doi:10.3849/1802-7199

Typy a struktura příspěvků

Časopis je vnitřně členěn na články a recenze. Články splňují nejvyšší nároky na kvalitu příspěvků a erudici autora, musí naplňovat požadovaná kvalitativní a formální kritéria a obligatorně procházejí recenzním řízením. V každém čísle je vytvořen prostor pro uveřejnění recenzí domácích i zahraničních publikací.

Struktura článku

Český (slovenský) název, případně podnázev
Anglický název, případně podnázev
Autor, spoluautoři

Abstrakt - stručná charakteristika článku (téma, řešený problém, cíl), hlavní závěry a přínosy. Rozsah 400-600 znaků (včetně mezer) v anglickém jazyce. U českých a slovenských autorů rovněž jeho ekvivalent v českém (slovenském) jazyce ve stejném rozsahu. Abstrakt nenahrazuje úvod ve vlastním textu článku.

Poděkování - v případě, že příspěvek je zpracován za finanční či jiné účasti další osoby či instituce.

Klíčová slova - max. 7 klíčových slov a slovních spojení v anglickém jazyce, u českých a slovenských autorů rovněž jejich ekvivalenty v českém (slovenském) jazyce, oddělených středníkem.

Vlastní text (včetně úvodu a závěru) - úvod nastiňuje cíle, metody, hypotézy, popř. hodnotí zdroje práce, závěr shrnuje předcházející argumentaci. Rozsah vlastního textu včetně poznámek a citací umístěných pod textem je 10-25 normostran (18 000-45 000 znaků včetně mezer). Příspěvky překračující uvedený rozsah nebudou akceptovány.

Struktura recenze

Název recenze
Autor, spoluautoři

Bibliografická citace recenzované publikace podle standardů bibliografických citací časopisu, např.:

MUMFORD, Andrew – REIS, Bruno (eds.). The Theory and Practice of Irregular Warfare. Warrior-schollarship in counter-insurgency. New York: Routledge, 2014. ISBN-13: 978-0415836906.

Vlastní text - závazný rozsah recenze včetně případných poznámek a citací umístěných pod textem je 3-6 normostran (5 400-10 800 znaků včetně mezer). Zřetelně oddělený úvod a závěr není obligatorně vyžadován. Přijímány jsou pouze recenze běžně dostupných odborných publikací.

Vytvořeno 16.12.2014 23:28:34 | přečteno 2863x | Frank