doi:10.3849/1802-7199

BUČKA, Pavel; RIŠIANOVÁ, Andrea. Účasť ozbrojených síl Slovenskej republiky v mierových operáciách

Libor FRANK

Autoři:

BUČKA Pavel; RIŠIANOVÁ Andrea

SVK mierové operácie, obrázek se otevře v novém okně

Název:

Účast´ Ozbrojených síl Slovenskej republiky v mierových operáciách.

Místo vydání:

Liptovský Mikuláš

Vydavatel:

Akadémia ozbrojených síl M.R. Štefánika

Rok:

2010

Počet stran:

178

ISBN:

978-80-8040-412-3

Akadémia ozbrojených síl generála M. R. Štefánika v Liptovském Mikuláši vydala v roce 2010 publikaci dvojice autorů Pavla Bučka a Andrey Rišianové s názvem „Účast ozbrojených sil Slovenskej republiky v mierových operáciách“. Předmluvu k publikaci napsal generálmajor Ing. Marián Áč, Ph.D., náčelník Vojenské kanceláře prezidenta Slovenské republiky. Publikace má za cíl vysvětlit a propagovat činnost Ozbrojených sil Slovenské republiky v zahraničních misích a uvést ji do kontextu slovenské zahraniční a bezpečnostní politiky. Kniha není primárně určena jen pro příslušníky slovenské armády, ale i pro civilní veřejnost.

Publikace je kromě úvodu a závěru rozdělena do pěti na sebe logicky navazujících kapitol. Kapitola „Medzinárodný krízový manažment a operácie organizácií Medzinárodného krízového manažmentu“ představuje úvod do problematiky mírových operací prováděných v rámci současného vývoje bezpečnostního prostředí a reflektuje zvýšenou aktivitu OSN, NATO, EU a OBSE při jejich provádění zejména v posledních dvou dekádách. Uvedená kapitola obsahuje detailní definice a členění mírových operací (přesněji operace na podporu míru – Peace Support Operations – PSO), jejich cíle a charakteristiky. Autoři se v této kapitole rovněž pokusili o terminologické vyjasnění obsahu pojmu mírové operace a podřízených kategorií, jejichž překlad, resp. používání ve slovenském a českém kontextu, ne vždy koresponduje s původním anglickým termínem a jeho významem (Conflict Prevention, Peace Enforcement, Peacekeeping, Peacemaking, Peace Building aj.). Zároveň se snažili charakterizovat již zmíněné mezinárodní bezpečnostní organizace z hlediska jejich převažujícího angažmá v konkrétních typech mírových operací.

Na první, spíše teoreticky pojatou kapitolu navazuje více empiricky zaměřená část nazvaná „Účasť OS SR v operáciách medzinárodného krízového manažmentu“, která se primárně a detailně věnuje především chronologickému představení všech mírových operací, na nichž se podíleli slovenští vojáci od vzniku samostatné Slovenské republiky. Zmíněn je však i slovenský podíl na vojenských tradicích československého státu. Samotná kapitola není vysloveně odborným textem v tradičním slova smyslu, ale představuje především velmi obsáhlý a detailně zpracovaný přehled všech zahraničních operací se slovenskou účastí. Téměř nehodnotí politické důvody, dopady misí apod., ale soustřeďuje se především na fakta, jména, data, nejrůznější výčty (včetně např. náletových hodin vrtulníků). Za přínos této části je možné považovat především skutečnost, že na malém prostoru přináší nejen koncentrované, chronologicky řazené a poměrně vyčerpávající informace, ale dokumentuje i rostoucí náročnost misí. Obsahuje rovněž nastínění ambic a záměrů působení slovenských ozbrojených sil pro nejbližší období. Závěr kapitoly je logicky věnován souhrnu zkušeností, které slovenská armáda z působení v zahraničí získala, a jejich implementaci do oblasti vzdělávání a výcviku. Je škoda, že tato subkapitola je co do rozsahu velmi skromná a získané zkušenosti nebo identifikované problémy spíše naznačuje, než popisuje dále využitelným způsobem.

Mnohem větší prostor je věnován kapitole „Príprava a vysielanie jednotiek OS SR do mnohonárodných operácií“. Tato část představuje jakéhosi průvodce celým procesem přípravy jednotlivých vojáků i jednotek k vyslání. Obsahuje detailní rozbor právního rámce činnosti ozbrojených sil, vysvětluje jejich roli při prosazování národních zájmů, zařazuje jejich použití do kontextu zahraniční a bezpečnostní politiky Slovenské republiky. Popisuje proces tvorby politického rozhodnutí o vyslání jednotek do zahraničí a jeho návaznost na platné strategické dokumenty a legislativní akty. Dále pokračuje skutečně velmi detailním a obsáhlým popisem operacionalizace politického rozhodnutí a jeho převedení do určitých činností konkrétních součástí rezortu obrany a vojenských struktur. Pozornost je věnována rovněž oblasti personální práce a výběru vojáků pro službu v armádě a nasazení v zahraničí. Zejména tato část může být pro laického čtenáře nebo zájemce o vojenskou službu zajímavá, neboť si díky ní lze udělat ucelenější představu o průběhu a nárocích přijetí do služebního poměru i přípravy na vyslání.

V pořadí čtvrtá kapitola „Charakter budúcich operácií a perspektívy OS SR v operáciách na podporu mieru“ je možná nejaktuálnější a z odborného hlediska nejzajímavější, neboť se pokouší nalézat odpovědi na otázky podoby a rozsahu dalšího působení slovenských vojáků v zahraničních mírových operacích. Nastiňuje předpokládaný charakter budoucího operačního prostředí a jeho dopady na požadované budoucí schopnosti slovenských ozbrojených sil, jejichž stručný výčet a charakteristiku kapitola rovněž přináší. Zabývá se také problematikou aplikace tzv. komplexního přístupu k operacím. Poměrně velká pozornost je věnována oficiálně přijatým politicko-vojenským ambicím Slovenské republiky a jejich naplňování do roku 2013. Nicméně již nyní je zřejmé, že právě v této oblasti se deklarované cíle a ambice s největší pravděpodobností odchylují od skutečnosti. Stanovení a naplňování budoucích schopností OSSR a ambic musí vycházet nejen ze slovenských národních zájmů, závazků a požadavků vyplývajících ze členství v NATO, ale rovněž z ekonomické reality. Je zřejmé, že stávající i další pravděpodobné finanční restrikce v rezortu obrany vyvolané ekonomickou situací budou mít dopad na kvalitu schopností ozbrojených sil, dobu jejich dosažitelnosti a možná budou důvodem k redefinici a redukci politicko-vojenských ambic Slovenské republiky.

Publikaci uzavírá emotivní pátá část „Zahynuli v službách mieru“, která je věnována památce vojáků, kteří zemřeli při plnění svých povinností v zahraničních mírových misích. Pozornost je soustředěna především na tragickou nehodu vojenského letadla AN-24 z roku 2006, při které zahynulo na 42 příslušníků slovenské armády. Kapitola ale nezapomíná ani na ostatní vojáky, kteří zemřeli v zahraničí, zejména v rámci operace Irácká svoboda.

K pozitivním stránkám textu bezpochyby patří skutečnost, že jde o relativně nově zpracovávané a aktuální téma a podobná publikace k němu zatím není v takto ucelené podobě k dispozici. Dílo doprovází řada atraktivních (bohužel v tištěné verzi jen černobílých) fotografií, velké množství tabulek, grafů, obsahuje dostatečný seznam použitých zdrojů a literatury. Součástí knihy je CD, na němž je text k dispozici v elektronické podobě.


Title:

BUČKA Pavel; RIŠIANOVÁ Andrea. Účast´ Ozbrojených síl Slovenskej republiky v mierových operáciách.

Subtitle:

-

Author(s):

Libor FRANK

Type:

Book Review

Language:

Czech

Abstract:

-

Journal:

Obrana a strategie (Defence & Strategy)

Publisher:

University of Defence

ISSN:

ISSN 1214-6463 (print) and ISSN 1802-7199 (on-line)

DOI:

10.3849/1802-7199.11.2011.02.143-144

Issue:

Volume 11, Number 2 (December 2011)

Pages:

143-144

Received:

21 October 2011

Accepted: 21 October 2011
Published online: 15 December 2011

Vytvořeno 15.12.2011 21:07:35 | přečteno 8808x | antonin.novotny

Diskuze

Citování zdrojů
Jana Urbanovská  |  20.6.2012 21:14:10