doi:10.3849/1802-7199

HOFREITER, Ladislav. Teória a riešenie konfliktov.

Richard STOJAR

About the Author

Author(s):

HOFREITER, Ladislav

Hofreiter obalka, an image opens in a new window

Title:

Teória a riešenie konfliktov

Place of Publishing:

Liptovský Mikuláš

Published by:

Akadémia ozbrojených síl generála M. R. Štefánika Liptovský Mikuláš

Year:

2008

Printed Pages:

206

ISBN:

978-80-8040-347-8

Konflikty vojenského i nevojenského charakteru a způsoby jejich řešení jsou nedílnou součástí bezpečnostního prostředí a pozornost jim věnovaná je součástí politických, vojenských i akademických studií. Konflikty představují vyhrocenou formu napětí mezi jednotlivými aktéry a znamenají jeden z nejviditelnějších a nejcitlivěji vnímaných problémů v lidských dějinách. Rozvoj teoretického poznání v této oblasti je pro poznání bezpečnosti, bezpečnostních vztahů, jejich dynamiky a vývoje vděčným, avšak poněkud opomíjeným tématem, minimálně v českém a slovenském prostředí. Toto relevantní téma zde není časté, a proto lze vydání každé nové publikace zaobírající se teorií konfliktů jen přivítat.

Publikace Teória a riešenie konfliktov je původním dílem zkušeného autora, který zde shrnuje podstatné informace z oblasti teorie a řízení konfliktů. Kniha je rozdělená do devíti samostatných kapitol, které od seznámení se základními teoriemi konfliktu přes vztah mezi konfliktem a násilím, příčinami, funkcemi a strukturou konfliktu, typologií a dynamikou konfliktu dochází k možnostem jeho řešení. Pozornost je věnována i současným ohniskům napětí a krizovým regionům v globálním měřítku.

První kapitola představuje uvedení do problematiky z historické perspektivy, seznamuje čtenáře s teoriemi konfliktů, přičemž vychází z reprezentativního souboru autorů věnujících se otázkám konfliktů od antiky přes středověk a osvícenství až po současnost. Názory Aristotela, Platóna, Tomáše Akvinského, Hobbese, Kanta, Marxe, Webera, Huntingtona a mnoha dalších jsou zde podrobeny vzájemnému porovnání a konfrontaci. Druhá kapitola je zaměřena na charakteristiku základních pojmů a jejich interpretaci, která je založena na pochopení jejich sémantické podstaty a začlenění do systému vztahů mezi společenskými a sociálními subjekty. Třetí kapitola přináší typologické vymezení příčin konfliktů, zkoumá jejich etnickou, politickou, religiózní, ekonomickou či jinou dimenzi a mapuje celou řadu dalších problémů, které mohou způsobit konflikt mezi státními a nestátními aktéry.

Čtvrtá kapitola se zabývá funkcemi konfliktu, jejich identifikací a hodnocením, a vymezuje jejich destruktivní a konstruktivní funkci. Pátá kapitola pojednává o struktuře konfliktu, teoreticky definuje objekt, předmět, aktéry a prostředí konfliktu. Šestá kapitola typologicky vymezuje vnitrostátní a mezistátní konflikt a násilné a nenásilné konflikty, přičemž se opírá zejména o relevantní práce z akademických pracovišť v Uppsale a Heidelbergu. Sedmá kapitola popisuje dynamiku konfliktu, změny v jeho intenzitě, průběh i postkonfliktní fázi. Není zde opomenuta ani role mezinárodního společenství a problematika postkonfliktní stabilizace a rozvoje hospodářských a společenských struktur. Osmá kapitola je věnována řešení konfliktů, včetně popisu prevence konfliktů, analýzy konfliktů a metod řešení z hlediska teoretických možností. Jsou zde shrnuta i základní pravidla, která by měla být pro ideální řešení konfliktu naplněna. Závěrečná kapitola analyzuje vybrané soudobé konflikty v regionálním i globálním měřítku a stav potenciálního řešení těchto konfliktů na úrovni mezinárodních vztahů. Analýze jsou zde podrobeny konfliktní komplexy Balkánu, Palestiny, Blízkého východu, Kavkazu, Střední Asie a severní Afriky. Samostatně je tu vymezen fenomén terorismu jako projev a důsledek konfliktu.Title in English:

-

Title in Czech/Slovak:

Ladislav Hofreiter: Teória a riešenie konfliktov

Author(s):

Richard Stojar

Type:

Book Review

Language:

Czech

Abstract:

-

Journal:

Obrana a strategie (Defence & Strategy)

Publisher:

University of Defence

ISSN:

ISSN 1214-6463 (print) and ISSN 1802-7199 (on-line)

DOI:

10.3849/1802-7199.08.2008.02.110-111

Issue:

Volume 8, Number 2 (December 2008)

Pages:

110-111

Received: 15 October 2008

Accepted: 24 October 2008

Published online: 15 December 2008


Created 27.5.2013 8:23:20 | read 7728x | Hlavacek

Discussion

Do diskuze zatím nikdo nepřispěl.