doi:10.3849/1802-7199

Pokyny pro autory

Typy a struktura příspěvků

Časopis je vnitřně členěn na články a recenze. Články splňují nejvyšší nároky na kvalitu příspěvků a erudici autora, musí naplňovat požadovaná kvalitativní a formální kritéria a obligatorně procházejí recenzním řízením. V každém čísle je vytvořen prostor pro uveřejnění recenzí domácích i zahraničních publikací.

16.12.2014 23:28:34 | přečteno 2170x | Frank | Celý článek
 

Způsob a termíny doručování příspěvků

Uzávěrky pro jednotlivá čísla časopisu jsou vždy 15. března a 1. října kalendářního roku. Zájemci o publikování mohou své příspěvky zpracované v souladu s Pokyny pro autory a Etickými standardy zaslat prostřednictvím aplikace Open Journal System. Výjimky jsou možné po domluvě s redakcí časopisu (oas@unob.cz).

Časopis Obrana a strategie od autorů nevybírá publikační ani jiné poplatky.

16.12.2014 23:28:29 | přečteno 1882x | Frank | Celý článek
 

Šablony příspěvků

Autorské příspěvky jsou přijímány pouze v elektronické podobě ve formátech docx, doc nebo rtf, zpracované za obligatorního použití šablony. Šablony obsahují detailní návod a doporučení pro zpracování jednotlivých typů příspěvků.

16.12.2014 23:28:24 - aktualizováno 14.10.2015 12:36:01 | přečteno 2626x | Frank | Celý článek
 

Odkazy, citace a parafráze

Formální podoba bibliografických odkazů a citací použitých pramenů a literatury se řídí normou ČSN ISO 690 (Informace a dokumentace – pravidla pro bibliografické odkazy a citace informační zdrojů, platná od 1. dubna 2011). Příspěvky, jejichž citace nebudou odpovídat standardu ČSN ISO 690, budou vráceny k přepracování nebo odmítnuty.

16.12.2014 23:28:18 | přečteno 12864x | Frank | Celý článek
 

Základní bibliografické citace

16.12.2014 23:28:10 | přečteno 2529x | Frank | Celý článek
 

Zkratky a akronymy

Zkratky a akronymy vždy vysvětlete nebo rozepište při jejich prvním použití v textu a uvádějte a rozepisujte je vždy v jazyce příspěvku. U textů psaných v českém nebo slovenském jazyce používejte zavedených ekvivalentů cizojazyčných zkratek a akronymů buď částečně (např. NATO – Organizace Severoatlantické smlouvy), nebo úplně (např. OBSE – Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě). Tam, kde neexistuje zavedený a všeobecně známý ekvivalent v těchto jazycích, rozepište zkratku či akronym v původním jazyce a v českém/slovenském jazyce (např. RMA – Revolution in Military Affairs; Revoluce ve vojenských záležitostech).

16.12.2014 23:28:04 | přečteno 3337x | Frank | Celý článek
 

Grafy, obrázky a tabulky

Texty publikované v časopise Obrana a strategie je možné obohatit tabulkami, obrázky, grafy, případně jinými dalšími objekty, které usnadní čtenáři orientaci v textu a interpretaci autorova sdělení. Velké množství použitých vyobrazení však může znesnadnit orientaci v textu, proto je vhodné k využití těchto prvků přistupovat jen nezbytné míře.

16.12.2014 23:27:59 | přečteno 2340x | Frank | Celý článek
 

Profesní životopis

Současně s autorským příspěvkem odevzdejte (včetně spoluautorů) svůj stručný nestrukturovaný profesní životopis ke zveřejnění ve formě plynulého textu o rozsahu maximálně 500 znaků (včetně mezer) v anglickém jazyce. Autoři českých a slovenských příspěvků dodají kromě anglické verze svůj profesní životopis ve stejném rozsahu v češtině nebo slovenštině. Autor odpovídá za kvalitu překladu a správnost anglického textu.

16.12.2014 23:27:50 | přečteno 1819x | Frank | Celý článek
 
Vytvořeno 16.12.2014 23:23:33 | přečteno 6053x | Frank