doi:10.3849/1802-7199

2/2003

Úvodní slovo

10.7.2007 15:39:23 | přečteno 6882x | Hlavacek | Celý článek
 

Pozice bezpečnostních a strategických studií v rámci studia mezinárodních vztahů

Petr SUCHÝ

Článek se zabývá obsahem diskusí týkajících se role bezpečnostních a strategických studií v období po studené válce. Nastiňuje pozice a cíle jednotlivých názorových proudů participujících na těchto diskusích. Zkoumá průběh vývoje a zaměření těchto podoborů mezinárodních vztahů v poslední dekádě 20. století. Autor rovněž poukazuje na skutečnost, že se nenaplnily obavy či domněnky mnoha odborníků z oblasti mezinárodních vztahů z počátku 90. let minulého století, že bezpečnostní a strategická studia s koncem studené války ztratí na významu. Autoři z oblasti strategických studií v posledních letech jednoznačně prokázali, že i postbipolární svět přináší mnoho otázek a témat, kterým je zapotřebí věnovat pozornost.

10.7.2007 15:40:28 | přečteno 15678x | Hlavacek | Celý článek
 

Evropské bezpečnostní struktury

Libor FRANK*, Radek KHOL**

Tento článek shrnuje stávající vývoj evropských bezpečnostních a vojenských struktur. Rekapituluje počátky vzájemné bezpečnostní spolupráce, která trvá od konce II. světové války, věnuje pozornost autonomním evropským projektům (Západní unie, Západoevropská unie) a posuzuje jejich úspěšnost. Text sumarizuje nejdůležitější kroky učiněné Evropskou unií v 90. letech, zabývá se problematikou Společné zahraniční a bezpečnostní politiky Evropské unie, naplňováním tzv. Petersbergských úkolů, vytváření evropských kapacit pro zvládání krizí a dotýká se vztahů mezi NATO, Evropskou unií a Západoevropskou unií.­

10.7.2007 15:41:22 | přečteno 8870x | Hlavacek | Celý článek
 

Úkoly ozbrojených sil ČR na začátku 21. století

Lubomír SPÁČIL

Základní strategická rozvaha o variantách použití a úkolech ozbrojených sil ČR. Popis možných variant použití součástí ozbrojených sil ČR při plnění jejích úkolů v operacích společné obrany, mírových a humanitárních operacích v zahraničí a při ochranných a asistenčních operacích vedených na území ČR.

10.7.2007 15:42:48 | přečteno 7899x | Hlavacek | Celý článek
 

Je třeba chránit a bránit území NATO - člena NATO?

Milan KUBEŠA

Překotný útlum a rušení sil územní obrany v přípravné a v první realizační etapě reformy ozbrojených sil České republiky vyvolává zdání, že tyto síly, které tvořily přibližně od roku 1993 jádro sil, určených k ochraně a obraně území, nejsou tolik potřebné. Je tomu opravdu tak? I když jsme od 12. března 1999 součástí Aliance, neznamená to, že aktuálnost ochrany a obrany území klesá. Podle mého mínění naopak. Zodpovědnost každého státu NATO za ochranu a obranu svého vlastního území musí být v porovnání s minulostí vyšší. Pokusím se toto tvrzení zdůvodnit.

10.7.2007 15:43:53 | přečteno 7345x | Hlavacek | Celý článek
 

Struktury Armády ČR ve změněných zdrojových podmínkách a jejich úkoly

Miroslav HREBÍČEK

AČR v návaznosti na výrazné transformační změny vytváří nové organizační prvky, které odrážejí změněné zdrojové podmínky vyčleňované vládou ČR. Článek je informací o místě, úloze a poslání Velitelství společných sil a Velitelství sil podpory a výcviku v nové organizační struktuře AČR. Je předložena informace o základní struktuře ozbrojených sil, se kterou mohou v letech 2007—2010 počítat představitelé strategického velení v ČR i v NATO.

10.7.2007 15:45:46 | přečteno 9332x | Hlavacek | Celý článek
 

Terorismus a Armáda České republiky

Josef JANOŠEC

Analytické shrnutí možných projevů terorismu ve vztahu k AČR. Zabývá se modelovým vyjádřením problému, popisem AČR jako možného cíle teroristického působení, vztahu terorismu k lidem, technice a technologiím v AČR. Ukazuje na vojenskopolitické a vojenské aspekty, na problematiku zdrojů terorismu a vztahu k vědeckému poznání. Protože teroristické aktivity mohou být uskutečněny jen proti objektům a prostorům AČR, jsou systemizovány i odpovídající závěry pro jejich klasi.kaci, směry možného ohrožení a souhrnné závěry jak v rámci "Národního akčního plánu boje proti terorismu", tak k formulaci vnitřních úkolů pro AČR. Zahrnuje rovněž rámcového průvodce informacemi o terorismu.

10.7.2007 15:46:41 | přečteno 8552x | Hlavacek | Celý článek
 

Pohledy na asymetrii v operacích

Antonín KRÁSNÝ

Článek pojednává o asymetrii v konfliktech a operacích. Na soudobých názorech rozebírá pojem asymetrie ve vojenských činnostech. Poukazuje na možné budoucí asymetrické hrozby a možného asymetrického protivníka. Zabývá se asymetrií v konfliktech nízké intenzity a shrnuje možný další vývoj. Ukazuje na dnes často používaný pojem "asymetrické operace" a rozebírá, zda je to pojem opravdu "nový", vystihující druhy a charakteristiky operací...

10.7.2007 15:49:36 | přečteno 9089x | Hlavacek | Celý článek
 

Strategie transformace pozemních sil národních ozbrojených sil Lotyšské republiky

Valdis JURGELÁNS

V článku autor stručně popisuje současnou organizační strukturu Národních ozbrojených sil (NOS) Lotyšské republiky (LR) a perspektivy jejich výstavby do roku 2012. Dále se autor stručně zmiňuje o přípravě velitelského sboru a o přípravě útvarů a jednotek pozemních sil.

10.7.2007 15:50:44 | přečteno 7639x | Hlavacek | Celý článek
 

Vývojové trendy belgických ozbrojených sil

Jan ONDŘEJKA*, Richard STOJAR**

Vývoj bezpečnostního prostředí společně s vnitropolitickými a polečensko-ekonomickými aspekty má přímý dopad na problematiku budování ozbrojených sil po celém světě. Předmětem článku jsou modernizační trendy v ozbrojených silách Belgie jako zemi, která je srovnatelná s Českou republikou. Článek analyzuje proces reformy, naznačuje možnosti specializace a směry modernizace belgické armády.

10.7.2007 15:51:43 | přečteno 7620x | Hlavacek | Celý článek
 
Vytvořeno 3.7.2007 0:07:56 | přečteno 10612x | Hlavacek