doi:10.3849/1802-7199

Pokyny pro autory

Články

Časopis je obsahuje recenzované články. Články splňují nejvyšší nároky na kvalitu příspěvků a erudici autora, musí naplňovat požadovaná kvalitativní a formální kritéria a obligatorně procházejí recenzním řízením.

16.12.2014 23:28:34 | přečteno 3465x | Frank | Celý článek
 

Způsob a termíny doručování článků

Uzávěrky pro jednotlivá čísla časopisu jsou vždy 15. března a 1. října kalendářního roku. Zájemci o publikování mohou své příspěvky zpracované v souladu s Pokyny pro autory a Etickými standardy zaslat prostřednictvím aplikace Open Journal System. Výjimky jsou možné po domluvě s redakcí časopisu (oas@unob.cz).

Časopis Obrana a strategie od autorů nevybírá publikační ani jiné poplatky.

16.12.2014 23:28:29 | přečteno 2967x | Frank | Celý článek
 

Šablony příspěvků

Autorské příspěvky jsou přijímány pouze v elektronické podobě ve formátech docx, doc nebo rtf, zpracované za obligatorního použití šablony. Šablony obsahují detailní návod a doporučení pro zpracování příspěvků.

16.12.2014 23:28:24 - aktualizováno 14.10.2015 12:36:01 | přečteno 4237x | Frank | Celý článek
 

Odkazy, citace a parafráze

Formální podoba bibliografických odkazů a citací použitých pramenů a literatury se řídí normou ČSN ISO 690 (Informace a dokumentace – pravidla pro bibliografické odkazy a citace informační zdrojů, platná od 1. dubna 2011). Příspěvky, jejichž citace nebudou odpovídat standardu ČSN ISO 690, budou vráceny k přepracování nebo odmítnuty.

16.12.2014 23:28:18 | přečteno 18004x | Frank | Celý článek
 

Základní bibliografické citace

16.12.2014 23:28:10 | přečteno 3883x | Frank | Celý článek
 

Zkratky a akronymy

Zkratky a akronymy vždy vysvětlete nebo rozepište při jejich prvním použití v textu a uvádějte a rozepisujte je vždy v jazyce příspěvku. U textů psaných v českém nebo slovenském jazyce používejte zavedených ekvivalentů cizojazyčných zkratek a akronymů buď částečně (např. NATO – Organizace Severoatlantické smlouvy), nebo úplně (např. OBSE – Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě). Tam, kde neexistuje zavedený a všeobecně známý ekvivalent v těchto jazycích, rozepište zkratku či akronym v původním jazyce a v českém/slovenském jazyce (např. RMA – Revolution in Military Affairs; Revoluce ve vojenských záležitostech).

16.12.2014 23:28:04 | přečteno 6578x | Frank | Celý článek
 

Grafy, obrázky a tabulky

Texty publikované v časopise Obrana a strategie je možné obohatit tabulkami, obrázky, grafy, případně jinými dalšími objekty, které usnadní čtenáři orientaci v textu a interpretaci autorova sdělení. Velké množství použitých vyobrazení však může znesnadnit orientaci v textu, proto je vhodné k využití těchto prvků přistupovat jen nezbytné míře.

16.12.2014 23:27:59 | přečteno 3556x | Frank | Celý článek
 

Profesní životopis

Současně s autorským příspěvkem odevzdejte (včetně spoluautorů) svůj stručný nestrukturovaný profesní životopis ke zveřejnění ve formě plynulého textu o rozsahu maximálně 500 znaků (včetně mezer) v anglickém jazyce. Autoři českých a slovenských příspěvků dodají kromě anglické verze svůj profesní životopis ve stejném rozsahu v češtině nebo slovenštině. Autor odpovídá za kvalitu překladu a správnost anglického textu.

16.12.2014 23:27:50 | přečteno 2877x | Frank | Celý článek
 
Vytvořeno 16.12.2014 23:23:33 | přečteno 8359x | Frank