doi:10.3849/1802-7199

Úvodní slovo

ikona souboruCelý článek ve formátu PDF Více o autorovi

Vážení čtenáři!

Druhé číslo pátého ročníku časopisu Obrana a strategie opozdilo své vydání do prvních jarních měsíců roku 2006. Zpoždění nebylo způsobené pozdním dodáním příspěvků, ale redakčními úpravami a korekturami jejich textů. Věříme však, že naše časové ztráty v roce 2006 překonáme a vytvoříme podmínky pro řádný průběh vydávání časopisu a jeho umísťování na stránkách http://www.army.cz (cesta: Úvodní strana: Dokumenty a publikace: Časopisy: Obrana a strategie).

Druhé pololetí roku 2005 bylo pro ČR ekonomicky velmi úspěšné. V bezpečnostní oblasti byly uskutečněny některé personální i organizační změny, které však nebyly hodnoceny jako přelomové. AČR systematicky zakončila druhý rok uskutečňování principiální transformace v souladu s dokumentem „Koncepce výstavby profesionální armády a mobilizace ozbrojených sil ČR ve změněném zdrojovém rámci“ (schválené vládou ČR 12. 11. 2003). Vyhodnocovány mohly být roční zkušenosti z činnosti plně profesionální armády.

Bezpečnostní rada státu (BRS) se sešla na 5 řádných a jednom mimořádném zasedání. Teroristické činy v Londýně ze dne 7. 7. 2005 byly důvodem mimořádného zasedání, které se konalo o jeden den později. Na programu jednání se nově ukázaly rovněž problémy ptačí chřipky. Pravidelně je hodnocena bezpečnostní situace a její stav v NATO a EU s vazbou na ČR a problematika boje proti terorismu. BRS mimo jiné projednala a přijala „Střednědobý plán činnosti a rozvoje rezortu MO na roky 2006 —2011“, „Koncepci mobilizace ozbrojených sil ČR“, „Souhrnnou zprávu k aktualizaci priorit činnosti zpravodajských služeb ČR“, „Bezpečnostní hrozby a rizika mající vliv na bezpečnost ČR“, „Zprávu o stavu zajištění bezpečnosti ČR“, „Zprávu o zajištění obrany ČR“, „Zprávu o stavu zajištění bezpečnosti ČR v oblasti ochrany před mimořádnými událostmi“ a řadu dalších materiálů. Jejich projednávání prokazuje pozornost, která je ve výkonu státní správy otázkám bezpečnosti a obrany věnována.

V akademickém prostředí byla pořádána řada konferencí, které byly směřovány k rozvoji poznání soudobých a budoucích problémů souvisejících s vojenstvím. Pracoviště vydavatele časopisu - Ústav strategických studií Univerzity obrany, Brno - přispěl k diskuzi o dlouhodobém výhledu rozvoje rezortu obrany vydáním monograe: Janošec, Josef a kol. Bezpečnost a obrany ČR 2015—2025. (Vydalo MO ČR, AVIS, 2005, 200 s. ISBN 80-7278-303-3). V pěti kapitolách, které se postupně věnují: 1. Bezpečnostnímu prostředí 2005—2025, 2. Vojenským aspektům bezpečnosti a obrany 2015—2025, 3. Zdrojům pro bezpečnost a obranu ČR 2015—2025, 4. Vědě, výzkumu a technologiím pro bezpečnost a obranu ČR 2015—2025, a 5. Synergii bezpečnosti a obrany ČR 2015—2025, jsou stručně shrnuty výsledky výzkumu a poznání předpokládané budoucí bezpečnosti s upřednostněním jejich vojenských aspektů.

Upozorňuji rovněž na další dvě publikace, které ve sborníkové formě shrnuly současný stav poznání, prezentovaný na mezinárodní a rezortní konferenci: Vojenské aspekty bezpečnosti střední Evropy. (Military Aspects of Security in Central Europe). (Sborník mezinárodní konference konané 21. 4. 2005. Brno: ÚSS UO, 2005. 180 s. + 1 x CD. ISBN 80-7231-006-2; Polsko, Rakousko, Slovensko, ČR). Velení a řízení v prostředí NEC. (Sborník vojensko-odborné konference konané 6. 10. 2005. Brno: ÚSS UO, 2005. 98 s. + 1 x CD. ISBN 80-7231-028-3).

Na druhém Valném shromáždění ÚSS, které se uskutečnilo 7. října 2005 byli jmenováni čestnými členy ÚSS: Dr. Rudolf HECHT - Rakousko, genmjr. v z. Ing. Jindřich LESNÝ, plk. v. v. prof. Ing. Karel NOVOTNÝ, CSc., plk. v z. prof. Dr. Cezary RUTKOWSKI - Polsko, plk. v. v. JUDr. Miroslav TŮMA. Všichni za zvláštní zásluhy o rozvoj vědeckého poznání, strategických studií a praktických výsledků na poli budování obrany a bezpečnosti.

Předkládané číslo Obrany a strategie 2/2005 informuje o aktérech proliferace ZHN v příspěvku doc. JUDr. PhDr. Miroslava Mareše, Ph.D. Problematiku operačního plánování popisuje pplk. Ing. Josef Procházka a zobecňuje v ní praktické zkušenosti z operačního plánování v mírové operaci ALTHEA na velitelství EUFOR. Mjr. Ing. Josef Ručka píše o nasazení kontingentu AČR v mírové misi. Doc. Ing. Bohuslav Víšek, CSc. popisuje trendy vývoje bezpilotních prostředků. PhDr. Vilém Kolín, MGS upozorňuje na alternativní přístup v boji proti terorismu. Doc. PhDr. Štefan Volner, Ph.D. se z lozockého pohledu věnuje konceptu nebezpečnosti. Prof. Ing. Karel Novotný, CSc. věnuje příspěvek problematice vojenské vědy. Ing. Antonín Krásný, CSc. a pplk. Ing. Josef Procházka se zabývají koncepcí zpracování dlouhodobého výhledu rozvoje rezortu obrany. Por. Ing. Michal Janoušek informuje o poznatcích, které se váží na informatizaci institucí pro strategická studia. Bc. Jan Závěšický informuje o omezeném systému protiraketové obrany a jeho dopadu na strategickou stabilitu. Transformaci švédské bezpečnostní politiky s charakteristikou „od neutrality k neúčasti“ seznamuje Ing. Jan Martin Rolenc. Přinášíme rovněž překlad materiálu Bruce Newsoma k teorii řízení vojenských schopností.

V čísle 2/2005 Obrany a strategie můžete opět najít původní informace pro Vaše odborné i znalostní potřeby. Přeji Vám příjemný pocit po seznámení se s příspěvky v našem časopise.

Předseda redakční rady
doc. Ing. Josef JANOŠEC, CSc.

Vytvořeno 10.7.2007 8:13:12 | přečteno 7043x | Hlavacek