doi:10.3849/1802-7199

Posuzování příspěvků

Schváleno redakční radou a platné od 31. března 2023.

Doručené texty prochází několikastupňovým procesem posuzování a úprav, jejichž cílem je selekce, příprava a publikování nejkvalitnějších příspěvků.

Nejdříve výkonný redaktor provede kontrolu došlých příspěvků prostřednictvím aplikací na vyhledávání plagiátů. Dále je posoudí z hlediska dodržení charakteru odborného textu, formálních požadavků obsažených v Pokynech pro autory a Etických standardech časopisu. V případě, že je obdržený příspěvek zásadním způsobem porušuje (např. překračuje vyžadovaný rozsah článku apod.), může být z dalšího procesu posuzování vyloučen. V případě odmítnutí příspěvku je autor o této skutečnosti informován výkonným redaktorem.

Následně redakční rada posoudí odevzdané a výkonným redaktorem anonymizované autorské příspěvky (členové redakční rady neznají jména autorů) z hlediska jejich souladu s profilem časopisu a skladby konkrétního čísla. Dále redakční rada posoudí, do jaké míry doručený text řeší aktuální odbornou problematiku, přináší zásadní nebo zcela nové poznatky, splňuje obecné požadavky kladené na odborný text, respektuje základní formální a etická kritéria apod. Podle svého rozhodnutí je poté hlasováním doporučí nebo nedoporučí k anonymnímu recenznímu řízení. Články jsou odesílány do recenzního řízení bezprostředně po hlasování redakční rady. Součástí vyjádření o vhodnosti textů jsou i návrhy recenzentů. Člen redakční rady může vznést požadavek na společné hlasování a kolektivní projednání konkrétního článku a navrhovaných recenzentů v rámci plánovaného zasedání. O rozhodnutí redakční rady ve věci přijetí či nepřijetí příspěvku je autor informován výkonným redaktorem.

Anonymnímu recenznímu řízení (autor nezná jména recenzentů a naopak) obligatorně podléhají veškeré články dle rozhodnutí redakční rady. V anonymním recenzním řízení je příspěvek posuzován nejméně dvěma nezávislými recenzenty vybranými z okruhu odborníků doporučeného redakční radou, přičemž ani jeden z recenzentů nesmí být ze stejného pracoviště jako (spolu)autor nebo být jakýmkoliv jiným způsobem v konfliktu zájmů ohledně recenzovaného textu. Výsledek anonymního recenzního řízení je závazný pro autora příspěvku, který je povinen do termínu určeného tajemníkem redakční rady nebo výkonným redaktorem zapracovat připomínky recenzentů.

Výkonný redaktor po zapracování připomínek obsažených v recenzních posudcích vyhodnotí kvalitu provedených změn a se souhlasem předsedy redakční rady rozhodne, zda: 

  • text zaslat zpět k posouzení recenzentovi /recenzentům,
  • vrátit text autorovi s vlastním doporučením na další změny,
  • oslovit dalšího recenzenta ke zpracování třetího recenzního posudku,
  • text bude akceptován a redakčně připraven ke zveřejnění,
  • text doporučí k zásadnímu přepracování a zaslání do nového recenzního řízení,
  • text bude odmítnut.

V případě nedostatečné nebo pozdní úpravy autorského příspěvku si vydavatel vyhrazuje právo odmítnout autorský příspěvek publikovat.

Autorské příspěvky, které úspěšně prošly anonymním recenzním řízením, jsou dále redakčně upravovány a je prováděna jejich jazyková korektura. V případě potřeby si může tajemník redakční rady nebo výkonný redaktor vyžádat součinnost autora při řešení technických, jazykových či jiných problémů, které se v souvislosti s přípravou publikování textu mohou objevit.

Redakce archivuje recenzní posudky nejméně po dobu pěti let.

Přestože text prochází průběžnou redakční kontrolou i jazykovou korekturou, odpovědnost za obsahovou a jazykovou správnost textu, dodržení Pokynů pro autory a Etických standardů časopisu leží na straně autora. Je v zájmu autora poskytnout maximální součinnost, komunikovat zejména s výkonným redaktorem a tajemníkem redakční rady a především dodržovat jimi stanovené termíny, jejichž překročení může být důvodem k vyloučení textu z připravovaného čísla.


Crossref Similarity Check logo

Vytvořeno 18.5.2012 13:27:48 | přečteno 13888x | Frank