doi:10.3849/1802-7199

Výběrové řízení na místo zástupce ředitele ÚSS

Podle ustanovení § 77 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a v souladu s Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany vypisuje rektor - velitel Univerzity obrany výběrové řízení na obsazení systemizovaného místa:

Zástupce ředitele Ústavu strategických studií
(73/5205220/15/0702/13/115/07/3333/ /03)

Plánovaná hodnost - plukovník.
Kvalifikační předpoklad - vysokoškolské vzdělání, absolvent magisterského nebo inženýrského studijního programu.
Kvalifikační požadavek - kurz generálního štábu
Platová třída - 15.
Místo - VŠ učitel
Místo výkonu práce - Brno.

Obsah činnosti: výkon funkce zástupce ředitele, rozvoj pedagogické a vědecké práce v oboru

Termín obsazení místa - 1. listopadu 2007.

Požadavky na uchazeče:

- voják z povolání v hodnosti plukovník, podplukovník, popř. major se splněnou dobou výsluhy v hodnosti;
- profesní zaměření v teorii a praxi výstavby a použití ozbrojených sil;
- odpovídající odborná, publikační a pedagogická praxe v oboru min. 3 roky;
- vědecká hodnost doktor (Ph.D.) nebo předpoklad pro její získání;
- absolvent kurzu generálního štábu;
- znalost anglického jazyka na úrovni STANAG 3333;
- splnění ustanovení zákona č. 451/1991 Sb.;
- občanská a morální bezúhonnost.

Podmínkou přijetí na uvedené místo je vydání osvědčení k seznamování se s utajovanými informacemi pro stupeň utajení „TAJNÉ“ (podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti) nebo potvrzení o odevzdání podkladových materiálů nezbytných pro jeho vyžádání, respektive souhlas s rozšířením na požadovaný stupeň.

Uchazeči předloží přihlášky k výběrovému řízení do 7. září 2007 s přehledem vědecké a publikační činnosti a dalšími požadovanými doklady na adresu:

o.z. Ing. Jiří KOMOLÍK (tel. 973 442 417, Alc. 44 24 17)
Univerzita obrany
Personální odbor
Kounicova 65
612 00 BRNO

Uchazeči, kteří nejsou příslušníky Univerzity obrany, připojí k přihlášce navíc stručný životopis, ověřené opisy vysvědčení nebo diplomů, doklady o dosavadní praxi, vědecké a publikační činnosti a doklad o udělení bezpečnostní prověrky nebo souhlas k jejímu vyžádání.

Výběrové řízení se uskuteční před komisí ve složení:

brig. gen. Ing. Zdeněk PLCHOT, Velitelství společných sil (předseda)
plk. gšt. Ing. Miloslav VÁCHA, Rektorát UO
plk. prof. Ing. Dušan VIČAR, CSc., ÚOPZHN UO
plk. Ing. Jiří HANUS, CSc., ÚOTS UO
Ing. Josef PROCHÁZKA, PhD., SOPS MO
Tajemník: určí náčelník Personálního odboru UO

Místo a čas konání výběrového řízení: Brno, Kounicova 44, místnost č. 79, 19. září 2007 od 10,00.

Výsledek výběrového řízení bude uchazečům oznámen písemně do vlastních rukou do 14 dnů ode dne konání pohovoru s uchazečem a bude zveřejněn na úřední desce UO a internetových stránkách UO.

Proti porušení řádu výběrového řízení mi může uchazeč podat písemnou námitku do 3 dnů ode dne doručení písemného rozhodnutí vyhlašovatele.
Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany je vnitřní předpis UO a je zveřejněn na webových stránkách školy.

Rektor-velitel UO

Vytvořeno 17.8.2007 14:30:45 | přečteno 4973x | Frank