doi:10.3849/1802-7199

Centrum bezpečnostních a vojenskostrategických studií

Centre for Security and Military Strategic Studies

Vladimír KARAFFA

Ministr obrany dne 15. 5. 2012 na návrh rektora Univerzity obrany a náměstka ministra obrany pro personalistiku rozhodl o vytvoření Centra bezpečnostních a vojenskostrategických studií jako součásti Univerzity obrany v Brně. Instituce tohoto typu v České republice, po zrušení Ústavu strategických studií v roce 2008, zejména pro podporu strategického řízení Ministerstva obrany, citelně chybí.

POSLÁNÍ A ÚKOLY CBVSS

CBVSS bude působit v oblastech aplikovaného výzkumu, pedagogické činnosti, vědecko-informační činnosti, poradenských a expertizních aktivit s výstupy pro vrcholné představitelé MO a ostatních subjektů bezpečnostního a obranného systému ČR. Bude se zabývat zejména vědeckovýzkumnou činností, jejímž výsledkem budou strategické studie a analýzy týkající se zejména obranné politiky, vojenské strategie (strategie obrany státu), vazby zdrojů na zajištění obrany a vlivu obranných technologií na vývoj vojenství. Odborné zaměření Centra je důsledně přizpůsobeno potřebám vedení resortu MO.

ZAMĚŘENÍ ROZHODUJÍCÍCH ČINNOSTÍ CBVSS

 • trvalé rozšiřování vědeckých poznatků analytického, prognostického i pragmatického charakteru pro potřebu strategické úrovně rozhodování a řízení v oblasti bezpečnosti a obrany ČR s dopady na výstavbu a rozvoj ozbrojených sil;
 • exploatace externích výzkumných činností a činnosti externích spolupracovníků ve prospěch získání adekvátních vědeckých poznatků pro bezpečnostní a strategická studia na akademické, resortní, státní a mezinárodní úrovni;
 • organizování vzdělávacích aktivit v rámci přípravy pracovníků státní správy, vojenských a civilních odborníků v oborech souvisejících se strategickou úrovní řízení bezpečnosti a obrany státu jak ve formách vysokoškolského studia, tak celoživotního vzdělávání, včetně vzdělávání zahraničních odborníků;
 • konzultační, expertizní a popularizační činnost v oblasti obranných a strategických studií.

Rozhodující formou práce bude výzkumná činnost, to znamená shromažďování, tvorba a šíření adekvátních vědeckých poznatků v oblasti bezpečnostních a strategických studií na akademické, resortní, státní a mezinárodní úrovni. Hlavní zaměření bude přitom orientováno na oblast obranné politiky a vojenské strategie. Jedním z důležitých úkolů bude i organizování kurzů bezpečnostní politiky pro pracovníky státní správy, vojenské a civilní odborníky v oborech souvisejících se strategickou úrovní řízení bezpečnosti a obrany státu. Tyto kurzy měly před lety na bývalé Vojenské akademii vysokou prestiž, takže je na co navazovat.

PŘEDPOKLÁDANÉ VÝSTUPY ČINNOSTI CBVSS

Užitek a kvalita každé instituce se posuzuje podle výsledků její práce. Tato obecná pravda platí i v případě nově vznikajícího CBVSS. Dnes, z kapacitních důvodů je nereálné, aby se Centrum v oblasti strategických studií zaměřovalo na základní výzkum. Ten si mohou dovolit velké země našich spojenců; úkolem CBVSS bude především aplikovaný výzkum, tzn. řešení možností aplikace strategických přístupů NATO, EU a spojenců v podmínkách ČR.

Základní dilema stylu a zaměření práce Centra má dvě roviny. Tou první je snaha vyhovět okamžité potřebě „zákazníků“, to však zpravidla vede k přizpůsobení se tlaku operativy. Druhá rovina je snaha, ale i nutnost zaměřovat se na dlouhodobé vědeckovýzkumné úkoly, využitelné v koncepční práci strategických orgánu vlády a Ministerstva obrany. V minulosti se ukázalo, že nejdůležitější, ale přitom nejslabší stránkou činnosti a rozvoje pracoviště typu CVBSS je schopnost složek strategického řízení vyspecifikovat včas a kvalifikovaně svoje požadavky a následně je pak využívat ve své práci.

Relativně malé pracoviště samo o sobě nebude schopno splnit všechna očekávání a produkovat vše a v celé šíři, co by z hlediska potřeb MO i z hlediska vzdělávacích institucí bylo vhodné. Při modelování možných výstupů budoucího Centra v cílovém stavu se uvažuje o následujících produktech – výstupech:

a) Informační materiály

 • periodicky v ročních cyklech – poznatky o trendech vývoje vnějšího bezpečnostního prostředí a strategických záměrech NATO, EU a dalších subjektů v oblasti bezpečnosti;
 • periodicky ve dvou až tříměsíčních cyklech – informační bulletin monitorující hlavní události, které mohou mít vliv na vývoj globálního i regionálního strategického prostředí;
 • ad hoc – zprávy z konferencí a seminářů, podstatné výstupy z řešených vědecko-výzkumných úkolů nebo i služebních úkolů.

b) Analýzy a expertní studie

 • periodicky v ročních cyklech – trendy vývoje vnějšího bezpečnostního prostředí;
 • ad hoc, podle potřeby:
  • širší souvislosti implementace nejdůležitějších strategických dokumentů NATO a EU v podmínkách ČR;
  • možné důsledky vývoje technologií na vojenství z hlediska bezpečnosti a obrany ČR a jejich ozbrojených sil;
  • vliv zdrojového rámce na výstavbu a činnost systému obrany ČR s důrazem na ozbrojené síly;
  • úvodní studie (working papers) k připravovaným i realizovaným vědeckovýzkumným projektům.

c) Vědeckovýzkumné projekty

 • trvale řešit jeden nosný projekt bezpečnostního (obranného) výzkumu a aktivní účast na 1–2 dalších projektech;
 • trvale se účastnit 1–2 mezinárodních projektů v rámci NATO STO (Science and Technology Organization), projektů v rámci EU anebo v rámci bilaterální mezinárodní spolupráce.

d) Publikační činnost

 • průběžně podle potřeby a možností – monografie nebo učebnice v oblasti působnosti CBVSS, publikační činnost v relevantních odborných domácích i zahraničních časopisech, lekční a učební fondy pro studenty UO, případně dalších akademických institucí.

e) Konferenční činnost

 • 1x ročně – meziresortní a mezinárodní strategická konference na podporu řešení hlavního vědeckovýzkumného úkolu nebo k aktuální problematice podle potřeby resortu MO;
 • pořádání pracovních seminářů a workshopů na podporu řešení vědeckovýzkumných úkolů a podle potřeb MO;
 • „think-tanky“ k vybraným tématům za účasti předních odborníků z ČR;
 • besedy k aktuálním otázkám bezpečnosti, vojenství a výstavby ozbrojených sil pro zájemce z řad bezpečnosti komunity.

f) Pedagogická činnost

 • organizování kurzů bezpečnostních a strategických studií pro představitele státní správy, zastupitelských sborů a politických stran;
 • prezentace a validace výsledků vědeckovýzkumných projektů u učitelů a studentů UO.

Je zřejmé, že jde o velmi ambiciózní záměr, jehož realizaci si vyžádá delší dobu. Vše bude záviset na lidech a na tom, jak se podaří vytvořit nezbytné podmínky činnosti.

PODMÍNKY ČINNOSTI CBVSS

CBVSS je pracovištěm UO zřízeným podle zákona o vysokých školách (Zákon č. 111/1999 Sb., § 22, písm. c.). Centrum je tvořeno devíti stálými zaměstnanci (vojáky a civilními pracovníky) – ve všech případech se jedná o funkce akademického charakteru. V současné době je obsazeno třemi pracovníky tvořícími organizační jádro a řešícími úkoly organizační a materiální výstavby. Jejich úkolem je mimo jiné připravit výběrová řízení na obsazení míst zbývajících vědeckých pracovníků, která po zveřejnění na úřední desce UO (www.unob.cz) proběhnou bezprostředně začátkem roku 2013. Požadavky na kandidáty budou vysoké, protože kvalita plnění tak ambiciózních úkolů bude záviset na každém jednotlivci. Zájem je o zkušené odborníky, ale i o perspektivní mladé pracovníky, absolventů prestižních českých i zahraničních škol, majících zájem o politologii, bezpečnost a vojenství obecně.

ZÁVĚR

Lze předpokládat, že vytvořením CBVSS a zajištěním jeho kvalitní činnosti dojde:

 • ke zvýšení podpory přijímání objektivizovaných strategických rozhodnutí v oblasti zajišťování bezpečnosti a obrany státu, zejména v působnosti Ministerstva obrany;
 • k rozvoji diskuse v rámci bezpečnostní komunity k problémům bezpečnosti a obrany formou „think tanků“, a tím i k rozvoji strategického myšlení v ČR;
 • k účinnější stimulaci rozvoje vojenské vědy, zejména vojenské strategie, a tím i tvorby vojenské teorie prezentované na UO a v dalších akademických institucích v ČR;
 • k rozvoji schopností na vědeckých základech interpretovat principy vojenské strategie NATO, EU a zemí spojenců v podmínkách ČR a zároveň se účinněji spolupodílet na vytváření této vojenské strategie;
 • k vytvoření kapacity na organizování vzdělávání vrcholových představitelů státu, ozbrojených sil a politických stran v oblasti obrany a bezpečnosti.

Je nutné mít na paměti, že Centrum bude schopno přinést užitek pro rozhodovací procesy v sektoru a resortu obrany, snížit jejich náhodnost a nedostatečnou efektivitu teprve v dlouhodobější časové perspektivě.
Title in English:

Centre for Security and Military Strategic Studies

Title in Czech:

Centrum bezpečnostních a vojenskostrategických studií

Type:

Information

Author(s):

Vladimír KARAFFA

Language:

Czech

Abstract:

-

Journal:

Obrana a strategie (Defence & Strategy)

Publisher:

University of Defence

ISSN:

ISSN 1214-6463 (print) and ISSN 1802-7199 (on-line)

DOI:

10.3849/1802-7199.12.2012.02.068-072

Issue:

Volume 12, Number 2 (December  2012)

Pages:

68-72

Received:

16 November 2012

Accepted:

16 November 2012

Published online:

15 December 2012

Vytvořeno 17.12.2012 22:48:26 | přečteno 3950x | Frank

Diskuze

Do diskuze zatím nikdo nepřispěl.