doi:10.3849/1802-7199

Vydavatel

Univerzita obrany
Kounicova 65
662 10 Brno

Česká republika

IČ: 60162694 

Vydavatelem časopisu Obrana a strategie je Univerzita obrany, státní vojenská vysoká škola, která zastává významné místo ve vysokoškolské přípravě důstojnického sboru profesionální AČR a ve vědecko-výzkumné činnosti resortu MO. Škola se prioritně zaměřuje na vzdělávací a výzkumnou činnost. Doplňující je expertní a zpracovatelská činnost.

Univerzita obrany poskytuje akreditované vzdělání v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech, které jsou vojenského, vojensko-manažerského, ekonomického, technického a zdravotnického zaměření. Vzdělávání na UO se dále uskutečňuje v programech celoživotního vzdělávání v rámci kariérových účelových a jiných odborných kurzů postgraduálního charakteru. Univerzita obrany má své nezastupitelné místo v systému českých vysokých škol a poskytuje vzdělání srovnatelné se vzděláním získaným na civilních vysokých školách v České republice.

Univerzita obrany připravuje vojenské profesionály a další odborníky působící ve sféře bezpečnosti a obrany státu na základě potřeb Armády ČR, státní správy a smluvních závazků s ostatními demokratickými státy. Příprava probíhá na bázi nejnovějších poznatků z vojenství, výzkumu a vývoje v národním i mezinárodním měřítku a vlastního vědeckého bádání. Vzdělávání na UO je směrováno k širšímu zaměření odborného profilu absolventů, což umožňuje jejich lepší uplatnitelnost a kariérní růst v měnících se armádních podmínkách. Všestrannost vzdělání rovněž vytváří předpoklady pro uplatnění absolventů univerzity i v civilním životě.

Vzdělávání na UO absolventům poskytuje ucelený rozsah znalostí, umožňujících zvládnutí činností v oblasti řízení a velení.  Vojenské a velitelské dovednosti studenti získávají především při vojenské přípravě mimo univerzitu, a to v rámci základního výcviku, základního důstojnického kurzu a odborného důstojnického kurzu. Komplexně je tedy v přípravě studentů, budoucích profesionálních vojáků AČR, kladen důraz na formování osobnosti velitele, odborného náčelníka a lékaře, na jeho vysokou teoretickou a praktickou připravenost, včetně jeho fyzické zdatnosti, psychické odolnosti a jazykové připravenosti. Absolventi UO jsou připraveni i pro působení v jednotkách zahraničních misí a v rámci aktivit NATO.

Výzkum a vývoj se uskutečňuje v souladu se zákony a usneseními vlády ČR pro oblast výzkumu a vývoje především v oblastech dlouhodobé orientace Univerzity obrany. Je vyjádřen zejména výzkumnými záměry fakult a ústavů, cíleným výzkumem organizovaným příslušnými orgány AČR, externími a interními projekty v rámci vyhlášených programů a dále potřebami AČR, státní správy a obranného průmyslu.

Akademičtí pracovníci UO se zapojují do řešení projektů obranného výzkumu, projektů vědeckotechnického rozvoje, výzkumných záměrů a specifického výzkumu na vysokých školách. Podle možností získávají projekty národních a mezinárodních grantových agentur, zapojují se do činnosti výzkumných institucí NATO zejména k naplňování programů výzkumu a vývoje řešených RTO. Docenti a profesoři působí i v řadě dalších mezinárodních institucí zabývajících se výzkumem, normativními akty apod. Do řešení projektových úkolů se zapojují i studenti, především doktorských a podle možností i magisterských studijních programů.

Expertní a zpracovatelská činnost na Univerzitě obrany je realizována ve prospěch Ministerstva obrany ČR, Generálního štábu AČR a ostatních ministerstev. Uskutečňuje se ve spolupráci s Velitelstvím výcviku - Vojenskou akademií ve Vyškově.

Bližší informace o Univerzitě obrany.

Vytvořeno 18.5.2012 13:17:14 | přečteno 14516x | Frank