doi:10.3849/1802-7199

Záměr konference a výzva k účasti - Služby v integrovaném prostředí NEC

AFCEA ČR a Univerzita obrany ve spolupráci se Sekcí komunikačních a informačních systémů MO a Sekcí rozvoje druhů sil - operační sekcí MO pořádají pod záštitou Náčelníka Generálního štábu Armády ČR generálporučíka Ing. Vlastimila Picka a představitele Výboru pro obranu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 10. mezinárodní konferenci

SLUŽBY V INTEGROVANÉM PROSTŘEDÍ NEC

Termín konání konference: 24. - 25. června 2008.
Místo konání konference: Top hotel, Praha.

Odborný garant konference:

plukovník gšt. Ing. Jan KAŠE
Ředitel Sekce komunikačních a informačních systémů MO - náčelník spojovacího vojska AČR.

Konference je především určena příslušníkům sekcí MO a GŠ, VeSpS, VeSpodV, brigád a praporů OS ČR, vědeckopedagogickým pracovníkům UO v Brně, VA Vyškov, PA MV v Praze a pracovníkům GŘ HZS a složek MV. Konference je dále určena představitelům státní správy a samosprávy, zástupcům společností, které podporují rozvoj schopností NEC v OS ČR a MV. Organizátoři akce očekávají aktivní účast zahraničních hostů.

Cíle konference:

V návaznosti na obsah jednání a závěry mezinárodních konferencí organizovaných AFCEA ČP v letech 2005 až 2007 ve spolupráci s Univerzitou obrany v Brně a konferencí pořádaných ÚSS UO v Brně:

 Informovat o současném stav realizace Strategie budování NEC v ozbrojených silách ČR. Zabývat se obsahem a způsobem vymezení a naplňování operačních požadavků AČR v souvislosti s rozpracováním úkolů 2. kroku Reformy ozbrojených sil ČR a konkretizovat postupy k dosažení požadovaných operačních schopností po roce 2014 v nové vyšší kvalitě.

 Ukázat možnosti a postupy vedoucí k naplnění jednotlivých schopností integrovaného prostředí NEC (dostupnost informací, vytváření „Communities of Interest - CoI“, vytváření dynamického a spolupráci podporujícího prostředí, sdílená znalost a pochopení operační situace). Rozbor kriterií definujících naplnění těchto schopností.

 Vymezit místo a role společných a specifických služeb (architektury orientované na služby - SOA) při podpoře rozhodování v integrovaném prostředí NEC. Nastínit operační vize integrovaného prostředí (IP) NEC s architekturou orientovanou na služby, požadavky pro přípravu vojenských profesionálů a požadavky na výzkum pro podporu SOA NEC v předpokládaném operačním prostředí.

 Prezentovat možnosti architektury orientované na služby NEC při podpoře aplikací pro velení a řízení k dosažení převahy nad potenciálním protivníkem. Konkretizovat místo a role SOA v modernizované koncepci OTS VŘ. Sdílet zkušenosti z používaní OTS VŘ v podmínkách AČR a nasazení v zahraničních misích. Ukázat na potřebu přerůstání dimenze budování NEC při naplňování ambicí ČR v mezinárodním měřítku (NATO, EU) a v národním měřítku do oblasti krizového řízení.

Předběžný program konference:

Plenární jednání

Úvodní vystoupení NGŠ AČR generálporučíka Ing. Vlastimila Picka
Vystoupení představitele Výboru pro obranu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Vystoupení generálního partnera konference
Vystoupení odborného garanta konference na téma:
„Požadované schopnosti integrovaného prostředí NEC a způsob jejich dosažení“

TÉMATICKÝ OKRUH (SEKCE) 1
Význam služeb integrovaného prostředí NEC v činnosti ozbrojených sil

Význam služeb NEC v předpokládaném budoucím bezpečnostním a operačním prostředí, dlouhodobá vize resortů MO a MV v této oblasti. Význam rozvoje NEC v kontextu transformace NATO a CDE. Možnosti experimentování s vybranými schopnostmi služeb v prostředí NEC (SOA jako součást strategických doporučení v NNEC, služby v integrovaném prostředí NEC, charakter operačních požadavků, služby pro kolaborativní činnost, identifikace služeb, atd.). Operační vize integrovaného prostředí NEC s architekturou orientovanou na služby (služby IP NEC, funkce automatizovaného velení a řízení jako služby IP NEC, dynamika služeb, kvalita služeb, integrace služby, otázky bezpečnosti a ochrany služeb, atd.).

TÉMATICKÝ OKRUH (SEKCE ) 2
Realizace strategie NEC v AČR a složkách MV

Současný stav a další etapy naplňování Strategie budování NEC v ozbrojených silách ČR. Možnosti a postupy vedoucí k naplnění schopností integrovaného prostředí NEC včetně rozboru kriterií (dostupnost informací, vytváření „Communities of Interest“, vytváření dynamického a spolupráci podporujícího informačního prostředí, sdílená znalost a pochopení operační situace). Vybrané aspekty operačního prostředí (charakter soudobých operací, expediční schopnosti úkolových uskupení, typové scénáře pro úkolová uskupení). Služby v podpoře aplikací pro velení a řízení. Místo a role služeb v modernizované koncepci OTS VŘ a v IS KŘ ČR. Zkušenosti z používaní OTS VŘ v podmínkách AČR a nasazení v zahraničních misích. Pozitivní i negativní poznatky z budování a implementace NEC ze zahraničí - poučení pro ozbrojené síly ČR a prvky krizového řízení.

TÉMATICKÝ OKRUH (SEKCE) 3
Architekturní a systémové otázky SOA.

Základní systémové otázky SOA. Služby v NATO Architecture Framework. Definice a modelování služeb pro SOA. Požadavky interoperability. Komunikační infrastruktura pro SOA. Specifika spojů a sítí s omezenou propustností. Znalostní přístupy a ontologie. Standardy. Využití UML v SOA. Webové služby pro SOA (webové služby v IP NEC, reprezentace dat, ověřené metodiky a technologie, interoperabilita webových služeb, SW prostředky webových služeb).

TÉMATICKÝ OKRUH (SEKCE) 4
Spolupráce a rozvoj služeb v prostředí NEC pro potřeby krizového řízení

Uživatelské požadavky resortu MO, MV a možnosti spolupráce. Místo a úloha služeb v prostředí NEC pro krizové řízení (krizové řízení v prostředí NEC). Využitelnost standardů ozbrojených sil pro širší spolupráci (v NATO, EU jsou standardy nastaveny). Možnosti využití služeb NEC v oblasti krizového řízení. Využití SOA v informačních systémech MV (vzájemná slučitelnost-kompatibilita a interoperabilita s IKT resortu MO).

TÉMATICKÝ OKRUH (SEKCE) 5
Věda, výzkum a vzdělávání pro podporu služeb v integrovaném prostředí NEC

Zaměření obranného výzkumu pro rozvoj služeb a SOA NEC. Věda a výzkum velení a řízení v prostředí NEC. Organizace vojsk, bojová uskupení v prostředí NEC. Zkušenost z nasazení sil v prostředí NEC. Výzkum znalostních přístupů, podpory rozhodování, zpracování informací v prostředí NEC. Vzdělávání o NEC a pro NEC, příprava personálu pro schopnosti působit v NEC. Sestavování a činnost zájmových skupin pro NEC.

Jednací jazyky konference: čeština, slovenština a angličtina.
Z příspěvků konference bude vydán sborník na CD nosiči.

Více informací naleznete na webových stránkách AFCEA ČR: http://www.afcea.cz a v ikona souboruletáku ke stažení ve formátu .pdf.

Důležitá data:

Do 28.3.2008 zaslání názvu a abstraktu příspěvku (do 150 slov), kontaktních údajů autorů na adresu: petr.hruza@unob.cz
případně ŠIS: Hrůza Petr - UO - ŠIS AČR, Tel.: 973 44 25 06

Do 4.4.2008 vyrozumění autorů o přijetí příspěvku a rozeslání pokynů.
Do 2.5.2008 přihláška k účasti na konferenci.
Do 19.5.2008 zaslání příspěvků programovému výboru konference.

Vytvořeno 4.2.2008 22:13:12 | přečteno 3742x | Frank