doi:10.3849/1802-7199

1/2003

Úvodní slovo

10.7.2007 16:00:16 | přečteno 6032x | Hlavacek | Celý článek
 

Bezpečnostní prostředí České republiky

Libor FRANK

Krátká črta se věnuje definici a hlavním obecným charakteristikám bezpečnostního prostředí České republiky. Zaměřuje se na jeho teritoriální a funkčně-strukturální vymezení. Zabývá se faktory, které po skončení studené války a rozpadu bipolárního světa určovaly charakter bezpečnostního prostředí, a které jsou z hlediska tvorby bezpečnostní politiky stále aktuální.

10.7.2007 16:01:08 | přečteno 9564x | Hlavacek | Celý článek
 

Vybrané aspekty procesu změn švédské bezpečnostní politiky na počátku 21. století

Jan ONDŘEJKA

V současné době probíhá řada změn v oblasti bezpečnostní politiky jak u velmocí, tak u malých států. S tím úzce souvisí problematika hledání nových způsobů budování ozbrojených sil. Přes neoddiskutovatelný význam velmocí je však nutné sledování také změn v dalších zemích. Z tohoto pohledu je zajímavým příkladem neutrální Švédsko, které v současné době, stejně jako Česká republika, řeší problémy spojené se zapojováním do evropských bezpečnostních struktur a přehodnocuje způsob výstavby svých ozbrojených sil.

10.7.2007 16:02:04 | přečteno 7032x | Hlavacek | Celý článek
 

Strategická studia jako technologický proces

Josef JANOŠEC

Zpracování strategických studií je vysvětleno jako technologický proces, který má dvě hlavní části: proces vytváření a proces užití strategických studií. V prvé části je hlavním nositelem technologické činnosti zpracovatel a v druhé příjemce strategické studie. Jednotlivé části technologického procesu jsou diskutovány z pohledu posloupnosti a časové návaznosti technologických etap, které jsou pojímány současně jako prvky technologického systému. Popis je jednotně strukturován a obsahuje schéma se zvýrazněním popisovaného prvku v technologickém procesu, charakteristiku prvku, vstupy a výstupy, vazby na ostatní prvky. Je původním vyjádřením zobecněného poznání autora příspěvku z dlouhodobé praktické činnosti při zpracování strategických studií a řízení pracovišť, která se touto činností zabývají.

10.7.2007 16:03:54 | přečteno 6724x | Hlavacek | Celý článek
 

Prognostické metody a jejich využití v resortu obrany

Ladislav BUŘITA

Autor se v příspěvku zabývá spojením prognostiky s řídicí činností na strategické úrovni, s lidským myšlením a s vědecko-výzkumnou činností. Je zde objasněn pojem a obsah prognostiky, systematizace metod, technik a postupů. Dále jsou rozebírány metody předpovědi kvalitativní a kvantitativní; pasivní, aktivní a normativní; Delfský panel a Brainstorming; Pravdivost předvídání.

10.7.2007 16:04:47 | přečteno 7762x | Hlavacek | Celý článek
 

Operace s účastí ozbrojených sil

Miroslav HREBÍČEK

Operace s účastí ozbrojených sil jsou v současné době různým způsobem označovány a pojmenovávány. V příspěvku jsou základní informace shrnuty a samostatná pozornost je věnována možné účasti AČR. Článek se zabývá možným členěním vojenských operací na nichž se může Armáda České republiky podílet. V článku jsou charakterizovány bojové, nebojové, speciální, informační a psychologické operace.

10.7.2007 16:05:36 | přečteno 6739x | Hlavacek | Celý článek
 

Sociálně demografický vývoj v ČR a jeho odraz v AČR

Karel JANÍČEK*, Jozef ŠMONDRK**

Článek se zabývá otázkami sociálně demografického vývoje v České republice a ukazuje na některé aspekty, které ovlivňují a podmiňují výstavbu a přípravu ozbrojených sil z hlediska lidských zdrojů.

10.7.2007 16:06:47 | přečteno 9159x | Hlavacek | Celý článek
 

Využití vnějších zdrojů v podmínkách ozbrojených sil

Josef PROCHÁZKA

Autor článku reaguje na bohatou a velmi zajímavou diskusi, která se odehrála mezi účastníky kolokvia "Ekonomika obrany státu a její řízení" konaného na Vojenské akademii v Brně v únoru 2003 k otázce využití vnějších zdrojů v podmínkách ozbrojených sil. Názory účastníků na možnosti využití tohoto nástroje v rámci reformy ozbrojených sil, při snižování počtu příslušníků ozbrojených sil a jejich profesionalizaci, směřovaly do vymezení základních pojmů, rizik, přínosů, zahraničních zkušeností a oblasti činností, ve kterých je v budoucnosti pravděpodobné využití schopností průmyslu jako náhrada vlastního výkonu ozbrojenými silami.

10.7.2007 16:08:01 | přečteno 13407x | Hlavacek | Celý článek
 

Informační zabezpečení - základ infrastruktury strategických studií

Bohuslav VÍŠEK

Článek poukazuje na význam informačního zabezpečení jako součásti infrastruktury výzkumu. Ukazuje na smysl, podstatné části a možné úkoly a cíle informačního zabezpečení pracovišť obranného výzkumu. Na příkladu Ústavu strategických studií naznačuje možné směry přístupu k budování moderního systému informačního zabezpečení strategických studií.

10.7.2007 16:09:05 | přečteno 6853x | Hlavacek | Celý článek
 

Elektromagnetické zbraně s řízenou energií jako prostředek k eliminaci elektronických systémů

Jan VALOUCH

Cílem článku je podat informaci o současném stavu ve vývoji a použití elektromagnetických zbraní a naznačit možné směry jejich budoucího nasazení. Pojem elektromagnetické zbraně zahrnuje prostředky a systémy využívající technologii generující řízené výkonové elektromagnetické pulsy, které způsobují narušení činnosti nebo destrukci elektronických obvodů zařízení protivníka. Tím je možné narušit nebo úplně vyřadit veškerý provoz informačních, komunikačních, řídících, kontrolních, palebních a dalších elektronických prostředků. Elektromagnetické zbraně se v současné době již používají a perspektivy jejich dalšího vývoje si uvědomuje stále větší počet států.

10.7.2007 16:10:18 | přečteno 9781x | Hlavacek | Celý článek
 
Vytvořeno 3.7.2007 0:07:33 | přečteno 10433x | Hlavacek