.2021 8:17:56
  
Nabídněte půjčku bez protokolu.
Anonymous  |  7.5.2021 4:17:00
 
Nabízíme půjčku od 5000 EUR do 5 milionů EUR
Anna Jana  |  12.3.2021 9:11:12
  
Nabízíme půjčku od 5000 EUR do 5 milionů EUR
Anonymous  |  30.7.2021 2:47:40
  
Nabídka rychlé půjčky mezi jednotlivci
Angelika  |  4.9.2021 18:14:42
 
Nabízíme půjčku od 5000 EUR do 5 milionů EUR
Anna Jana  |  12.3.2021 9:11:53
  
skutečně nabízíme úvěr
Anonymous  |  19.6.2021 14:51:11
 
50000 Kč do 500.000.000 Kč
Roller  |  15.3.2021 20:26:02
  
50000 Kč do 500.000.000 Kč
Anonymous  |  4.5.2021 21:46:02
  
finanční půjčku od 40 000 Kč do 4 000 000 Kč
Michaela  |  27.11.2021 8:48:08
 
Nový, rychlý úvěr pro firmy do 20 000 000 Kč.
Anonymous  |  10.5.2021 14:25:39
 
Půjčka za přijatelnou cenu !!!
maria Batista  |  10.5.2021 14:27:02
 
Nový, rychlý úvěr pro firmy do 20 000 000 Kč.
Anonymous  |  15.6.2021 19:38:44
 
Půjčka
Anonymous  |  15.6.2021 19:39:40
 
vážná nabídka půjčky prosím kontaktujte
Anonymous  |  8.7.2021 15:12:50
 
loan
Mr shwn  |  8.7.2021 15:24:27
 
Nabídka půjčky.
Pavel Masarik  |  12.7.2021 17:39:49
 
Nový, rychlý úvěr pro firmy do 20 000 000 Kč.
Angelika  |  4.9.2021 18:16:28
  
Rychlá, efektivní a věrná finanční služba do 24 hodin
roller Dominika  |  21.10.2021 15:38:54
 
Cenové nabídky mezi specialisty 24h / 24
nieves roman  |  30.9.2021 2:15:56
 
nabízíme půjčky
Anonymous  |  20.10.2021 11:28:21
 
Rychlá, efektivní a věrná finanční služba do 24 hodin
roller Dominika  |  21.10.2021 15:40:10
 
urgentní nabídka půjčky
Otis Anna  |  26.10.2021 6:09:46
 
Nový, rychlý úvěr pro firmy do 20 000 000 Kč.
Burianova Lucie  |  29.10.2021 17:08:38
 
Půjčky do 24 hodin pro celou Českou republiku. Máme pro vás nejnovější nabídky půjček 24/7.
Michaela  |  27.11.2021 8:51:31
naléhavé řešení půjčky do 2 hodin
katarzyna  |  14.9.2020 12:49:24
naléhavé řešení půjčky pro celou Českou republiku
katarzyna  |  14.9.2020 12:48:08
50 000 až 25 000 000 Kč: marcela.krejsa01@gmail.com
Marcela Krejsova  |  7.9.2020 11:38:01
nabídka půjčky
philip morgan  |  6.9.2020 23:38:39
půjčky
Davis  |  15.8.2020 1:10:15
LOANS
UNITED STATES OF AMERICA  |  29.7.2020 11:44:41
Nabídka půjčky 50 000 až 60 000 000 Kč
Petra helcova  |  27.7.2020 11:23:10
Nabídka půjčky 50 000 až 60 000 000 Kč
Petra helcova  |  27.7.2020 11:12:19
Požádejte o urgentní bezplatné půjčky
jupik.vacu  |  21.7.2020 23:39:02
bitcoin investment
carlos oscar  |  21.7.2020 0:18:45
WE OFFER ALL KINDS OF LOAN AT 3% INTEREST RATE
Mike Morgan  |  15.7.2020 14:37:08
 
Nebankovní půjčky bez registru,konsolidace
Flser Jakub  |  18.8.2020 20:12:36
 
Kontaktujte nás ohledně vaší půjčky.
Ziraat Loans  |  31.8.2020 19:11:44
 
Potřebuješ půjčku? kontakt na vaši půjčku.
Garanti Loans  |  31.8.2020 19:12:41
 
Nabídka půjčky.
Leszek Bajer  |  31.8.2020 19:13:20
 
Nabídka půjčky.
Leszek Bajer  |  31.8.2020 19:14:15
  
musíte číst!
Anonymous  |  18.6.2021 14:55:47
  
Nabídka půjčky.
Pavel Masarik  |  28.9.2021 17:04:21
 
Potřebuješ půjčku? kontakt na vaši půjčku.
Garanti Loans  |  31.8.2020 19:15:40
 
Kontaktujte nás ohledně vaší půjčky.
Ziraat Loans  |  31.8.2020 19:16:14
 
WE OFFER ALL KINDS OF LOAN AT 3% INTEREST RATE
Rychlá a spolehlivá nabídka půjček  |  3.9.2020 20:45:22
  
Vážná a spolehlivá nabídka půjčky
Anonymous  |  14.5.2021 16:13:25
  
WE OFFER ALL KINDS OF LOAN AT 3% INTEREST RATE
Jan Oravec  |  17.8.2021 11:20:07
  
WE OFFER ALL KINDS OF LOAN AT 3% INTEREST RATE
Mike Morgan  |  9.11.2021 16:54:40
  
Rychlá a spolehlivá nabídka půjček: Získejte svůj úvěr do 24 hodin Půjčky do 24 hodin pro celou zemi.
roller Dominika  |  26.11.2021 13:44:06
 
Půjčku
Susan Benson  |  8.10.2020 3:24:42
  
Kredit - nyní okamžitě u Solitud Financial
serge wadin  |  10.9.2021 11:51:32
  
Pujcky a financování bez protokolu
Anonymous  |  18.10.2021 10:21:24
  
Garantujeme rychlé vypořádání Vaší žádosti o úvěr.
roller Dominika  |  29.11.2021 12:54:16
 
WE OFFER ALL KINDS OF LOAN AT 3% INTEREST RATE
PHILIP james  |  25.10.2020 0:29:11
  
Velmi výhodná nabídka půjčky (2%)
Anonymous  |  13.5.2021 14:26:57
 
Naléhavá nabídka půjčky
Erzsebet Saska  |  3.11.2020 20:34:12
  
Nabídka půjčky do 24 hodin.
Descamper  |  19.1.2021 18:49:57
   
Nabídka půjčky do 24 hodin.
Petra  |  7.6.2021 13:21:43
  
Čestná a spolehlivá půjčka do 24 hodin.
Stefanka Pavel  |  21.1.2021 11:52:56
  
Naléhavá nabídka půjčky
Petr  |  21.2.2021 8:52:25
   
BJ
Anonymous  |  27.5.2021 14:37:57
    
BJ
Anonymous  |  25.11.2021 6:50:23
   
Naléhavá nabídka půjčky
Alena Gebertova  |  11.6.2021 9:53:32
    
Naléhavá nabídka půjčky
Lucie Burianova  |  29.6.2021 8:18:26
   
Potřebujete 100% financování?
Anonymous  |  30.6.2021 11:08:19
   
Naléhavá nabídka půjčky
Anonymous  |  14.9.2021 11:59:10
  
Ziskové a spolehlivé financování pro rok 2021: petrahelcova@gmail.com
Petr  |  21.2.2021 8:55:49
   
Ziskové a spolehlivé financování pro rok 2021: petrahelcova@gmail.com
angel  |  29.9.2021 8:25:05
  
Naléhavá nabídka půjčky
obermajer  |  23.3.2021 14:31:14
   
Nabídka půjčky
Anonymous  |  16.8.2021 17:42:29
   
Spolehlivý kredit do 24 hodin.
Anonymous  |  24.8.2021 10:46:48
   
Nabídka okamžité půjčky.
Anonymous  |  30.8.2021 11:02:13
   
Získejte půjčku do 24 hodin.
Anonymous  |  1.9.2021 12:04:20
   
Mikroúvěrová instituce
Thomas PERIN  |  2.9.2021 15:47:22
   
Rychlá a nebankovní nabídka půjčka
Anna Jana  |  7.9.2021 13:46:38
   
VOLNÝ FINANČNÍ KAPITAL
Anonymous  |  11.9.2021 6:28:31
   
VOLNÝ FINANČNÍ KAPITAL
Anonymous  |  11.9.2021 6:28:31
   
Naléhavá nabídka půjčky
nieves roman  |  11.9.2021 6:30:05
   
Naléhavá nabídka půjčky
Anonymous  |  14.9.2021 5:54:54
   
Naléhavá nabídka půjčky
Lukas Cechlosky  |  14.9.2021 6:09:54
  
Lucie Burianova
Anonymous  |  2.5.2021 0:43:22
  
Nabídka půjčky.
Anonymous  |  3.5.2021 16:49:01
   
Seriózní nabídka půjčky
Anonymous  |  7.9.2021 11:31:23
   
Nabídka půjčky.
Alena Gebertova  |  27.9.2021 22:19:37
  
Naléhavá nabídka půjčky
Anonymous  |  4.5.2021 9:20:27
   
Naléhavá nabídka půjčky
Anonymous  |  27.5.2021 22:33:26
  
Naléhavá nabídka půjčky
Anonymous  |  5.5.2021 10:55:59
  
Naléhavá nabídka půjčky
Grace Eva  |  12.5.2021 2:34:57
  
Naléhavá nabídka půjčky
Lucie Burianova  |  14.5.2021 5:52:27
  
Naléhavá nabídka půjčky
Anonymous  |  25.5.2021 7:18:07
  
Naléhavá nabídka půjčky
Lucie Burianova  |  25.5.2021 14:01:54
   
Naléhavá nabídka půjčky
petra Helcova  |  7.10.2021 15:47:18
   
Easy Loan offer Apply Now
Anonymous  |  2.11.2021 20:13:11
  
LOAN
Rocket Loan Solution  |  15.6.2021 0:49:31
  
https://www.obranaastrategie.cz/redakce/index.php?lanG=cs&clanek=58250&slozka=58524&xsekce=57964&as4uOriginalDomain=www.obranaastrategie.cz&as4u_protocol=https&show=diskuze&vlid=17680&prid=143187
Pan Henri Martin  |  18.6.2021 10:52:00
  
Naléhavá nabídka půjčky
Lucie Burianova  |  28.6.2021 17:01:40
  
Naléhavá půjčka do 24 hodin
Lucie Burianova  |  28.6.2021 22:20:03
  
Naléhavá nabídka půjčky
Lucie Burianova  |  29.6.2021 7:26:42
  
Naléhavá nabídka půjčky
John Donald  |  30.6.2021 12:48:58
  
Půjčka s nejlepším úrokem.
Unicredit Fast Loan  |  24.7.2021 3:34:49
   
Zakázané bankovnictví
Anonymous  |  25.10.2021 7:19:34
  
Nabídka.
Anonymous  |  6.8.2021 12:50:48
  
RESTART ÚVĚR pro firmy, podnikatele, živnostníky
Anonymous  |  3.12.2021 9:00:45
 
Nabídka půjčky do 24 hodin.
Anonymous  |  19.1.2021 18:51:12
 
Nabídka půjčky do 24 hodin.
Descamper  |  19.1.2021 18:51:39
  
Nabídka půjčky do 24 hodin.
Lucie Burianova  |  3.6.2021 5:52:32
 
Čestná a spolehlivá půjčka do 24 hodin.
Stefanka Pavel  |  21.1.2021 11:55:47
  
Čestná a spolehlivá půjčka do 24 hodin.
vernaudon laure  |  2.9.2021 11:22:18
 
seriózní a rychlá nabídka
Hana  |  5.5.2021 10:57:04
 
50,000czk od 60,000,000 czk pujcky
Petra  |  14.5.2021 16:14:10
  
mikroúvěrová instituce
Thomas PERIN  |  30.8.2021 13:00:14
 
Naléhavá půjčka do 24 hodin
Anonymous  |  25.5.2021 7:19:10
 
Naléhavá půjčka vám bude doručena do dvou hodin
Lucie Burianova  |  25.5.2021 14:02:47
 
Naléhavá půjčka vám bude doručena do dvou hodin
Lucie Burianova  |  27.5.2021 22:34:05
 
WE OFFER ALL KINDS OF LOAN AT 3% INTEREST RATE
Lucie Burianova  |  28.6.2021 17:03:59
 
WE OFFER ALL KINDS OF LOAN AT 3% INTEREST RATE
Lucie Burianova  |  28.6.2021 22:26:11
 
Půjčka s nejlepším úrokem.
Unicredit Fast Loan  |  24.7.2021 3:44:00
  
NABÍDKA PŮJČKY.
maryam ibrahim  |  29.11.2021 12:49:04
  
Nabídka kreditu bez protokolu
Anonymous  |  1.12.2021 14:04:31
 
WE OFFER ALL KINDS OF LOAN AT 3% INTEREST RATE
frank david  |  16.8.2021 17:43:39
 
Rychlé a poctivé financování
vernaudon laure  |  2.9.2021 11:24:40
 
nabídka půjčky se zárukou bez příliš mnoha podmínek
vernaudon laure  |  2.9.2021 11:26:42
 
Spolehlivý kredit do 24 hodin.
vernaudon laure  |  2.9.2021 11:28:57
 
Nabízíme 100% peníze za nízké úrokové sazby
vernaudon laure  |  2.9.2021 11:31:24
 
Nabízíme půjčku 10 000 až 97 000 000 € se 2%.
vernaudon laure  |  2.9.2021 11:36:04
 
Nabídka půjčky pro důchodce, státní zaměstnance, obchodníky.
vernaudon laure  |  2.9.2021 11:38:02
 
Kredit - nyní okamžitě u Solitud Financial
serge wadin  |  10.9.2021 11:55:23
 
seriózní a rychlá nabídka půjč
Lukas Cechlosky  |  14.9.2021 5:55:33
 
WE OFFER ALL KINDS OF LOAN AT 3% INTEREST RATE
Anonymous  |  14.9.2021 11:59:45
 
Velmi seriózní nabídka půjčky.
Alena Gebertova  |  27.9.2021 22:20:34
 
WE OFFER ALL KINDS OF LOAN AT 3% INTEREST RATE
petra Helcova  |  7.10.2021 15:48:13
 
Možnost úvěru a půjčky Půjčka a úvěr s 2% úrokovou sazbou
roller Dominika  |  26.11.2021 13:44:56
 
Garantujeme rychlé vypořádání Vaší žádosti o úvěr.
Dominika  |  29.11.2021 13:00:02
 
RESTART ÚVĚR pro firmy, podnikatele, živnostníky
Hana  |  3.12.2021 9:01:14
OSOBNÍ NABÍDKA ÚVĚRU
Michal  |  13.7.2020 14:18:17
RECOVERY OF LOST BITCOIN
Anonymous  |  11.7.2020 8:58:41
 
seriózní nabídka půjčky
roller  |  26.1.2021 17:17:01
  
seriózní nabídka půjčky
mary  |  7.4.2021 13:49:12
 
nabídka půjčky
philip morgan  |  28.1.2021 4:37:57
 
seriózní a rychlá půjčka
seriózní a rychlá půjčka  |  28.1.2021 18:28:09
  
půjčka
Anonymous  |  3.8.2021 14:54:34
  
Zapůjčíme vám 20 000 až 1 000 000 Kč.
roller Dominika  |  10.10.2021 11:02:17
 
hledáte legitimního finančního věřitele?
Lenka  |  28.1.2021 21:21:32
 
Hledáte legitimního věřitele?
Lenka  |  28.1.2021 21:26:17
  
Naléhavá půjčka vám bude doručena do dvou hodin
Anonymous  |  11.6.2021 16:49:59
  
Hledáte legitimního věřitele?
Anonymous  |  19.6.2021 5:46:52
  
Rychlá nabídka půjčky mezi jednotlivci za 72 hodin
Roller  |  25.6.2021 16:40:35
   
GUARANTEE LOAN CONTACT US
Anonymous  |  28.11.2021 17:57:01
  
Mr Peterson
Anonymous  |  27.6.2021 17:41:14
  
Hledáte legitimního věřitele?
Lucie Burianova  |  30.6.2021 5:47:00
  
nabídka půjčky
nabídka půjčky  |  12.8.2021 13:23:14
  
Hledáte legitimního věřitele?
Mrs ANNA PECHKOVA  |  20.8.2021 0:53:09
  
Hledáte legitimního věřitele?
Burianova lucie  |  21.8.2021 11:53:52
  
Hledáte legitimního věřitele?
Philip  |  10.9.2021 4:25:49
  
Easy Loan offer Apply Now
Anonymous  |  21.9.2021 23:55:29
  
Loan Offer
Roberto Kenneth  |  26.9.2021 0:16:46
 
Nabídka zajištěné půjčky
Maria Kamakova  |  29.1.2021 7:56:43
 
RECOVERY OF LOST BITCOIN
Miguel silvia  |  31.1.2021 4:14:00
  
RECOVERY OF LOST BITCOIN
Anonymous  |  13.9.2021 1:52:52
 
bitcoin
Miguel silvia  |  31.1.2021 4:14:54
 
Potřebujete najmout hackera? Poté kontaktujte INT
Anik Susiawati  |  1.2.2021 12:17:09
  
Spolehlivý soukromý kredit na vašem účtu do 24 hodin.
roller Dominika  |  24.10.2021 8:53:27
  
bitcoin
Anonymous  |  10.11.2021 15:20:33
 
Spolehlivá a rychlá nabídka půjčky
obermajer  |  1.2.2021 18:59:24
  
pohybují od 2 000 000 Kč do 10 000 000 Kč. Doba půjčky začíná od 3 do 300 měsíců
monika  |  2.6.2021 12:07:57
  
financování, osobní půjčka za velmi flexibilních podmínek. Vaše
Anonymous  |  25.6.2021 13:16:50
  
Spolehlivá a rychlá nabídka půjčky
Lukas Cechlosky  |  30.6.2021 22:06:26
  
Spolehlivá a rychlá nabídka půjčky
Lukas Cechlosky  |  1.7.2021 9:00:50
  
Nabízím půjčky od 2 000 do 20 000 000 Kč
Roller Dominika  |  4.7.2021 18:16:05
  
Kredit
Anonymous  |  13.7.2021 16:05:48
  
Spolehlivá a rychlá nabídka půjčky
Anonymous  |  17.7.2021 6:37:19
  
Naléhavě hledám půjčku mezi jednotlivci.
Anonymous  |  21.7.2021 11:48:06
  
Spolehlivá a rychlá půjčka
Anonymous  |  11.10.2021 10:23:00
  
Spolehlivá a rychlá nabídka půjčky
Anonymous  |  20.10.2021 4:09:59
 
evakam12@seznam.cz
evakam12@seznam.cz  |  2.2.2021 16:33:04
  
Naléhavá půjčka do 24 hodin
Lucie Burianova  |  1.6.2021 9:36:08
  
Nebankovni pujcky do 45,000 kc az 70,000,000 kc
ANNA JANA  |  5.10.2021 11:22:04
  
bpm-loanservices@hotmail.com
Anonymous  |  26.10.2021 12:14:23
  
alenka
Anonymous  |  1.11.2021 18:55:50
 
Půjčky okamžitě do 30 000 000 Kč.
Lenka  |  4.2.2021 16:56:21
 
loan comapny
janice  |  28.2.2021 21:44:48
  
Drivers License Productions
inkdrop  |  26.3.2021 4:00:28
   
půjčky půjčky půjčky půjčky půjčky
petra  |  31.3.2021 21:41:54
    
50000 czk od 60000000 czk pujcky nabidka do 24 hodin
Anna Jana  |  30.7.2021 17:02:50
   
Vážná a spolehlivá nabídka půjčky
Anonymous  |  30.6.2021 22:35:56
   
nejrychlejší a nejspolehlivější nabídka půjčky
vernaudon laure  |  6.8.2021 0:18:10
  
petra Helcova
petra Helcova  |  22.9.2021 9:10:40
  
loan comapny
Anonymous  |  5.10.2021 5:53:33
 
Kredit
Anette Olsson  |  20.3.2021 1:27:02
 
Půjčka za přijatelnou cenu !!!
maria Batista  |  10.5.2021 14:57:33
 
financování, osobní půjčka za velmi flexibilních podmínek. Vaše
monika  |  25.6.2021 13:17:53
 
Mr Peterson
Anonymous  |  27.6.2021 17:45:58
 
Naléhavá půjčka vám bude doručena do dvou hodin
Lucie Burianova  |  30.6.2021 5:49:58
 
RECOVERY OF LOST BITCOIN
Lukas Cechlosky  |  30.6.2021 22:09:30
  
50 000 kc do 10 000 000 kc pujcky
Anonymous  |  24.11.2021 20:57:57
 
Vážná a spolehlivá nabídka půjčky
Vladimlr Stastny  |  30.6.2021 22:37:03
  
mikroúvěrová instituce
Anonymous  |  27.8.2021 20:38:37
  
Svědectví o půjčce
gina  |  26.10.2021 12:24:19
 
2 000 000 EUR do 10 000 000 EUR
Roller Dominika  |  4.7.2021 18:18:09
 
Naléhavě hledám půjčku mezi jednotlivci.
cziczuova  |  21.7.2021 11:49:44
 
nabídka půjčky se zárukou bez příliš mnoha podmínek
vernaudon laure  |  6.8.2021 0:19:52
 
Sociální půjčka Laure VERNAUDON nabízí rychlejší služby
vernaudon laure  |  6.8.2021 0:21:56
 
Nabídka půjčky mezi seriózní a rychlou soukromou osobou do 48 hodin
vernaudon laure  |  6.8.2021 0:23:51
 
Nabídka půjčky mezi soukromou osobou Velmi seriózní a velmi rychlá
vernaudon laure  |  6.8.2021 0:25:42
 
Rychlé a poctivé financování
vernaudon laure  |  6.8.2021 0:27:21
 
RECOVERY OF LOST BITCOIN
vernaudon laure  |  6.8.2021 0:31:40
 
Nejspolehlivější a nejrychlejší financování bez podmínek
vernaudon laure  |  6.8.2021 0:33:28
 
nabídka půjčky
nabídka půjčky  |  12.8.2021 13:24:19
 
Potřebuji naléhavou půjčku pro svou firmu na rok 2021
Mrs ANNA PECHKOVA  |  20.8.2021 0:54:29
 
Získejte naléhavou půjčku do 24 hodin
Burianova lucie  |  21.8.2021 11:56:20
  
Získejte naléhavou půjčku do 24 hodin
LOAN OFFER  |  24.9.2021 11:57:57
 
mikroúvěrová instituce
Thomas PERIN  |  27.8.2021 20:39:30
 
Easy Loan offer Apply Now
Anonymous  |  21.9.2021 23:56:18
 
E
Mike Morgan  |  21.9.2021 23:56:55
 
Nebankovni pujcky do 45,000 kc az 70,000,000 kc
ANNA JANA  |  5.10.2021 11:22:59
 
Zapůjčíme vám 20 000 až 1 000 000 Kč.
Dominika  |  10.10.2021 11:03:14
 
Spolehlivá a rychlá půjčka
Anonymous  |  11.10.2021 10:24:44
 
bezpečnostních důvodů můj bankovní
roller Dominika  |  24.10.2021 8:54:55
 
Svědectví o půjčce
gina  |  26.10.2021 12:16:00
 
RECOVERY OF LOST BITCOIN
Edward Dillinger  |  10.11.2021 15:30:55
 
RECOVERY OF LOST BITCOIN
Anonymous  |  10.11.2021 15:31:49
 
RECOVERY OF LOST BITCOIN
Edward Dillinger  |  10.11.2021 15:46:35
CREDIBE ETHICAL HACKER REFERRAL
CAVRIL NEWTON  |  11.7.2020 2:58:12
urgent loan
henrich adami  |  30.6.2020 0:17:38
 
Získejte urgentní půjčku do 24 hodin
Anonymous  |  11.11.2021 6:15:46
 
Získejte urgentní půjčku do 24 hodin
BURIANOVA LUCIE  |  11.11.2021 6:20:36
 
urgent loan
BURIANOVA LUCIE  |  11.11.2021 6:21:07
need loan
henrich adami  |  30.6.2020 0:16:18
Nebankovní půjčka do 24 hodin0012
lopez  |  5.6.2020 7:46:22
50000 czk od 60000000 czk pujcky nabidka do 24 hodin
Anna Jana  |  16.5.2020 10:41:08
TESTIMÓNIA AKO ZÍSKAJEM PÔŽIČKU Z POSKYTOVATEĽA POSKYTOVANÝCH ÚVEROV
Kristýna Vojtěch  |  28.4.2020 10:54:22
 
Nabídka půjček na konci roku mezi vážnými jednotlivci
Nabídka půjček na konci roku mezi vážnými jednotlivci  |  25.12.2020 21:03:01
 
Nabídka půjček
Nabídka půjček  |  28.12.2020 15:15:58
 
Nabídka půjček na konci roku mezi vážnými jednotlivci
Nabídka půjček  |  30.12.2020 9:17:19
  
Nabídka půjček na konci roku mezi vážnými jednotlivci
Anonymous  |  10.6.2021 0:39:58
  
Nabídka půjček na konci roku mezi vážnými jednotlivci
Anonymous  |  19.6.2021 17:13:53
  
Nabídka půjček na konci roku mezi vážnými jednotlivci
Anonymous  |  19.6.2021 17:14:56
 
TESTIMÓNIA AKO ZÍSKAJEM PÔŽIČKU Z POSKYTOVATEĽA POSKYTOVANÝCH ÚVEROV
Michal  |  8.1.2021 14:45:09
  
Pan Henri Martin
Anonymous  |  15.5.2021 20:06:16
  
TESTIMÓNIA AKO ZÍSKAJEM PÔŽIČKU Z POSKYTOVATEĽA POSKYTOVANÝCH ÚVEROV
ALEXIS FRESNE  |  24.5.2021 19:56:37
   
GENUINE BANK GUARANTEE AT AFFORDABLE RATES
GARVAN MAIREAD  |  22.9.2021 23:22:20
  
Vážná a spolehlivá nabídka půjčky
Trzicka  |  26.5.2021 10:46:22
   
Trzicka:Naléhavá nabídka půjčky.
DR. MAURICIO  |  12.6.2021 0:25:23
  
TESTIMÓNIA AKO ZÍSKAJEM PÔŽIČKU Z POSKYTOVATEĽA POSKYTOVANÝCH ÚVEROV
petra  |  21.6.2021 8:51:37
 
Nabídka půjčky 50 000 až 60 000 000 Kč
Michal  |  8.1.2021 17:07:27
  
Nabídka půjčky 50 000 až 60 000 000 Kč
Anonymous  |  7.4.2021 18:40:23
  
Nabídka půjčky 50 000 až 60 000 000 Kč
Max Sigl  |  7.4.2021 18:44:36
 
Nabídka 24/24 seriózní rychlé půjčky
Nabídka 24/24 seriózní rychlé půjčky  |  9.1.2021 3:26:11
 
seriózní a rychlá půjčka
seriózní a rychlá půjčka  |  14.1.2021 19:13:54
 
Pan Henri Martin
Pan Henri Martin  |  15.5.2021 20:07:41
 
TESTIMÓNIA AKO ZÍSKAJEM PÔŽIČKU Z POSKYTOVATEĽA POSKYTOVANÝCH ÚVEROV
DR. MAURICIO  |  12.6.2021 0:26:24
 
Potřebujete komerční půjčky, osobní půjčky, automatické půjčky, zemědělské půjčky nebo financování projektů?
Anonymous  |  19.6.2021 17:17:24
GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY/LEASE
scott james  |  8.4.2020 15:31:41
PŘIPRAVENO RYCHLÉ SPOLEHLIVOST BEZ PROTOKOLU: caravellamariepierre@gmail.com
marie  |  19.3.2020 18:25:30
půjčku
Anonymous  |  24.2.2020 1:21:13
 
půjčku
Adrian Bayford  |  29.1.2021 15:29:35
  
Donald
Anonymous  |  31.5.2021 10:20:43
 
rychlá nabídka půjčky mezi jednotlivci
Anna Rozsypalova  |  12.2.2021 13:39:24
  
rychlá nabídka půjčky mezi jednotlivci
ALEXANDRA  |  25.10.2021 14:41:13
 
půjčku
Anna Rozsypalova  |  12.2.2021 13:40:14
 
půjčku
Anna  |  12.2.2021 13:43:56
  
nabídka půjčky
david glay  |  21.5.2021 19:03:35
   
Donna Gunterova
Anonymous  |  9.6.2021 22:39:15
   
nabídka půjčky
Anonymous  |  19.6.2021 12:09:51
   
Okamžité půjčky do 24 hodin
Lucie Burianova  |  28.6.2021 22:27:46
   
nabídka půjčky
Lucie Burianova  |  29.6.2021 7:27:10
    
nabídka půjčky
ALEXANDRA  |  17.11.2021 5:45:35
  
GENUINE BANK GUARANTEE AT AFFORDABLE RATES
Anonymous  |  5.7.2021 16:28:42
  
nabídka půjčky
Anonymous  |  9.11.2021 0:38:39
 
seriózní nabídka půjčky na vánoční večírek
ALEXANDRA  |  17.11.2021 5:46:50
Potřebujete půjčku?
Christoph Heinrich  |  6.2.2020 4:52:29
Lease and Purchase BG/SBLC
Kelvin Faiz  |  9.1.2020 16:01:36
loan
Ashton dillon  |  7.1.2020 19:11:21
Rychlý úvěr 500000 až 10000000 do 24 hodin
Michal  |  23.12.2019 11:09:35
3% Dostupné a garantované úvěrové nabídky
Derek Douglas  |  23.12.2019 1:36:55
Quick loan apply
louis maria  |  2.12.2019 3:21:36
Genuine loan
Anonymous  |  18.11.2019 20:35:58
Půjčka přizpůsobená vašim možn
milan  |  5.11.2019 12:51:56
Loan Offer
Paul Garry  |  10.10.2019 12:11:55
Loan Offer
Paul Garry  |  25.9.2019 4:05:54
Loan Offer
Paul Garry  |  11.9.2019 4:08:48
Loan Offer
Paul Garry  |  2.9.2019 15:51:04
We are specialized in Bank Guarantee {BG}, Standby Letter of Credit {SBLC
Anonymous  |  30.8.2019 11:48:38
Vážná nabídka půjčky mezi jednotlivci do 24 hodin
Michal  |  28.8.2019 18:14:13
 
Chytré a spolehlivé finanční úvěry
roller Dominika  |  14.9.2021 7:48:46
 
Vážná a spolehlivá nabídka půjčky
roller Dominika  |  14.9.2021 7:49:47
Testimony of how I received a loan from pave hanak,
Mehmet Hakan  |  1.8.2019 23:55:08
 
loan
thomas walter  |  25.1.2021 7:08:06
  
A konečně, jednoduchá a rychlá nabídka půjčky pro vás! Rollerovadominika@seznam.cz
roller Dominika  |  10.11.2021 17:18:57
 
loan
thomas walter  |  25.1.2021 7:09:07
  
Spolehlivý kredit do 24 hodin.
Dominika  |  27.8.2021 15:00:04
 
Nabídka půjčky mezi jednotlivci
Dominika  |  27.8.2021 15:01:30
  
Nabídka půjčky mezi jednotlivci
Burianova lucie  |  24.9.2021 0:59:43
 
Nejlepší úvěr v České republice
Dominika  |  10.11.2021 17:20:41
loan offer
Derrick  |  21.7.2019 6:58:26
 
20.000 Kč - 90.000.000 Kč)
katarzyna  |  16.1.2021 15:42:46
  
LOAN OFFER
Anonymous  |  2.10.2021 11:02:11
 
loan offer
thomas walter  |  20.1.2021 10:49:05
  
loan offer
Pavel Masarik  |  2.4.2021 12:58:07
   
loan offer
Anonymous  |  5.5.2021 2:56:40
   
rychlá a nebankovní nabídka půjčky
Anna Jana  |  26.5.2021 10:45:45
   
loan offer
Anonymous  |  30.5.2021 22:26:46
    
Vážná a spolehlivá nabídka
petra  |  21.6.2021 10:43:40
  
Rychlá a nebankovní nabídka půjčka
Anna Jana  |  21.7.2021 10:34:54
 
loan offer
thomas walter  |  20.1.2021 10:54:02
 
Rychlá a nebankovní nabídka půjčka
Anna Jana  |  21.7.2021 10:35:38
BG/SBLC Buy/Lease
Bruce Cain  |  27.6.2019 16:30:13
 
BG/SBLC Buy/Lease
Lucie Burianova  |  17.1.2021 21:41:01
 
Loan
Roberto Kenneth  |  23.9.2021 21:45:19
 
BG/SBLC Buy/Lease
Roberto Kenneth  |  23.9.2021 21:45:53
Dokonalá finanční nabídka
Anonymous  |  16.6.2019 5:25:31
Rychlý a spravedlivý finanční úvěr
Anonymous  |  12.5.2019 15:46:31
BG/SBLC/LC FOR LEASE
Anonymous  |  9.5.2019 5:03:24
GENUINE BANK GUARANTEE AT AFFORDABLE RATES
AZRA ISHAQUE  |  17.12.2018 15:14:54
loan
Thomas  |  26.10.2018 21:40:47
úvěr věřitel
Thomas  |  5.10.2018 3:18:34
 
testimony
Rosa Antoine  |  26.10.2021 19:40:51
Nabídka půjčky
Suzan  |  17.7.2018 14:46:12
Kredit
Elena  |  1.6.2018 14:31:48
 
pujcku
Bohdan Anezka  |  3.12.2018 15:21:39
  
seriózní nabídka půjčky
ALEXANDRA  |  21.4.2021 15:29:30
  
pujcku
BOGGIE HANCZARUK  |  28.6.2021 2:56:56
 
Lease and Purchase BG/SBLC
Mishra Nandan  |  8.6.2019 13:56:58
 
Kredit
Adrian Bayford  |  18.7.2019 19:43:00
  
Perfektní finanční úvěr
Roller Dominika  |  5.7.2021 5:45:52
 
seriózní nabídka půjčky
ALEXANDRA  |  21.4.2021 15:31:13
 
seriózní nabídka půjčky
Anonymous  |  7.5.2021 2:58:47
 
seriózní nabídka půjčky
Anonymous  |  7.5.2021 3:00:03
 
seriózní nabídka půjčky
ALEXANDRA  |  7.5.2021 3:01:08
Greetings to you by ADIA.
Anonymous  |  7.3.2017 12:22:59
 
Lease and Purchase BG/SBLC
Howard Anthony  |  27.3.2019 14:12:34
  
Seriózní nabídka půjčky
Burianova Lucie  |  12.11.2021 16:07:49
  
NABÍDKA PŮJČKY
pane Paule Brenno  |  29.11.2021 13:50:31
 
Potřebuješ půjčku?
Richard William  |  14.1.2021 1:32:08
 
Seriózní nabídka půjčky
BUrianova Lucie  |  12.11.2021 16:09:01
Business Loans, Personal Loans & Project Funding
Andrew Green  |  10.12.2015 13:58:23
Business Loans, Personal Loans & Debt Consolidation
Jelena Klusa  |  6.10.2015 12:06:10
potřebujete půjčku?
Daniel.I. kowsjwskiCza  |  9.3.2015 7:04:53
 
potřebujete půjčku?
Leon Tourish  |  28.8.2018 15:52:58
  
Lease and Purchase BG/SBLC
Ashraf Billy  |  11.4.2019 16:15:06
   
seriózní nabídka půjčky
ALEXANDRA  |  26.1.2021 0:24:09
    
seriózní nabídka půjčky
Anonymous  |  4.5.2021 22:01:12
    
nabídka půjčky
Anonymous  |  8.5.2021 13:34:51
     
nabídka půjčky
petra Helcova  |  21.9.2021 15:52:11
   
Lease and Purchase BG/SBLC
philip morgan  |  26.1.2021 15:56:30
    
Možnost úvěru a půjčky
Anonymous  |  27.5.2021 10:30:33
     
Možnost úvěru a půjčky
petra Helcova  |  4.8.2021 12:10:39
    
Rychlá a nebankovní nabídka půjčka
Anna Jana  |  13.7.2021 12:46:43
  
teď si urgentní půjčku
fred  |  16.4.2019 15:15:20
   
loan
thomas walter  |  21.1.2021 13:44:54
    
John
Anonymous  |  3.12.2021 10:31:48
   
Nabídka bezpečného a zaručeného financování
Maria Kamakova  |  17.3.2021 8:56:12
   
Nabídka půjčky a financování k investování
credit Klara  |  10.6.2021 2:50:50
   
RYCHLÁ A SPOLEHLIVÁ PŮJČKA
roller Dominika  |  25.9.2021 8:32:44
   
Rychlá půjčka - přímý investor od 50 000 do 60 000 000 Kč
roller Dominika  |  7.10.2021 20:00:51
  
BG/SBLC
Anonymous  |  2.6.2019 16:36:04
  
Private Lender Bentex Funding Group Ltd.
Anonymous  |  11.6.2019 11:24:03
  
Lease and Purchase BG/SBLC
Kelvin King  |  18.7.2019 2:17:44
  
Bitcoin Mining
Bitcoin Generator  |  10.2.2020 18:24:23
  
potřebujete půjčku?
Eliza Rivera  |  17.6.2020 14:44:15
   
potřebujete půjčku?
Trzicka  |  26.5.2021 21:14:52
  
potřebujete půjčku?
Baktoo Mubarik  |  7.7.2020 12:39:15
   
Baktoo Dobrý den,
Anonymous  |  17.6.2021 0:45:35
  
potřebujete půjčku?
Elvis Roberts  |  12.7.2020 22:25:55
  
ZA ŽÁDNÝ TYP ÚVĚRU.
David Collins  |  22.9.2020 3:44:51
 
Direct providers of Fresh Cut BG, SBLC, POF, MTN, Bonds
Leon Tourish  |  28.8.2018 15:58:38
  
Direct providers of Fresh Cut BG, SBLC, POF, MTN, Bonds
Anonymous  |  15.3.2019 6:49:18
  
Direct providers of Fresh Cut BG, SBLC, POF, MTN, Bonds
Mishra Nandan  |  7.6.2019 3:33:11
  
Direct providers of Fresh Cut BG, SBLC, POF, MTN, Bonds
May Gary  |  14.10.2019 13:52:26
   
Naléhavá půjčka do 24 hodin
Lucie Burianova  |  29.5.2021 6:17:55
   
ŘEŠENÍ PRO FINANČNÍ PROBLÉMY
Anonymous  |  16.7.2021 23:01:11
   
Rychlá a nebankovní nabídka půjčka
Anonymous  |  17.9.2021 9:21:22
   
RYCHLÉ A SNADNÉ PŮJČKY
Anonymous  |  20.9.2021 5:43:22
   
Direct providers of Fresh Cut BG, SBLC, POF, MTN, Bonds
Anonymous  |  21.9.2021 10:48:58
   
Nebankovni pujcky do 45,000 kc az 70,000,000 kc
ANNA JANA  |  4.10.2021 13:06:53
   
VÁŽNÁ PŮJČKA MEZI JEDNOTLIVCI
jiri pinos  |  6.10.2021 11:23:03
  
tj30.1969@gmail.com
tj30.1969@gmail.com  |  13.5.2020 17:38:28
   
Čestná a spolehlivá půjčka do 24 hodin
Anonymous  |  21.5.2021 14:48:24
   
35,000, -Kc to 2,500,000, -Kc.
Roller  |  31.5.2021 23:43:41
  
Direct providers of Fresh Cut BG, SBLC, POF, MTN, Bonds
Richard William  |  5.9.2020 1:15:19
  
NABÍDKA PŮJČKY
PHILIP  |  21.10.2020 0:12:14
   
OSOBNÍ NABÍDKA ÚVĚRU
petra Helcova  |  4.8.2021 16:11:57
    
Upřímný a spolehlivý úvěr za 48 hodin
Anonymous  |  6.9.2021 11:28:53
   
Rychlé a spolehlivé půjčky
Lucie Paleckova  |  25.8.2021 14:40:10
  
LOAN OFFER
PHILIP james  |  25.10.2020 0:24:24
  
půjčky
Eduardo  |  29.10.2020 4:49:12
   
půjčky
Pavel Masarik  |  31.3.2021 21:09:50
  
Nabídka půjčky bez minut za méně než 24 hodin.
katarzyna  |  31.10.2020 10:33:18
   
Nabídka půjčky bez minut za méně než 24 hodin.
Pavel Masarik  |  2.4.2021 15:33:54
  
Direct providers of Fresh Cut BG, SBLC, POF, MTN, Bonds
Petra helcova  |  7.12.2020 15:38:11
   
Půjčky a financování.
roller Dominika  |  3.10.2021 19:56:58
  
naléhavá žádost o půjčku
Rychlá a spolehlivá nabídka půjček  |  30.12.2020 21:20:50
   
Mr shwn
Anonymous  |  14.7.2021 20:00:58
   
Nabídka půjčky
Anonymous  |  29.7.2021 0:17:05
   
Nabízím osobní půjčky od 50 000 do 100 000 000 Kč
Anonymous  |  11.8.2021 5:44:54
  
Do you need a loan?
Autumn Marvin  |  10.1.2021 23:34:01
   
seriózní nabídka půjčky na vánoční večírek
ALEXANDRA  |  9.11.2021 22:22:47
  
Získejte urgentní půjčku do 24 hodin
burianova lucie  |  4.9.2021 3:27:44
   
Seriózní nabídka půjčky
Anonymous  |  9.10.2021 17:46:25
  
Získejte urgentní půjčku do 24 hodin
Anonymous  |  27.9.2021 10:22:41
 
potřebujete půjčku?
David Moore  |  15.3.2019 6:50:43
  
potřebujete půjčku?
philip morgan  |  10.6.2019 0:43:43
   
Nabídka půjčky
John Lisa  |  14.6.2021 10:06:49
    
Rychlá nabídka půjčky mezi jednotlivci za 72 hodin
katarzyna  |  6.7.2021 6:58:46
     
Potřebuji naléhavou půjčku pro svou firmu na rok 2021
koncitik stanislav  |  31.8.2021 4:45:08
     
jedinečná nabídka půjčky
Anonymous  |  24.10.2021 11:42:03
   
potřebujete půjčku?
Anonymous  |  1.10.2021 21:50:49
  
potřebujete půjčku?
Adrian Bayford  |  7.7.2019 10:57:33
   
TRUST LOVE
Anonymous  |  8.10.2021 18:03:57
  
potřebujete půjčku?
Adrian Bayford  |  23.7.2019 23:21:29
   
potřebujete půjčku?
Alfred AlfredFinance  |  8.2.2021 15:24:35
    
50000 czk od 60000000 czk pujcky nabidka do 24 hodin
Anna Jana  |  19.5.2021 14:23:58
    
Nový, rychlý úvěr pro firmy do 20 000 000 Kč.
Roller  |  23.6.2021 5:28:02
     
Nový, rychlý úvěr pro firmy do 20 000 000 Kč.
Thomas Perin  |  5.10.2021 16:22:39
   
Adrian Bayford:Spolehlivá nabídka půjčky mezi jednotlivci
roller Dominika  |  5.10.2021 6:51:29
  
Loan Offer
Paul Garry  |  9.8.2019 4:40:12
  
potřebujete půjčku?
Adrian Bayford  |  14.8.2019 9:21:42
  
potřebujete půjčku?
petre lusk  |  15.8.2019 14:39:24
  
Loan Offer
Paul Garry  |  15.8.2019 16:28:18
   
Loan Offer
mary  |  8.4.2021 11:16:38
    
Loan Offer
BOGGIE HANCZARUK  |  28.6.2021 16:26:54
    
Loan Offer
Mrs ANNA  |  4.7.2021 10:00:53
    
Potřebuji naléhavou půjčku pro své podnikání 2021
Burianova Lucie  |  29.10.2021 13:31:38
    
Nabídka půjčky
Davina Claire  |  18.11.2021 7:28:21
    
Půjčka mezi jednotlivci na Vánoce a konec roku
Anonymous  |  25.11.2021 9:19:04
    
Získejte urgentní půjčku do 24 hodin
BURIANOVA LUCIE  |  30.11.2021 16:29:27
    
Loan Offer
John  |  3.12.2021 10:36:01
   
Loan Offer
MARIO MULLER  |  3.6.2021 20:31:28
   
Spolehlivá a rychlá půjčka
Anonymous  |  13.10.2021 9:14:00
  
RELIABLE BUSINESS/HOME/COMPANY/PROJECT/PERSONAL LOAN? AFFORDABLE LOAN IS HERE FOR YOU TODAY Call/Text +1(209)643-7283 Email brianloancapital@gmail.com
UNITED STATES OF AMERICA  |  25.11.2019 2:34:42
   
RYCHLE PŘIPRAVENO ZA 24 HODIN
Maria Kamakova  |  18.5.2021 9:46:16
  
David Moore:Naléhavá nabídka půjčky.
kenedy  |  6.6.2021 10:20:35
  
BOGGITEL LLC
Anonymous  |  5.7.2021 20:01:23
 
potřebujete půjčku?
philip morgan  |  10.6.2019 0:44:25
 
RELIABLE BUSINESS/HOME/COMPANY/PROJECT/PERSONAL LOAN? AFFORDABLE LOAN IS HERE FOR YOU TODAY Call/Text +1(209)643-7283 Email brianloancapital@gmail.com
UNITED STATES OF AMERICA  |  25.11.2019 2:36:10
 
Bitcoin Mining
Bitcoin Generator  |  10.2.2020 18:25:58
 
potřebujete půjčku?
tj30.1969@gmail.com  |  13.5.2020 17:40:15
  
potřebujete půjčku?
KATARZYNA  |  12.6.2021 23:24:54
 
LOAN OFFER
Eliza Rivera  |  17.6.2020 14:45:09
  
seriózní nabídka půjčky
Anonymous  |  5.11.2021 2:07:22
 
potřebujete půjčku?
PHILIP  |  21.10.2020 0:13:13
  
nabídka půjčky
oliver Henrich  |  18.6.2021 0:18:39
 
loan offer
PHILIP james  |  25.10.2020 0:25:10
  
loan offer
obermajer  |  7.5.2021 22:20:17
   
ponuka pôžičky na 2% platí teraz
Anonymous  |  12.9.2021 17:01:49
   
loan offer
Pavel Masarik  |  15.9.2021 17:03:27
   
Rychlá a nebankovní nabídka půjčka
Anonymous  |  16.9.2021 15:10:06
   
loan offer
petra Helcova  |  19.9.2021 18:29:39
    
Půjčky do 24 hodin pro celou Českou republiku.
roller Dominika  |  4.10.2021 21:07:27
   
Přemýšlíte o půjčce?
Anonymous  |  21.9.2021 14:39:12
   
Nabídka půjčky.
Anonymous  |  30.9.2021 0:07:40
   
Jak jsem dostal půjčku
Tomáš Svoboda  |  2.10.2021 22:41:07
 
seriózní a rychlá nabídka půjčky
katarzyna  |  31.10.2020 10:35:03
  
Hledáte finanční prostředky na splacení úvěrů a dluhů nebo obchodní půjčky?
KENEDY  |  19.6.2021 2:15:46
  
finančný úver z priamej invest
Anonymous  |  25.9.2021 11:23:22
 
seriózní nabídka půjčky
ALEXANDRA  |  27.1.2021 9:54:04
  
loan
Mr shwn  |  10.9.2021 18:08:30
   
Easy Loan offer Apply Now
Anonymous  |  2.11.2021 20:12:45
 
potřebujete půjčku?
Lucie Burianova  |  26.3.2021 5:43:10
  
Nabídka půjčky k dispozici do 12 hodin
Roller  |  17.8.2021 4:39:52
  
NABÍDKA PŮJČKY MEZI JEDNOTLIVCI ZA 72 HODIN
Anonymous  |  21.8.2021 20:14:37
  
potřebujete půjčku?
Jan Oravec  |  30.8.2021 18:47:22
 
Okamžité půjčky do 24 hodin
Lucie Burianova  |  26.3.2021 5:44:02
 
potřebujete půjčku?
Lucie Burianova  |  26.3.2021 5:50:54
  
Bezpečné nabídky půjčky
Anonymous  |  14.6.2021 12:25:05
  
Nabídka vánočního večírku.
Michaela  |  28.11.2021 20:14:37
 
potřebujete půjčku?
Lucie Burianova  |  26.3.2021 5:51:25
 
Nabídka půjčky.
Pavel Masarik  |  31.3.2021 21:11:39
  
FINANCIAL SERVICES
Anonymous  |  6.7.2021 16:57:35
 
potřebujete půjčku?
mary  |  8.4.2021 11:18:06
 
potřebujete půjčku?
mary  |  8.4.2021 11:19:12
  
mikroúvěrová instituce
Thomas PERIN  |  11.5.2021 8:34:40
   
Nabídka půjčky.
Anonymous  |  5.8.2021 18:31:28
 
seriózní a rychlá nabídka
obermajer  |  7.5.2021 22:21:38
  
seriózní a rychlá nabídka
Anonymous  |  16.8.2021 8:49:27
 
potřebujete půjčku?
Anna Jana  |  19.5.2021 14:25:14
 
Hledáte finanční prostředky na splacení úvěrů a dluhů nebo obchodní půjčky?
KENEDY  |  19.6.2021 2:16:54
  
Seriózní nabídka půjčky do 24 hodin
BURIANOVA LUCIE  |  16.11.2021 8:26:51
 
seriózní nabídka půjčky
Dominika  |  23.6.2021 5:32:50
  
seriózní nabídka půjčky
Anna Jana  |  16.8.2021 11:38:55
  
Rychlá a nebankovní nabídka půjčka
Anna Jana  |  18.8.2021 11:54:08
  
Získejte urgentní půjčku do 24 hodin
Anonymous  |  25.8.2021 8:50:20
 
potřebujete půjčku?
BOGGIE HANCZARUK  |  28.6.2021 16:36:00
 
potřebujete půjčku?
Mrs ANNA  |  4.7.2021 10:02:10
 
BOGGITEL LLC
Anonymous  |  5.7.2021 20:02:44
 
FINANCIAL SERVICES
Jason Edward  |  6.7.2021 16:59:03
 
50000 czk od 60000000 czk pujcky nabidka do 24 hodin
Anna Jana  |  13.7.2021 12:48:11
 
loan
Mr shwn  |  14.7.2021 20:01:44
 
ŘEŠENÍ PRO FINANČNÍ PROBLÉMY
Kucera Deniska  |  16.7.2021 23:02:29
 
ŘEŠENÍ PRO FINANČNÍ PROBLÉMY
Kucera Deniska  |  16.7.2021 23:07:40
 
Nabídka půjčky
Anonymous  |  29.7.2021 0:18:05
 
Nabídka půjčky
GCF  |  29.7.2021 0:19:02
  
Nabídka půjčky
Anonymous  |  3.8.2021 7:17:10
 
potřebujete půjčku?
petra Helcova  |  3.8.2021 7:17:44
 
Nabízím osobní půjčky od 50 000 do 100 000 000 Kč
Dominika  |  11.8.2021 5:46:13
 
Rychlá a nebankovní nabídka půjčka
Anna Jana  |  16.8.2021 11:40:42
 
NABÍDKA PŮJČKY MEZI JEDNOTLIVCI ZA 72 HODIN
Anonymous  |  21.8.2021 20:16:17
 
NABÍDKA PŮJČKY MEZI JEDNOTLIVCI ZA 72 HODIN
Merian Verance  |  21.8.2021 20:18:56
 
Získejte urgentní půjčku do 24 hodin
koncitik stanislav  |  25.8.2021 8:51:45
 
Rychlé a spolehlivé půjčky
Lucie Paleckova  |  25.8.2021 14:41:29
  
Získejte urgentní půjčku do 24 hodin
Anonymous  |  29.8.2021 5:33:55
 
Získejte urgentní půjčku do 24 hodin
koncitik stanislav  |  29.8.2021 5:46:09
 
Získejte urgentní půjčku do 24 hodin
koncitik stanislav  |  29.8.2021 5:47:25
 
Získejte urgentní půjčku do 24 hodin
koncitik stanislav  |  31.8.2021 4:45:43
 
Získejte urgentní půjčku do 24 hodin
koncitik stanislav  |  31.8.2021 4:46:57
 
Upřímný a spolehlivý úvěr za 48 hodin
monika  |  6.9.2021 11:29:40
 
50000 czk od 60000000 czk pujcky nabidka do 24 hod
Anna Jana  |  17.9.2021 9:23:51
 
RYCHLÉ A SNADNÉ PŮJČKY
Tereza Radova  |  20.9.2021 5:44:15
 
RYCHLÉ A SNADNÉ PŮJČKY
Tereza Radova  |  20.9.2021 5:45:29
  
NABÍDKA RYCHLÉHO ÚVĚRU
roller Dominika  |  1.11.2021 12:25:16
 
Získejte urgentní půjčku do 24 hodin
koncitik stanislav  |  21.9.2021 10:50:22
 
Rychlé úvěrové financování do 48 hodin
roller Dominika  |  25.9.2021 8:33:33
 
Jak jsem dostal půjčku
Tomáš Svoboda  |  2.10.2021 22:44:33
 
Půjčky do 24 hodin pro celou zemi.
roller Dominika  |  4.10.2021 21:08:20
 
Rychlá půjčka - přímý investor od 50 000 do 60 000 000 Kč
roller Dominika  |  7.10.2021 20:05:33
 
love
Rose Ben  |  8.10.2021 18:05:47
 
potřebujete půjčku?
Burianova Lucie  |  29.10.2021 13:32:44
 
potřebujete půjčku?
ALEXANDRA  |  10.11.2021 9:36:02
 
potřebujete půjčku?
Davina Claire  |  18.11.2021 7:30:18
 
potřebujete půjčku?
Davina Claire  |  18.11.2021 7:31:00
 
Nabízím finance od 50 000 do 10 000 000 Kč s
Michaela  |  28.11.2021 20:15:39
 
potřebujete půjčku?
BURIANOVA LUCIE  |  30.11.2021 16:30:04
Vítejte 24hodinová výpůjční služby
Larry Fox  |  19.8.2014 2:05:00