doi:10.3849/1802-7199

Posuzování příspěvků

Schváleno redakční radou a platné od 1. května 2012.

Doručené texty prochází několikastupňovým procesem posuzování a úprav, jejichž cílem je selekce, příprava a publikování nejkvalitnějších příspěvků.

  • V prvním kole výkonný redaktor provede kontrolu došlých příspěvků prostřednictvím systému na vyhledávání plagiátů. Dále je posoudí z hlediska dodržení charakteru odborného textu, formálních požadavků obsažených v Pokynech pro autory a Etických standardů. V případě, že je obdržený příspěvek zásadním způsobem porušuje (např. překračuje vyžadovaný rozsah článku apod.), může být z dalšího procesu posuzování vyloučen. V případě odmítnutí příspěvku je autor o této skutečnosti informován výkonným redaktorem.
  • Ve druhém kole redakční rada zejména posoudí odevzdané a výkonným redaktorem anonymizované autorské příspěvky (členové redakční rady neznají jména autorů) z hlediska jejich souladu s profilem časopisu, jejich charakteru (článek / knižní recenze) a skladby konkrétního čísla. Dále rada posuzuje, do jaké míry doručený text řeší aktuální odbornou problematiku, přináší zásadní nebo zcela nové poznatky, splňuje obecné požadavky kladené na odborný text, respektuje základní formální a etická kritéria apod. Podle svého rozhodnutí je poté doporučí, nebo nedoporučí k anonymnímu recenznímu řízení. O rozhodnutí redakční rady ve věci přijetí, či nepřijetí příspěvku je autor informován výkonným redaktorem.
  • Anonymnímu recenznímu řízení (autor nezná jména recenzentů a naopak) obligatorně podléhají veškeré články, případně další texty dle rozhodnutí redakční rady. V anonymním recenzním řízení je příspěvek posuzován nejméně dvěma nezávislými recenzenty vybranými z okruhu odborníků doporučeného redakční radou, přičemž ani jeden z recenzentů nesmí být pracovníkem stejného pracoviště jako autor či jeden ze spoluautorů nebo být jakýmkoliv jiným způsobem v konfliktu zájmů ohledně recenzované stati. Výsledek anonymního recenzního řízení je závazný pro autora příspěvku, který je povinen do termínu určeného tajemníkem redakční rady zapracovat připomínky recenzentů.
  • Text je po zapracování připomínek obsažených v recenzních posudcích opět cestou tajemníka redakční rady zaslán recenzentům, kteří posoudí, nakolik autor připomínky v upraveném textu zohlednil. V případě nedostatečné nebo pozdní úpravy autorského příspěvku si vydavatel vyhrazuje právo odmítnout autorský příspěvek publikovat.
  • Autorské příspěvky, které úspěšně prošly anonymním recenzním řízením, jsou dále redakčně upravovány a je prováděna jejich jazyková korektura. V případě potřeby si může tajemník redakční rady vyžádat součinnost autora při řešení technických, jazykových či jiných problémů, které se v souvislosti s přípravou publikování textu mohou objevit.
  • Redakce archivuje posudky nejméně po dobu pěti let.

Přestože text prochází průběžnou redakční kontrolou i jazykovou korekturou, odpovědnost za obsahovou a jazykovou správnost textu, dodržení Pokynů pro autory a Etických standardů leží na straně autora. Je v zájmu autora poskytnout maximální součinnost, komunikovat zejména s výkonným redaktorem a tajemníkem redakční rady a především dodržovat jimi stanovené termíny, jejichž překročení může být důvodem k vyloučení textu z připravovaného čísla.

Vytvořeno 18.5.2012 13:27:48 | přečteno 13399x | Frank