doi:10.3849/1802-7199

Vypsání výběrového řízení

V souladu s ustanovením § 77 zákona o vysokých školách a v souladu s Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany vypisuje Děkan Fakulty ekonomiky a managementu výběrové řízení na obsazení místa:

Akademický pracovník skupiny bezpečnostních studií
Katedry celoživotního vzdělávání (K-111)
(99/168398/14/13/4/2211)

Místo je plánované pro občanského zaměstnance na dobu určitou;
Kvalifikační předpoklad – vysokoškolské magisterské vzdělání (13);
Místo – akademický pracovník;
Předpokládaná platová třída – 14;
Místo výkonu práce – Brno.

Obsah činnosti:

 • podíl na tvůrčím řešení grantových projektů, projektů obranného výzkumu a podíl na zpracování ostatních interdisciplinárních výzkumných úkolů a studií v oblasti bezpečnostních studií, mezinárodních vztahů a politologie a jejich aplikace do vojenství;
 • zabezpečení výuky v kariérních kurzech, akreditovaném studiu a dalších typech studia zajišťovaného UO (především přednášková činnost, vedení seminářů a cvičení, průběžná kontrola studia, poskytování konzultací);
 • vedení a oponování seminárních, bakalářských, diplomových, disertačních a ostatních prací;
 • implementace nových poznatků z oboru do studijní dokumentace pracoviště a výuky předmětů garantovaných pracovištěm;
 • publikační a expertní činnost v oboru;
 • organizování účasti a vedení studentů nebo absolventů vysokých škol ve výuce a vědecké odborné činnosti;
 • podíl na redakčních činnostech souvisejících se zajištěním publikačních aktivit pracoviště;
 • podíl na překladu cizojazyčných materiálů pro potřeby pracoviště.

Předpokládaný termín obsazení místa: 1. dubna 2013.
 
Požadavky na uchazeče:

 • vysokoškolské vzdělání v oboru bezpečnostní studia, mezinárodní vztahy, politologie nebo příbuzném oboru;
 • vědecká hodnost doktor (kandidát věd) nebo předpoklady pro jeho získání (zahájené doktorské studium);
 • pedagogické schopnosti a prokazatelná pedagogická praxe na VŠ;
 • odborná publikační činnost v oboru;
 • středně pokročilá znalost anglického jazyka (odpovídající úrovni B2 či voj. ekvivalentu  SLP 2222 podle STANAG 6001);
 • občanská a morální bezúhonnost (doložena formou čestného prohlášení);
 • dobrý zdravotní stav (doloženo čestným prohlášením).

Podmínkou přijetí je vydané „Poučení“ k seznamování se s utajovanými informacemi pro stupeň utajení „VYHRAZENÉ“ (podle § 9 odst. 1 zákona č. 412/2005 Sb.) nebo odevzdání podkladových materiálů nezbytných pro vydání „Oznámení o splnění podmínek pro přístup k utajované informaci stupně utajení „VYHRAZENÉ“ (podle § 6 odst. 2 zákona č. 412/2005 Sb.).

Uchazeči předloží přihlášky k výběrovému řízení do 10. března 2013 s přehledem vědecké a publikační činnosti a dokladem o občanské a morální bezúhonnosti na adresu:

npor. Ing. Nela URBANOVÁ (tel. 973 442 393)
Univerzita obrany
Personální odbor
Kounicova 65
662 10 BRNO

Uchazeči, kteří nejsou příslušníky Univerzity obrany (UO), připojí k přihlášce navíc stručný životopis, ověřené opisy vysvědčení nebo diplomů, doklady o dosavadní praxi, vědecké a publikační činnosti a doklad o udělení bezpečnostní prověrky nebo souhlas k zahájení bezpečnostního řízení.

Výběrové řízení se uskuteční před komisí ve složení:

Předseda: 

Ing. Pavel ZŮNA, MSS. (VK-111)

Členové:

Ing. Vladimír KARAFFA, CSc. (CBVSS)
Pplk. Ing. Jaroslav KOZŮBEK, Ph.D. (D FEM)
Doc. Ing. Milan KUBEŠA, CSc. (K-111)
PhDr. Libor FRANK, Ph.D. (K-111)

Tajemník:

určí ředitel PersO UO

Místo a čas konání výběrového řízení:

Brno, Tučkova 23, místnost č. C112 (přízemí vpravo), dne 18. března 2013 od 10:00.

Výsledek výběrového řízení bude uchazečům oznámen písemně do vlastních rukou do 14 dnů ode dne konání pohovoru a bude zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách Univerzity obrany. Proti porušení Řádu výběrového řízení může uchazeč podat písemnou námitku rektorovi UO cestou vyhlašovatele do 3 dnů ode dne doručení písemného rozhodnutí vyhlašovatele. Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany je vnitřní předpis UO a je zveřejněn na www.unob.cz.

Vytvořeno 19.2.2013 12:10:19 | přečteno 3165x | Frank