doi:10.3849/1802-7199

Konference Velení a řízení v prostředí NEC - IV

Ve dnech 29. - 30. listopadu 2007 se v Praze na Novoměstské radnici konala 4. mezinárodní konference „Velení a řízení v prostředí Network Enabled Capability NEC - IV“. Pořadatelem konference byl Ústav strategických studií (ÚSS) Univerzity obrany v Brně v součinnosti se Sekcí komunikačních a informačních systémů Ministerstva obrany (SKIS MO), Sekcí rozvoje druhů sil - operační sekcí (SRDS - OS MO) a agenturou CAROLINA. Konference se konala pod záštitou náčelníka Generálního štábu AČR generálporučíka Ing. Vlastimila Picka a místopředsedy Výboru pro obranu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Ing. Antonína Šedi.

Cíle konference byly stanoveny v návaznosti na obsah jednání a závěry konferencí organizovaných Ústavem strategických studií Univerzity obrany v Brně - „Problémy velení a řízení profesionální armády - I“, konference konané ve dnech 10. 6. - 11. 6. 2004, „Velení a řízení v prostředí NEC - II“, konané dne 6. 10. 2005, a „Velení a řízení v prostředí NEC - III“, konané dne 20. 6. 2006.

Šlo v prvé řadě o objasnění stavu realizace Strategie budování NEC v ozbrojených silách ČR, s důrazem na naplňování operačních požadavků AČR do roku 2014 (2018) v souvislosti s rozpracováním úkolů 2. kroku Reformy ozbrojených sil ČR (Transformace) a dosahování operačních schopností po roce 2014 (2018) v nové vyšší kvalitě. Dále se konference zaměřila na nastínění vlivu NEC na velení a řízení při dosažení převahy v rozhodování, požadavky na přípravu vojenských profesionálů a požadavky na výzkum pro podporu NEC v předpokládaném budoucím operačním prostředí. Rovněž bylo poukázáno na potřebu přerůstání dimenze budování NEC při naplňování ambicí ČR v mezinárodním měřítku (NATO, EU) a v národním měřítku do oblasti krizového řízení. V neposlední řadě byly deklarovány požadavky na výměnu informací o současném stavu a připravovaných projektech informační podpory ve prospěch operačního použití sil, řídících a zabezpečovacích činností rozvoje resortu obrany.

Jednou z důležitých oblastí efektivního plnění úkolů současné AČR je vzájemná interoperabilita informačních systémů, schopnost spolupracovat, předávat si a sdílet data a informace. Cestou ke zkvalitnění je Strategie NEC, která je chápána jako souhrn systémových a technologických pravidel a opatření s cílem zajistit dostupnost informací na správném místě, včas a v požadované kvalitě. To znamená realizovat plně, plošně a komplexně informační podporu procesů velení a řízení. Tato Strategie byla schválena vládou ČR dne 22. 10. 2007.

Po zahajovacím vystoupení generálporučíka Ing. Vlastimila Picka, náčelníka Generálního štábu AČR, následovalo vystoupení plk. gšt. Ing. Jana Kaše, ředitele SKIS MO - náčelníka spojovacího vojska AČR. Podle plk. Kaše základ pro budování NEC v podmínkách AČR vytvoří současný operačně taktický systém velení a řízení pozemních sil. Postupně budou k němu integrovány senzory, zbraňové systémy druhů vojsk a doplňovány nástroje pro podporu práce s informacemi, jako je automatizovaný sběr, zpracování a využití grafických informací z bojiště, prvky umělé inteligence a další. Dále vystoupil Ing. Vladimír Šilhan, CSc. MSc. ze Sekce obranné politiky a strategie MO s Významem rozvoje NEC v kontextu transformace NATO a CDE a s možnostmi experimentování s vybranými schopnostmi NEC.

Mezi stěžejní vystupující patřili generálmajor Ing. Jiří Halaška, Ph.D., velitel Společných sil, s tématem Velení a řízení v prostředí NEC z pohledu vojenského uživatele „Force Providera“. Dále to byl plk. Ing. Radovan Hájek ze SKIS MO s tématem Strategie budování NEC v ozbrojených silách ČR spolu s plk. Ing. Danielem Bambuškem rovněž z SKIS MO, který hovořil o Vybudování integrovaného prostředí NEC. Plk. prof. Ing. Bohuslav Přikryl, Ph.D. z Univerzity obrany (UO) se zaměřil na Přístupy k implementaci problematiky NEC do podmínek a prostředí UO. Plk. Ing. Vladislav Mrázek, CSc. ze SRDS-OS rozebral Využití NEC v procesech velení a řízení a prognózu požadavků na další rozvoj operační domény. Zahraniční host generálmajor Koen Gijsbers z Netherlands Army, Assistant Chief of Staff (ACOS) C4I Allied Command Transformation (ACT) - Norfolk, podrobně a zajímavě popsal Command, Control, Communication, Computers and Intelligence Division.

V průběhu konference bylo konstatováno, že NEC není cíl, ale prostředek, jak docílit předem definovaného stavu, například podpory při dosahování budoucích operačních schopností. Je to určitý systém, který je nabízen k využívání pro dosahování požadovaného efektu v operacích (EBAO). Záleží pak na jednotlivých uživatelích, jak využijí daných možností pro plnění úkolů s co nejmenšími zdroji k dosažení co nejlepšího výsledku.

Uspořádání konference se setkalo s příznivou odezvou jak ze strany zahraničních účastníků, tak i našich čelních armádních představitelů a zástupců spolupracujících civilních organizací. Přítomnost NMO Ing. Františka Padělka, NGŠ genpor. Vlastimila Picka, velitele Společných sil genmjr. Jiřího Halašky, Ph.D., ředitele SKIS plk. gšt. Ing. Jiřího Kaše, prorektora UO plk. prof. Ing. Bohuslava Přikryla, Ph.D. a dalších armádních funkcionářů a jejich kvalifikovaná vystoupení dala jednání patřičnou úroveň, jakou si otázky související se zaváděním NEC do AČR vyžadují. Přítomnost zahraničních hostů a jejich aktivní vystoupení, především generálmajora Koen Gijsberse z pracoviště ACT v Norfolku, přinesla zkušenosti z NATO. Jak vyplynulo z jednotlivých příspěvků účastníků konference, výstavba prostředí NEC se dnes stává objektivní potřebou a jedním z pilířů udržení a zvyšování operační efektivnosti ozbrojených sil ČR, která nebude založena jen na modernizaci vojenské techniky, ale zejména na inteligentním a efektivním využití informací ve velení vojskům vytvářejícím předpoklady pro získání informační převahy.

Konference rovněž naznačila potřeby a možnosti meziresortní spolupráce. V této oblasti čeká MO ještě hodně práce a vyjednávání. V závěru bylo konstatováno, že budování prostředí NEC významnou měrou přispěje k naplnění vojensko-politických ambicí ozbrojených sil ČR, tedy dosažení požadovaných operačních schopností AČR a možností její efektivní účasti v plném spektru aliančních a koaličních operací.

Dvoudenní jednání konference bylo kladně hodnoceno, zejména jako krok od teorie k praxi, a to jak v oblasti vzdělávání a přípravy na vojenských cvičení, přes vazby (struktury) a procesy, až po nově zaváděné prostředky, včetně simulátorů a trenažérů.

Svého úkolu se velmi dobře zhostila zabezpečující Agentura CAROLINA, poskytující veškeré logistické i technické zázemí.

nec1_mini, obrázek se otevře v novém okněnec2_mini, obrázek se otevře v novém okněnec3_mini, obrázek se otevře v novém okněnec4_mini, obrázek se otevře v novém okně
nec5_mini, obrázek se otevře v novém okněnec6_mini, obrázek se otevře v novém okněnec7_mini, obrázek se otevře v novém okněnec8_mini, obrázek se otevře v novém okně
nec10_mini, obrázek se otevře v novém okněnec9_mini, obrázek se otevře v novém okněnec12_mini, obrázek se otevře v novém okněnec11_mini, obrázek se otevře v novém okně
Vytvořeno 9.1.2008 8:41:32 | přečteno 5290x | Frank