doi:10.3849/1802-7199

Základní informace

Recenzovaný časopis Obrana a strategie je vydáván od roku 2001 a je určen přispěvatelům profesně se zabývajícím oblastí bezpečnosti a obrany, tj. bezpečnostním expertům, příslušníkům ozbrojených sil, akademickým pracovníkům, studentům relevantních oborů (bezpečnostní a strategická studia, mezinárodní vztahy, politologie aj.) a dalším zájemcům z řad české i mezinárodní bezpečnostní komunity. Vychází dvakrát ročně v tištěné podobě i na internetu. K publikování jsou přijímány pouze původní, dosud nepublikované texty, v anglickém (preferováno a zvýhodněno), českém a slovenském jazyce.

Články splňují nejvyšší nároky na kvalitu příspěvků a erudici autora, musí naplňovat požadovaná kvalitativní a formální kritéria a obligatorně procházejí anonymním recenzním řízením. V každém čísle je vytvořen prostor pro uveřejnění recenzí domácích i zahraničních publikací.

Termíny vydání internetové verze jsou vždy v červnu a v prosinci kalendářního roku. Uzávěrky jsou vždy 15. března a 1. října kalendářního roku. Příspěvky doručené po termínu uzávěrky budou přiřazeny k textům pro následující čísla časopisu nebo mohou být zcela odmítnuty.

Dřívější zaslání je vítáno (a je možné kdykoliv do termínu uzávěrky), neboť redakční rada může část dříve doručených příspěvků posoudit i formou per rollam, urychlit případné zahájení recenzního řízení a autorům dříve zaslaných textů poskytnout větší časový prostor pro případné úpravy. Všechny doručené příspěvky kromě knižních recenzí budou automaticky posuzovány jako články. 

Zájemci o publikování mohou své příspěvky zpracované v souladu s Pokyny pro autory a Etickými standardy zaslat prostřednictvím aplikace Open Journal System. Výjimky jsou možné po domluvě s redakcí časopisu (oas@unob.cz). Pro zaslání textu klikněte na odkaz zde a vyplňte registrační formulář. Po registraci zvolte "Nahrát nový příspěvek". Podrobný návod jak vložit příspěvek najdete ikona souboruzde.

Časopis Obrana a strategie od autorů nevybírá publikační ani jiné poplatky.

Autoři, kteří publikují v Obraně a strategii, souhlasí s následujícími podmínkami:

  1. Autorům zůstávají autorská práva k textu; současně autoři garantují časopisu Obrana a strategie právo na první publikování jejich práce, a to pod licencí Creative Commons Attribution-NoDerivatives, která dovoluje další šíření práce za předpokladu uznání jejího autorství a uvedení časopisu, kde byla poprvé publikována (Obrana a strategie).
  2. Autorům je dovoleno vstupovat do dalších smluvních vztahů týkajících se nevýhradního šíření jejich práce - verze publikované v časopise Obrana a strategie – mohou ji například zahrnout do repozitáře vlastní instituce nebo ji publikovat v knize), a to pokud bude citováno první zveřejnění práce v tomto časopise.
  3. Autorům je dovoleno a je pokládáno za žádoucí zveřejnit práci na webových stránkách (například stránkách své instituce nebo vlastním webu) před a během publikačního procesu, s uvedením faktu, že text byl předložen časopisu Obrana a strategie, protože tento postup může vést k zajímavé výměně názorů a také k rychlejší a větší citovanosti práce poté, co vyjde v konečné podobě.

Zasláním příspěvku autor dosvědčuje, že se seznámil s Pokyny pro autory, Etickými standardy a Posuzováním příspěvků a bez výhrad je akceptoval.

Autorské příspěvky ani jejich dotisky nejsou honorovány. Každému z autorů a spoluautorů vydaného příspěvku náleží jeden kus autorského výtisku tištěné verze časopisu. V případě vydání více příspěvků v jednom čísle časopisu se autorské výtisky nesčítají.

Vytvořeno 18.5.2012 13:20:35 | přečteno 9308x | Frank