doi:10.3849/1802-7199

Statut redakční rady

Schváleno rektorkou Univerzity obrany dne 20. prosince 2021.

Článek 1

Základní ustanovení

Statut redakční rady časopisu Obrana a strategie (dále jen „statut“) blíže upravuje působnost, strukturu, složení a pravidla jednání redakční rady časopisu Obrana a strategie (dále jen „redakční rada“).

Článek 2

Působnost redakční rady

(1) Úkolem redakční rady je koordinované, usměrňované a vzájemně informačně podložené jednání související s vydáváním časopisu Obrana a strategie (dále jen "časopis"). V rámci své působnosti rovněž odpovídá za řešení koncepčních i závažných operativních úkolů, které s vydáváním časopisu souvisejí.

(2) Redakční rada plní zejména tyto úkoly:

a) projednává plány své činnosti, vydavatelské plány a další záměry redakce,

b) stanovuje standardy zpracování příspěvků a součástí časopisu,

c) posuzuje příspěvky, rozhoduje o jejich rozsahu a o sporných úpravách, o grafických přílohách a o jazyku, ve kterém má být příspěvek uveřejněn,

d) doporučuje předsedovi redakční rady okruh recenzentů pro jednotlivé příspěvky pro anonymní recenzní řízení,

e) stanovuje formu a obsah recenzního posudku,

f) hodnotí jednotlivá vydání časopisu či aktualizaci a strukturu poskytovaných elektronických informací a služeb,

g) projednává připomínky a návrhy čtenářů a navrhuje příslušná opatření,

h) projednává opatření zásadního významu pro svoji vydavatelskou činnost,

i) navrhuje cestou předsedy redakční rady vydavateli změny v řídících a plánovacích dokumentech týkajících se vydávání časopisu, které podléhají schvalování rektora,

j) vydává souhlas k vydání příslušného čísla periodické publikace,

k) doporučuje předsedovi redakční rady realizaci konkrétních opatření ke zvýšení kvality časopisu.

(3) Členové redakční rady se podle svých možností podílejí na propagaci časopisu, získávání nových přispěvatelů, rozšiřování okruhu recenzentů a členů redakčního okruhu (dále jen „redakční okruh“).

(4) Členové redakční rady se řídí platnými Etickými standardy časopisu Obrana a strategie.

Článek 3

Složení redakční rady

(1) Redakční rada je nejméně tříčlenná a je složena z předsedy redakční rady a dalších členů redakční rady; počet členů redakční rady stanoví rektor.

(2) Funkce člena redakční rady je čestná a nezastupitelná a je s ní spojena povinnost účastnit se činnosti redakční rady.

(3) Předsedou redakční rady je vždy zaměstnanec Univerzity obrany (UO) jmenovaný rektorem na dobu dvou let.

(4) Ostatní členy redakční rady jmenuje rektor na návrh předsedy redakční rady na dobu dvou let.

(5) Členství v redakční radě zaniká:

a) uplynutím funkčního období,

b) vzdáním se funkce,

c) odvoláním z funkce.

(6) Vzdání se funkce a odvolání z funkce musí být písemné; vzdání se funkce člena redakční rady se doručuje předsedovi redakční rady, vzdání se funkce předsedy redakční rady se doručuje rektorovi, odvolání z funkce se doručuje členovi redakční rady. Členství v redakční radě zaniká dnem následujícím po doručení vzdání se funkce nebo odvolání z funkce, nebyl-li ve vzdání se funkce nebo v odvolání z funkce uveden den pozdější.

(7) Pro zajištění administrativních činností spojených s přípravou materiálů na jednání a činností redakční rady může v případě potřeby jmenovat rektor na návrh předsedy redakční rady tajemníka redakční rady (dále jen „tajemník“). Tajemník není členem redakční rady; jeho účast na zasedáních redakční rady a konkrétní úkoly stanoví předseda redakční rady.

(8) Technické a redakční práce a podíl na přípravě administrativních, organizačních a finančních záležitostí spojených s vydáváním časopisu a plnění dalších úkolů stanovených předsedou redakční rady a tajemníkem zajišťuje výkonný redaktor. Výkonný redaktor není členem redakční rady; jeho účast na zasedáních redakční rady a konkrétní úkoly stanoví předseda redakční rady.

Článek 4

Předseda redakční rady

Předseda redakční rady zejména:

a) řídí veškerou činnost redakční rady, redakčního okruhu, tajemníka a výkonného redaktora,

b) vede evidenci členů redakční rady a navrhuje rektorovi změny ve složení redakční rady,

c) koordinuje a zabezpečuje vydávání časopisu,

d) vede agendu spojenou s vydáváním časopisu,

e) jedná jménem redakční rady, zejména ve vztahu k ostatním součástem UO zapojeným do vydávání časopisu, členům redakčního okruhu a externím spolupracovníkům v oblasti vymezené působnosti,

f) zajišťuje a předkládá podklady pro Ediční plán UO,

g) je povinen sledovat a vyhodnocovat hospodaření s přidělenými finančními prostředky určenými na vydávání časopisu,

h) vede a aktualizuje databázi autorů a recenzentů,

i) odpovídá za provoz elektronického redakčního systému,

j) určuje recenzenty pro anonymní oponentní řízení z okruhu odborníků doporučeného redakční radou,

k) na vyžádání informuje rektora nebo určeného zástupce vydavatele o činnosti redakční rady,

l) předkládá rektorovi nebo určenému zástupci vydavatele návrhy na změny v řídících, koncepčních a plánovacích dokumentech, které mají vliv na činnost redakční rady a vydávání časopisu,

m) odpovídá ve své působnosti za zpracování a předložení dokladů nezbytných zejména pro odměňování autorů recenzních posudků nebo jiných tvůrců časopisu v závislosti na honorářové politice UO a rozhodnutí rektora,

n) plní další úkoly nezbytné k vydávání časopisu.

(4) Předseda redakční rady nebo jím pověřený člen redakce zodpovídá za provoz elektronického redakčního systému a týmové elektronické platformy umožňující vzájemnou textovou a online komunikaci, elektronickou archivaci a online správu dokumentů redakční rady.

Článek 5

Redakční okruh

(1) Redakční rada zřizuje pro svoji činnost pomocný a poradní orgán - redakční okruh.

(2) Redakční okruh je relativně personálně ustáleným sborem vybraných spolupracovníků z řad domácí i mezinárodní bezpečnostní komunity, významných osobností a zástupců partnerských domácích i zahraničních výzkumných institucí.

(3) Funkce člena redakčního okruhu je čestná a nezastupitelná a je s ní spojena povinnost účastnit se činnosti redakčního okruhu.

(4) Členy redakčního okruhu jmenuje a odvolává redakční rada na návrh předsedy redakční rady. Členství v redakčním okruhu je časově neomezeno a odvíjí se od oboustranného aktivního zájmu o spolupráci.

(5) Členství v redakčním okruhu zaniká:

a) vzdáním se členství,

b) odvoláním člena.

(6) Vzdání se členství a odvolání člena musí být písemné; vzdání se členství se doručuje předsedovi redakční rady, odvolání člena se doručuje členovi redakčního okruhu. Členství v redakčním okruhu zaniká dnem následujícím po doručení vzdání se členství nebo odvolání člena, nebyl-li ve vzdání se členství nebo v odvolání člena uveden den pozdější.

(7) Členové redakčního okruhu se podílejí na propagaci časopisu, získávání autorských příspěvků, recenzentů a na vyžádání předsedy redakční rady se vyjadřují ke konkrétním otázkám souvisejícím s vydáváním časopisu.

Článek 6

Zasedání redakční rady

(1) Zasedání redakční rady svolává její předseda podle ročního Plánu činnosti redakční rady nebo po konzultaci s ostatními členy redakční rady podle potřeby. Zasedání redakční rady se koná nejméně jednou v kalendářním roce.

(2) Zasedání redakční rady může probíhat prezenční formou, distanční formou (online videokonference) nebo hybridní formou (kombinace prezenční a distanční formy).

(3) Zasedání redakční rady řídí její předseda; v případě nepřítomnosti předsedy redakční rady řídí zasedání redakční rady jím určený člen redakční rady.

(4) Redakční rada je schopna platně se usnášet, účastní-li se jejího jednání nadpoloviční většina všech členů redakční rady.

(5) Zasedání redakční rady může být zahájeno a může probíhat, je-li redakční rada schopna se usnášet. V případě, že redakční rada není schopna se usnášet, svolá předseda redakční rady opakované zasedání redakční rady nebo pokračování zasedání redakční rady.

(6) O účasti na zasedání redakční rady se vede prezenční listina.

(7) Zasedání redakční rady je neveřejné, o jeho průběhu se pořizuje zápis (dále jen „zápis“), který se zveřejňuje v elektronickém informačním systému UO. V zápisu se uvádějí zejména tyto skutečnosti:

a) účast členů,

b) schválený program zasedání,

c) výsledek projednávání jednotlivých bodů programu,

d) stanoviska k žádostem autorů,

e) připomínky členů redakční rady a redakčního okruhu k předkládaným příspěvkům v časopisu, včetně přijatých opatření na jejich řešení,

f) další skutečnosti související s řešením otázek vydávání časopisu.

(8) Do zápisu se neuvádí ani se nezveřejňuje seznam schválených recenzentů ani posuzovaných příspěvků a jejich autorů.

(9) Zápis podepisuje předseda redakční rady, případně člen redakční rady, kterého předseda redakční rady určil k řízení zasedání redakční rady.

Článek 7

Hlasování redakční rady OS

(1) O přijetí návrhů projednávaných na zasedáních redakční rady, které se týkají záležitostí uvedených v čl. 2 odst. 2, písm. a), b), c), e), h) a j) se vždy hlasuje. Ostatní návrhy se považují za přijaté, jestliže předseda redakční rady nebo některý z ostatních členů nenavrhl o daném návrhu hlasovat.

(2) Hlasování je veřejné a k platnému usnesení redakční rady je třeba souhlasu nadpoloviční většiny zúčastněných členů redakční rady, pokud není dále stanoveno jinak.

(3) V případech, kdy je to nutné z časových důvodů nebo vzhledem k relativní jednoduchosti a jednoznačnosti podkladových materiálů a požadovaného rozhodnutí, může předseda redakční rady nebo jím pověřený člen redakce mimo zasedání redakční rady písemně předložit ostatním členům redakční rady návrh usnesení, které má být přijato distančním způsobem s využitím elektronických komunikačních prostředků (dále jen „per rollam“). Návrh musí obsahovat lhůtu, během níž mají členové redakční rady písemně vyjádřit svůj souhlas či nesouhlas či požadované stanovisko. K přijetí usnesení hlasováním formou prezenční, distanční nebo per rollam je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů redakční rady, kteří se hlasování aktivně účastní a explicitně se vyjádří. Výsledek hlasování per rollam oznámí předseda redakční rady nebo jím pověřený člen redakce ostatním členům redakční rady nejpozději do 15 dnů od konce lhůty pro vyjádření souhlasu či nesouhlasu. O hlasování per rollam se pořizuje zápis, který je archivován a je přístupný členům redakční rady.

Článek 8

Závěrečná ustanovení

(1) Tento statut v listinné podobě je uložen u předsedy redakční rady a v elektronické podobě se zveřejňuje v elektronickém informačním systému UO a na webové stránce časopisu.

(2) Tento statut nabývá platnosti a účinnosti dnem 1. ledna 2022. K témuž dni se zrušuje Statut Redakční rady časopisu Obrana a strategie ze dne 14. prosince 2009.

Vytvořeno 18.5.2012 13:07:09 - aktualizováno 7.1.2022 15:53:28 | přečteno 14988x | Frank