doi:10.3849/1802-7199

Informace o změnách ve struktuře Univerzity obrany

Ústav strategických a obranných studií se představuje

Dne 10. října 2007 Akademický senát Univerzity obrany projednal a schválil podle čl. 19, odst. 1 písm. a) Statutu Univerzity obrany a § 9 odst. 1 písm. a) Zákona č. 111/1998 Sb. návrh rektora-velitele Univerzity obrany na vytvoření nové součásti Univerzity obrany (UO) s názvem Ústav strategických a obranných studií UO s termínem vzniku dne 1. září 2008.

Zároveň ke dni 31.8.2008 zanikají Ústav operačně taktických studií Univerzity obrany a Ústav strategických studií Univerzity obrany. Důvodem této organizační změny byla potřeba zefektivnění interních činností, personální redukce a přizpůsobení aktivit pracoviště měnícím se potřebám resortu obrany.

Nový Ústav strategických a obranných (ÚSOS) studií naváže na činnost svých předchůdců a zaměří se především na vědecko-výzkumnou činnost zejména ve prospěch Univerzity obrany a resortu obrany. Mezi priority ÚSOS patří rozvoj výzkumu v oblastech dotýkajících se bezpečnostní a zejména obranné politiky, vojenské strategie, operačního umění, teorie řízení a velení, výstavby a použití vojsk. Cílem této činnosti je tvorba analytických a prognostických podkladů pro rozhodování na úrovni ministerstva obrany, resp. České republiky. Výstupem budou informace vytvářející představu o budoucích úkolech, potřebách, strukturách, způsobech použití i limitech ozbrojených sil ve formě výzkumných a vývojových projektů, synergických trendových studií, analytických a koncepčních materiálů, odborných studií a publikací, výběrových přednášek apod.

Poznatky získané z vědeckého bádání v uvedených oblastech budou předávány v rámci vzdělávací činnosti ÚSOS především na UO v akreditovaných a neakreditovaných studijních programech a v programech celoživotního vzdělávání. ÚSOS bude garantovat program celoživotního vzdělávání příslušníků ozbrojených sil formou kariérových (Kurz generálního štábu, Kurz vyšších důstojníků) a jiných kurzů a bude plnit funkci školícího zařízení Ministerstva obrany ČR. ÚSOS rovněž převezme roli odborného garanta vydávání časopisu Obrana a strategie.

Z hlediska odborného zájmu bude činnost ÚSOS orientována do oblastí:
a) studií vojenského umění,
b) studií v oblasti výstavby a rozvoje ozbrojených sil,
c) bezpečnostních a obranných studií.

Uvedeným oblastem je přizpůsobena i vnitřní struktura ÚSOS, která kromě ředitelství zahrnuje tři odborná oddělení a zabezpečovací správní skupinu.

Oddělení studií vojenského umění

Hlavním posláním oddělení studií vojenského umění je rozvoj teorie vojenství a na tomto základě poskytování vzdělání vojenským profesionálům v rámci neakreditovaných studijních forem s důrazem na vyšší důstojníky. Působnost oddělení je zaměřena na rozvoj otázek vojenské strategie, operačního umění a taktiky vojenských svazků a útvarů v oblasti přípravy a použití ozbrojených sil v operacích. Oddělení rozvíjí studium a aplikaci otázek velení, podpory a zabezpečení ozbrojených sil ve všech druzích operací a nabízí konzultační, poradenskou a expertizní činnost podle své působnosti.

Oddělení studií výstavby a rozvoje ozbrojených sil

Náplní činnosti oddělení je vědecko-výzkumná činnost a vzdělávání v oblasti teorie plánování a strategického řízení ve vazbě na obranné plánování. Zaměřuje se rovněž na sledování a studium vývojových trendů v oblasti obranných procesů, přístupů k řízení a jejich aplikace v rezortu obrany a na výzkum a vzdělávání v oblasti teorie výstavby ozbrojených sil. Pozornost věnuje také analýze a predikci vývoje obranných zdrojů pro potřeby obrany.

Oddělení bezpečnostních a obranných studií

Posláním oddělení je vědecko-výzkumná činnost a rozvoj v oblasti bezpečnostních studií, zejména se důrazem na trendy ve vývoji bezpečnostní a obranné politiky a bezpečnostního prostředí ČR v globálním i národním měřítku a se zaměřením na dopady pro použití ozbrojených sil ČR. Oddělení se podílí na vytváření analýz současných konfliktů, sledování jejich vývojových trendů a úlohy ozbrojených sil při jejich řešení. Činnost oddělení zahrnuje rovněž oblast nadnárodní vojenské a bezpečnostní spolupráce, zejména v rámci NATO a Evropské unie a výzkum a vzdělávání v oblasti vojensko-strategických a operačních koncepcí s důrazem na uvedené organizace.

Výstupy z činnosti všech oddělení jsou primárně určeny k využití v rámci resortu obrany pro potřeby strategického rozhodování a dlouhodobého plánování. Jednotlivá oddělení jsou garanty přípravy a průběhu výuky v kariérních kurzech, podílejí se na organizaci a řízení účelových a dalších typů kurzů v oblastech své působnosti. Podílí se rovněž na výuce v akreditovaných formách studia na UO.


Závěrem mi dovolte, abych touto cestou poděkoval pracovníkům dosavadních součástí - Ústavu strategických studií a Ústavu operačně-taktických studií, za odvedenou práci a novému pracovišti úspěšný start jeho činnosti.


Brig. gen. v. z. Ing. Zdeněk Plchot
ředitel ÚSS

Vytvořeno 11.7.2008 8:15:31 | přečteno 4453x | Frank