doi:10.3849/1802-7199

Redakční rada

Redakční rada časopisu Obrana a strategie je poradním orgánem vydavatele a zároveň výkonným jádrem přímo se podílejícím na tvorbě a koncepci časopisu. Role redakční rady je v procesu vydávání časopisu klíčová a nezastupitelná. Redakční rada zejména projednává vydavatelský plán, stanovuje standardy pro zpracování příspěvků a součástí časopisu, posuzuje příspěvky, doporučuje předsedovi redakční rady recenzenty pro anonymní recenzní řízení (double-blind peer review), projednává opatření zásadního významu pro svoji vydavatelskou činnost atd. Redakční rada je složena z předních odborníků z řad bezpečností komunity, a to jak z civilního, tak vojenského prostředí. Členové redakční rady jsou jmenování vydavatelem na dobu dvou let. Detailní informace o působnosti a odpovědnost redakční řady jsou obsaženy v jejím statutu.