doi:10.3849/1802-7199

Základní parametry článků

Časopis tvoří recenzované články, které splňují nejvyšší nároky na kvalitu příspěvků a erudici autora. Články musí naplňovat požadovaná kvalitativní a formální kritéria a obligatorně procházejí recenzním řízením. Články jsou přijímány především v anglickém, případně českém nebo slovenském jazyce. Text vždy povinně zpracujte s využitím do šablony.

Anglický titul, případně podtitul

Název a podtitul (Jak napsat optimalizovaný název článku) vkládejte jak do šablony, tak do aplikace Open Journal System (OJS). Zde je součástí kroku 3. Vložit metadata (Enter Metadata).

Český (slovenský) titul, případně podtitul (pouze v případě českých a slovenských článků)

Název a podtitul vkládejte jak do šablony, tak do Open Journal Systemu (OJS). Zde je součástí kroku 3. Vložit metadata (Enter Metadata).

Autor, spoluautoři, jejich afiliace a ORCID

Ujistěte se, že máte všechny autory vloženy i do OJS (krok 3. Vložit metadata) a mají vyplněná svá CV (Profesní životopis).

Abstrakt

Stručná charakteristika článku (téma, řešený problém, cíl), hlavní závěry a přínosy (Jak napsat dobrý abstrakt). Rozsah abstraktu je 1 000 – 1 500 znaků, včetně mezer, a musí být zpracován v anglickém jazyce. U českých a slovenských autorů rovněž vložte jeho ekvivalent v českém (slovenském) jazyce. Abstrakt nenahrazuje úvod ve vlastním textu článku. Abstrakt vkládejte i do OJS, kde je rovněž součástí kroku 3.

Klíčová slova

Vložte max. 7 klíčových slov a slovních spojení v anglickém jazyce, u českých a slovenských autorů rovněž jejich ekvivalenty v českém (slovenském) jazyce, oddělených středníkem. Klíčová slova propojte s názvem článku a abstraktu z důvodu optimalizace vašeho textu (Jak zvolit správná klíčová slova). Klíčová slova vložte i do OJS (3. Vložit metadata).

Poděkování

V případě, že příspěvek je zpracován za finanční či jiné účasti další osoby či instituce. Poděkování vkládejte i do OJS (krok 3. Vložit metadata), kde je pod názvem Podporující instituce (granty) (Supporting Agencies).

Vlastní text (včetně úvodu a závěru)

Úvod byl měl nastiňovat cíle, metody, hypotézy, popř. hodnotit zdroje práce, závěr shrnuje předcházející argumentaci. Rozsah vlastního textu včetně poznámek a použitých zdrojů pod textem je 18 000 - 45 000 znaků včetně mezer. Příspěvky překračující uvedený rozsah nemusí být akceptovány.

Použité zdroje

Seznam použitých zdrojů vkládejte jak na konec článku, tak separátně jako prostý text (každá citace na jeden řádek) do aplikace Open Journal System. Zdroje se v OJS vkládají v kroku 3. Vložit metadata (Enter Metadata), a to do posledního okna na stránce Reference (References). Ujistěte se, že jste vložili seznam použitých zdrojů jak do článku, tak do okna v OJS. Všechny citace musí následovat citační styl Chicago author-date (Jak citovat použité zdroje).

Vytvořeno 12.6.2023 10:10:35 | přečteno 4329x | Frank