doi:10.3849/1802-7199

Základní informace

Recenzovaný časopis Obrana a strategie je vydáván od roku 2001 a zaměřuje se na bezpečnostní a strategická studia, vojenství, mezinárodní vztahy a další související témata. Je určen přispěvatelům a čtenářům profesně se zabývajícím oblastí bezpečnosti a obrany: bezpečnostním expertům, příslušníkům ozbrojených sil, akademickým pracovníkům, studentům relevantních oborů (bezpečnostní a strategická studia, mezinárodní vztahy, politologie aj.) a dalším zájemcům z řad české i mezinárodní bezpečnostní komunity.

Anonymnímu recenznímu řízení (autor nezná jména recenzentů a naopak) podléhají od roku 2007 obligatorně všechny články. Průběh celého recenzního řízení je detailně popsán v části Posuzování příspěvků.

V anonymním recenzním řízení je příspěvek posuzován nejméně dvěma nezávislými recenzenty vybranými z okruhu odborníků doporučeného redakční radou, přičemž ani jeden z recenzentů nesmí být pracovníkem stejného pracoviště jako autor či jeden ze spoluautorů nebo být jakýmkoliv jiným způsobem v konfliktu zájmů ohledně recenzované stati. Redakce archivuje posudky nejméně po dobu pěti let.

Výsledek anonymního recenzního řízení je závazný pro autora příspěvku, který je povinen do termínu určeného tajemníkem redakční rady zapracovat připomínky recenzentů. Tímto opatřením je sledována maximální kvalita a objektivita publikovaných textů. Jména recenzentů nejsou v žádném případě zveřejňována a je důsledně zachovávána jejich anonymita i po skončení recenzního řízení.

Recenzní posudek vypracovává osoba doporučená redakční radou časopisu Obrana a strategie. Recenzent vyhotoví posudek v požadované formální a obsahové podobě a doručí jej ve stanoveném termínu elektronickou a písemnou formou výkonnému redaktorovi nebo tajemníkovi redakční rady, přičemž písemný posudek podepsaný recenzentem může být doručen po určeném termínu. Posudek musí být stručný, ale výstižný, nesmí opakovat obsah posuzovaného textu. Recenzent kriticky zhodnotí ve všech požadovaných oblastech přednosti a nedostatky díla. Minimální stanovený rozsah recenzního posudku je 1 normostrana, tj. 1 800 znaků včetně mezer.

Recenzent se výslovně vyjadřuje:

  • k aktuálnosti textu a míře jeho přínosu pro rozvoj bezpečnostních a strategických studií nebo aktuální odborné diskuse,
  • ke kvalitě obsahové a odborné stránky díla, úrovni metodického zpracování textu, adekvátnosti jeho rozsahu a srozumitelnosti, včetně terminologické čistoty a logické posloupnosti,
  • k šíři uváděných zdrojových dokumentů a funkčnosti zařazených příloh a schémat,
  • k tomu, zda dílo vyhovuje, či nevyhovuje po formální stránce, včetně jazykové úrovně.

V závěru textu recenzního posudku recenzent zhodnotí předložený text jako celek a uvede, zda jej doporučuje vydat, vydat po zapracování připomínek a kontrole stávajícím recenzentem, popřípadě přepracovat a znovu podrobit recenznímu řízení, které provede nový recenzent, nebo text nevydat.

Standardizovaná forma (formulář) a obligatorní součásti recenzního posudku jsou stanoveny redakční radou. Zpracování recenzního posudku je honorováno finanční částkou nebo může být odměněno zasíláním tištěné verze časopisu. Každý recenzent obdrží za zpracování recenzního posudku ikona souborucertifikát recenzenta.

Před přijetím závazku vypracovat posudek je recenzent povinen seznámit se s Etickými standardy, Pokyny pro autory a Posuzováním příspěvků a bez výhrad je akceptovat.

Recenzenti jsou oslovováni adresně tajemníkem redakční rady na návrh redakční rady, a to v závislosti na tématu recenzovaného textu. Redakce časopisu však uvítá rozšíření okruhu recenzentů o další renomované odborníky. Zájemci o zařazení do okruhu recenzentů mají možnost zaslat svůj krátký motivační dopis, základní kontaktní údaje a přehled dosavadní odborné praxe na adresu oas@unob.cz

Vytvořeno 18.5.2012 13:27:26 | přečteno 4972x | Frank