doi:10.3849/1802-7199

Etické standardy

Schválené redakční radou a platné od 1. května 2012.

Smyslem Etických standardů je definovat práva a povinnosti vydavatele (redakčních orgánů), autorů a recenzentů v publikačním procesu a nastavit pravidla publikačního procesu tak, aby byla zajištěna jeho transparentnost a maximální kvalita, objektivita a neutralita časopisu Obrana a strategie. Tyto Etické standardy jsou v souladu s doporučeními Committee on Publication Ethics (COPE), obsaženými v Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors.

Poznámka: Vydavatelem časopisu Obrana a strategie je Univerzita obrany. Pro zajištění vydávání časopisu jsou vydavatelem zřízeny redakční orgány, kterými se pro potřeby tohoto dokumentu rozumí: redakční rada (včetně jejího předsedy, tajemníka a výkonného redaktora) a redakční okruh. Osoba (autor, recenzent, člen redakčních orgánů), která se dopustí porušení Etických standardů, je označena jako „přestupce“.

Etická odpovědnost a očekávání

Odpovědnost vydavatele (redakčních orgánů)

 • Ve vztahu k přispěvatelům, recenzentům i dalším spolupracovníkům a tvůrcům časopisu vystupovat nezaujatě, posuzovat jejich činnost objektivně a spravedlivě, bez jakékoliv diskriminace založené na rozdílnosti pohlaví, sexuální orientace, náboženského vyznání, politického přesvědčení či etnického původu.
 • Přistupovat k hodnocení a publikování obdržených příspěvků tak, aby hlavním hodnoticím kritériem byly odborná kvalita a přínos. Komerční vliv, stejně jako jiné způsoby ovlivňování jsou nepřípustné.
 • Přijmout opatření, která umožní autorům či dalším osobám upozornit na možné porušování Etických standardů, a zavést postupy, které takovému porušování budou předcházet. Vydavatel se zavazuje v přiměřené míře prověřit všechny obdržené stížnosti, archivovat písemnou dokumentaci související s jejich šetřením a v případě jejich oprávněnosti neprodleně zjednat nápravu.
 • Důsledně se řídit stanoveným procesem posuzování příspěvků. Publikování členů redakčních orgánů v časopise Obrana a strategie podléhá stejným pravidlům a kritériím kladeným na texty jiných autorů. Členové redakčních orgánů jsou povinni utajit své autorství. Při hlasování rady v průběhu posuzování příspěvků se v případě vlastního textu obligatorně zdrží hlasování a opustí jednání po dobu projednávání návrhů jmen recenzentů.

Povinnosti autora

 • Seznámit se s Pokyny pro autory a Etickými standardy, v maximální míře spolupracovat a komunikovat s vydavatelem, souhlasit se zveřejněním svých kontaktních údajů (e-mail) a stručného profesního životopisu.
 • Odevzdáním příspěvku stvrdit, že identický nebo významně podobný příspěvek dosud nebyl autorem publikován, ve stejné době nabídnut nebo přijat k publikování jinde (ani pod jiným názvem nebo v upravené formě) a autor nebude v době od odevzdání příspěvku do konečného rozhodnutí o jeho vydání či nevydání usilovat o jeho publikování v jiném periodiku či jiném veřejně přístupném informačním zdroji.
 • Odevzdáním svého příspěvku udělit vydavateli exkluzivní svolení příspěvek vydat a šířit v českém a jakémkoliv jiném jazyce na území České republiky i mimo ně, v tištěné i elektronické formě. Autor rovněž prohlašuje, že vytvořené dílo dosud nebylo vydáno, že má k dílu plné a neomezené autorské právo a že je oprávněn s tímto dílem disponovat. Po stránce právní je autor odpovědný za obsah díla a za to, že dílo neobsahuje informace podléhající utajení podle platné právní úpravy. Ostatní záležitosti týkající se autorských práv, jejich ochrany a správy jsou řešeny podle platného znění autorského zákona (zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů).
 • V případě, že příspěvek je zpracován za finanční či jiné účasti další osoby či instituce, explicitně a samostatně tuto skutečnost v příspěvku uvést, včetně identifikace grantu, sponzora, projektu apod. (Tyto údaje výkonný redaktor v zájmu zachování anonymity a objektivity dočasně vymaže před zahájením procesu posuzování příspěvku redakční radou.)
 • Řádně citovat použité prameny a literaturu. Maximálně omezit počty autocitací. Zajistit si souhlas se zveřejněním těch informací nebo přejatých částí textu, které podléhají souhlasu jejich autora. Plagiátorství je nepřípustné.
 • Strpět případné zásahy do svého příspěvku vyplývající z výsledku recenzního řízení, jazykové korektury a jiných činností souvisejících s vydáním díla.
 • Vést a uchovávat informace a záznamy související se vznikem a úpravami příspěvku. Na jejich základě a na žádost vydavatele doložit autorství či prvenství v případě pochybností nebo prověřování stížností na porušování Etických standardů.
 • Nepátrat po identitě recenzentů a upozorňovat vydavatele na skutečnosti, které by mohly ohrozit anonymitu a objektivitu recenzního řízení.
 • Vyvarovat se ve svém příspěvku nepodložených hodnoticích výroků, které by mohly mít denunciační nebo urážlivý charakter či by mohly poškodit další osoby a dobrou pověst časopisu.
 • Souhlasit s tím, že příspěvek publikovaný v časopise Obrana a strategie nevydá bez souhlasu předsedy redakční rady a bez uvedení odpovídajícího odkazu na tento časopis v jiném periodiku či veřejně přístupném informačním zdroji.
 • Oznámit vydavateli jakýkoliv možný střet zájmů nebo takové skutečnosti, které by mohly mít negativní dopady na jakoukoliv fázi procesu publikování a dobrou pověst časopisu.
 • Neprodleně informovat vydavatele v případě, že se v publikovaném příspěvku objeví závažná chyba. Autor je povinen na vyžádání vydavatele poskytnout potřebnou součinnost při opravě chyby, zveřejnění doplňku, vysvětlující informace apod.

Odpovědnost recenzenta

 • Seznámit se s Etickými standardy a se schválenou formou recenzního posudku, v maximální míře při jeho zpracovávání spolupracovat a komunikovat s vydavatelem.
 • Odstoupit od recenze a včas o této skutečnosti informovat tajemníka redakční rady v případě, že po seznámení se s recenzovaným textem nabude přesvědčení, že jej vzhledem ke svému odlišnému profesnímu zaměření, znalostem nebo specializaci nebude moci posoudit na dostatečně odborné výši.
 • Přispět ke zvýšení kvality recenzovaného příspěvku tím, že jej posoudí objektivně, nezaujatě a recenzní posudek vypracuje včas, v požadovaném rozsahu a kvalitě a v souladu se stanovenou formální podobou recenzního posudku.
 • Zachovávat důvěrnost informací, které od vydavatele nebo autora v souvislosti se zpracováváním recenzního posudku obdrží. Další využívání nebo šíření posuzovaného příspěvku je v průběhu i po skončení recenzního řízení ze strany recenzenta nepřípustné.
 • Upozorňovat vydavatele na každý již publikovaný nebo zaslaný text, který vykazuje významnou podobu s recenzovaným příspěvkem.
 • Nepátrat po identitě autora recenzovaného příspěvku a upozorňovat vydavatele na skutečnosti, které by mohly ohrozit anonymitu recenzního řízení.
 • Včas informovat vydavatele o možném střetu zájmů, ke kterému může ze strany recenzenta dojít v souvislosti s recenzním řízením či o jakýchkoliv dalších skutečnostech, které by mohly ovlivnit jeho objektivitu.

Postup při řešení případů neetického chování

Identifikace neetického chování

Kdokoliv může upozornit vydavatele na porušování výše uvedených Etických standardů. Poskytovatel informace o takové skutečnosti by měl vydavateli (redakčním orgánům) poskytnout dostatečné informace a důkazy pro zahájení šetření.

Šetření neetického chování

Vyřizování podnětů a stížností týkajících se neetického chování je v kompetenci předsedy redakční rady, který o těchto skutečnostech může informovat redakční radu a konzultovat je s ní. V případě závažných porušení informuje vydavatele časopisu. Ke každému případu porušení Etických standardů bude vydavatel přistupovat se vší vážností, důsledností a takovým způsobem, aby byly zachovány podmínky pro rovné a objektivní vyšetření provinění. Veškeré informace týkající se šetření a výsledky z něj vyplývající nebudou poskytovány mimo okruh osob, kterých se bezprostředně týkají.

Drobná porušení Etických standardů

V případě drobného porušení Etických standardů je přestupce na tuto skutečnost upozorněn předsedou redakční rady a vyzván k vyjádření svého stanoviska a nápravě. Menší pochybení je možné řešit neveřejně a bez zapojení dalších osob a orgánů.

Závažná porušení Etických standardů

Závažné porušení Etických standardů řeší předseda redakční rady v přiměřené míře ve spolupráci s redakční radou a vydavatelem. V zájmu objektivního posuzování míry případného provinění je možné k šetření a konzultacím přizvat další osoby a orgány.

Výstupy z šetření porušení Etických standardů (v rostoucím pořadí závažnosti)

Po provedení šetření je možné z porušení Etických standardů vyvodit závěry a v přiměřené míře přijmout některá následující opatření. Ta mohou být přijata samostatně nebo ve vzájemné kombinaci:

 • informování a poučení přestupce v případě, že jeho neetické chování bylo způsobeno neznalostí, nepochopením nebo nesprávnou interpretací a aplikací Etických standardů,
 • důrazné písemné upozornění přestupce a varování před důsledky neetického chování,
 • zveřejnění přestupku ve formě obecného upozornění,
 • zveřejnění přestupku s uvedením detailního rozboru porušení Etických standardů a identifikací přestupce,
 • uvalení embarga na přijímání příspěvků (je-li přestupce autorem), vyřazení z okruhu recenzentů (je-li přestupce recenzentem), odvolání z funkce (je-li přestupcem člen redakčního orgánu) na omezené nebo neomezené období,
 • formální stížnost na přestupce adresovaná jeho zaměstnavateli nebo profesní organizaci a předání k dalšímu šetření a jednání.
Vytvořeno 18.5.2012 13:19:35 | přečteno 15648x | Frank