doi:10.3849/1802-7199

Teorie a praxe strategického dlouhodobého plánování 2009

První letošní konference pořádaná na půdě Univerzity obrany (UO) „Teorie a praxe strategického dlouhodobého plánování 2009“ proběhla 9. ledna 2009. V pořadí již druhý ročník této konference byl pořádán pod záštitou prorektora pro vnější vztahy UO pplk. Ing. Jaroslava Průchy a ředitele Ústavu strategických a obranných studií (ÚSOS) UO plk. gšt. Ing. Miloslava Váchy.

Charakteristickým rysem této konference bylo, že byla pořádána jako uzavřené odborné setkání expertů na oblast strategického dlouhodobého plánování sekcí Ministerstva obrany (MO) ČR a zástupců Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) s účastníky kurzu Generálního štábu (KGŠ) a pedagogickými pracovníky školy. Cílem této konference byla výměna teoretických poznatků a praktických zkušeností z oblasti strategického dlouhodobého plánování. Účast na konferenci přijali všechny součásti MO, které se touto problematikou zabývají, konkrétně byli přítomni zástupci Sekce obranné politiky a strategie, Sekce plánování sil, Sekce ekonomické, Sekce rozvoje druhů sil - operační sekce a Sekce vyzbrojování a představitelé NKÚ.

Konference byla připravena skupinou obranných procesů ÚSOS UO a to pplk. Ing. Radkem Dubcem, Ing. Monikou Grasseovou, Ph.D., kpt. Ing. Davidem Řehákem, Ph.D. a Ing. Romanem Horákem, CSc. jako zásadní zaměstnání přípravy účastníků KGŠ v oblasti strategického řízení. Konferenci zahájil ředitel ÚSOS UO a moderovala ji Ing. Monika Grasseová, Ph.D. Konference byla založena na výsledcích řešení případových studií provedených KGŠ a jejich prezentaci. Podstatou těchto studií byly analýzy plánování činnosti a rozvoje rezortu MO podle RMO č. 33/2004. Studie byly založeny na využití SWOT analýzy, obsahové analýzy dokumentů, komparační analýzy a procesní analýzy. Příslušníci KGŠ na základě výsledků provedených analýz prezentovali návrhy na změny ve strategickém dlouhodobém plánování (SDP) a možnosti využití nových přístupů a metod v rezortu MO. Tyto návrhy byly diskutovány se zástupci jednotlivých sekcí MO, NKÚ a UO.

Jednotlivá vystoupení účastníků KGŠ vzbudily značnou pozornost a vyvolaly diskuzi k prezentovaným návrhům a doporučením na změny SDP. Diskuze byla vedena především k formě a obsahu jednotlivých teoretických přístupů a metod využitelných při SDP. S velkým ohlasem a zájmem se setkalo např. vystoupení plk. Ing. Karla Klinovského, který se zabýval Možností aplikace metody Balanced Scorecard (BSC) do procesu strategického plánování rezortu MO ČR. Zástupce NKÚ Mgr. Štefan Kabátek poukázal na fakt, že metoda BSC je již úspěšně využívána v rámci samosprávných územních celků a měst ČR včetně vybraných ústředních orgánů státní správy ČR (např. Ministerstvo zahraničních věcí). V diskuzi byly dále rozebírány zásadní rozpory, které se týkaly převážně struktury a pojmosloví SDP včetně návaznosti jednotlivých nadnárodních, národních a rezortních strategických a koncepčních dokumentů.

Klíčová doporučení se pak vztahovala k nutnosti zakomponovat nástroje a metody strategické analýzy jako východisko pro SDP. Zahraniční účastník konference pplk. Bc. Sandris Bralens poukázal na nutnost stanovení vlastníka procesu tvorby strategického dlouhodobého plánu nejenom s jeho odpovědností, ale i s jednoznačnými pravomocemi. Uvedená doporučení by měla mít pozitivní dopad na realizaci SDP včetně možnosti kvalitního plánování a vyhodnocování plnění strategických cílů. Zástupce Sekce plánování sil MO plk. gšt. Ing. Vladimír Vavrinec dále upozornil na nutnost věcného a časového sladění nadnárodních, národních a rezortních strategických a koncepčních dokumentů, jejichž nesourodost a nejednoznačné vymezení způsobuje mimo jiné, že ve Směrnici Ministra obrany pro plánování činnosti a rozvoje rezortu MO jsou strategické cíle každoročně zásadně měněny. Odstraněním věcného a časového nesouladu těchto dokumentů včetně jednoznačného určení jejich úlohy v procesu SDP, lze dosáhnout vyšší kvality výstupů tohoto procesu.

Úspěch této konference byl deklarován mimo jiné tím, že diskuze jednotlivých účastníků konference pokračovala nad stanovený časový rámec a vyplynul z ní i požadavek na nutnost pokračovat v započaté výměně zkušeností v konfrontaci s teorií SDP. Pro praktické využití poznatků z této konference bude v měsíci březnu vydán sborník příspěvků a vystoupení.

Ing. Monika Grasseová, Ph.D a pplk. Ing. Radek Dubec

1, obrázek se otevře v novém okně2, obrázek se otevře v novém okně3, obrázek se otevře v novém okně4, obrázek se otevře v novém okně

5, obrázek se otevře v novém okně6, obrázek se otevře v novém okně7, obrázek se otevře v novém okně8, obrázek se otevře v novém okně

9, obrázek se otevře v novém okně10, obrázek se otevře v novém okně11, obrázek se otevře v novém okně12, obrázek se otevře v novém okně

Vytvořeno 14.1.2009 16:35:23 | přečteno 4601x | Frank