doi:10.3849/1802-7199

Odkazy, citace a parafráze

Formální podoba bibliografických odkazů a citací použitých pramenů a literatury se řídí normou ČSN ISO 690 (Informace a dokumentace – pravidla pro bibliografické odkazy a citace informační zdrojů, platná od 1. dubna 2011). Příspěvky, jejichž citace nebudou odpovídat standardu ČSN ISO 690, budou vráceny k přepracování nebo odmítnuty.

Při zpracovávání bibliografických citací využijte bezplatnou aplikaci „Generátor citací“, která je přístupná na portále www.citace.com. Generátor citací Vám umožní jednoduchým, rychlým a intuitivním způsobem tvořit a ukládat citace ve formátu automaticky odpovídajícím výše uvedené normě, včetně jejich exportu do textového editoru MS Word. Pokud nevyužijete doporučené aplikace, zpracujte citace v souladu s interpretací normy. Jejich základní podoba je součástí Pokynů pro autory, část Základní bibliografické citace. Souhrnný seznam použitých pramenů a literatury za textem není vyžadován a nebude publikován!

Bibliografické citace použitých pramenů a literatury uvádějte v průběžně číslované poznámce pod čarou na stejné stránce, nikoliv za celým textem. Číslem v horním indexu odkažte v textu na konkrétní citovaný zdroj, který je na téže stránce pod čarou uveden v poznámce v pořadí, v jakém se objeví v textu. Každá bibliografická citace stejného informačního zdroje obdrží zvláštní číslo. Číslo uvádějte vždy jen jedno, ale v jedné poznámce může být uvedeno více bibliografických citací. Odkazujete-li na zdroj poprvé a jako na celek, uveďte jeho kompletní bibliografickou citaci, včetně celkového počtu stran. Odkazujete-li na zdroj poprvé a pouze na jeho část, uveďte do bibliografické citace citovanou stranu (s. 18) nebo jejich rozmezí (s. 18–25). Budete-li na již citovaný zdroj dále v textu opětovně odkazovat, uveďte pouze odkaz na číslo poznámky pod čarou, kde se poprvé kompletní bibliografická citace nachází a případně doplňte jen informaci o konkrétní straně nebo rozmezí stran (např. NOVÁK, ref. 22, s. 25–27).

V textu i v bibliografickém odkazu odlišujte parafrázi a doslovnou citaci. V parafrázi vlastními slovy interpretujete cizí text (např. Karel Novák řeší danou problematiku ve své stěžejním díle ve smyslu... [1]), na který v bibliografickém odkazu odkažte.

Při uvádění doslovné citace vždy rozlišujte, zda jde o citaci „krátkou“, anebo „dlouhou“. Krátkou citací máme na mysli text, jenž se svým rozsahem vejde do 3 řádků. Dlouhou citací se myslí text 3 řádky přesahující.

Krátkou citaci uvádějte kurzívou v uvozovkách a opatřete příslušným odkazem. Příklad: Je povinností autora „řádně citovat použité prameny a literaturu". [2]

Dlouhou citaci uvádějte vždy v tzv. citačním boxu (v šabloně zvolte styl „OaS Quotation Box“). Příslušný odkaz připojte na konec citovaného úryvku. Příklad citačního boxu tedy vypadá takto:

 "Citační box je vhodný způsob optického odlišení většího bloku citovaného textu od textu běžného. Je psán kurzívou, uzavřen do uvozovek a také je zleva i zprava oddělen výraznějším odsazením. Nad ním i pod ním se nachází 12bodový proklad, jenž slouží optickému vyrovnání celého bloku textu. Velikost písma v tomto citačním boxu zůstává oproti běžnému textu neměnná." [3]  

Citujete-li některý zdroj opakovaně za sebou (dvakrát či vícekrát po sobě), použijte namísto opakování obvyklého bibliografického údaje pouze zkratku Ibid. (z lat. Ibidem – tamtéž), viz ukázka poznámky pod čarou:

1 HORÁK, Slavomír. Afghánistán deset let poté... Obrana a strategie [online]. 15.6.2011, č. 2 [cit. 2014–04–14]. Dostupné z: https://tinyurl.com/2cz542dy
2 Ibid. s. 19
3 Ibid.

Příklad odkazů v textu

Přestože problematice budování protiraketového systému v Evropě byla již na stránkách časopisu Obrana a strategie věnována značná pozornost, lze předpokládat, že uvedené téma bude pro svou aktuálnost i nadále součástí odborné diskuse nejen v České republice. [4] Obavy Ruské federace z rozmístění prvků amerického protiraketového štítu a přijatá protiopatření vyvolaly v minulosti debatu o smyslu a roli systému protiraketové obrany. [5] Dnešní budování takového systému na úrovni NATO je možné interpretovat jako alianční bezpečnostní dilema [6] a tento přístup přidává do debaty další pohled a argumenty. [7] „Tento posun však ruské postoje zásadním způsobem neovlivňuje." [8]

Hypertextové odkazy

Uvádíte-li do poznámky pod čarou internetovou adresu, jejíž délka se blíží délce jednoho řádku anebo je ještě delší (přesahuje délku řádku, případně jich dokonce několik zabírá), využívejte takzvané „zkracovače URL“. Tato on-line služba umožňuje vytvořit alternativní odkaz s nepoměrně menším počtem znaků, než měl odkaz původní. Za tímto účelem doporučujeme např. službu https://tinyurl.com/, která má velmi jednoduché uživatelské rozhraní.[1] Viz NOVÁK, ref. 8, s. 41–42

[2] Etické standardy. Obrana a strategie [online]. 1.5.2012 [cit. 2014–04–14]. Dostupné z: https://tinyurl.com/47ybf7nx

[3] DOLEČEK, Martin. Několik poznámek k odbornému stylu. (výuková prezentace semináře stylistiky). Brno: Masarykova univerzita. 2011.

[4] KANTOR, Lukáš. U.S. Missile Defence Site in Europe as an Alliance Security Dilemma. Obrana a strategie [online]. 15.12.2011, č. 2 [cit. 2013-12-12]. Dostupné z: https://tinyurl.com/ycyr72ze

[5] Viz např. SUCHÝ, Petr. Americká protiraketová obrana a ruský pocit nejistoty. Obrana a strategie [online]. 15.6.2007, č. 1 [cit. 2014-12-12]. Dostupné z: https://tinyurl.com/ykfhj8b6

[6] KANTOR, ref. 2, s. 50–52

[7] Ibid. s. 61

[8] SUCHÝ, ref. 3, s. 31

Vytvořeno 16.12.2014 23:28:18 | přečteno 17256x | Frank