doi:10.3849/1802-7199

The Security-Development Nexus: a Typology, History and Implementation of Changing Paradigm

The article is a response to the contemporary state of research of the security-development nexus and attempts to analyze the heterogeneous area of its interpretations and implementations. It analyzes the ways and describes the development of interpretations of the security-development nexus. The text also offers empirical material to enable looking at the variety of effects. It shows that despite a broad interdisciplinary debate, three general attitudes have been generated. The first one is based on the idea that security is the prerequisite of development, the second one that development is the prerequisite of security, and the third one that security and development go hand in hand. The area of concepts appears to be wide and varied as well. The contemporary concepts differ mainly in whose development and whose security they take into account, and which one from these two values (development or security) is understood as more important and how it is interpreted (what is “security” and what is “development”). On the operational level it is clear, that the security-development nexus is not only an academic and theoretical reflection or pose, but that it also influences the practice and changes the national, as well as the international politics. The presented empirical material does not say anything about the size of the change and the number of actors affected, however, it shows that it is no marginal phenomenon, because it has affected important players in the international system as well as rules governing the system.

Šárka WAISOVÁ

ikona souboruČlánek ve formátu PDF

Abstrakt

Článek reaguje na současný stav bádání v oblasti bezpečnostně-rozvojového vztahu a pokouší se prozkoumat nepřehledný prostor jeho interpretací a implementací. Analyzuje způsoby, jimiž je interpretován vztah mezi bezpečností a rozvojem, a ukazuje, jak se rozvíjel výklad bezpečnostně-rozvojového vztahu. Text také nabízí empirický materiál umožňující nahlédnout na různorodost dopadů spojení bezpečnosti a rozvoje. Upozorňuje na to, že i když se jedná o širokou a různorodou interdisciplinární debatu, generují se z ní tři obecné postoje. První postoj vychází z předpokladu, že bezpečnost je prerekvizitou rozvoje, druhý postoj z toho, že rozvoj je prerekvizitou bezpečnosti, a třetí stojí na myšlence, že rozvoj jde ruku v ruce s bezpečností. I oblast konceptů se ukazuje jako velmi různorodá. Současné koncepty se liší zejména tím, čí rozvoj a čí bezpečnost berou na vědomí a jakou z daných hodnot (rozvinutost a bezpečí) chápou jako důležitější a jak ji interpretují (co to je „rozvinutost“ a „bezpečí“). Na operační úrovni je zřejmé, že bezpečnostně-rozvojový vztah není jen akademickou a teoretickou úvahou či pózou, nýbrž že má vliv na praxi a dokázal změnit jak národní politiky, tak mezinárodní politiku. Předložený empirický materiál nevypovídá nic o tom, jak je tato změna masivní a kolik aktérů zasáhla, nicméně potvrzuje, že nejde o okrajový fenomén, neboť se týká významných hráčů mezinárodního systému i pravidel upravujících fungování systému.

Klíčová slova

Bezpečnostně-rozvojový vztah; rozvoj, bezpečnost; rozvojová politika; bezpečnostní politika.

Keywords

Security-development nexus; development, security; development policy; security policy.

Poděkování

Autorka textu by ráda poděkovala oběma recenzentům za cenné komentáře, které jí poskytly řadu cenných postřehů nejen k tomuto článku, ale přínosných i pro další práci a rovněž Grantové agentuře ČR (P408/10/0091) za finanční podporu výzkumu.

***

ÚVOD

Součástí kanadského angažmá v Afghánistánu je vedle provinčního rekonstrukčního týmu v Kandaháru také řada rozvojových projektů. Jedním z největších a nejdražších (cca 50 milionů amerických dolarů) je rekonstrukce přehrady Dahla a výstavba navazujícího zavlažovacího systému. Projekt výstavby přehrady Dahla je financován a organizován Kanadskou rozvojovou agenturou (CIDA). Kanada chtěla prostřednictvím přehrady a zavlažovacího systému vytvořit infrastrukturní podmínky, které by umožnily místním obyvatelům realizovat trvale udržitelné ekonomické aktivity bez závislosti na sezonním počasí. Existence funkční přehrady a zavlažovacího systému by zlepšily jak jejich ekonomickou (trvalý dostatek elektrické energie) a potravinovou, tak bezpečnostní situaci, neboť místní obyvatelé by přestali být závislí na spolupráci s povstalci a pěstování opia, které mohou prodávat jen nelegálním způsobem.[1]

Výstavba přehrady Dahla se však od roku 2008 komplikovala. Klíčovým problémem se stala bezpečnostní situace v oblasti. Rozvojoví pracovníci CIDA i zaměstnanci kanadské stavební firmy SNC Lavalin byli opakovaně vystaveni útokům povstalců a stavba přehrady byla dočasně zastavena do té doby, než CIDA uzavřela kontrakt o ochraně kanadských pracovníků se soukromou kanadskou bezpečnostní firmou (Globe Risk International). Ani po dostavbě přehrady však není situace klidná. Afghánská bezpečnostní firma (Watan Risk Managment), která byla najata k ochraně objektu, se dostala do sporu s kanadskými pracovníky a v únoru 2010 obrátila zbraně proti zaměstnancům CIDA, SNC Lavalin i Globe Risk International. CIDA následně stáhla z bezpečnostních důvodů všechny své zaměstnance, kanadské firmy pak všechny technické pracovníky, inženýry i bezpečnostní ochranku.[2]

Kanadská vláda, koaliční síly a kanadské bezpečnostní firmy chránící přehradu Dahla řeší v posledních letech otázku, zda by se přehrada mohla stát potenciálním cílem teroristického útoku podobně jako sousední přehrada Kajaki.[iii] Dostavba přehrady a zavlažovacího systému „přinese místnímu obyvatelstvu velký prospěch, což ji předurčuje k tomu, aby se stala cílem tálibánského útoku“.[iv] Situaci přehrady Dahla komplikuje fakt, že kanadský provinční rekonstrukční tým opouští Kandahár v roce 2012 a ochranu místních obyvatel i přehrady Dahla přenechává americkým ozbrojeným silám.[3] Dostavba přehrady a zavlažovacího systému „přinese místnímu obyvatelstvu velký prospěch, což ji předurčuje k tomu, aby se stala cílem tálibánského útoku“.[4] Situaci přehrady Dahla komplikuje fakt, že kanadský provinční rekonstrukční tým opouští Kandahár v roce 2012 a ochranu místních obyvatel i přehrady Dahla přenechává americkým ozbrojeným silám.[5]

V případě přehrady Dahla je dobře patrné, jak blízko k sobě mají a jak jsou propojené rozvojové a bezpečnostní aktivity a projekty. Kanada chtěla obnovit přehradu Dahla a vybudovat zavlažovací systém, aby posílila bezpečnost místních obyvatel v duchu myšlenky, že nerozvinutá a chudá společnost nemůže být nikdy bezpečná, a zlepšila kvalitu jejich života a umožnila jim odpoutat se od závislosti na povstalcích. Prostředí v oblasti však bylo natolik nebezpečné, že stavbu přehrady musely chránit kanadské i afghánské bezpečnostní firmy, přičemž afghánská bezpečnostní firma nakonec obrátila zbraně proti kanadským pracovníkům a Kanada pozastavila rekonstrukci přehrady. Dokončení přehrady se však nakonec stalo zdrojem nových obav, neboť přehrada byla vyhodnocena koaličními silami jako jeden ze strategických cílů případných povstaleckých útoků.

Ačkoliv uvedený příklad ukazuje, jak úzce spolu bezpečnost a rozvoj souvisejí, pokud se podíváme na vztah rozvoje a bezpečnosti v historické perspektivě, vidíme, že rozvoj a bezpečnost jsou oblasti, které nebyly celá desetiletí dávány do souvislosti. Rozvojová politika desítky let opomíjela témata jako konflikt či násilí a bezpečnostní experti nerozvinutost jako možné téma bezpečnostní politiky ignorovali ještě déle. Myšlenka o vzájemném vztahu mezi bezpečností a rozvojem se objevila v 80. letech 20. století na půdě OSN v několika odborných zprávách (srovnej např. zprávu Brandtovy nebo Palmeho komise), [6] nebyla však přesněji artikulována a její dopad na politickou praxi byl minimální.

Kvalitativně jiné období nastává v 90. letech, kdy bezpečnostně-rozvojový vztah přestává být jen normativní pózou. Nárůst mírových a státotvorných operací v různých částech světa (Somálsko, Kosovo, Východní Timor, Šalamounovy ostrovy, Haiti a mnohé další), zkušenosti z těchto operací a potřeby efektivního a účinného postupu při stabilizaci a rekonstrukci přispěly k integraci bezpečnostní a rozvojové politiky a zapojení ozbrojených sil do humanitárních a mírových operací a pomohly tomu, že nerozvinutost byla v různých konceptech (viz dále) zařazena do seznamu bezpečnostních hrozeb. Bezpečnostně-rozvojový přístup se nejprve rozšířil na půdě OSN (srovnej např. Agendu pro mír Butruse-Ghálího z roku 1992 nebo Zprávu o lidském rozvoji UNDP vydanou v roce 1994), později začal pronikat do politiky hlavních dárců a významných mezinárodních organizací (např. MMF, Světové banky, OECD a EU)[7].

Vytváření vztahu mezi bezpečností a rozvojem pokračuje. V posledních letech vychází především z myšlenky, že je třeba realizovat rozvoj i v nebezpečném prostředí, protože v nerozvinuté a chudé společnosti nelze udržet bezpečnost.[8] Představa o vzájemné propojenosti bezpečnosti a rozvoje se jedinečným způsobem rozšířila po roce 2001 v souvislosti s přístupem mezinárodního společenství ke stabilizaci a rekonstrukci Afghánistánu a Iráku (což mj. v roce 2002 reflektoval akademický prostor založením nového odborného interdisciplinárního časopisu „Conflict, Security & Development“). „Boj za spravedlnost, prosperitu a bezpečnost je nyní chápán jako jedna činnost a znovuoddělení bezpečnosti a rozvoje se stalo nepravděpodobným.“[9]  Rozvoj se stal bezpečnostní strategií. Dnes jsou rozvojové projekty realizovány v prostředí, kde probíhá povstalecký boj, a stávají se strategií boje proti povstalcům.[10]

Myšlenka o existenci vzájemného vztahu mezi bezpečností a rozvojem je přítomna v mezinárodní politice více než dvě desetiletí, přesto nebyla dosud jasně uchopena, teoretizována a konceptualizována a představuje velmi barevné a různorodé pole. Úvahy o vztahu mezi bezpečností a rozvojem tvoří směsice rozmanitých přístupů a interpretací, které navíc generují velmi odlišné praktické dopady. Předložený text reaguje na současný stav bádání v oblasti bezpečnostně-rozvojového vztahu a má dvě ambice: zaprvé bude analyzovat způsoby, jimiž je interpretován vztah mezi bezpečností a rozvojem a pokusí se „nakreslit mapu“, která ukáže, jakým způsobem se rozvíjela interpretace bezpečnostně-rozvojového vztahu, zadruhé se pokusí postihnout rozmanitost implementace bezpečnostně-rozvojového vztahu v praxi, tj. pokusí se nabídnout empirický materiál umožňující nahlédnout na různorodost dopadů spojení bezpečnosti a rozvoje.

Předložený výzkum je ze své podstaty interdisciplinární, což představuje jak jeho významnou výhodu a přínos, tak značné riziko. Riziko předkládané analýzy vidím zejména v tom, že rozvojová i bezpečnostní studia jsou dosti dynamickými a širokými obory, a obsáhnout jejich akademickou produkci a reflektovat změny v bezpečnostní i rozvojové politice (a dalších souvisejících politikách) je proto pro jednoho výzkumníka obtížné. K tomu přispívá i skutečnost, že mnozí badatelé se domnívají, že i když se shodneme na tom, že „bezpečnost a rozvoj jsou vzájemně závislé a navzájem se ovlivňují, co to znamená v operačních pojmech, zůstává často nedořešené“.[11] Druhé riziko pak vyplývá z mého postavení jako výzkumnice. Svým badatelským zázemím se cítím být součástí bezpečnostních studií a vstup do oblasti výzkumu rozvoje a rozvojové politiky pro mě představuje vstup do neznámého prostoru, který teprve postupně poznávám a rozkrývám. V tomto stadiu a v souvislosti se zmíněnými riziky analýzy se vzdám standardního úvodního přehledu odborné literatury včetně reflexe kritické literatury. Namísto toho se pokusím o širší reflexi existující literatury zabývající se bezpečnostně-rozvojovým vztahem a budu se zabývat tím, jak současná odborná literatura bezpečnostních a rozvojových studií interpretuje vztah mezi rozvojem a bezpečností.

Struktura následujícího textu bude odpovídat jeho ambicím. První část textu bude reflektovat současnou literaturu zabývající se bezpečnostně-rozvojovým vztahem, druhá část představí způsoby, jimiž je konceptualizován vztah mezi bezpečností a rozvojem a závěrečná část se pokusí postihnout hlavní směry implementace bezpečnostně-rozvojového vztahu v praxi, jinými slovy, vliv úvah o vzájemné závislosti mezi bezpečností a rozvojem na praxi, a to jak na národní, tak na mezinárodní úrovni. 

REFLEXE VZTAHU MEZI BEZPEČNOSTÍ A ROZVOJEM V SOUČASNÉ LITERATUŘE

Současná literatura se často implicitně nebo explicitně domnívá, že bezpečnost vede k rozvoji, rozvoj k bezpečnosti a rozvoj a bezpečnost v rozvojovém světě jsou spojeny s bezpečností rozvinutých států a mezinárodní bezpečností. Ačkoliv se dnes celá řada odborníků i představitelů politické praxe shoduje na tom, že bezpečnost a rozvoj jsou komplementární, nesouhlasí v bodě, kdo/co přichází první a která politika by měla následovat jakou. Při bližším pohledu zjistíme, že vztah mezi bezpečností a rozvojem je interpretován třemi způsoby:

1. Bezpečnost jako první, neboť bezpečné prostředí vytvoří podmínky pro rozvoj: Bezpečnost je považována za prerekvizitu rozvoje, nejistota a nebezpečné prostředí negativně ovlivňují ekonomický rozvoj, nejistota udržuje chudobu a bezpečnost je nutnou podmínkou ekonomického rozvoje, ovlivňuje však přímo i osobní blahobyt jednotlivého člověka. Sociálního rozvoje lze dosáhnout až v situaci, kdy jsou zajištěny bezpečnost a pořádek. Tento směr reprezentují např. Etzioni nebo Dobbins.[12]

2. Rozvoj jako první, neboť rozvoj zmenšuje riziko konfliktu: Rozvoj je považován za prerekvizitu bezpečnosti, chudoba a nerozvinutost jsou chápány jako zdroj nejistoty a konfliktu, rozvojová politika je nástrojem udržení a posílení bezpečnosti, bezpečnost je jedním z aspektů rozvoje. Toto pojetí reflektuje myšlenku, že rozvoj, míněn dlouhou dobu ekonomicky, tj. jako zlepšení blahobytu lidí, podporuje mír. Tato myšlenka navazuje na ekonomický liberalismus, který se domnívá, že čím lépe se budou mít lidé, tím méně ochotní budou vést válku, poněvadž každá válka je připraví o část blahobytu. „Více rozvoje“ znamená „více míru“. Podle Duffielda je „cílem liberálního míru transformovat disfunkční a válkou postižené společnosti do kooperativních, zastupitelských a zejména stabilních entit“.[13] Pomoc už neslouží jen k podpoře rozvoje, ale k prevenci konfliktů a postkonfliktní rekonstrukci.[14] Tuto interpretaci dlouho využívala Světová banka,[15] reprezentují ji pak také např. kolektivní monografie „Too Poor for Peace?“ editovaná Laelem Brainarder a Derekem Cholletem[16] či výzkumy Paula Colliera a jeho kolegů.[17]

3. Bezpečnost a rozvoj jdou ruku v ruce: Zastánci tohoto směru se domnívají, že bezpečnost a rozvoj jsou vzájemně závislé a musejí jít ruku v ruce, jen rozvoj a bezpečnost současně posilují mezinárodní a národní bezpečnost. Bez rozvoje a obnovy sociální, ekonomické a politické struktury nelze předcházet vypuknutí násilí. Vojenské a civilní komponenty musejí při obnově bezpečnosti vždy pracovat společně. Rozvojová spolupráce může přispět jak k vypuknutí násilí, tak k prevenci násilí a budování míru. Tento směr reprezentují např. autoři hlásící se ke konceptu lidské bezpečnosti, Duffield nebo poslední zpráva Světové banky.[18]

Všechny tři zmíněné interpretace se vyskytují na různých analytických úrovních, paralelně a přibližně stejně často. To je dobře patrné, analyzuji-li konceptualizaci bezpečnostně-rozvojového vztahu, což činím v následující kapitole.

KONCEPTUALIZACE BEZPEČNOSTNĚ-ROZVOJOVÉHO VZTAHU

V soudobé odborné literatuře i v politických dokumentech se objevují tři typy interpretace vztahu mezi bezpečností a rozvojem. Sekvenční přístupy (bezpečnost jako první a rozvoj jako první) a simultánní přístup. V různých tematických oblastech a na různých analytických úrovních se pak na pozadí diskuse na půdě mezinárodních organizací a v interakci s praktickou zkušeností dárců a humanitárních organizací tyto tři typy interpretace přetavily do konkrétních konceptů.

V první polovině 90. let 20. století se v reakci na vnitrostátní konflikty, které se rozpoutaly v některých zemích po skončení studené války, rozvinul koncept podmíněnosti, který předpokládá, že mezi mírem a rozvojem existuje závislost. Mezinárodní rozvojové organizace (UNDP, MMF a Světová banka) se začaly při poskytování pomoci zajímat o to, jaké jsou zbrojní výdaje příjemců pomoci a zda přijímající země, které byly ve válečném konfliktu, jsou schopny dobře plnit rozvojové projekty (šlo o debatu o tzv. good/poor performers[19]). Koncept podmíněnosti vychází z myšlenky, že výdaje na zbrojení ukrajují z koláče výdajů na rozvoj. Dárci proto trestají příjemce krácením pomoci, jestliže příjemci investují příliš (dle mínění dárců) do zbrojení, nebo vedou-li ozbrojený konflikt.[20] Pozitivní verzí konceptu podmíněnosti, kterou představily Velká Británie, OSN, OECD, EU a nizozemská vláda, je reforma bezpečnostního sektoru (Security Sector Reform).[21] Termín „reforma bezpečnostního sektoru“ je používán pro označení nové oblasti činností, jimiž dárci pomáhají příjemcům reformovat armádu, policii a právní systém s cílem zlepšit vládnutí a snížit riziko vypuknutí násilí. Reforma bezpečnostního sektoru uznává, že zejména v průběhu postkonfliktní rekonstrukce státy trpí nedostatkem demokratických a profesionálních ozbrojených sil. Obnova státu a společnosti a obnova bezpečnosti jsou spojené s obnovou a reformou ozbrojených sil, a to bezprostředně po konfliktu.[22] Ozbrojené síly v této interpretaci zahrnují jak armádu, tak policii, zpravodajské služby, právní systém a legislativní orgány. Reforma bezpečnostního sektoru je fakticky mechanismem prevence konfliktů, neboť se snaží podřídit bezpečnostní instituce demokratické vládě a zajistit odpovědnost, transparentnost a širokou participaci.[23]

Jiní dárci, zejména UNDP, Kanada a severské státy, šli v interpretaci bezpečnostně-rozvojového vztahu ještě dále a konceptualizovali jej jako lidskou bezpečnost, „která sloužila jako rozvinutý koncept reformy bezpečnostního sektoru“.[24] „Lidský rozvoj je širší koncept [než lidská bezpečnost – pozn. aut.]… definovaný […]  jako proces rozšiřování možností lidské volby. Lidská bezpečnost pouze vytváří prostředí k tomu, aby lidé takovou volbu mohli realizovat v bezpečí a svobodně, a že jistotu, že příležitosti, které se jim nabízejí dnes, budou mít i zítra.“[25] Bezpečnost v kontextu konceptu lidské bezpečnosti ovlivňovala faktory jako ekonomickou bezpečnost státu a societální bezpečnost a všechna opatření, která umožňovala každodenní život v bezpečí. Koncept lidské bezpečnosti má užší a širší pojetí. Širší pojetí reprezentuje např. UNDP či Japonsko a je založeno na spojení svobody od strachu se svobodou od nedostatku, přičemž za jednu z významných hrozeb považuje nefunkční stát. V užším pojetí reprezentovaném např. kanadskou zahraniční politikou stojí svoboda od nedostatku v pozadí a za primární hrozbu jedinci považuje politickou represi a útlak ze strany státu. V této interpretaci jde rozvoj a politicko-vojenská bezpečnost ruku v ruce a jen dosažení míru, dobrého vládnutí a rozvoje může zajistit dostatečnou bezpečnost jedince.

Ke konci 90. let se v komunitě humanitárních nevládních organizací zformoval na základě zkušenosti s poskytováním humanitární pomoci a účasti na postkonfliktní rekonstrukci, kdy zahraniční pomoc několikrát nechtěně přispěla ke zhoršení situace nebo obnovení konfliktu, koncept označovaný jako„imperativ nezranit“ (do not harm). Tento přístup je založen na představě, že neexistuje stejný konflikt a stejná společnost, a tudíž nemohou existovat pravidla použitelná ve všech případech. Tato interpretace chápe rozvojovou spolupráci jako cestu ke snížení pravděpodobnosti vypuknutí násilí a imperativem činnosti je zásada, že „povoleno je vše, co nezhorší situaci cílové populace a co nepovede k obnovení násilí“.[26]

Vedle uvedených konceptů se od počátku 90. let v návaznosti na zprávu generálního tajemníka OSN B. B. Ghálího Agenda pro mír a jako reakce na stoupající počet vnitrostátních konfliktů utvářel koncept předcházení konfliktům. V konceptu předcházení konfliktům je rozvojová spolupráce součástí širokého spektra nástrojů pro předcházení vypuknutí násilí a reflektuje myšlenku, že „i nejdražší mír je levnější, než nejlevnější válka“.[27] V tomto konceptu přestala být rozvojová politika nástrojem pomoci chudým a stala se nástrojem předcházení vypuknutí násilí a ochrany (regionální a mezinárodní) bezpečnosti. Agenda předcházení konfliktům je ve své podstatě intervencionistická, neboť činnost dárců začíná před vypuknutím ozbrojeného konfliktu, v situaci, kdy si dárci myslí, že situace může vést k vypuknutí násilí. Dnes je tato interpretace ztělesněna diskusí o slabých a rozpadajících se státech, kdy jsou slabost státu a rozpad státních institucí považovány za bezpečnostní riziko (nikoliv však pro obyvatele daného státu – viz koncept lidské bezpečnosti výše – ale pro ostatní členy mezinárodního společenství). Stát se stal v této diskusi teoretickým mostem spojujícím bezpečnost a rozvoj.[28] Podle Moose, Roodmana a Standleyho měla „válka proti terorismu obrovský vliv na lidskou bezpečnost […] predominance zájmu o národní bezpečnost vedla k tomu, že témata jako ilegální a nekontrolovaná cirkulace lidí, zbraní, komodit, peněz atd. vycházející z a procházející skrze světové krizové zóny nyní ovlivňuje konsolidující biopolitickou funkci rozvoje“.[29] Řada autorů pak dospívá k závěru, že v době války proti teroru se rozvojová pomoc stala nástrojem udržení národní bezpečnosti (poskytovatele – pozn. aut.).[30] 

Nejmladší – a poslední – konceptualizací bezpečnostně-rozvojového vztahu, kterou zde zmíním, je postkonfliktní pomoc. Mezinárodní společenství začalo kodifikovat a implementovat agendu využívající rozvojovou pomoc k budování míru a postkonfliktní rekonstrukci v zemích, kde proběhl násilný konflikt, od poloviny 90. let. Prvními případy byly země bývalé Jugoslávie, Kambodža, Uganda nebo např. Salvador. Avšak teprve ve druhé polovině 90. let se rozvojová spolupráce stala integrální součástí budování míru a bezpečnosti a postkonfliktní rekonstrukce a tento stav byl reflektován vznikem nových institucí a nových dokumentů (např. OECD Guidelines on Peace, Conflict and Development Cooperation z roku 1997 nebo o rok mladší zpráva generálního tajemníka OSN Priorities for Post-Conflict PeaceBuilding). Postkonfliktní rekonstrukce tvoří samotné jádro přístupu snažícího se integrovat rozvoj a budování míru a bezpečnosti, neboť „je to oblast, v níž se odehrává většina aktivit a z níž se generuje většina zkušeností“.[31] Cílem postkonfliktní pomoci je prostřednictvím rozvojové intervence v oblastech, jako je výstavba infrastruktury, poskytování klíčových služeb, posilování svobody médií, usmíření, budování právního státu, demobilizace a reintegrace vojáků a např. posilování demokratického vládnutí, vytvořit takové prostředí, v němž se nebude opakovat ozbrojený konflikt a společnost bude schopna řešit případné spory bez použití násilí. Tato interpretace se řídí představou, že postkonfliktní země čelí výrazně většímu riziku vypuknutí násilí než státy, kde nikdy žádný konflikt neproběhl, konfliktní a postkonfliktní země zaostávají v rozvoji, neboť násilí je překážkou rozvoje a nerozvinutost recykluje násilí. Cesta z tohoto bludného kruhu vede ven jedině tehdy, když i v nebezpečném prostředí, kde právě skončilo násilí, nebo dokonce ještě probíhá ozbrojený konflikt, realizujeme rozvojové projekty. Riziko návratu násilného konfliktu lze snižovat jedině rozvojovou spoluprací (nicméně ta je chápána ne jako pouhé zlepšování blahobytu obyvatel, ale zahrnuje např. i posilování dobrého vládnutí).[32] Interpretace bezpečnostně-rozvojového vztahu označovaná jako postkonfliktní pomoc se rozšířila po roce 2001 v souvislosti s angažmá mezinárodního společenství při stabilizaci a rekonstrukci Afghánistánu a Iráku. Realita afghánského a iráckého prostředí a snaha pokračovat v poválečné stabilizaci a rekonstrukci obou zemí nutila rozvojové agentury a ozbrojené síly spolupracovat na všech úrovních i v poli. Rozvojové projekty jsou v případě obou zemí realizovány v nebezpečném prostředí, kde pokračuje boj proti povstalcům (counter-insurgency). Jeho součástí je i budování funkčních struktur vládnutí podle hesla „counter-insurgency – improving governance“.[33] V konceptu postkonfliktní pomoci je integrace bezpečnosti a rozvoje interpretována na makroúrovni jako podporující mezinárodní a národní bezpečnost, na mikroúrovni jako podporující bezpečnost místních obyvatel.[34]

Podobně jako na konci předchozí kapitoly jsem v dílčím závěru konstatovala, že sekvenční přístupy i přístup simultánní se vyskytují paralelně vedle sebe a přibližně stejně často, platí to i o konceptech, které se generovaly na základě předpokladu vzájemného vztahu mezi bezpečností a rozvojem. Tato skutečnost komplikuje sledování implementace bezpečnostně-rozvojového vztahu v praxi, neboť množství konceptů a jejich různorodost činí prostor, kde se v praxi setkává bezpečnost a rozvojem, značně nepřehledným. Současné koncepty se liší zejména tím, čí rozvoj a čí bezpečnost berou na vědomí a jakou z daných hodnot (rozvinutost a bezpečí) chápou jako důležitější a jak ji interpretují (co to je „rozvinutost“ a „bezpečí“).  

ROZMANITOST IMPLEMENTACE BEZPEČNOSTNĚ-ROZVOJOVÉHO VZTAHU V PRAXI ANEB CO VŠECHNO OVLIVNILA PŘEDSTAVA O VZÁJEMNÉM VZTAHU MEZI BEZPEČNOSTÍ A ROZVOJEM V POLITIKÁCH

Představa o vzájemném vztahu mezi bezpečností a rozvojem se „usídlila“ v mezinárodní politice a některých národních politikách již před více než dvěma dekádami a za tuto dobu se vtělila do několika různých a mnohdy velmi odlišných konceptů. Rozmanitost při konceptualizaci vztahu bezpečnosti a rozvoje se odrazila i při implementaci bezpečnostně-rozvojového vztahu v praxi. Uznání bezpečnostně-rozvojového vztahu se projevilo v různých oblastech, zejména pak v organizaci a řízení bezpečnostních a rozvojových politik, při definování oficiální rozvojové pomoci (ODA), změně role mezinárodních finančních institucí nebo v portfoliu činností vykonávaných ozbrojenými silami.

ZMĚNA ORGANIZACE A ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTNÍCH A ROZVOJOVÝCH POLITIK

Jednou z oblastí, v níž se projevil vliv úvah o vzájemném vztahu mezi bezpečností a rozvojem, je organizace a řízení národních bezpečnostních a rozvojových politik. Tato změna se odehrává zejména v případě zemí, které se účastní mezinárodních stabilizačních a rekonstrukčních misí v Iráku a v Afghánistánu.[35] Podle bývalé ministryně zahraničních věcí USA C. Riceové „je v dnešním světě nemožné narýsovat jasné hranice mezi bezpečnostními zájmy, […] rozvojovým úsilím a […] demokratickými ideály. … diplomacie musí integrovat tyto cíle a musí pracovat společně na jejich naplňování. […] Tato zkušenost (rozuměj Irák a Afghánistán – pozn. aut.) ukázala, že potřebujeme prohloubit schopnost efektivně spojovat diplomacii, podporu demokracie, ekonomickou rekonstrukci a vojenskou bezpečnost.“[36] Spojení bezpečnosti a rozvoje v rámci konceptu postkonfliktní pomoci aplikovaného v Iráku a Afghánistánu dalo vzniknout tzv. stabilizační a rekonstrukční politice. Jaký charakter má spojení bezpečnosti a rozvoje ve stabilizační a rekonstrukční politice, jasně demonstruje americký případ.

Ve snaze zformovat robustní intervenci proti povstaleckému násilí šířícímu se Irákem a Afghánistánem přijala americká vláda model postkonfliktní pomoci a začala při stabilizaci a rekonstrukci spojovat diplomatické, bezpečnostní a rozvojové nástroje. Spojování diplomatických, bezpečnostních a rozvojových nástrojů si postupně vyžádaly organizační a institucionální změny politik. K reorganizaci americké bezpečnostní politiky vedlo zejména to, že aréna tradiční národní bezpečnosti, institucí a vztahů neodpovídala novým hrozbám, za něž byly považovány slabé a rozpadající se státy, a novým potřebám, které generovaly rekonstrukce a stabilizace Iráku a Afghánistánu.[37]

Americká organizační a institucionální reforma zahrnuje zejména změnu vztahů a postupů spolupráce mezi ministerstvem obrany, ministerstvem zahraničních věcí, Národní bezpečnostní radou[38] a Agenturou pro mezinárodní rozvoj (USAID),[39] změnu úkolů armády a pojetí civilně-vojenských vztahů, změnu postavení a fungování USAID jako hlavního řídícího centra americké rozvojové spolupráce a hlavní implementační agentury a změnu právního rámce poskytování zahraniční pomoci.

Za dosud největší změnu lze považovat zřízení úřadu koordinátora pro stabilizaci a rekonstrukci (S/CRS), který vznikl v roce 2004 v rámci ministerstva zahraničních věcí. Koordinátor je přímo podřízen ministrovi. Cílem úřadu je koordinovat a institucionalizovat vládní kapacity využitelné pro prevenci, postkonfliktní rekonstrukci a stabilizaci.[40] Úřad funguje jako mezirezortní skupina, která spojuje úředníky a působnost ministerstva zahraničních věcí, ministerstva obrany, USAID, ministerstva obchodu, ministerstva spravedlnosti a ministerstva vnitřní bezpečnosti. Plánuje projekty spojující bezpečnostní a rozvojové aktivity, rozhoduje o mandátu a rozmístění/přidělení humanitárních, stabilizačních a rekonstrukčních týmů k regionálním bojovým velitelstvím a sleduje politickou a ekonomickou nestabilitu v jednotlivých zemích světa tak, aby byly USA připravené pro případ potřeby k nasazení pomoci.[41] V návaznosti na úřad koordinátora pro rekonstrukci a stabilizaci vytvořila vláda ve spolupráci s Národní bezpečnostní radou Meziagenturní řídicí systém (Interagency Managment System) pro rekonstrukci a stabilizaci, který je závazný pro všechna ministerstva a vládní agentury.  Pro finanční zajištění projektů kombinujících bezpečnostní a rozvojové aktivity byl zřízen stabilizační a rekonstrukční fond. Tento fond a další zdroje soustředěné v rukách USAID jsou využívány k financování projektů rychlého dopadu (využívají je např. americké provinční rekonstrukční týmy v Iráku a Afghánistánu), operací proti povstaleckým skupinám spojených s projekty, jejichž cílem je získat přízeň lokálních komunit tak, aby nadále nepomáhaly povstalcům, a dále např. výcviku irácké a afghánské národní armády.

Se vznikem S/CRS došlo i ke změně vztahu mezi ministerstvem obrany na jedné straně a ministerstvem zahraničních věcí a USAID na druhé straně. Kongres upravil mandát ministerstva obrany tak, aby ministerstvo mohlo pomáhat ostatním státním institucím překonat „propast při rozmisťování civilních misí“.[42] S platností od fiskálního roku 2006 bylo do roku 2011 součástí National Defence Authorization Act i ustanovení 1207, které ministerstvu obrany dočasně poskytovalo pravomoc přesunout část výdajů na obranu, obranné aktivity, výcvik a materiál využívaný v zahraničí na ministerstvo zahraničních věcí a USAID.[43] Současně ministerstvo zahraničních věcí i USAID budovaly vlastní stabilizační a rekonstrukční kapacity, jejichž dokončení umožnilo ukončit platnost ustanovení 1207.[44]

Spojení bezpečnosti a rozvoje v rekonstrukční a stabilizační politice mělo vliv i na fungování a práci americké armády. V souvislosti se stabilizačními a rekonstrukčními operacemi byla výrazně posílena civilně-vojenská spolupráce a byl zaveden výcvik umožňující integrovat civilisty do vojenských struktur. Posílení civilně-vojenské spolupráce se opírá o Národní obrannou strategii z jara 2005, která explicitně hovoří o významu civilně-vojenské spolupráce v boji proti nepříteli.[45] Americká armáda má nově poskytovat základní služby, podílet se na budování kritické infrastruktury, podpoře vládnutí, volbách a podporovat svobodu médií, právní stát a reformu bezpečnostního sektoru. V návaznosti na nové úkoly připravuje americká armáda v rámci Meziagenturního řídicího systému společnou meziagenturní doktrínu, která by měla zvýšit efektivitu amerických úřadů při plnění civilních úkolů.[46] Jedním z výsledků posílení civilně-vojenské spolupráce a rozšíření úkolů ozbrojených sil o rozvojovou složku jsou americké rekonstrukční týmy v Iráku a Afghánistánu. Civilně-vojenská spolupráce a propojení bezpečnosti a rozvoje zastřešené provinčními rekonstrukčními týmy ještě zesílily po změně strategie USA od války proti terorismu (counter-terrorism) k boji s povstalci (counter-insurgency).[47]

Významné organizační a institucionální změny proběhly pod vlivem rekonstrukčních a stabilizačních operací i na půdě USAID a ve vztahu mezi USAID a ostatními ministerstvy. Východiskem změn vztahů, portfolia a organizace USAID byla Národní bezpečnostní strategie z roku 2002, která deklarovala, že rozvoj (rozuměj rozvojová politika) se stal vedle diplomacie a obrany třetím pilířem americké národní bezpečnosti. USAID měla pod „dohledem“ ministerstva zahraničních věcí redefinovat své strategické priority a transformovat své postupy.[48] Přímou reakcí na požadavek Národní bezpečnostní strategie byla nová programová zpráva USAID Foreign Aid in the National Interest. Promoting Freedom, Security, and Oportunity vydaná v roce 2002.  Otevřeně deklaruje nové směřování americké rozvojové spolupráce a její přímé využití pro dosažení národní a mezinárodní bezpečnosti a říká, že „zahraniční pomoc bude v následujícím desetiletí klíčovým nástrojem zahraniční politiky“.[49]

Další změnou na půdě USAID motivovanou myšlenkou bezpečnostně-rozvojového vztahu bylo upravení poměru agentury s příjemci darů. Od prosince 2002 je v platnosti Acquisition and Assistance Policy Directive, známá také jako Anti-Terrorism Certification. Směrnice požaduje, aby každá organizace, která získá od USAID dar či grant na realizaci rozvojového projektu, deklarovala, že nespolupracuje s teroristy a nepomáhá jim ani nepodporuje teroristické aktivity. Finanční podporu a výcvik začaly od USAID získávat zejména ty organizace a „státy, které bojují proti terorismu v přední linii“.[50]

Organizační i rozpočtové změny pokračovaly na půdě USAID i v dalších letech. Milníkem pro fungování USAID bylo zřízení úřadu koordinátora pro stabilizaci a rekonstrukci a přijetí ustanovení 1207 National Defence Authorization Act (obojí viz výše). USAID se stala významným aktérem civilně-vojenských vztahů a v rámci rozvojové spolupráce je jejím prostřednictvím poskytován vojenský materiál, výcvik a služby cizím státům. V roce 2009 byl v rozpočtu USAID vytvořen Komplexní krizový fond, který má agentuře usnadnit působení v roli civilně-vojenského aktéra i po ukončení platnosti ustanovení 1207 a poskytování stabilizační a bezpečnostní pomoci bez spoluúčasti ministerstva obrany.[51]

SDRUŽOVÁNÍ ZDROJŮ DO SPOLEČNÉHO ROZPOČTU A VYUŽÍVÁNÍ ROZVOJOVÝCH ROZPOČTŮ PRO BEZPEČNOSTNÍ ÚČELY

Vedle organizačních a řídících změn v bezpečnostních a rozvojových politikách došlo pod vlivem uznání bezpečnostně-rozvojového vztahu ke změnám při financování rozvojové a bezpečnostní politiky. Tyto změny zahrnují zejména tzv. pooling of resources, tedy sdružování zdrojů a rozpočtů do jednoho rozpočtu, a využívání rozvojových rozpočtů pro úhradu bezpečnostních nákladů. Model sdružování zdrojů zvolila např. Kanada[52] nebo Velká Británie,[53] které vytvořily specifické integrované rozpočty pro rozvojové, stabilizační a rekonstrukční operace. Ty fungují jako rozpočty financující rozvojovou spolupráci i bezpečnostní aktivity. Proces sdružování zdrojů můžeme dobře vidět u jednoho z pionýrů sdružování rozpočtů – u Kanady.

Integrovaný kanadský rozvojový rozpočet, tzv. International  Assistance Envelope (dále jen IAE), byl zřízen v únoru 1991. Cílem spojení všech rozvojových rozpočtů bylo dosažení větší efektivity při plánování a realizaci rozvojových projektů a naplňování konceptu lidské bezpečnosti, ke kterému se Kanada přihlásila v první polovině 90. let. Nový, integrovaný rozpočet zahrnul všechny federální rozvojové programy bez ohledu na realizující úřad.[54] Budování integrovaného rozvojového rozpočtu pokračovalo i v 90. letech, neboť Kanada se snažila vyhovět požadavkům OECD DAC na zavedení tzv. „whole-of-government“ přístupu. Za řízení většiny (70–80 % prostředků) zdrojů IAE je odpovědná CIDA, dalšími vládními tělesy, které se dlouhodobě (od vzniku IAE) podílejí na řízení prostředků IAE a implementaci projektů, jsou ministerstvo financí a ministerstvo zahraničních věcí a mezinárodního obchodu.[55]

S ohledem na záměr předkládané analýzy je podstatné sledovat, jak do rozvojového rozpočtu postupně pronikají bezpečnostní položky a jak jako implementující a řídící agentura nastupuje ministerstvo obrany a kanadská královská jízdní policie. Ministerstvo obrany vystupuje jako agentura čerpající a implementující IAE poprvé ve fiskálním roce 2004–2005 a poté již pravidelně. Od fiskálního roku 2004–2005 jsou vedle malých misí DART[56] (Disaster Assistance Response Teams) z IAE hrazeny operace kanadského provinčního rekonstrukčního týmu v Afghánistánu,[57] projekty tzv. rychlého dopadu, jejichž cílem je rychle získat přízeň místních obyvatel, či lokální (komunální) rekonstrukční a stabilizační operace, jejichž cílem je boj s povstaleckými silami.[58] Ve fiskálním roce 2006–2007 se jako čerpající a implementující agentura poprvé objevuje také kanadská královská jízdní policie.[59]

Od října 2005 je součástí IAE Globální mírový a bezpečnostní fond (Global Peace and Security Fund/GPSF). Člení se na globální mírový a bezpečnostní program, globální program pro mírové operace a program pro podporu lidské bezpečnosti. Cílem GPSF je poskytovat pomoc krizovým zemím, zejména rozpadajícím se a rozpadlým státům, které nespadají do odpovědnosti ministerstva obrany a jež nejsou příjemcem kanadské ODA. Z GPSF jsou hrazeny projekty odminování, podpora mírového procesu, omezení proliferace malých ručních zbraní, podpora přechodné justice a usmíření a podpora a vynucení míru.[60]

ZMĚNA ROLE MEZINÁRODNÍCH FINANČNÍCH INSTITUCÍ

Proměny mezinárodního systému v poststudenoválečném období a zakořeňování úvah o bezpečnostně-rozvojovém vztahu ovlivnily roli a postavení různých aktérů, včetně mezinárodních finančních institucí. Příkladem hluboké změny role pod vlivem myšlenky bezpečnostně-rozvojového vztahu je případ skupiny Světové banky. Světová banka není tradičním aktérem bezpečnostní politiky a dlouhá desetiletí neřešila, jaký vliv mají její rozvojové projekty, půjčky či technická pomoc na bezpečnostní situaci. Rozvoj definovala pomocí ekonomických termínů a spojovala jej s ekonomickým růstem. Nicméně bylo stále jasnější, že poskytování půjček, technické pomoci a poradenství má dopad nejen na lokální i regionální ekonomickou a společenskou situaci, ale i na situaci bezpečnostní a politickou. Skupina Světové banky začala proto od poloviny 90. let zohledňovat bezpečnostní a politická (např. otázku vládnutí) témata ve své agendě a postupně ji integrovala.

Bezpečnostní téma se poprvé dostalo do rozvojové agendy Světové banky v roce 1994, kdy měla banka po uzavření dohody z Osla spravovat finanční pomoc pro Gazu a Západní břeh.[61] Větší výzvou ale byla v roce 1995 žádost Evropské komise, aby banka garantovala postkonfliktní rekonstrukci Bosny a Hercegoviny. Její účast na rekonstrukci Bosny a Hercegoviny po Daytonské dohodě a první zkušenosti z bosenských projektů přiměly Banku k systematické reflexi bezpečnostně-rozvojového vztahu a analýze bezpečnostních dopadů poskytování rozvojové spolupráce a obecněji souvislostí mezi bezpečností a rozvojem.[62] Tato reflexe byla o to naléhavější, neboť ve druhé polovině 90. let tvořily půjčky a projekty zemím, v nichž probíhaly či proběhly konflikty, téměř 20 % všech půjček.[63]

Na základě zkušeností z Bosny a Hercegoviny publikovala banka v roce 1997 dokument A Framework for World Bank Re-engagement in Post-Conflict Reconstruction, zřídila malý útvar pro postkonfliktní rekonstrukci (Post-Conflict Unit) a zvláštní fond pro postkonfliktní země. Z původního zaměření na poskytování finančního kapitálu a výstavbu fyzické infrastruktury začala své projekty orientovat na demobilizaci a reintegraci dětských vojáků, odminování a rehabilitaci komunitního života.[64]

V lednu 2001 přijala oficiální operační politiku Development cooperation and conflict, jejíž zásady měly být aplikovány na všechny programy Světové banky.[65] Nově definovaným cílem Světové banky bylo prostřednictvím rozvojové spolupráce podpořit situaci trvalého míru a bezpečnosti. Rámující myšlenka programů byla postavena na předpokladu, že chudoba je, za určitých okolností, resp. v kombinaci s dalšími faktory,  zdrojem deprivace a násilí. Posílení blahobytu by pak logicky vedlo k posílení bezpečnosti.[66] Útvar pro postkonfliktní rekonstrukci se rozpočtově i kapacitně rozrostl a transformoval se do útvaru pro prevenci konfliktů a postkonfliktní rekonstrukci.[67]

Banka začala měnit i svoje angažmá při rekonstrukci. Na sklonku 90. let se přestala soustředit na rekonstrukci a začala se zabývat potenciální rolí rozvoje/rozvinutosti při prevenci konfliktů (významnou roli sehrály vědecké práce politického ekonoma Paula Colliera, který působil v bance) a začala se angažovat i v zemích, kde stále probíhal násilný konflikt, a tudíž nedosáhly na standardní půjčky. Východiskem přístupu Světové banky k rozvoji a bezpečnosti se stal koncept „konfliktní pasti“ (conflict trap), kterou zformuloval Collierův tým. Podle Colliera[68] občanské války korelují s ekonomickými obtížemi a chybami v rozvojové politice, a pokud se nám povede tyto chyby odstranit a opravit, můžeme zabránit dalším ozbrojeným konfliktům.

Vliv na další změny na půdě banky mělo září 2001 a následný tlak jejích největších přispěvatelů na řešení otázky rozpadlých a rozpadajících se států a angažmá banky v Afghánistánu a Iráku. Září 2001 zastihlo Světovou banku v situaci, kdy působila ve více než 40 zemích, kde aktuálně probíhaly ozbrojené konflikty. Představitelé banky došli k závěru, „že to není chudoba, co vede k terorismu, … nýbrž že prostor pro vznik a fungování teroristů poskytují rozpadající se státy“.[69] Ještě v roce 2001 přijala banka iniciativu LICUS (Low-Income Countries Under Stress) a deklarovala, že snižování chudoby chápe jako nástroj zajištění globální bezpečnosti.[70] U zrodu iniciativy LICUS byla myšlenka, že nejrizikovější skupinou pro mezinárodní bezpečnost jsou státy se slabými politikami a slabými institucemi a že rozpadající se státy jsou úrodnou půdou pro rozkvět teroristických aktivit.[71] V roce 2004 byl pro země LICUS vytvořen zvláštní fond, jehož zdroje byly určeny na programy odlišného charakteru než původní postkonfliktní fond a než standardní rozvojové programy. Z fondu jsou hrazeny projekty posilování kapacit nutných k reformě vládnutí, posílení schopností poskytovat sociální služby a budování míru (zahrnují např. projekty na posílení bezpečnosti hranic, reformu bezpečnostního sektoru či demobilizaci vojáků). Současně byla přijata nová pravidla poskytování grantů a půjček postkonfliktním zemím a zemím LICUS.

Pokračující zájem Světové banky o vztah rozvoje a bezpečnosti dokládá zpráva Conflict, Security, and Development z roku 2011. Dochází k závěru, že 90 % občanských válek, které se uskutečnily v posledních deseti letech, se odehrály v zemích, v nichž již proběhly občanské války v posledních dvou dekádách. Největší hrozbou pro rozvoj jsou podle zprávy nové formy konfliktů a násilí, které se objevily po skončení studené války, a nové formy násilí ohrožují chudé i bohaté země bez rozdílu.[72] Pokud je obnovena a udržena bezpečnost, je to první krok k rozvoji.[73] Podle zprávy jsou bezpečnost i rozvoj provázané natolik, že rozvojové aktivity je třeba dělat i v nebezpečných oblastech. Ipso facto chceme-li podpořit rozvoj a udržet bezpečnost, pak nám nezbývá nic jiného, než realizovat rozvojové projekty i v nebezpečných oblastech. Podle banky je třeba „bezpečnostně-rozvojový koncept uplatňovat ve všech oblastech, neboť to jediné umožní předcházet rozsáhlému […] násilí“.[74] Zpráva deklaruje, že miléniové rozvojové cíle by měly obsahovat také tzv. občanskou bezpečnost (citizens security).[75] Termín „občanská bezpečnost“ je použit ve snaze vymezit se vůči staršímu termínu „lidská bezpečnost“ (human security). Podle banky koncept lidské bezpečnosti zahrnoval bezpečnostně-rozvojový vztah spojující svobodu od strachu se svobodou od nedostatku a svobodou k důstojnému životu, termín „občanská bezpečnost“ je založen na pojetí lidské bezpečnosti jako svobody od strachu a násilí.[76] Z toho lze odvodit, že pro Banku je momentálně daleko významnější ochrana před fyzickým násilím než ekonomický rozvoj a blahobyt, tedy cíle, které byly v agendě Banky celá desetiletí.

ZMĚNA DEFINICE OFICIÁLNÍ ROZVOJOVÉ POMOCI

Všechny dosud uvedené případy implementace bezpečnostně-rozvojového vztahu rámuje otázka poskytování oficiální rozvojové spolupráce a ukazují, že postoj dárců k rozvojové pomoci se zásadním způsobem změnil. Zatímco v prvních letech po skončení studené války většina dárců přestala poskytování rozvojové pomoci řídit svými bezpečnostními zájmy a jako řídící kritérium přijala potřebnost[77], v průběhu 90. let se zvyšujícím se úsilím mezinárodního společenství o udržení míru a bezpečnosti zejména prostřednictvím prevence konfliktů a mírových misí začala probíhat diskuse o vztahu bezpečnosti a rozvoje, resp. roli rozvojové spolupráce při udržování bezpečnosti. Dárcovská komunita také začala přehodnocovat svůj vztah k bezpečnostním aktérům jako armáda či policie a začala nahlížet jejich roli v rozvojových zemích jinou optikou.[78]

Klíčovou roli v debatě o definování ODA sehrál Výbor pro rozvojovou spolupráci Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD DAC), který představuje hlavní fórum dárců a klíčové těleso pro nastavování pravidel a standardů poskytování oficiální rozvojové pomoci, definování ODA a výdajů spadajících do ODA a revizi rozvojové politiky dárcovských států. Členové OECD DAC vedli debatu o vzájemné podmíněnosti bezpečnosti a rozvinutosti poprvé ve druhé polovině 90. let, když se snažili reflektovat politiku lidské bezpečnosti nastolenou v roce 1994 Zprávou o lidském rozvoji UNDP. OECD DAC diskutoval o možnosti zavedení konceptu lidské bezpečnosti jako rámce pro naplnění miléniových rozvojových cílů.[79] Ačkoliv se koncept lidské bezpečnosti objevil v debatě i některých dokumentech OECD DAC, žádné zásadní dopady např. na definování ODA včetně stanovení uznatelných nákladů a pravidel a standardů poskytování ODA to nemělo.[80]

Další diskuse o vzájemné závislosti mezi bezpečností a rozvojem začala na půdě OECD DAC probíhat po roce 2001 v souvislosti s narůstajícím zájmem některých členských zemí o boj s terorismem a o rozpadající se a rozpadlé státy. Tato debata posunula OECD DAC jiným směrem. Třebaže byly slabé a rozpadající se státy jako příjemci rozvojové spolupráce součástí rozvojové politiky OECD DAC celá desetiletí, teprve jejich sekuritizace jako útočiště teroristů vnesla do původně rozvojového tématu jiný – bezpečnostní – rozměr. Rozpadající se státy začaly být spíše než jako hrozba pro vlastní obyvatele a ekonomický, sociální a politický rozvoj domácí společnosti interpretovány jako útočiště teroristů, a tudíž hrozba pro mezinárodní bezpečnost.[81]

Změnu v chápání bezpečnostně-rozvojového vztahu můžeme pozorovat nejprve v dokumentech OECD DAC, později v konkrétních krocích. V roce 2004 např. OECD DAC ve své směrnici The security and development nexus: chalenges for aid hovoří o tom, že „bezpečnost […] je fundamentální […] pro udržitelný ekonomický, sociální a politický rozvoj. Tam, kde vypukne násilný konflikt, […] rozvoj stagnuje.“[82] Jinými slovy, bezpečnost považuje za prerekvizitu rozvoje. V této souvislosti se na půdě OECD DAC objevily návrhy na uznání nákladů spojených s udržováním bezpečnosti jako ODA. V roce 2007 přijal Výbor pro rozvojovou spolupráci novou směrnici o uznatelných položkách pro poskytování ODA, která umožňuje vykazovat některé náklady spojené s řešením konfliktů, budováním míru a udržováním bezpečnosti jako rozvojovou spolupráci s tím, že deklaroval, že tyto náklady, resp. činnosti, podporují rozvoj cílové společnosti.[83] Jako výdaje v rámci rozvojové spolupráce lze od roku 2007 vykazovat náklady na management bezpečnostních výdajů (pokrytí technické spolupráce mezi vládami, jejímž cílem je posílit demokratickou kontrolu rozpočtování, řízení a odpovědnosti za bezpečnostní výdaje), zvýšení role občanské společnosti při kontrole bezpečnostního systému, pomoc dětským vojákům (příprava legislativy zamezující rekrutování dětských vojáků a projekty umožňující demobilizaci, odzbrojení a reintegraci dětských vojáků), reformu bezpečnostního systému (tj. reformy týkající se ozbrojených sil, policie, pohraničních jednotek, zpravodajské služby apod.) a dále např. výdaje na odminování či kontrolu šíření malých lehkých ručních zbraní.[84] Za povšimnutí stojí, že směrnice umožňuje hradit z rozvojového rozpočtu např. výdaje na provinční rekonstrukční týmy.

ZMĚNA ROLE ARMÁD : ARMÁDA JAKO ROZVOJOVÝ AKTÉR

Přestože je působení ozbrojených sil jako aktéra podporujícího rozvoj neobvyklé, není ani nové, ani výjimečné. Role ozbrojených sil jako nositele rozvoje a realizátora rozvojové politiky je známá z domácího prostředí i z prostředí mezinárodního. Např. na Srí Lance, v Nepálu, Indii či Ghaně[85] působí armáda jako nositel vzdělání a gramotnosti, lékařské péče, buduje infrastrukturu a podílí se na ochraně životů a majetku. Méně obvyklé už je působení (mezinárodních) ozbrojených sil jako aktéra rozvoje v cizí zemi. Ačkoliv známe působení ozbrojených sil v roli rozvojového aktéra z minulosti, historická zkušenost s působením armády jako nositele rozvoje je odlišná od současné role, kterou ozbrojené síly v rozvojové politice sehrávají. Charakter působení ozbrojených sil jako nositele rozvoje se začal transformovat v 90. letech v souvislosti s mezinárodními operacemi ve Rwandě a v oblasti Velkých jezer, v Bosně a Hercegovině, Siera Leoně a v Kosovu a definitivní obrat nastal v souvislosti s mezinárodním angažmá v Afghánistánu a Iráku. Podle Duffielda „sdílely vedoucí státy během 90. let vojenskou doktrínu podporující účast civilních humanitárních agentur v mezinárodních konfliktech a humanitárních akcích a považující nasazení vojenských sil za poslední možnost. Od Kosova a zvláště od Afghánistánu se situace změnila […] Afghánistán přepsal pravidla a obsah humanitární pomoci, rozvoje a rekonstrukce, které byly legitimizovány jako podpora přechodným státním útvarům a vládám a jejich transformace do ukázkového modelu regionální stability. […] Kvůli rozšířené nestabilitě a trvajícímu povstaleckému násilí se změnila role ozbrojených sil z ochránce na přímého aktéra aktivit, které bychom mohli označit jako aktivity humanitární“.[86] Armády intervenujících zemí byly přitom do role rozvojových aktérů mnohdy postaveny náhle a nečekaně, např. po rozpadu domácích ministerstev a „zmizení“ úředníků ze dne na den (Irák).[87] Ozbrojené síly dnes působí nejen jako aktéři udržující bezpečnost, ale v prostředí absence suverénní vlády i jako administrátoři se širokou pravomocí včetně zajištění bezpečnosti a rozvoje.

Změnu role armád lze demonstrovat na činnosti americké armády v Afghánistánu. V září a říjnu 2011 umístila americká armáda v afghánských provinciích Nangarhar a Kunar týmy americké národní gardy složené z vojáků pocházejících z Missouri, Nebrasky, Iowy, Illinois, Michiganu a Severní Dakoty, tedy z amerických států, které mají dlouhou tradici zemědělské produkce. Vojáci se stali součástí tzv. Agribusniness Development Teams. Týmy jsou složené z velitelství, vojenské bezpečnostní složky a desítky vojáků – zemědělských expertů. Cílem týmů je v nebezpečných oblastech pomáhat farmářům budovat udržitelný zemědělský průmysl a získávat zkušenosti amerického zemědělského středozápadu. Členem vojenských zemědělských týmů se mohou stát jen ti vojáci, kteří mají zkušenosti se zemědělstvím, pěstováním plodin a kultivací přírodních zdrojů.[88]

Jak ukazuje tento případ, armáda plní nové – civilní – role. Postup americké armády a změna její úlohy v oblasti rozvoje vychází z konceptu tzv. třífázové války.[89] Tento koncept přijaly vedle americké armády i ozbrojené síly dalších zemí (např. Kanady nebo Velké Británie) a začaly na základě tohoto konceptu participovat na rozvojových projektech a postupně se staly jejich přímým nositelem a realizátorem.

Jednou z armád, která přijala koncept třífázové války a provedla hlubokou restrukturalizaci úkolů, byla kanadská armáda. Ta reagovala na plnění nových úkolů zřízením nových jednotek a nových útvarů.[90] Jednalo se zejména o útvar civilně-vojenské spolupráce, multifunkční útvar rychlého nasazení Canadian Forces Disaster Assistance Reponse Team (DART) – poskytuje rozvojovou a humanitární pomoc a zajišťuje bezpečnost před příchodem a rozmístěním rozvojových pracovníků a mezinárodních mírových sil[91] – a provinční rekonstrukční týmy. První kanadský provinční rekonstrukční tým byl vyslán v roce 2005 do afghánského Kandaháru.[92] Kandahárský provinční rekonstrukční tým (dále jen KPRT) je řízen civilním představitelem Kanady v Kandaháru a je složen z rozvojových a technických specialistů, policistů včetně kanadské královské jízdní policie, vězeňské služby a vojáků.[93] KPRT mj. realizuje výcvik afghánské policie a armády a operace, posiluje bezpečnost na komunální úrovni, přičemž součástí těchto operací jsou rekonstrukční i rozvojové aktivity.[94] Všechny tyto operace a aktivity jsou hrazeny z kanadského rozvojového rozpočtu (viz výše).

Zapojení ozbrojených sil do podpory rozvoje bylo usnadněno změnou, k níž došlo v oblasti norem a pravidel poskytování oficiální rozvojové pomoci (viz výše), kdy zástupce hlavních dárců – OECD DAC – podpořil zapojení ozbrojených sil do humanitárních operací a umožnil vykazovat některé aktivity vykonávané ozbrojenými silami či spojené s udržováním a posilováním bezpečnosti jako oficiální rozvojovou pomoc.

ZÁVĚR

Rozvinutost a bezpečnost, boj s chudobou a udržování bezpečnosti, rozvojová a bezpečnostní politika představují oblasti, které byly několik desetiletí chápány v zásadě jako nepropojené a nesouvisející. Rozvojová politika a boj proti chudobě byly spojeny s určitou sadou činností (podpora vzdělání, zdravotnictví, životní úroveň, výstavba infrastruktury apod.) a skupinou aktérů (rozvojové agentury, mezinárodní finanční instituce, nevládní organizace), kteří neměli žádný přímý vztah k udržování bezpečnosti a bezpečnostním politikám. Pokud vůbec existovala myšlenka vzájemného vztahu mezi bezpečností a rozvojem, měla dlouhou dobu charakter chápání rozvojové spolupráce jako nástroje posilujícího národní a mezinárodní bezpečnost, resp. využívání rozvojové pomoci k podpoře národních bezpečnostních zájmů a vlastních spojenců.[95] S ohledem na tuto skutečnost nedocházelo celá desetiletí k žádnému zásadnímu prolínání bezpečnosti s rozvojem, a to ani na teoretické a koncepční, ani na operační úrovni.

Ke konci 80. let se situace mění a bezpečnostní i rozvojoví experti začínají v různých souvislostech uvažovat o možném vztahu a vzájemné závislosti mezi bezpečností a rozvojem. V politické i akademické sféře v určitých kruzích rostla oblíbenost diskuse o bezpečnostně-rozvojovém vztahu, neboť se stala alternativou k „tradičnímu a konzervativnímu pojetí“ bezpečnostních a rozvojových studií. Současná debata o bezpečnostně-rozvojovém vztahu už nepředstavuje žádnou alternativu, nýbrž specifický hlavní proud. Hlavní proud proto, že v zásadě nikdo už dnes nepopírá, že by mezi bezpečností a rozvojem existovala přímá vazba, a je nepravděpodobné, že by došlo k znovuoddělení obou pojmů, specifický proto, že „teče“ interdisciplinárním prostorem a představitelé akademické i politické sféry si z tohoto proudu „nabírají“ libovolné množství „tekutiny“, kterou potom v různém množství „přilévají“ do své činnosti. Úvahy o vztahu mezi bezpečností a rozvojem tak tvoří směsice rozmanitých přístupů a interpretací, což generuje i velmi odlišné a různorodé praktické dopady.

Předložený text se pokusil prozkoumat nepřehledný prostor interpretací a implementací bezpečnostně-rozvojového vztahu. Ukázala jsem, že i když jde o širokou a různorodou interdisciplinární debatu, generují se z ní tři obecné postoje. První postoj vychází z předpokladu, že bezpečnost je prerekvizitou rozvoje, druhý postoj z toho, že rozvoj je prerekvizitou bezpečnosti, a třetí postoj stojí na myšlence, že rozvoj a bezpečnost nelze oddělit a bezpečnost nepředchází rozvoj a vice versa.

Ve druhém kroku jsem se pokusila odhalit, jaké koncepty bezpečnostně-rozvojový vztah (bez ohledu na to, zda jde o sekvenční či simultánní přístup) generuje. I oblast konceptů se ukazuje jako velmi různorodá. V současnosti existuje několik konceptů bezpečnostně-rozvojového vztahu, které si liší zejména tím, čí rozvoj a čí bezpečnost berou na vědomí a kterou z daných hodnot (rozvinutost a bezpečí) chápou jako důležitější a jak ji interpretují (co to je „rozvinutost“ a „bezpečí“).

Ve třetím kroku jsem se pokusila postihnout operační úroveň bezpečnostně-rozvojového vztahu, tj. jak se projevuje spojení bezpečnosti a rozvoje v praxi. Z uvedeného empirického materiálu je zřejmé, že bezpečnostně-rozvojový vztah není jen akademickou a teoretickou úvahou či pózou, nýbrž že má vliv na praxi a dokázal změnit jak národní politiky, tak mezinárodní politiku a mezinárodní instituce. Předložený empirický materiál neříká samozřejmě nic o tom, jak je tato změna masivní a kolik aktérů zasáhla, nicméně ukazuje, že nejde o okrajový fenomén, neboť se týká významných hráčů mezinárodního systému (USA, Světová banka, OECD) i pravidel upravujících fungování systému (poskytování ODA).

Domnívám se, že v dalších letech bude prostupování bezpečnosti a rozvoje pokračovat, a to nejen ve smyslu bezpečnostně-rozvojového vztahu, tedy úvah o vzájemné závislosti rozvoje a bezpečnosti, ale bezpečnostně-rozvojový vztah bude nadále pronikat do dalších oblastí a politik, např. do oblasti vládnutí. Už dnes se totiž někteří aktéři vyjadřují v tom smyslu, že „nejlepším způsobem zajištění bezpečnosti je budování světa dobře řízených demokratických států“.[96]

POZNÁMKY

[1] Government of Canada: Government of Canada Launches Next Phase of Dahla Dam Signature Project in Afghanistan. Dostupné z: http://www.afghanistan.gc.ca/canada-afghanistan/news-nouvelles/2009/2009_01_11b.aspx?view=d  (11. 11. 2011)

[2] POTTER, Mitch, Security Standoff stalls Canadian dam project in Kandahar.

[3] CHASE, Steven, Dahla dam project is potential target: military.

[4] Alain Pellerin podle CHASE, Steven, Dahla dam project is potential target: military, nestránkováno.

[5] POTTER, Mitch, Security Standoff stalls Canadian dam project in Kandahar.

[6] Zpráva Brandtovy komise byla vydána v roce 1980 pod názvem North-South: A Programme for Survival, zpráva Palmeho komise byla publikována v roce 1982 pod názvem Common Security: A Programme for Disarmament.

[7] Srovnej HUGHES, James, Introduction: The Making of EU Conflict Management Strategy-Development through Security?, s. 275–285; LAMBACH, Daniel, Security, Development and the Australian Security Discourse about Failed States, s. 407–418; PICCIOTTO, Robert, Conflict prevention and development co-operation in Africa: an introduction, s. 1–25 nebo Světová banka, Conflict, Security, and Development. World Development Report 2011.

[8] Světová banka, Conflict, Security, and Development. World Development Report 2011, s. 5–11.

[9] PICCIOTTO, Robert, Conflict prevention and development co-operation in Africa: an introduction, s. 11.

[10] U.S. Joint Forces Command, Handbook for Military Participation in the Interagency managment System for Reconstruction and Stabilization, II-52.

[11] PICCIOTTO, Robert, Conflict prevention and development co-operation in Africa: an introduction, s. 1.

[12] ETZIONI, Amitay, Security First: For a Muscular, Moral Foreign Policy nebo DOBBINS, James, Towards a More Professional Approach to Nationa-building.

[13] DUFFIELD, Mark: 2001. Global Governance and the New Wars. The Merging of Development and Security, s. 11.

[14] Tamtéž, s. 35.

[15] Van Houten, Pieter, The Word Bank´s (post-)conflict agenda: the challenge of the integrating development and security; Světová banka, Conflict, Security, and Development. World Development Report 2011.

[16] BRAINARD, Lael a Derek Chollet, Too Poor for Peace? Global Poverty, Conflict, and Security in the 21st Century.

[17] COLLIER, P. et al., Breaking the Conflict Trap. Civil War and Development Policy Washington.

[18] DUFFIELD, Mark, Human security: linking development and security in an age of terror nebo Světová banka, Conflict, Security, and Development. World Development Report 2011.

[19] Srovnej MACRAE, Joanna et al., Aid to ´Poorly Performing´Countries: a Critical Review of Debates and Issues.

[20] UVIN, Peter: 2002. The Development/Peacebuilding Nexus: A Typology and History of Changing Paradigms, s.7–9.

[21] FITZ-GERALD, Ann: 2006. Addressing the security-development nexus: implications for joint-up government, s. 111.

[22] OECD, OECD DAC Handbook on Security System Reform Supporting Security and Justice.

[23] EBO, Adedeji, The role of security sector reform in sustainable development: donor policy trends and challenges, s. 27 a 30.

[24] FITZ-GERALD, Ann: 2006. Addressing the security-development nexus: implications for joint-up government, s. 111.

[25]Bajpai, Kanti, Human Security: Concept and Measurement, s. 23.

[26] ANDERSON, Mary B., Do No Harm: How Aid Can Support Peace – or War.

[27] B. Clinton a K. Anann podle UVIN, Peter, The Development/Peacebuilding Nexus: A Typology and History of Changing Paradigms, s. 14.

[28] DUFFIELD, Mark, Global Governance and the New Wars. The Merging of Development and Security.

[29] DUFFIELD, Mark, Human security: linking development and security in an age of terror, s. 26.

[30]  Tamtéž, s. 28.

[31] UVIN, Peter, The Development/Peacebuilding Nexus: A Typology and History of Changing Paradigms.

[32] Světová banka, Conflict, Security, and Development. World Development Report 2011, s. 2–11.

[33] U.S. Joint Forces Command, Handbook for Military Participation in the Interagency managment System for Reconstruction and Stabilization, s. II-52.

[34] UVIN, Peter, The Development/Peacebuilding Nexus: A Typology and History of Changing Paradigms, s. 9–13.

[35] U.S. Joint Forces Command, Handbook for Military Participation in the Interagency managment System for Reconstruction and Stabilization, s. 1–5.

[36] Condoleezza Rice, January 18, 2006, Remarks at Georgetown School of Foreign Service,. Dostupné z: http://gos.sbc.edu/r/rice3.html (28. 6. 2011).

[37] Srovnej NSS, The National Security Strategy of the United States of America 2002, Introduction; NSS, The National Security Strategy of the United States of America 2006, 9. kapitolu.

[38] Národní bezpečnostní rada a současné ministerstvo obrany byly zřízeny společně, a to zákonem o národní bezpečnosti z roku 1947. Tímto zákonem byla zřízena i Ústřední zpravodajská služba (CIA).

[39] USAID vznikala jako nezávislá vládní agentura, nicméně Clintonova administrativa ji subsumovala ministerstvu zahraničních věcí.

[40] Ministerstvo zahraničních věcí USA, Office of the Coordinator for Reconstruction and Stabilization. Dostupné z: http://www.state.gov/s/crs/about/index.htm (28. 6. 2011).

[41] Více srovnej např. Nash, William L. a Ciara Knudsen, Reform and Innovation in Stabilization, Reconstruction and Development, s. 11; Serafino, Nina M., Peacekeeping/Stabilization and Conflict Transition: Background and Congressional Action on the Civilian Response/Reserve Corps and other Civilian Stabilization and Reconstruction Capabilities, s. 9nn.

[42] Nash, William L. a Ciara Knudsen, Reform and Innovation in Stabilization, Reconstruction and Development, s. 13.

[43] Serafino, Nina M., Department of Defense “Section 1207” Security and Stabilization Assistance: Background and Congressional Concerns, s. 1.

[44] Tamtéž, s. 6.

[45] National Defence Strategy of The United States of America.

[46] U.S. Joint Forces Command, Handbook for Military Participation in the Interagency managment System for Reconstruction and Stabilization, s. ii-iii.

[47] V případě Iráku odstartovaná zahájením „operace surge“ pod vedením generále Davida Petraeuse. Rozhovor s generálem Voznicou, 20. 5. 2011, Lublaň/Slovinsko.

[48]  NSS, The National Security Strategy of the United States of America 2002.

[49] USAID, Foreign Aid in the National Interest. Promoting Freedom, Security, and Oportunity, s. iv.

[50] 2004 U.S. Budget, Office of Management and Budget podle Moss, Todd, David Roodman a Scott Standley, The Global War on Terror and U.S. Development Assistance: USAID allocation by country, s. 3.

[51] Serafino, Nina M., Peacekeeping/Stabilization and Conflict Transition: Background and Congressional Action on the Civilian Response/Reserve Corps and other Civilian Stabilization and Reconstruction Capabilities, s. 6.

[52] DFAIT, Stabilization and Reconstruction Task Force. Year in Review. Mobilizing Canada’s Capacity for International Crisis Response; rozhovor s majorem Weinbenderem a plukovníkem Fraserem, 28. 5. 2011, Ottawa, Kanada.

[53] DFID, FCO and MOD, The Global Conflict Prevention Pool. A joint UK Government approach to reducing conflict.

[54] IAE představuje skoro 90 % kanadské rozvojové pomoci. CIDA, Statistical Report on International Assitance. Fiscal Year 2009-2010, s. 2.

[55] CIDA, Statistical Report on International Assitance. Fiscal Year 20092010.

[56] Nasazení DART po vlnách tsunami v jihovýchodní Asii a později v Pákistánu.

[57] CIDA, Statistical Report on Official Development Assitance – Fiscal Year 20042005; CIDA, Statistical Report on Official Development Assitance – Fiscal Year 20052006.

[58] Rozhovor s majorem Weinbenderem a plukovníkem Fraserem; Influence Activities Task Force, Land Force Doctrine and Training Systems, National Defence, 28. 5. 2011, Ottawa, Kanada.

[59] CIDA, Statistical Report on International assitance – Fiscal Year 20062007.

[60] DFAIT, Stabilization and Reconstruction Task Force. Year in Review. Mobilizing Canada’s Capacity for International Crisis Response.

[61] Bannon, Ian, Putting the „R“ Back in IBRD.

[62] KREIMER, Alcira et al., The World Bank´s Experience with Post-Conflict Reconstruction.

[63] Van Houten, Pieter, The Word Bank´s (post-)conflict agenda: the challenge of the integrating development and security, s. 643.

[64] Tamtéž, s. 49.

[65] OP (Operational Policy) 2.30 – Development cooperation and conflict. Dostupné z: http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/PROJECTS/EXTPOLICIES/... (1. 6. 2011).

[66] Tamtéž.

[67] Bannon, Ian, Putting the „R“ Back in IBRD, s. 50nn.

[68] COLLIER, P. et al., Breaking the Conflict Trap. Civil War and Development Policy Washington.

[69] Bannon, Ian, Putting the „R“ Back in IBRD, s. 53.

[70] Bourguignon, Fancos J., A Broader More Integrated Approach, s. 14–15.

[71] Bannon, Ian, Putting the „R“ Back in IBRD, s. 51.

[72] Světová banka, Conflict, Security, and Development. World Development Report 2011, s. 2 a 5.

[73] Tamtéž, s. 6.

[74] Tamtéž, s. 28.

[75] Tamtéž, s. 41.

[76] Tamtéž, s. 41.

[77] BRZOSKA, Michal, Extending ODA or Creating a New Reportin Instrument for Security-related Expenditures for Development?, s. 133

[78] BRZOSKA, Michal, Extending ODA or Creating a New Reportin Instrument for Security-related Expenditures for Development?, s. 133; dále srovnej OECD (Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj): 2007. OECD DAC Handbook on Security System Reform Supporting Security and Justice.

[79] OECD (Organization for Economic Co-operation and Development),  Conflict, peace and development cooperation on the threshold of the 21st century.

[80] Srovnej např. směrnici OECD DAC o prevenci konfliktů z roku 2001 nebo zprávu OECD Conflict, peace and development cooperation on the treshold of the 21st century. OECD (Organization for Economic Co-operation and Development), Conflict, peace and development cooperation on the threshold of the 21st century.

[81] DUFFIELD, Mark, Human security: linking development and security in an age of terror.; BRZOSKA, Michal, Extending ODA or Creating a New Reportin Instrument for Security-related Expenditures for Development?, s. 134.

[82] OECD DAC, The security and development nexus: challenges for aid, s. 2.

[83] Více srovnej BRZOSKA, Michal, Extending ODA or Creating a New Reportin Instrument for Security-related Expenditures for Development?

[84] OECD, DAC Statistical Reporting Directive.

[85] Více viz oficiální stránky ghanské armády. Dostupné z:  http://www.gaf.mil.gh/.

[86] DUFFIELD, Mark, Human security: linking development and security in an age of terror, s. 30.

[87] Rozhovor s generálem Voznicou, 20. 5. 2011, Lublaň/Slovinsko.

[88] Oficiální webové stránky americké armády. Dostupné z: http://www.army.mil/article/23919/a http://www.army.mil/article/66004/Agribusiness_Soldiers_focused_on_Afghanistan_mission/ (26. 9. 2011).

[89] Model třífázové války je založen na myšlence, že přímé vojenské intervenci předchází nejprve distribuce humanitární pomoci, případně vojenská pomoc při distribuci humanitární pomoci, a zadruhé pokus o stabilizaci situace včetně vysílání mírových operací. Neuspěje-li ani jedna ze strategií,  je potřeba využít vojenskou intervenci. Vedení třífázové války předpokládá, že po zahájení operací snaha o stabilizaci situace pomocí distribuce humanitární pomoci pokračuje. Farhoumand-Sims, Chesmak, The negative face of the militarization of aid, s. 13.

[90] Rozhovor s majorem Weinbenderem a plukovníkem Fraserem, Influence Activities Task Force, Land Force Doctrine and Training Systems, National Defence, 28. 5. 2011, Ottawa, Kanada.

[91]Tamtéž.

[92]Tamtéž.

[93] Kanadská vláda, Kanada v Afghánistánu: Kandahárský provinční rekonstrukční tým. Dostupné z http://www.afghanistan.gc.ca/canada-afghanistan/kandahar/kprt-eprk.aspx (28. 6. 2011).

[94] Kanadská armáda označuje tyto operace jako „village-based approach to counter-insuregency“. Kanadská vláda: Canada´s Engagement in Afghanistan, Report to Parliament, June 2009. Dostupné z: http://www.afghanistan.gc.ca/canada-afghanistan/documents/r06_09/cont.aspx?lang=en  (28. 6. 2011).

[95] Srovnej např. Meernik, James, Eric L. Krueger a Steven C. Poe,  Testing Models of U.S. Foreign Policy: Foreign Aid during and after the Cold War.

[96] „The best protection for our security is a world of well-governed democratic states“. EVROPSKÁ KOMISE. A secure Europe in a better Word. European Security Strategy, s. 10.

LITERATURA

[1] ANDERSON, Mary B.. Do No Harm: How Aid Can Support Peace – or War. Lynne Rienner Publishers,1999.

[2] Bajpai, Kanti. Human Security: Concept and Measurement, Kroc Institute occasional paper 19:OP: 1, 2000.

[3] Bannon, Ian. Putting the „R“ Back in IBRD. In Ruth Kagia (ed.), Balancing the Development Agenda. The Transformation of the World Bank under James D. Wolfensohn, 1995-2005, Washington D.C.: Světová banka, 2005, s. 48–54.

[4] Bourguignon, Fancos J. A Broader More Integrated Approach. In Ruth Kagia (ed.), Balancing the Development Agenda. The Transformation of the World Bank under James D. Wolfensohn, 19952005, Washnigton D.C.: Světová banka, 2005, s.10–17.

[5] BRAINARD, Lael a Derek Chollet. Too Poor for Peace? Global Poverty, Conflict, and Security in the 21st Century. Washington, D.C.: Brookings Institution Press, 2007.

[6] BRZOSKA, Michal. Extending ODA or Creating a New Reportin Instrument for Security-related Expenditures for Development? Development Policy Review. 2008, roč. 26, č. 2, s. 131–150.

[7] CIDA (Canadian International Development Agency). Performance Report. For the period ending March 31, 2003, 2003.

[8] CIDA (Canadian International Development Agency).  Statistical Report on Official Development Assitance – Fiscal Year 20042005. CIDA: Ottawa, 2007.

[9] CIDA (Canadian International Development Agency). Statistical Report on Official Development Assitance – Fiscal Year 20052006. CIDA: Ottawa, 2008.

[10] CIDA (Canadian International Development Agency). Statistical Report on International assitance – Fiscal Year 20062007. CIDA: Ottawa, 2009.

[11] CIDA (Canadian International Development Agency). Statistical Report on International Assitance. Fiscal Year 20092010. CIDA: Ottawa, 2011.

[12] COLLIER, P., V.L ELLIOTT, H. HEGRE, A HOEFFLER, M. REYNAL-QUEROL a N. SAMBANIS. Breaking the Conflict Trap. Civil War and Development Policy. Washington, D.C.: Světová banka, 2003.

[13] DFAIT (Department of Foreign Affairs and International Trade). Stabilization and Reconstruction Task Force. Year in Review. Mobilizing Canada’s Capacity for International Crisis Response, 2006.

[14] DFID, FCO and MOD (Department for International Development, foreign and Commonwealth Office and Ministry of Defence). The Global Conflict Prevention Pool. A joint UK Government approach to reducing conflict. August 2003.

[15] DOBBINS, James. Towards a More Professional Approach to Nation-building. International Peacekeeping. 2008, roč. 15, č. 1, s. 67–83.

[16] DUFFIELD, Mark. Global Governance and the New Wars. The Merging of Development and Security. Londýn a New York: Zed Books, 2001.

[17] DUFFIELD, Mark. Human security: linking development and security in an age of terror. In Stephan Klingebiel (ed.), New interfaces between security and development. Changing concepts and approaches. Deutsches Institut für Entwicklungspolitik, 2006, s. 11–38.

[18] EBO, Adedeji. The role of security sector reform in sustainable development: donor policy trends and challenges. Conflict, Security & Development. 2007, roč. 7, č. 1, s. 27–53.

[19] ETZIONI, Amitay. Security First: For a Muscular, Moral Foreign Policy. Yale University Press, 2007.

[20] EVROPSKÁ KOMISE. A secure Europe in a better Word. European Security Strategy. 2003, Brusel.

[21] Farhoumand-Sims, Chesmak. The negative face of the militarization of aid. Human Security Bulletin. 2007, roč. 5, č. 1, January/February 2007, s. 12–14.

[22] FITZ-GERALD, Ann. Addressing the security-development nexus: implications for joint-up government. In Stephan Klingebiel (ed.), New interfaces between security and development. Changing concepts and approaches. Deutsches Institut für Entwicklungspolitik, 2006, s. 107–126.

[23] HUGHES, James. Introduction: The Making of EU Conflict Management Strategy-Development through Security? Ethnopolitics. 2009, roč. 8, č. 3–4, s. 275–285.

[24] CHASE, Steven. Dahla dam project is potential target: military. The Globe and Mail, July 17, 2008. Dostupné z: http://www.theglobeandmail.com/news/national/article698048.ece.

[25] KREIMER, Alcira, Joh ERIKSSON, Robert MUSCAT, Margaret ARNOLD a Colin SCOTT. The World Bank´s Experience with Post-Conflict Reconstruction. Washington, D.C.: Světová banka, 1998.

[26] LAMBACH, Daniel. Security, Development and the Australian Security Discourse about Failed States. Australian Journal of Political Science. 2006, roč. 41, č. 3, s. 407–418.

[27] MACRAE, Joanna, Andrew SHEPHERD, Oliver MORRISSEY, Adele HARMER, Ed ANDERSON, Laure-Helene PIRON, Andy McKAY, Diana CAMMACK a Nambusi KYEGOMBE. Aid to ´Poorly Performing´Countries: a Critical Review of Debates and Issues. Overseas Development Institute, 2004.

[28] Meernik, James; Eric L. Krueger a Steven C. Poe. Testing Models of U.S. Foreign Policy: Foreign Aid during and after the Cold War. The Journal of Politics. 1998, roč. 60, č. 1, s. 63–85.

[29] Moss, Todd, David Roodman a Scott Standley. The Global War on Terror and U.S. Development Assistance: USAID allocation by country, 1998–2005. Working Paper Number 62, Center for Global Development, July 2005.

[30] Nash, William L. a Ciara Knudsen, Reform and Innovation in Stabilization, Reconstruction and Development. Princeton Project on National Security, nedatováno. Dostupné z: http://www.princeton.edu/~ppns/papers/reconstruction.pdf.

[31] National Defence Strategy of The United States of America, March 2005. Dostupné z :  http://www.defense.gov/news/mar2005/d20050318nds1.pdf.

[32] NSS (The National Security Strategy). The National Security Strategy of the United States of America. Bílý dům, 2002. Dostupné z: http://georgewbush-whitehouse.archives.gov/nsc/nss/2002/.

[33] NSS (The National Security Strategy). The National Security Strategy of the United States of America. Bílý dům, 2006. Dostupné z: http://georgewbush-whitehouse.archives.gov/nsc/nss/2006/.

[34] OECD (Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj). OECD DAC Handbook on Security System Reform Supporting Security and Justice, 2007.

[35] OECD (Organization for Economic Co-operation and Development), DAC (Development Assistance Committee). The security and development nexus: challenges for aid. DCD/DAC(2004)9/REV2, Development Co-operation Directorate, Development Assistance Committee, 2004.

[36] OECD (Organization for Economic Co-operation and Development). Conflict, peace and development cooperation on the threshold of the 21st century, 1997. Dostupné z: www.oecd.org/dataoecd/57/55/33920283.htm.

[37] OECD (Organization for Economic Co-operation and Development). The DAC Guidelines Helping Prevent Violent Conflict. Development Assistance Committee, 2001. Dostupné z: www.oecd.org/dataoecd/57/55/33920283.htm.

[38] OECD (Organization for Economic Co-operation and Development). Canada (2002), DAC Peer Review, 2002.

[39] OECD (Organization for Economic Co-operation and Development). Whole of Government Approaches to Fragile States. DAC Guidelines and Reference Series, 2006.

[40] OECD (Organization for Economic Co-operation and Development). DAC Statistical Reporting Directive. DCD/DAC(2007)34, Development Co-operation Directorate, Development Assistance Committee, 2007.

[41] OECD (Organization for Economic Co-operation and Development). Canada. Development Assistance Committee Peer Review, 2007.

[42] PICCIOTTO, Robert. Conflict prevention and development co-operation in Africa: an introduction. Conflict, Security & Development. 2010, roč. 10, č. 1, s. 1–25.

[43] POTTER, Mitch. Security Standoff stalls Canadian dam project in Kandahar. Toronto Star, June 9, 2010. Dostupné z: http://www.thestar.com/news/world/article/820752--greening-of-kandahar-a-stain-on-canada-s-honour-insiders-say.

[44] Serafino, Nina M. Peacekeeping/Stabilization and Conflict Transition: Background and Congressional Action on the Civilian Response/Reserve Corps and other Civilian Stabilization and Reconstruction Capabilities. CRS Report for Congress: Congresional Research Service, 2009.

[45] Serafino, Nina M. Department of Defense “Section 1207” Security and Stabilization Assistance: Background and Congressional Concerns. CRS Report for Congress: Congresional Research Service, 2010. Dostupné z: http://www.dtic.mil/cgi-bin/GetTRDoc?Location=U2&doc=GetTRDoc.pdf&AD=ADA514174.

[46] Světová banka. Conflict, Security, and Development. World Development Report 2011. Washington D.C.: Světová banka, 2011.

[47] U.S. Joint Forces Command. Handbook for Military Participation in the Interagency managment System for Reconstruction and Stabilization. Unified Action Handbook Series. Book One. USJFCOM, 2010.

[48] USAID. Foreign Aid in the National Interest. Promoting Freedom, Security, and Oportunity. Washington, D.C.: U.S. Agency for International Development, 2002.

[49] UVIN, Peter. The Development/Peacebuilding Nexus: A Typology and History of Changing Paradigms. Journal of Peacebuilding and Development. 2002, roč. 1, č. 1, s. 5–223.

[50] Van Houten, Pieter. The Word Bank´s (post-)conflict agenda: the challenge of the integrating development and security. Cambridge Review of Interntional Affairs. 2007, roč. 20, č. 4, s. 639–657.


Title in English: The Security-Development Nexus: a Typology, History and Implementation of Changing Paradigm

Title in Czech:

Bezpečnostně-rozvojový vztah: typologie, historie a implementace měnícího se paradigmatu

Author(s):

Šárka WAISOVÁ

Type:

Article

Language:

Czech

Abstract:

English/Czech

Journal:

Obrana a strategie (Defence & Strategy)

Publisher:

University of Defence

ISSN:

ISSN 1214-6463 (print) and ISSN 1802-7199 (on-line)

DOI:

10.3849/1802-7199.11.2011.02.091-110

Issue:

Volume 11, Number 2 (December 2011)

Pages:

091-110

Received:

8 July 2011

Accepted: 21 October 2011
Published online: 15 December 2011

Created 15.12.2011 21:23:45 | read 3092049x | antonin.novotny

Discussion

NABÍDKA SUPER URGENTNÍ PŮJČKY: YVETACAKOVA@GMAIL.COM.
Yveta Cáková  |  28.3.2023 21:36:56
NABÍDKA SUPER URGENTNÍ PŮJČKY: YVETACAKOVA@GMAIL.COM.
Yveta Cáková  |  27.3.2023 22:34:45
Potřebujete půjčku na konsolidaci svého dluhu ve výši 3 %?
Yveta Cáková  |  26.3.2023 15:39:07
NABÍDKA SUPER URGENTNÍ PŮJČKY: YVETACAKOVA@GMAIL.COM.
Yveta Cáková  |  26.3.2023 15:38:07
Půjčky bez podvodu: YVETACAKOVA@GMAIL.COM.
Yveta Cáková  |  26.3.2023 15:37:09
Půjčky bez podvodu: YVETACAKOVA@GMAIL.COM.
Yveta Cáková  |  26.3.2023 15:35:45
Půjčky bez podvodu: YVETACAKOVA@GMAIL.COM.
Yveta Cáková  |  26.3.2023 15:34:40
Půjčky bez podvodu: YVETACAKOVA@GMAIL.COM.
Yveta Cáková  |  26.3.2023 15:34:05
Půjčky bez podvodu: YVETACAKOVA@GMAIL.COM.
Yveta Cáková  |  26.3.2023 15:33:45
Nabídka úvěru
Descamper  |  26.3.2023 11:31:25
Jste frustrovaní a uvažujete o prodeji svých drahocenných cenností za naléhavé finance?
Yveta Cáková  |  19.3.2023 5:52:31
Půjčky do 24 hodin po celé ČR.
Yveta Cáková  |  19.3.2023 5:46:51
Půjčky do 24 hodin po celé ČR.
Yveta Cáková  |  19.3.2023 5:45:35
Nabídka úvěru
Descamper  |  16.3.2023 18:19:15
Vítejte 24hodinová výpůjční služby
wogeova  |  14.3.2023 12:10:37
Nabídka půjčky bez protokolu
Lepenz  |  14.3.2023 9:31:08
Vítejte 24hodinová výpůjční služby
wogeova  |  13.3.2023 9:54:10
Vítejte 24hodinová výpůjční služby
wogeova  |  12.3.2023 12:17:08
Spolehlivá nabídka půjčky
Laura  |  10.3.2023 9:26:55
Zabezpečená nabídka půjčky
Clara  |  8.3.2023 9:19:09
ZÍSKEJTE RYCHLÉ FINANCOVÁNÍ!!!
Yveta Cáková  |  6.3.2023 7:58:55
ZÍSKEJTE RYCHLÉ FINANCOVÁNÍ!!!
Yveta Cáková  |  6.3.2023 7:57:54
ZÍSKEJTE RYCHLÉ FINANCOVÁNÍ!!!
Yveta Cáková  |  6.3.2023 7:53:10
Nabídka úvěru bez protokolu
Descamper  |  4.3.2023 14:55:59
Získejte nejlepší finanční půjčku.
Yveta Cáková  |  3.3.2023 23:02:00
Získejte nejlepší finanční půjčku.
Yveta Cáková  |  3.3.2023 23:01:02
NABÍDKA SUPER URGENTNÍ PŮJČKY: YVETACAKOVA@GMAIL.COM.
Yveta Cáková  |  2.3.2023 22:50:27
NABÍDKA SUPER URGENTNÍ PŮJČKY: YVETACAKOVA@GMAIL.COM.
Yveta Cáková  |  2.3.2023 22:47:26
NABÍDKA SUPER URGENTNÍ PŮJČKY: YVETACAKOVA@GMAIL.COM.
Yveta Cáková  |  2.3.2023 22:44:30
HLEDÁTE LEGÁLNÍ NEBANKOVNÍ PŮJČKU?
Yveta Cáková  |  2.3.2023 19:42:04
NABÍDKA SUPER URGENTNÍ PŮJČKY: YVETACAKOVA@GMAIL.COM.
Yveta Cáková  |  2.3.2023 19:28:20
NABÍDKA SUPER URGENTNÍ PŮJČKY: YVETACAKOVA@GMAIL.COM.
Yveta Cáková  |  2.3.2023 18:52:14
Vítejte 24hodinová výpůjční služby
wogeova  |  2.3.2023 11:53:18
Spolehlivá nabídka půjčky
Lepenz  |  1.3.2023 10:22:41
Nabídka půjčky
Laura  |  27.2.2023 10:48:10
Potřebujete bezpečnou půjčku bez zástavy nebo poplatků předem?
Santander Financial Group  |  26.2.2023 12:15:41
Vítejte 24hodinová výpůjční služby
wogeova  |  25.2.2023 7:53:47
Nabídka půjčky bez protokolu
Clara  |  23.2.2023 9:52:19
Vítejte 24hodinová výpůjční služby
wogeova  |  23.2.2023 3:57:37
Nebankovní konsolidace půjček do 20 milionů Kč.
Yveta Cáková  |  22.2.2023 10:04:09
Nebankovní konsolidace půjček do 20 milionů Kč.
Yveta Cáková  |  22.2.2023 10:01:24
Vítejte 24hodinová výpůjční služby
wogeova  |  22.2.2023 9:44:08
NABÍDKA SUPER URGENTNÍ PŮJČKY: YVETACAKOVA@GMAIL.COM.
Yveta Cáková  |  22.2.2023 0:57:03
Jsem soukromý věřitel: YVETACAKOVA@GMAIL.COM.
Yveta Cáková  |  22.2.2023 0:53:10
Jsem soukromý věřitel: YVETACAKOVA@GMAIL.COM.
Yveta Cáková  |  22.2.2023 0:45:53
Jsem soukromý věřitel: YVETACAKOVA@GMAIL.COM.
Yveta Cáková  |  22.2.2023 0:45:21
Nabídka rychlé půjčky: skopik.pujcka@gmail.com.
VLADIMÍR ŠKOPÍK  |  21.2.2023 8:36:22
Nabídka rychlé půjčky: skopik.pujcka@gmail.com.
VLADIMÍR ŠKOPÍK  |  21.2.2023 7:32:10
Vítejte 24hodinová výpůjční služby
wogeova  |  21.2.2023 5:29:50
Vítejte 24hodinová výpůjční služby
wogeova  |  20.2.2023 22:18:04
Rychlá a rychlá půjčka a investice
wogeova  |  20.2.2023 11:08:53
Nabídka úvěru
Descamper  |  20.2.2023 10:58:20
HLEDÁTE LEGÁLNÍ NEBANKOVNÍ PŮJČKU?
VLADIMÍR ŠKOPÍK  |  18.2.2023 7:48:11
Jedinečná nabídka bezkonkurenčního úvěru v ČR.
VLADIMÍR ŠKOPÍK  |  17.2.2023 5:22:20
Jedinečná nabídka bezkonkurenčního úvěru v ČR.
VLADIMÍR ŠKOPÍK  |  17.2.2023 5:21:19
Jedinečná nabídka bezkonkurenčního úvěru v ČR.
VLADIMÍR ŠKOPÍK  |  17.2.2023 5:20:38
Půjčka v naprostém klidu!
Anonymous  |  15.2.2023 18:54:47
HLEDÁTE LEGÁLNÍ NEBANKOVNÍ PŮJČKU?
VLADIMÍR ŠKOPÍK  |  15.2.2023 5:51:06
HLEDÁTE LEGÁLNÍ NEBANKOVNÍ PŮJČKU?
VLADIMÍR ŠKOPÍK  |  15.2.2023 5:50:28
DOSTALI JSTE SE DO ŠPATNÉ FINANČNÍ SITUACE? MŮŽEME POMOCI!
VLADIMÍR ŠKOPÍK  |  14.2.2023 6:23:56
DOSTALI JSTE SE DO ŠPATNÉ FINANČNÍ SITUACE? MŮŽEME POMOCI!
VLADIMÍR ŠKOPÍK  |  14.2.2023 6:16:15
Půjčka za podmínek
Anonymous  |  13.2.2023 20:24:26
Nabídka úvěru
Laura  |  13.2.2023 11:21:36
DOSTALI JSTE SE DO ŠPATNÉ FINANČNÍ SITUACE? MŮŽEME POMOCI!
VLADIMÍR ŠKOPÍK  |  13.2.2023 10:36:43
DOSTALI JSTE SE DO ŠPATNÉ FINANČNÍ SITUACE? MŮŽEME POMOCI!
VLADIMÍR ŠKOPÍK  |  13.2.2023 10:36:01
VAŠE RYCHLÉ A SERIÓZNÍ FINANČNÍ ŘEŠENÍ.
Pavel Marťák  |  11.2.2023 9:06:37
VAŠE RYCHLÉ A SERIÓZNÍ FINANČNÍ ŘEŠENÍ.
Pavel Marťák  |  11.2.2023 9:01:44
VAŠE RYCHLÉ A SERIÓZNÍ FINANČNÍ ŘEŠENÍ.
Pavel Marťák  |  11.2.2023 9:00:20
VAŠE RYCHLÉ A SERIÓZNÍ FINANČNÍ ŘEŠENÍ.
Pavel Marťák  |  11.2.2023 8:58:55
Půjčky pro každého
Burianová Lucie  |  11.2.2023 4:02:56
Potřebujete bezpečnou půjčku bez zástavy nebo poplatků předem?
Santander Credit Group  |  9.2.2023 15:35:33
Nabídka půjčky bez protokolu
Clara  |  9.2.2023 8:54:04
Nabídka půjček do všech vážných České republiky.
Pavel Marťák  |  6.2.2023 14:59:34
Půjčky do 24h pro celou ČR: MARTAKPAV01@GMAIL.COM.
Pavel Marťák  |  6.2.2023 11:22:38
Půjčky do 24h pro celou ČR: MARTAKPAV01@GMAIL.COM.
Pavel Marťák  |  6.2.2023 11:10:04
Půjčky do 24h pro celou ČR: MARTAKPAV01@GMAIL.COM.
Pavel Marťák  |  6.2.2023 11:09:37
Nabídka půjčky
Descamper  |  6.2.2023 10:42:31
Opravdu potřebujete online půjčku?
Danie Hanus  |  6.2.2023 7:45:14
Opravdu potřebujete půjčku?
Danie Hanus  |  6.2.2023 7:32:05
Opravdu potřebujete půjčku?
Danie Hanus  |  6.2.2023 7:31:17
Opravdu potřebujete půjčku?
Michaela  |  6.2.2023 7:30:35
Půjčky do 24h pro celou ČR: MARTAKPAV01@GMAIL.COM.
Pavel Marťák  |  6.2.2023 1:12:40
Půjčky do 24h pro celou ČR: MARTAKPAV01@GMAIL.COM.
Pavel Marťák  |  6.2.2023 1:11:20
NABÍDKA SUPER URGENTNÍ PŮJČKY: YVETACAKOVA@GMAIL.COM.
Yveta Cáková  |  3.2.2023 19:05:54
NABÍDKA SUPER URGENTNÍ PŮJČKY: YVETACAKOVA@GMAIL.COM.
Yveta Cáková  |  3.2.2023 18:05:21
NABÍDKA SUPER URGENTNÍ PŮJČKY: YVETACAKOVA@GMAIL.COM.
Yveta Cáková  |  3.2.2023 18:02:12
Výjimečná nabídka půjčky
Lepenz  |  3.2.2023 11:04:06
Nabídka úvěrů a financování
Laura  |  31.1.2023 18:49:27
Jsem soukromý věřitel: YVETACAKOVA@GMAIL.COM.
Yveta Cáková  |  30.1.2023 8:53:16
Jsem soukromý věřitel: YVETACAKOVA@GMAIL.COM.
Yveta Cáková  |  30.1.2023 8:52:23
Jsem soukromý věřitel: YVETACAKOVA@GMAIL.COM.
Yveta Cáková  |  30.1.2023 8:51:43
Nabídka půjčky
Clara  |  28.1.2023 16:15:36
jak jsem dostal půjčku od tohoto poctivého poskytovatele půjčky
Anonymous  |  28.1.2023 15:23:00
jak jsem dostal půjčku od tohoto poctivého poskytovatele půjčky
tomalova  |  26.1.2023 22:58:16
ŘEŠENÍ PRO FINANČNÍ PROBLÉMY
petra  |  26.1.2023 15:55:25
Potřebujete bezpečnou půjčku bez zástavy nebo poplatků předem?
Santander Credit Group  |  25.1.2023 16:23:24
jak jsem dostal půjčku od tohoto poctivého poskytovatele půjčky
strnadova hana  |  25.1.2023 13:09:19
Nabídka úvěru
Descamper  |  25.1.2023 9:54:10
Úvěrová nabídka
Descamper  |  25.1.2023 9:51:16
Upřímný a spolehlivý úvěr za 24 hodin.
Marcela KREJSOVÁ  |  25.1.2023 9:50:44
Upřímný a spolehlivý úvěr za 24 hodin.
Marcela KREJSOVÁ  |  25.1.2023 9:49:07
Upřímný a spolehlivý úvěr za 24 hodin.
Marcela KREJSOVÁ  |  25.1.2023 9:48:39
ŘEŠENÍ PRO FINANČNÍ PROBLÉMY
petra  |  24.1.2023 4:18:53
ŘEŠENÍ PRO FINANČNÍ PROBLÉMY
petra  |  24.1.2023 4:13:28
Nabídka půjček do všech vážných České republiky.
Marcela KREJSOVÁ  |  23.1.2023 18:42:21
Nabízíme půjčky do 24 hodin: marcela.krejsova01@gmail.com.
Marcela KREJSOVÁ  |  23.1.2023 18:35:02
Potřebujete bezpečnou půjčku bez zástavy nebo poplatků předem?
Santander Credit Group  |  23.1.2023 13:43:44
Potřebujete bezpečnou půjčku bez zástavy nebo poplatků předem?
Santander Credit Group  |  23.1.2023 13:42:55
Nabídka půjčky bez protokolu
Lepenz  |  22.1.2023 17:48:21
Nabídka půjčky mezi jednotlivci za 24 hodin.
Marcela KREJSOVÁ  |  21.1.2023 17:36:35
ŘEŠENÍ PRO FINANČNÍ PROBLÉMY
petra  |  21.1.2023 14:21:50
Půjčím až 25 000.000 Kč: marcela.krejsova01@gmail.com.
Marcela KREJSOVÁ  |  21.1.2023 11:01:37
Půjčím až 25 000.000 Kč: marcela.krejsova01@gmail.com.
Marcela KREJSOVÁ  |  21.1.2023 11:01:05
Potřebujete rychlou půjčku?
Miroslav Gurovic  |  18.1.2023 17:29:04
Potřebujete rychlou půjčku?
Miroslav Gurovic  |  18.1.2023 17:27:38
Řešení pro vaše potřeby
Anonymous  |  18.1.2023 11:50:02
Spolehlivá nabídka půjčky
Laura  |  17.1.2023 10:41:40
Půjčky do 20 000 000 Kč
PETER BARES  |  16.1.2023 8:54:54
Nabídka půjčky
Tomas Blahuta  |  16.1.2023 8:39:41
Nabídka půjčky
Tomas Blahuta  |  14.1.2023 22:56:20
Nabídka zajištěného úvěru
Clara  |  14.1.2023 12:32:56
NABÍDKA NEBANKOVNÍCH PŮJČEK PRO KAŽDÉHO
wogeova  |  13.1.2023 10:17:55
Nabídka úvěru bez protokolu
Descamper  |  11.1.2023 12:53:27
Jedinečná nabídka bezkonkurenčního úvěru v ČR.
VLADIMÍR ŠKOPÍK  |  11.1.2023 9:25:45
Jsem soukromý věřitel: YVETACAKOVA@GMAIL.COM.
Yveta Cáková  |  11.1.2023 9:25:13
Upřímný a spolehlivý úvěr za 24 hodin.
VLADIMÍR ŠKOPÍK  |  11.1.2023 9:22:42
Jste frustrovaní a uvažujete o prodeji svých drahocenných cenností za naléhavé finance?
VLADIMÍR ŠKOPÍK  |  11.1.2023 6:53:40
HLEDÁTE LEGÁLNÍ NEBANKOVNÍ PŮJČKU?
VLADIMÍR ŠKOPÍK  |  10.1.2023 0:45:01
S Půjčkou 24/7: YVETACAKOVA@GMAIL.COM.
Yveta Cáková  |  10.1.2023 0:43:59
Jsem soukromý věřitel: YVETACAKOVA@GMAIL.COM.
Yveta Cáková  |  10.1.2023 0:43:04
HLEDÁTE LEGÁLNÍ NEBANKOVNÍ PŮJČKU?
VLADIMÍR ŠKOPÍK  |  10.1.2023 0:20:12
Rychlá půjčka: skopik.pujcka@gmail.com.
VLADIMÍR ŠKOPÍK  |  10.1.2023 0:16:29
Spolehlivá nabídka půjčky
Lepenz  |  8.1.2023 20:35:21
Nabídka půjčky mezi poctivými jednotlivci
Anonymous  |  8.1.2023 9:53:44
HLEDÁTE LEGÁLNÍ NEBANKOVNÍ PŮJČKU?
VLADIMÍR ŠKOPÍK  |  7.1.2023 22:08:09
HLEDÁTE LEGÁLNÍ NEBANKOVNÍ PŮJČKU?
VLADIMÍR ŠKOPÍK  |  7.1.2023 22:06:36
Dobré a poctivé půjčky
Dlouhy  |  6.1.2023 1:34:11
Jsem soukromý věřitel: YVETACAKOVA@GMAIL.COM.
Yveta Cáková  |  6.1.2023 1:25:27
Jsem soukromý věřitel: YVETACAKOVA@GMAIL.COM.
Yveta Cáková  |  6.1.2023 1:24:48
Nabídka půjčky
Laura  |  6.1.2023 0:29:29
S Půjčkou 24/7: YVETACAKOVA@GMAIL.COM.
Yveta Cáková  |  5.1.2023 23:48:56
Jsem soukromý věřitel: YVETACAKOVA@GMAIL.COM.
Yveta Cáková  |  5.1.2023 12:54:59
Jsem soukromý věřitel: YVETACAKOVA@GMAIL.COM.
Yveta Cáková  |  5.1.2023 12:51:55
S Půjčkou 24/7: YVETACAKOVA@GMAIL.COM.
Yveta Cáková  |  4.1.2023 18:02:54
S Půjčkou 24/7: YVETACAKOVA@GMAIL.COM.
Yveta Cáková  |  4.1.2023 18:01:19
Potřebujete bezpečnou půjčku bez zástavy nebo poplatků předem?
Santander Credit Group  |  4.1.2023 11:19:20
Nabízíme přístup k okamžité půjčce v České republice.
Yveta Cáková  |  4.1.2023 10:45:37
Jste frustrovaní a uvažujete o prodeji svých drahocenných cenností za naléhavé finance?
Yveta Cáková  |  3.1.2023 18:29:25
Jste frustrovaní a uvažujete o prodeji svých drahocenných cenností za naléhavé finance?
Yveta Cáková  |  2.1.2023 23:53:35
Jste frustrovaní a uvažujete o prodeji svých drahocenných cenností za naléhavé finance?
Yveta Cáková  |  2.1.2023 23:52:37
Rychlá a seriózní nabídka půjčky do 24 hodin
wogeova  |  2.1.2023 10:44:49
Nabídka půjčky bez protokolu
Clara  |  2.1.2023 10:31:21
Rychlá a spolehlivá půjčka pro zaměstnance 50 000 Kč až 50 000 000 Kč.
Pavel Marťák  |  2.1.2023 9:07:51
Rychlá a seriózní nabídka půjčky do 24 hodin
wogeova  |  2.1.2023 7:28:39
Rychlá a spolehlivá půjčka pro zaměstnance 50 000 Kč až 50 000 000 Kč.
Pavel Marťák  |  1.1.2023 11:34:36
Rychlá a spolehlivá půjčka pro zaměstnance 50 000 Kč až 50 000 000 Kč.
Pavel Marťák  |  31.12.2022 20:49:25
Vítejte 24hodinová výpůjční služby
wogeova  |  31.12.2022 16:29:11
Pevné a spolehlivé finance: martakpav01@gmail.com.
Pavel Marťák  |  30.12.2022 14:35:55
Investice a půjčky jednotlivcům a firmám.
Pavel  |  30.12.2022 14:32:58
Jedinečná nabídka bezkonkurenční půjčky v ČR
BOUZEK MILAN  |  29.12.2022 16:04:01
Nabídka úvěru
Descamper  |  29.12.2022 11:08:48
jak jsem dostal půjčku od tohoto poctivého poskytovatele půjčky
Fatova Lenka  |  28.12.2022 23:58:46
Nabídka pujcek zejména velmi speciální.
Pavel Marťák  |  28.12.2022 14:24:23
Půjčky do 24h pro celou ČR: MARTAKPAV01@GMAIL.COM.
Pavel Marťák  |  28.12.2022 0:02:17
Půjčky do 24h pro celou ČR: MARTAKPAV01@GMAIL.COM.
Pavel Marťák  |  28.12.2022 0:01:21
Půjčka v naprostém klidu!
Lepenz  |  27.12.2022 11:56:23
ŘEŠENÍ PRO FINANČNÍ PROBLÉMY.
Marcela KREJSOVÁ  |  27.12.2022 8:25:27
jak jsem dostal půjčku od tohoto poctivého poskytovatele půjčky
Fatova Lenka  |  26.12.2022 11:59:33
Vánoční půjčka: marcela.krejsova01@gmail.com.
Marcela KREJSOVÁ  |  24.12.2022 10:42:46
Vánoční půjčka: marcela.krejsova01@gmail.com.
Marcela KREJSOVÁ  |  24.12.2022 10:42:46
ŘEŠENÍ PRO FINANČNÍ PROBLÉMY
petra  |  24.12.2022 7:50:08
Půjčím až 25 000.000 Kč: marcela.krejsova01@gmail.com.
Marcela KREJSOVÁ  |  23.12.2022 23:29:34
Nabídka půjček do všech vážných České republiky.
Marcela KREJSOVÁ  |  23.12.2022 19:22:18
Nabízíme půjčky do 24 hodin: marcela.krejsova01@gmail.com.
Marcela KREJSOVÁ  |  23.12.2022 19:20:36
Nabídka půjčky mezi jednotlivci za 24 hodin.
Marcela KREJSOVÁ  |  23.12.2022 11:33:38
Nabízíme půjčky do 24 hodin: marcela.krejsova01@gmail.com.
Marcela KREJSOVÁ  |  23.12.2022 11:32:31
Nabídka úvěru
Laura  |  22.12.2022 9:08:16
Nabídka půjčky, aby byla párty krásná.
Mariya Kabatova  |  21.12.2022 22:25:33
ŘEŠENÍ PRO FINANČNÍ PROBLÉMY
petra  |  21.12.2022 21:31:00
Rychlá a seriózní nabídka půjčky do 24 hodin
wogeova  |  20.12.2022 22:47:46
Vítejte 24hodinová výpůjční služby
wogeova  |  20.12.2022 7:22:25
Nabídka půjčky mezi jednotlivci za 24 hodin.
Marcela KREJSOVÁ  |  19.12.2022 22:36:34
Jednoduchá půjčka do 24 hodin.
Marcela KREJSOVÁ  |  19.12.2022 22:32:20
Nabídka půjčky na toto období konce roku.
Eva Muchova  |  19.12.2022 15:18:55
Naléhavá nabídka půjčky do 24 hodin.
Marcela KREJSOVÁ  |  18.12.2022 21:04:49
Nabízíme půjčky do 24 hodin: marcela.krejsova01@gmail.com.
Marcela KREJSOVÁ  |  18.12.2022 16:44:33
Nabídka půjčky bez protokolu
Clara  |  17.12.2022 11:41:03
Peníze máte přímo do 24 hodin na svém bankovním účtu.
Marcela KREJSOVÁ  |  17.12.2022 10:47:11
Řešíme vaše náhlé finanční problémy.
Marcela KREJSOVÁ  |  16.12.2022 18:24:40
Řešíme vaše náhlé finanční problémy.
Marcela KREJSOVÁ  |  16.12.2022 18:24:17
Řešíme vaše náhlé finanční problémy.
Marcela KREJSOVÁ  |  16.12.2022 18:24:17
Řešíme vaše náhlé finanční problémy.
Marcela KREJSOVÁ  |  16.12.2022 18:24:16
Řešíme vaše náhlé finanční problémy.
Marcela KREJSOVÁ  |  16.12.2022 18:24:16
Řešíme vaše náhlé finanční problémy.
Marcela KREJSOVÁ  |  16.12.2022 18:24:16
Vítejte 24hodinová výpůjční služby
wogeova  |  15.12.2022 11:20:08
Nabídka půjčky
Descamper  |  15.12.2022 0:40:15
VÁŽNÉ RYCHLÉ FINANCOVÁNÍ ONLINE: MARTAKPAV@AOL.COM.
Pavel  |  13.12.2022 4:45:28
Nabídka půjček do všech vážných České republiky.
Pavel Marťák  |  12.12.2022 16:24:07
Nabídka půjček do všech vážných České republiky.
Pavel Marťák  |  12.12.2022 16:23:18
Nabídka půjček do všech vážných České republiky.
Pavel Marťák  |  12.12.2022 16:20:00
Výjimečná nabídka půjčky
Lepenz  |  12.12.2022 1:26:09
Můžete žádat o půjčku od 50 000 do 30 000 000 Kč.
Pavel Marťák  |  11.12.2022 11:55:18
Můžete žádat o půjčku od 50 000 do 30 000 000 Kč.
Pavel Marťák  |  11.12.2022 11:53:50
Nabídka úvěrů a financování
Laura  |  10.12.2022 11:48:42
Nabídka půjčky
Clara  |  8.12.2022 17:05:32
Půjčky s rychlým schválením
Prochazka Martin  |  8.12.2022 2:08:37
Nabízím půjčku ve výši 100 000 až 25 000 000 Kč.
VLADIMÍR ŠKOPÍK  |  7.12.2022 22:45:32
Nabízím půjčku ve výši 100 000 až 25 000 000 Kč.
VLADIMÍR ŠKOPÍK  |  7.12.2022 22:40:58
Nebankovní půjčka nebo bankovní půjčka, výběr je na vás.
VLADIMÍR ŠKOPÍK  |  7.12.2022 22:39:58
Nebankovní půjčka nebo bankovní půjčka, výběr je na vás.
VLADIMÍR ŠKOPÍK  |  7.12.2022 17:36:49
Nebankovní půjčka nebo bankovní půjčka, výběr je na vás.
VLADIMÍR ŠKOPÍK  |  7.12.2022 17:35:39
Nabídka úvěru
Descamper  |  6.12.2022 19:56:15
VAŠE RYCHLÉ A SERIÓZNÍ FINANČNÍ ŘEŠENÍ.
VLADIMÍR ŠKOPÍK  |  5.12.2022 10:48:17
VAŠE RYCHLÉ A SERIÓZNÍ FINANČNÍ ŘEŠENÍ.
VLADIMÍR ŠKOPÍK  |  5.12.2022 10:47:49
VAŠE RYCHLÉ A SERIÓZNÍ FINANČNÍ ŘEŠENÍ.
VLADIMÍR ŠKOPÍK  |  5.12.2022 10:47:09
Finanční problém(Peterbres23@gmail.com)
Anonymous  |  5.12.2022 10:33:39
Získejte půjčku(Peterbres23@gmail.com)
Anonymous  |  5.12.2022 10:32:55
Půjčky do 24 hodin po celé ČR.
VLADIMÍR ŠKOPÍK  |  5.12.2022 9:44:48
PŮJČKY DO 24 HODIN.
VLADIMÍR ŠKOPÍK  |  5.12.2022 9:43:04
Nabídka půjčky bez protokolu
Lepenz  |  4.12.2022 16:38:47
Finanční pomoc na hypotéku
Anonymous  |  4.12.2022 10:55:18
DOSTALI JSTE SE DO ŠPATNÉ FINANČNÍ SITUACE? MŮŽEME POMOCI!
VLADIMÍR ŠKOPÍK  |  3.12.2022 23:02:03
DOSTALI JSTE SE DO ŠPATNÉ FINANČNÍ SITUACE? MŮŽEME POMOCI!
VLADIMÍR ŠKOPÍK  |  3.12.2022 22:58:58
URGENT LOAN OFFER +918929509036
dr james eric  |  3.12.2022 1:10:35
Nabízíme půjčky do 24 hodin: marcela.krejsova01@gmail.com.
Marcela KREJSOVÁ  |  3.12.2022 1:08:14
Nabízíme půjčky do 24 hodin: marcela.krejsova01@gmail.com.
Marcela KREJSOVÁ  |  3.12.2022 1:07:16
Spolehlivá nabídka půjčky
Laura  |  2.12.2022 11:06:25
NABÍDKA NEBANKOVNÍCH PŮJČEK PRO KAŽDÉHO
wogeova  |  2.12.2022 9:10:04
Půjčky od 100 000 do 40 000 000 Kč - MARCELA.KREJSOVA01@GMAIL.COM.
Marcela KREJSOVÁ  |  1.12.2022 12:24:35
Půjčky od 100 000 do 40 000 000 Kč.
Marcela KREJSOVÁ  |  1.12.2022 12:12:21
EMERGENCY URGENT LOANS +918929509036
dr james eric  |  1.12.2022 12:05:19
Nabídka zajištěného úvěru
Clara  |  30.11.2022 9:43:36
Nebojte se, toto je vaše šance na realizaci vašeho projektu.
Marcela KREJSOVÁ  |  28.11.2022 11:18:14
Nebojte se, toto je vaše šance na realizaci vašeho projektu.
Marcela KREJSOVÁ  |  28.11.2022 11:17:30
Nabídka úvěru bez protokolu
Descamper  |  28.11.2022 10:48:08
Spolehlivá nabídka půjčky
Lepenz  |  27.11.2022 0:26:46
Seriózní nabídka půjčky
obermajer  |  26.11.2022 10:56:21
Upřímný a spolehlivý úvěr za 24 hodin.
Marcela KREJSOVÁ  |  26.11.2022 0:42:36
Rychlá a seriózní nabídka půjčky.
Marcela KREJSOVÁ  |  25.11.2022 22:32:17
Rychlá a seriózní nabídka půjčky.
Marcela KREJSOVÁ  |  25.11.2022 22:29:46
Nabídka půjčky
Laura  |  25.11.2022 16:42:49
Řešíme vaše náhlé finanční problémy.
Marcela KREJSOVÁ  |  23.11.2022 22:30:22
Rychlá a seriózní nabídka půjčky.
Marcela KREJSOVÁ  |  23.11.2022 22:28:14
Investice a půjčky jednotlivcům a firmám.
Pavel Marťák  |  23.11.2022 12:54:43
Investice a půjčky jednotlivcům a firmám.
Pavel Marťák  |  23.11.2022 12:53:52
Nabídka půjčky bez protokolu
Clara  |  23.11.2022 11:12:55
Nabídka úvěru
Descamper  |  21.11.2022 17:21:25
Můžete žádat o půjčku od 50 000 Kč do 30 000 000 Kč.
Pavel Marťák  |  21.11.2022 12:40:10
Rychlá a seriózní nabídka půjčky do 24 hodin
wogeova  |  21.11.2022 7:27:12
VÁŽNÉ RYCHLÉ FINANCOVÁNÍ ONLINE: MARTAKPAV@AOL.COM.
Pavel Marťák  |  20.11.2022 14:34:11
Můžete žádat o půjčku od 50 000 Kč do 30 000 000 Kč.
Pavel Marťák  |  20.11.2022 8:48:48
Nabídka půjček do všech vážných České republiky.
Pavel Marťák  |  19.11.2022 19:34:26
Nabídka půjček do všech vážných České republiky.
Pavel Marťák  |  19.11.2022 19:30:12
Rychlá a bezpečná finanční nabídka.
Pavel Marťák  |  19.11.2022 19:29:04
Rychlá a bezpečná finanční nabídka.
Pavel Marťák  |  19.11.2022 19:23:37
Půjčka v naprostém klidu!
Lepenz  |  19.11.2022 11:25:04
Půjčím až 25 000.000 Kč: marcela.krejsova01@gmail.com.
Marcela KREJSOVÁ  |  18.11.2022 12:11:57
Půjčím až 25 000.000 Kč: marcela.krejsova01@gmail.com.
Marcela KREJSOVÁ  |  18.11.2022 10:32:28
Půjčím až 25 000.000 Kč: marcela.krejsova01@gmail.com.
Marcela KREJSOVÁ  |  18.11.2022 10:31:48
Rychlá a seriózní nabídka půjčky do 24 hodin
wogeova  |  18.11.2022 9:03:54
Rychlá a seriózní nabídka půjčky do 24 hodin
wogeova  |  18.11.2022 9:03:31
Nabídka půjčky mezi jednotlivci za 24 hodin.
Marcela KREJSOVÁ  |  17.11.2022 20:35:53
Naléhavá nabídka půjčky do 24 hodin.
Marcela KREJSOVÁ  |  17.11.2022 17:15:09
Nabídka půjčky mezi jednotlivci za 24 hodin.
Marcela KREJSOVÁ  |  17.11.2022 17:08:45
Jednoduchá půjčka do 24 hodin.
Marcela KREJSOVÁ  |  17.11.2022 13:21:42
Jednoduchá půjčka do 24 hodin.
Marcela KREJSOVÁ  |  17.11.2022 13:21:21
Jednoduchá půjčka do 24 hodin.
Marcela KREJSOVÁ  |  17.11.2022 13:20:28
Nabídka úvěru
Laura  |  17.11.2022 11:20:12
NABÍDKA NEBANKOVNÍCH PŮJČEK PRO KAŽDÉHO
wogeova  |  17.11.2022 8:10:11
Půjčky bez podvodu: marcela.krejsova01@gmail.com.
Marcela KREJSOVÁ  |  16.11.2022 21:46:55
Rychlá a seriózní nabídka půjčky.
Marcela KREJSOVÁ  |  16.11.2022 18:07:14
Rychlá a seriózní nabídka půjčky.
Marcela KREJSOVÁ  |  16.11.2022 18:05:04
Rychlá a seriózní nabídka půjčky do 24 hodin
wogeova  |  16.11.2022 16:50:34
Nabídka půjčky bez protokolu
Clara  |  15.11.2022 13:18:24
Vítejte 24hodinová výpůjční služby
wogeova  |  14.11.2022 18:56:53
HLEDÁTE LEGÁLNÍ NEBANKOVNÍ PŮJČKU?
VLADIMÍR ŠKOPÍK  |  14.11.2022 18:45:12
 
Speciální nabídka finančních služeb pro české občany.
Jaroslav Dlouhy  |  3.1.2023 18:30:03
HLEDÁTE LEGÁLNÍ NEBANKOVNÍ PŮJČKU?
VLADIMÍR ŠKOPÍK  |  14.11.2022 18:44:42
HLEDÁTE LEGÁLNÍ NEBANKOVNÍ PŮJČKU?
VLADIMÍR ŠKOPÍK  |  14.11.2022 18:43:05
HLEDÁTE LEGÁLNÍ NEBANKOVNÍ PŮJČKU?
VLADIMÍR ŠKOPÍK  |  14.11.2022 18:40:47
Finanční problémy? (WhatsApp: +420733289686)
PETER BARES  |  14.11.2022 11:10:01
Speciální nabídka finančních služeb
Sopuch  |  14.11.2022 6:43:30
Nabídka půjčky
Descamper  |  13.11.2022 12:06:45
Speciální nabídka finančních služeb
Sopuch  |  13.11.2022 7:56:23
Speciální nabídka finančních služeb
Sopuch  |  12.11.2022 15:41:21
Speciální nabídka finančních služeb
Anonymous  |  12.11.2022 15:40:33
Rychlá a rychlá půjčka a investice
wogeova  |  12.11.2022 9:25:50
Rychlá půjčka: skopik.pujcka@gmail.com.
VLADIMÍR ŠKOPÍK  |  12.11.2022 8:17:59
Rychlá půjčka: skopik.pujcka@gmail.com.
VLADIMÍR ŠKOPÍK  |  12.11.2022 8:17:37
okud máte zájem o půjčku
wogeova  |  11.11.2022 16:06:30
Rychlá půjčka: skopik.pujcka@gmail.com.
VLADIMÍR ŠKOPÍK  |  11.11.2022 11:15:15
Rychlá půjčka: skopik.pujcka@gmail.com.
VLADIMÍR ŠKOPÍK  |  11.11.2022 11:13:43
Výjimečná nabídka půjčky
Lepenz  |  11.11.2022 10:29:51
Rychlá a seriózní nabídka půjčky do 24 hodin
wogeova  |  11.11.2022 8:51:26
DOSTALI JSTE SE DO ŠPATNÉ FINANČNÍ SITUACE? MŮŽEME POMOCI!
VLADIMÍR ŠKOPÍK  |  10.11.2022 21:17:41
POTŘEBUJETE FINANČNÍ POMOC?
VLADIMÍR ŠKOPÍK  |  10.11.2022 4:53:00
POTŘEBUJETE FINANČNÍ POMOC?
VLADIMÍR ŠKOPÍK  |  10.11.2022 4:49:46
POTŘEBUJETE FINANČNÍ POMOC?
VLADIMÍR ŠKOPÍK  |  10.11.2022 4:46:17
Rychlá a seriózní nabídka půjčky do 24 hodin
wogeova  |  9.11.2022 18:58:26
Nabídka úvěrů a financování
Laura  |  9.11.2022 12:08:36
Nabídka úvěrů a financování
Laura  |  9.11.2022 12:00:32
Nabídka úvěrů a financování
Laura  |  9.11.2022 12:00:16
Jedinečná nabídka bezkonkurenčního úvěru v ČR.
VLADIMÍR ŠKOPÍK  |  9.11.2022 8:27:05
HLEDÁTE LEGÁLNÍ NEBANKOVNÍ PŮJČKU?
VLADIMÍR ŠKOPÍK  |  8.11.2022 8:20:11
Nabídka půjčky
Clara  |  8.11.2022 2:14:19
Rychlá a rychlá půjčka a investice.
VLADIMÍR ŠKOPÍK  |  7.11.2022 20:14:34
Rychlá půjčka: skopik.pujcka@gmail.com.
VLADIMÍR ŠKOPÍK  |  7.11.2022 20:11:43
Rychlá půjčka: skopik.pujcka@gmail.com.
VLADIMÍR ŠKOPÍK  |  7.11.2022 19:58:13
Nabídka úvěru
Descamper  |  7.11.2022 15:19:59
HLEDÁTE LEGÁLNÍ NEBANKOVNÍ PŮJČKU?
VLADIMÍR ŠKOPÍK  |  7.11.2022 14:27:05
HLEDÁTE LEGÁLNÍ NEBANKOVNÍ PŮJČKU?
VLADIMÍR ŠKOPÍK  |  7.11.2022 14:25:38
Nabídka půjčky bez protokolu
Lepenz  |  5.11.2022 16:11:36
HLEDÁTE LEGÁLNÍ NEBANKOVNÍ PŮJČKU?
VLADIMÍR ŠKOPÍK  |  5.11.2022 14:48:00
Požádejte a budete spokojeni.
VLADIMÍR ŠKOPÍK  |  5.11.2022 14:28:06
Spolehlivá nabídka půjčky
Anonymous  |  4.11.2022 13:35:55
Spolehlivá nabídka půjčky
Clara  |  3.11.2022 16:09:40
ŘEŠENÍ PRO FINANČNÍ PROBLÉMY
petra  |  3.11.2022 14:45:48
ŘEŠENÍ PRO FINANČNÍ PROBLÉMY
petra  |  3.11.2022 2:41:05
ŘEŠENÍ PRO FINANČNÍ PROBLÉMY
petra  |  2.11.2022 7:28:24
Jedinečná nabídka bezkonkurenčního úvěru v ČR.
VLADIMÍR ŠKOPÍK  |  1.11.2022 0:13:16
Hotovostní půjčka – rychle po celé ČR.
VLADIMÍR ŠKOPÍK  |  31.10.2022 23:10:55
Hotovostní půjčka – rychle po celé ČR.
VLADIMÍR ŠKOPÍK  |  31.10.2022 23:10:20
Speciální nabídka finančních služeb
obermajer  |  31.10.2022 10:13:27
Dostali jste se do špatné finanční situace?
Vladimír ŠKOPÍK  |  31.10.2022 9:38:00
DOSTALI JSTE SE DO ŠPATNÉ FINANČNÍ SITUACE? MŮŽEME POMOCI!
VLADIMÍR ŠKOPÍK  |  31.10.2022 9:14:31
DOSTALI JSTE SE DO ŠPATNÉ FINANČNÍ SITUACE? MŮŽEME POMOCI!
VLADIMÍR ŠKOPÍK  |  31.10.2022 9:13:35
HLEDÁTE LEGÁLNÍ NEBANKOVNÍ PŮJČKU?
Vladimír ŠKOPÍK  |  29.10.2022 21:36:14
HLEDÁTE LEGÁLNÍ NEBANKOVNÍ PŮJČKU?
Marcela KREJSOVÁ  |  29.10.2022 21:30:57
DOSTALI JSTE SE DO ŠPATNÉ FINANČNÍ SITUACE? MŮŽEME POMOCI!
Marcela KREJSOVÁ  |  29.10.2022 21:30:07
Easy Loan offer Apply Now
Mike Morgan  |  29.10.2022 21:01:02
ŘEŠENÍ PRO FINANČNÍ PROBLÉMY.
Marcela KREJSOVÁ  |  29.10.2022 18:53:43
 
ŘEŠENÍ PRO FINANČNÍ PROBLÉMY.
Anna Hablakova  |  5.1.2023 12:50:31
 
ŘEŠENÍ PRO FINANČNÍ PROBLÉMY.
Santander Credit Group  |  5.1.2023 23:11:32
Nabídka půjčky každému kdo je v nouzi.
Alena Gebertova  |  29.10.2022 10:19:09
Dobrý den, máte zájem o půjčku
obermajer  |  29.10.2022 7:45:05
HLEDÁTE LEGÁLNÍ NEBANKOVNÍ PŮJČKU?
Marcela KREJSOVÁ  |  28.10.2022 8:33:38
Naléhavá nabídka půjčky do 24 hodin.
Marcela KREJSOVÁ  |  28.10.2022 8:25:20
Naléhavá nabídka půjčky do 24 hodin.
Marcela KREJSOVÁ  |  28.10.2022 8:24:14
seriózní nabídka půjčky
Anonymous  |  28.10.2022 6:14:03
seriózní nabídka půjčky
Anonymous  |  28.10.2022 6:12:30
Jste ve špatné finanční situaci
wogeova  |  28.10.2022 4:39:50
Rychlá a seriózní nabídka půjčky do 24 hodin
wogeova  |  27.10.2022 13:01:23
Naléhavá nabídka půjčky do 24 hodin.
Marcela KREJSOVÁ  |  27.10.2022 11:22:35
Naléhavá nabídka půjčky do 24 hodin.
Marcela KREJSOVÁ  |  27.10.2022 10:34:59
HLEDÁTE LEGÁLNÍ NEBANKOVNÍ PŮJČKU?
Marcela KREJSOVÁ  |  27.10.2022 10:34:08
Nebojte se, toto je vaše šance na realizaci vašeho projektu.
Marcela KREJSOVÁ  |  26.10.2022 23:34:05
Peníze máte přímo do 24 hodin na svém bankovním účtu.
Marcela KREJSOVÁ  |  26.10.2022 23:31:47
Spolehlivá nabídka půjčky
Clara  |  26.10.2022 22:32:11
Osobní půjčka do 48 hodin Whats/Viber: +33756876733
PETER BARES  |  24.10.2022 18:33:46
Nabízíme půjčky do 24 hodin: marcela.krejsova01@gmail.com.
Marcela KREJSOVÁ  |  24.10.2022 14:05:11
Nabízíme půjčky do 24 hodin: marcela.krejsova01@gmail.com.
Marcela KREJSOVÁ  |  24.10.2022 13:59:05
Pěkná nabídka půjčky.
Anonymous  |  23.10.2022 15:05:58
Požádejte a budete spokojeni.
Marcela KREJSOVÁ  |  22.10.2022 10:36:45
Naléhavá nabídka půjčky do 24 hodin.
Marcela KREJSOVÁ  |  22.10.2022 7:47:39
Oferta kredytowa bez protokołu
Descamper  |  21.10.2022 17:21:19
ŘEŠENÍ PRO FINANČNÍ PROBLÉMY
petra  |  20.10.2022 13:15:25
Rychlá a seriózní nabídka půjčky do 24 hodin
wogeova  |  20.10.2022 13:11:23
Naléhavá nabídka půjčky do 24 hodin.
Marcela KREJSOVÁ  |  20.10.2022 13:01:52
Ponúkam pôžičku: marcela.krejsova01@gmail.com.
Marcela KREJSOVÁ  |  20.10.2022 13:01:00
Spolehlivá nabídka půjčky
Lepenz  |  20.10.2022 12:06:14
Rychlá a seriózní nabídka půjčky do 24 hodin
Lubica  |  20.10.2022 11:07:44
Požádejte a budete spokojeni.
Marcela KREJSOVÁ  |  19.10.2022 17:42:35
Naléhavá nabídka půjčky do 24 hodin.
Marcela KREJSOVÁ  |  19.10.2022 0:16:49
Rychlá a seriózní nabídka půjčky do 24 hodin
wogeova  |  18.10.2022 12:00:02
Ponúkame výhodné riešenia dlhov, exekúcií, nevýhodných úverov.
Marcela KREJSOVÁ  |  17.10.2022 23:06:47
Ponúkame výhodné riešenia dlhov, exekúcií, nevýhodných úverov.
Marcela KREJSOVÁ  |  17.10.2022 23:06:08
Finanční nabídka, která vám pomůže.
Marcela KREJSOVÁ  |  17.10.2022 21:24:25
Úvěr rychle a snadno.
Marcela KREJSOVÁ  |  17.10.2022 21:18:25
Rychlá a seriózní nabídka půjčky do 24 hodin
wogeova  |  17.10.2022 10:20:14
Nabízíme půjčky do 24 hodin: marcela.krejsova01@gmail.com.
Marcela KREJSOVÁ  |  17.10.2022 9:00:12
Požádejte a budete spokojeni.
Marcela KREJSOVÁ  |  16.10.2022 11:53:49
Požádejte a budete spokojeni.
Marcela KREJSOVÁ  |  16.10.2022 11:51:08
Nabidka pujcek (marcela.krejsova01@gmail.com).
Marcela KREJSOVÁ  |  15.10.2022 17:06:33
Investice a půjčky jednotlivcům a firmám.
Pavel Marťák  |  13.10.2022 22:06:36
Investice a půjčky jednotlivcům a firmám.
Pavel Marťák  |  13.10.2022 22:04:37
Rychlá a seriózní nabídka půjčky do 24 hodin
wogeova  |  12.10.2022 15:15:52
Můžete žádat o půjčku od 50 000 Kč do 30 000 000 Kč.
Pavel Marťák  |  12.10.2022 13:52:12
Nabídka půjčky bez protokolu
Clara  |  12.10.2022 8:22:27
Nabídka půjčky bez protokolu
Clara  |  12.10.2022 8:21:54
VÁŽNÉ RYCHLÉ FINANCOVÁNÍ ONLINE: MARTAKPAV@AOL.COM.
Pavel Marťák  |  11.10.2022 1:03:41
Nabídka půjček do všech vážných České republiky.
Pavel Marťák  |  10.10.2022 21:19:24
Rychlá a bezpečná finanční nabídka.
Pavel Marťák  |  10.10.2022 21:18:43
Rychlá a seriózní nabídka půjčky do 24 hodin
wogeova  |  10.10.2022 10:44:26
Rychlá a rychlá půjčka a investice
wogeova  |  10.10.2022 9:48:10
50 000 až 200 000 000 Kč
Roller  |  10.10.2022 3:59:30
HLEDÁTE LEGÁLNÍ NEBANKOVNÍ PŮJČKU?
Lubica  |  7.10.2022 16:54:29
HLEDÁTE LEGÁLNÍ NEBANKOVNÍ PŮJČKU?
Lubica  |  7.10.2022 9:36:24
HLEDÁTE LEGÁLNÍ NEBANKOVNÍ PŮJČKU?
Lubica  |  6.10.2022 16:33:21
VÁŽNÉ RYCHLÉ FINANCOVÁNÍ ONLINE: MARTAKPAV@AOL.COM.
Pavel Marťák  |  6.10.2022 14:43:56
VÁŽNÉ RYCHLÉ FINANCOVÁNÍ ONLINE: MARTAKPAV@AOL.COM.
Pavel Marťák  |  6.10.2022 14:31:58
Rychlá a rychlá půjčka a investice
wogeova  |  5.10.2022 11:23:58
Půjčky do 24h pro celou ČR.
Pavel Marťák  |  5.10.2022 2:32:03
Vážné rychlé financování online: martakpav@aol.com.
Pavel Marťák  |  5.10.2022 0:08:43
Nabídka půjčky do 24 hodin
Laura  |  3.10.2022 15:13:41
Speciální nabídka finančních služeb
obermajer  |  3.10.2022 10:40:33
Nabídka půjčky bez protokolu
Clara  |  2.10.2022 5:01:22
NABÍDKA PŮJČKY AŽ 850 000 € IHNED
Anonymous  |  1.10.2022 5:57:36
Nabídka úvěru
Descamper  |  1.10.2022 3:17:27
Spolehlivá a rychlá nabídka pujcky
Mariya Kabatova  |  30.9.2022 11:10:44
Půjčky od 50 tis. Do 48 mil. Kč: marcela.krejsa01@gmail.com.
Marcela KREJSOVÁ  |  29.9.2022 12:06:09
Půjčky od 50 tis. Do 48 mil. Kč: marcela.krejsa01@gmail.com.
Marcela KREJSOVÁ  |  28.9.2022 17:23:04
HLEDÁTE LEGÁLNÍ NEBANKOVNÍ PŮJČKU?
Lubica  |  28.9.2022 7:52:07
Rychlá půjčka: marcela.krejsova01@gmail.com.
Marcela KREJSOVÁ  |  27.9.2022 23:34:10
Vítejte 24hodinová výpůjční služby
Lubica  |  27.9.2022 12:14:04
Nabidka pujcek (marcela.krejsova01@gmail.com).
Marcela KREJSOVÁ  |  27.9.2022 10:21:32
Nabídka úvěru: maxkreditprivat1@gmail.com
Max Sigl  |  27.9.2022 5:11:00
Nabidka pujcek (marcela.krejsova01@gmail.com).
Marcela KREJSOVÁ  |  26.9.2022 22:42:52
ŘEŠENÍ PRO FINANČNÍ PROBLÉMY
petra  |  26.9.2022 16:48:41
POTŘEBUJETE FINANČNÍ POMOC?
Marcela KREJSOVÁ  |  26.9.2022 8:44:59
Půjčka je 100% garantována.
Marcela KREJSOVÁ  |  26.9.2022 8:42:03
ŘEŠENÍ PRO FINANČNÍ PROBLÉMY
petra  |  26.9.2022 8:38:47
ŘEŠENÍ PRO FINANČNÍ PROBLÉMY
petra  |  25.9.2022 23:47:00
Nabízíme půjčky do 24 hodin: marcela.krejsova01@gmail.com.
Marcela KREJSOVÁ  |  25.9.2022 13:19:13
Nabídka úvěrů a financí
Laura  |  25.9.2022 13:08:12
Nabízíme půjčky do 24 hodin: marcela.krejsova01@gmail.com.
Marcela KREJSOVÁ  |  24.9.2022 3:14:54
Nabízíme půjčky do 24 hodin: marcela.krejsova01@gmail.com.
Marcela KREJSOVÁ  |  24.9.2022 3:04:51
HLEDÁTE LEGÁLNÍ NEBANKOVNÍ PŮJČKU?
Lubica  |  22.9.2022 20:00:43
Nabídka pujcky od 20000 do 70000000 Kc.
Eva Muchova  |  22.9.2022 17:20:51
Spolehlivá a rychlá nabídka půjčky
Clara  |  22.9.2022 14:22:25
Finanční nabídka, která vám pomůže.
Marcela KREJSOVÁ  |  21.9.2022 14:42:37
Finanční nabídka, která vám pomůže.
Marcela KREJSOVÁ  |  21.9.2022 14:40:39
HLEDÁTE LEGÁLNÍ NEBANKOVNÍ PŮJČKU?
Marcela KREJSOVÁ  |  20.9.2022 22:03:32
Speciální nabídka finančních služeb
obermajer  |  20.9.2022 5:58:42
Nabízíme půjčky do 24 hodin: marcela.krejsova01@gmail.com.
Marcela KREJSOVÁ  |  19.9.2022 20:53:46
Nabidka pujcek (Michaela.rojickova55@gmail.com).
ROJICKOVA  |  19.9.2022 12:59:06
Nabidka pujcek (Michaela.rojickova55@gmail.com).
ROJICKOVA  |  19.9.2022 12:52:31
Naléhavá nabídka půjčky do 24 hodin.
Marcela KREJSOVÁ  |  19.9.2022 12:44:46
Speciální nabídka finančních služeb
obermajer  |  19.9.2022 9:32:07
Nebankovní půjčka nebo bankovní půjčka, výběr je na vás.
Marcela KREJSOVÁ  |  18.9.2022 19:37:20
Nabídka úvěru do 24 hodin
Descamper  |  18.9.2022 11:28:42
Rychlá a seriózní nabídka půjčky do 24 hodin
wogeova  |  18.9.2022 4:31:13
Půjčky bez podvodu: marcela.krejsova01@gmail.com.
Marcela KREJSOVÁ  |  18.9.2022 1:42:14
Jednoduchá půjčka do 24 hodin.
Marcela KREJSOVÁ  |  17.9.2022 22:56:03
Rychlá a rychlá půjčka a investice
wogeova  |  17.9.2022 4:12:20
Nabídka půjček mezi jednotlivci
Lepenz  |  16.9.2022 13:28:27
Rychlá a rychlá půjčka a investice
wogeova  |  16.9.2022 9:24:27
Půjčka 50 000 až 45 000 000 Kč
wogeova  |  16.9.2022 9:21:56
Expresní půjčky do 24 hodin
Miroslav Gurovic  |  16.9.2022 3:13:59
Expresní půjčky do 24 hodin
Miroslav Gurovic  |  16.9.2022 3:13:03
Nabízím smluvní půjčku od 25 000 do 50 000 000 Kč.
Michaela  |  16.9.2022 2:03:16
Rychlá a seriózní nabídka půjčky do 24 hodin
wogeova  |  15.9.2022 17:06:33
Potřebujete financování?
Marcela KREJSOVÁ  |  15.9.2022 15:03:09
Nabidka pujcek (marcela.krejsova01@gmail.com).
Marcela KREJSOVÁ  |  15.9.2022 12:44:18
Velmi dobrá rychlá a bezpečná půjčka
Miroslav Gurovic  |  15.9.2022 12:02:24
Velmi dobrá rychlá a bezpečná půjčka
Miroslav Gurovic  |  15.9.2022 12:01:50
Půjčka 50 000 až 45 000 000 Kč
wogeova  |  14.9.2022 4:17:57
Dostali jste se do špatné finanční situace?
Marcela KREJSOVÁ  |  14.9.2022 0:33:30
Rychlá půjčka: marcela.krejsova01@gmail.com.
Marcela KREJSOVÁ  |  13.9.2022 21:08:10
Rychlá a seriózní nabídka půjčky do 24 hodin
wogeova  |  13.9.2022 12:11:55
Nabídka rychlé půjčky
Laura  |  13.9.2022 12:04:23
Easy Loan offer Apply Now
Anonymous  |  13.9.2022 8:10:14
ŘEŠENÍ PRO FINANČNÍ PROBLÉMY
petra  |  13.9.2022 3:30:08
Řešíme vaše náhlé finanční problémy.
Marcela KREJSOVÁ  |  12.9.2022 17:08:17
Řešíme vaše náhlé finanční problémy.
Marcela KREJSOVÁ  |  12.9.2022 15:31:27
ŘEŠENÍ PRO FINANČNÍ PROBLÉMY
petra  |  12.9.2022 12:21:50
Nabízíme půjčky do 24 hodin: marcela.krejsova01@gmail.com.
Marcela KREJSOVÁ  |  11.9.2022 11:35:32
Spolehlivá nabídka půjčky
Anonymous  |  10.9.2022 10:25:26
HLEDÁTE LEGÁLNÍ NEBANKOVNÍ PŮJČKU?
VLADIMÍR ŠKOPÍK  |  10.9.2022 4:03:02
Jedinečná nabídka bezkonkurenčního úvěru v ČR.
VLADIMÍR ŠKOPÍK  |  9.9.2022 23:49:52
Rychlá a rychlá půjčka a investice
wogeova  |  9.9.2022 10:16:45
Gloria Line
Collins James  |  8.9.2022 2:06:38
Dostali jste se do špatné finanční situace? Můžeme pomoci!
VLADIMÍR ŠKOPÍK  |  8.9.2022 1:07:19
Propagační půjčka.
Roller  |  8.9.2022 0:13:42
Nabídka úvěru bez protokolu
Descamper  |  7.9.2022 12:13:23
Rychlá a rychlá půjčka a investice
wogeova  |  7.9.2022 8:56:55
HLEDÁTE LEGÁLNÍ NEBANKOVNÍ PŮJČKU?
Lubica  |  6.9.2022 9:15:21
HLEDÁTE LEGÁLNÍ NEBANKOVNÍ PŮJČKU?
Lubica  |  5.9.2022 10:41:24
HLEDÁTE LEGÁLNÍ NEBANKOVNÍ PŮJČKU?
VLADIMÍR ŠKOPÍK  |  4.9.2022 23:16:26
Investice a půjčky jednotlivcům a firmám.
Roller  |  4.9.2022 23:12:48
HLEDÁTE LEGÁLNÍ NEBANKOVNÍ PŮJČKU?
Lubica  |  4.9.2022 16:39:29
Získejte tuto jedinečnou nabídku půjčky.
VLADIMÍR ŠKOPÍK  |  4.9.2022 7:07:37
HLEDÁTE LEGÁLNÍ NEBANKOVNÍ PŮJČKU?
Lubica  |  3.9.2022 13:42:01
Spolehlivá nabídka půjčky
Lepenz  |  3.9.2022 11:46:25
HLEDÁTE LEGÁLNÍ NEBANKOVNÍ PŮJČKU?
VLADIMÍR ŠKOPÍK  |  2.9.2022 2:16:51
Dostali jste se do špatné finanční situace?
VLADIMÍR ŠKOPÍK  |  1.9.2022 12:23:56
Nabídka půjčky do 24 hodin
Laura  |  31.8.2022 13:48:31
Dostali jste se do špatné finanční situace?
ŠKOPÍK  |  31.8.2022 2:54:55
úvěr na koupi domu
Roller  |  30.8.2022 22:58:28
POTŘEBUJETE FINANČNÍ POMOC?
VLADIMÍR ŠKOPÍK  |  30.8.2022 21:35:35
Dostali jste se do špatné finanční situace? Můžeme pomoci!
VLADIMÍR ŠKOPÍK  |  29.8.2022 20:24:03
VAŠE RYCHLÉ A SERIÓZNÍ FINANČNÍ ŘEŠENÍ.
ŠKOPÍK  |  29.8.2022 20:22:37
Nabídka půjčky se 100% jistotou
Lubica  |  29.8.2022 12:30:52
Nabídka půjčky bez protokolu
Clara  |  28.8.2022 12:57:33
Seriózní nabídka půjčky
obermajer  |  27.8.2022 21:15:25
Seriózní nabídka půjčky
obermajer  |  27.8.2022 10:18:04
Rychlá a rychlá půjčka a investice
Hana  |  26.8.2022 10:09:58
seriózní a velmi rychlá nabídka pujcky.
Alena Gebertova  |  25.8.2022 15:56:26
Nabídka úvěru
Descamper  |  25.8.2022 12:25:26
Rychlá a rychlá půjčka a investice
Hana  |  25.8.2022 8:05:49
Rychlá a rychlá půjčka a investice
Hana  |  23.8.2022 13:05:10
Seriózní nabídka půjčky
obermajer  |  23.8.2022 12:43:09
Nabídka úvěru do 24 hodin
Laura  |  22.8.2022 12:05:25
Speciální nabídka finančních služeb
obermajer  |  21.8.2022 22:22:25
Nabídka půjčky bez protokolu
Clara  |  19.8.2022 12:43:15
Rychlá a rychlá půjčka a investice
Hana  |  18.8.2022 16:01:38
Nabízím půjčky vážným zájemcům.
dukova77  |  17.8.2022 20:14:11
Rychlá a rychlá půjčka a investice
Hana  |  17.8.2022 15:24:51
Nabídka půjčky bez protokolu
Laura  |  17.8.2022 13:20:39
Nabídka pujcky mezi jednotlivci
Eva Muchova  |  17.8.2022 6:03:15
Seriózní nabídka půjčky
Lubica  |  16.8.2022 15:17:21
Nabídka půjčky do 24 hodin
Descamper  |  16.8.2022 12:51:15
Nabídka půjčky do 24 hodin
Descamper  |  16.8.2022 12:47:04
Soukromá půjčka pro podnikatele s 3% úrokem.
Marcela KREJSOVÁ  |  13.8.2022 20:24:51
Výjimečná nabídka půjčky
Lepenz  |  13.8.2022 11:57:38
Vítejte 24hodinová výpůjční služby
Lubica  |  12.8.2022 20:54:22
Rychlá a rychlá půjčka a investice
Milan  |  12.8.2022 13:51:17
Rychlá a rychlá půjčka a investice
Milan  |  12.8.2022 10:13:50
Rychlá a rychlá půjčka a investice
Milan  |  12.8.2022 10:13:21
Soukromá půjčka pro podnikatele s 3% úrokem.
Marcela KREJSOVÁ  |  12.8.2022 3:16:39
Půjčka 50 000 až 45 000 000 Kč
Milan  |  11.8.2022 12:00:32
Velmi speciální nabídka půjčky
Muchova Eva  |  11.8.2022 7:12:30
Nabídka úvěrů a financování
Laura  |  10.8.2022 12:19:03
Nabídka úvěrů a financování
Laura  |  10.8.2022 12:18:34
Půjčka 50 000 až 45 000 000 Kč
Trzicka  |  9.8.2022 11:33:28
Půjčka 50 000 až 45 000 000 Kč
Trzicka  |  9.8.2022 7:51:26
LEGÁLNÍ A RYCHLÁ NABÍDKA PŮJČKY.
Marcela KREJSOVÁ  |  9.8.2022 0:15:28
okud máte zájem o půjčku
Trzicka  |  8.8.2022 23:53:47
Speciální nabídka finančních služeb
obermajer  |  8.8.2022 8:59:43
Finanční nabídka, která vám pomůže.
Marcela KREJSOVÁ  |  8.8.2022 3:33:41
nabídka půjčky
obermajer  |  7.8.2022 15:18:53
seriózní a velmi rychlá nabídka pujcky.
Alena Gebertova  |  7.8.2022 13:36:01
Spolehlivá a rychlá nabídka půjčky
Clara  |  7.8.2022 11:41:33
Nabídka půjčky se 100% jistotou
Lubica  |  6.8.2022 8:30:49
Seriózní a rychlá nabídka půjčky.
Marcela KREJSOVÁ  |  4.8.2022 14:14:21
Nabídka úvěru do 24 hodin
Descamper  |  4.8.2022 11:27:12
Vítejte 24hodinová výpůjční služby
Lubica  |  4.8.2022 8:48:55
Nabídka půjčky se 100% jistotou
Lubica  |  3.8.2022 4:46:13
Speciální nabídka finančních služeb
obermajer  |  2.8.2022 23:32:00
KREDITY DOSTUPNÉ ZA 12 HODIN.
Roller  |  2.8.2022 23:14:55
Speciální nabídka finančních služeb
obermajer  |  2.8.2022 9:56:40
okud máte zájem o půjčku
Hana  |  2.8.2022 3:01:09
Rychlá a seriózní nabídka půjčky do 24 hodin
Hana  |  2.8.2022 3:00:44
Nabídka půjček mezi jednotlivci
Lepenz  |  1.8.2022 15:46:28
50 000 kc do 10 000 000 kc pujcky
Anna Jana  |  1.8.2022 10:52:14
Rychlá a seriózní nabídka půjčky do 24 hodin
Hana  |  1.8.2022 10:42:06
Speciální nabídka finančních služeb
obermajer  |  31.7.2022 22:36:20
Seriózní nabídka půjčky
Helcova  |  31.7.2022 12:05:35
Speciální nabídka finančních služeb
obermajer  |  30.7.2022 18:52:24
Expresní půjčka od soukromé společnosti
Roller  |  30.7.2022 3:58:58
seriózní a rychlá půjčka
seriózní a rychlá půjčka  |  29.7.2022 15:06:00
Nabízím půjčky vážným zájemcům.
Anonymous  |  29.7.2022 13:20:20
Nabídka rychlé půjčky bez protokolu
Laura  |  29.7.2022 12:30:59
Vítejte 24hodinová výpůjční služby
Helcova  |  28.7.2022 10:36:43
seriózní a velmi rychlá nabídka pujcky.
Alena Gebertova  |  28.7.2022 6:57:53
Řešíme vaše náhlé finanční problémy.
Marcela KREJSOVÁ  |  28.7.2022 4:39:06
Půjčím až 25 000.000 Kč.
Marcela KREJSOVÁ  |  27.7.2022 23:01:08
Rychlá a rychlá půjčka a investice
Hana  |  27.7.2022 21:51:45
seriózní nabídka půjčky
Anonymous  |  27.7.2022 9:32:23
seriózní nabídka půjčky
Anonymous  |  27.7.2022 9:31:29
Rychlá a rychlá půjčka a investice
Hana  |  27.7.2022 7:49:32
Rychlá a seriózní nabídka půjčky do 24 hodin
Hana  |  27.7.2022 7:46:31
Půjčky do 24 hodin po celé ČR.
Blahuta Tomas  |  26.7.2022 22:35:56
Seriózní nabídka půjčky
obermajer  |  26.7.2022 22:16:32
Seriózní nabídka půjčky
obermajer  |  26.7.2022 22:13:06
Seriózní nabídka půjčky
obermajer  |  26.7.2022 16:19:55
Seriózní nabídka půjčky
obermajer  |  26.7.2022 12:34:56
Spolehlivá a rychlá nabídka půjčky
Clara  |  26.7.2022 11:36:40
rychlá a bezpečná půjčka zdarma inzerát
Blahuta Tomas  |  26.7.2022 9:14:42
rychlá a bezpečná půjčka zdarma inzerát
Blahuta Tomas  |  26.7.2022 9:11:16
Potřebujete 100% financování?
Marcela KREJSOVÁ  |  25.7.2022 22:30:18
 
Svědectví o mé úspěšné půjčce
Hana Eva  |  19.10.2022 15:14:14
seriózní a propagační nabídky půjček
Roller  |  25.7.2022 13:19:00
Seriózní nabídka půjčky
obermajer  |  25.7.2022 10:57:09
seriózní a rychlá půjčka
seriózní a rychlá půjčka  |  25.7.2022 10:40:53
Seriózní nabídka půjčky
obermajer  |  25.7.2022 9:05:43
Nabídka půjček bez notářských poplatků
Anonymous  |  24.7.2022 0:05:33
Nabídka půjček bez notářských poplatků
Anonymous  |  24.7.2022 0:04:17
Nabídka půjček bez notářských poplatků
Anonymous  |  24.7.2022 0:01:23
Nabídka půjček bez notářských poplatků
Anonymous  |  24.7.2022 0:00:24
Nabídka půjček bez notářských poplatků
Anonymous  |  23.7.2022 23:59:22
Nabídka půjček bez notářských poplatků
Anonymous  |  23.7.2022 23:57:37
Nabídka půjček bez notářských poplatků
Anonymous  |  23.7.2022 23:54:32
rychlá a bezpečná půjčka zdarma inzerát
Blahuta Tomas  |  23.7.2022 16:17:14
Nabídka úvěru bez protokolu
Descamper  |  23.7.2022 11:54:41
Seriózní nabídka půjčky
Helcova  |  21.7.2022 17:40:53
Rychlá a rychlá půjčka a investice
Hana  |  21.7.2022 9:08:24
Speciální nabídka finančních služeb
Roller  |  20.7.2022 20:55:31
Speciální nabídka finančních služeb
Roller  |  20.7.2022 20:54:21
Spolehlivá nabídka půjčky
Lepenz  |  20.7.2022 9:54:48
Seriózní nabídka půjčky
Helcova  |  19.7.2022 16:47:57
seriózní a rychlá půjčka
seriózní a rychlá půjčka  |  19.7.2022 11:37:29
Seriózní nabídka půjčky
Helcova  |  19.7.2022 8:06:37
Seriózní nabídka půjčky
Helcova  |  18.7.2022 22:21:23
Seriózní nabídka půjčky
Helcova  |  18.7.2022 22:20:50
Nabídka půjčky do 24 hodin
Laura  |  18.7.2022 11:25:57
Seriózní nabídka půjčky
Helcova  |  18.7.2022 10:48:01
Rychlá a rychlá půjčka a investice
Hana  |  16.7.2022 11:51:19
Aizdevuma piedāvājums Piesakies tūlīt
Anonymous  |  16.7.2022 6:51:54
Nabídka půjčky se 100% jistotou
Lubica  |  14.7.2022 11:03:49
Seriózní nabídka půjčky
obermajer  |  14.7.2022 8:33:25
Příležitost pro spolehlivé a garantované finanční služby.
Michaela  |  13.7.2022 23:40:13
 
Viděl jsem nádherné svědectví o Helmah
Anonymous  |  3.3.2023 23:27:57
seriózní a rychlá půjčka
seriózní a rychlá půjčka  |  13.7.2022 10:47:57
Seriózní nabídka půjčky
obermajer  |  13.7.2022 8:57:17
Seriózní a rychlá půjčka
Anonymous  |  12.7.2022 11:48:37
seriózní a rychlá půjčka
seriózní a rychlá půjčka  |  12.7.2022 11:40:09
Nabídka půjčky bez protokolu
Clara  |  12.7.2022 11:24:31
půjčku
obermajer  |  12.7.2022 8:33:20
seriózní nabídka půjčky
Anonymous  |  12.7.2022 7:33:21
seriózní nabídka půjčky
Anonymous  |  12.7.2022 7:32:34
potřebujete půjčku?
Milian  |  11.7.2022 7:19:09
Nabídka úvěru
Descamper  |  9.7.2022 10:55:44
Nabídka půjčky s nízkou úrokovou sazbou
Anonymous  |  5.7.2022 17:25:33
Půjčky okamžitě do 4 000 000 Kč
Alena Gebertova  |  5.7.2022 11:24:50
Nabídka půjčky od 10000 do 15000000 Kč.
Alena Gebertova  |  28.6.2022 12:09:57
 
VDĚČNÁ UDAMA ADA....
ANGELA HOLDEN  |  1.7.2022 17:12:02
Úspěšná půjčka do 48 hodin
Anonymous  |  27.6.2022 14:19:02
Nejlepší nabídky půjček v ČR
Anonymous  |  26.6.2022 12:06:09
Mohu vám pomoci získat půjčku.
Alena Gebertova  |  24.6.2022 12:29:44
Nabídka půjčky od 20000 do 60000000 Kč.
Eva Muchova  |  22.6.2022 12:53:41
Nabídka úvěru bez protokolu
Clara  |  22.6.2022 9:41:27
Nabídka úvěru bez protokolu
Clara  |  22.6.2022 9:38:31
Rychlá a spolehlivá nabídka
Hana  |  21.6.2022 10:25:28
Rychlá a spolehlivá nabídka
Hana  |  21.6.2022 10:17:17
NABÍDKA FINANČNÍ PŮJČKY
Anonymous  |  20.6.2022 13:03:13
Rychlá a spolehlivá nabídka
Hana  |  20.6.2022 11:34:50
Rychlá a spolehlivá nabídka
Hana  |  19.6.2022 20:57:33
Nabídka úvěru bez protokolu
Descamper  |  19.6.2022 11:07:03
Rychlá a spolehlivá nabídka
Hana  |  17.6.2022 13:13:43
Rychlá a spolehlivá nabídka
Hana  |  17.6.2022 8:45:52
Spolehlivá nabídka půjčky
Lepenz  |  16.6.2022 11:28:07
Rychlá a spolehlivá nabídka
Hana  |  16.6.2022 8:43:17
Nabídka půjčky od 20000 do 60000000 Kč.
Eva Muchova  |  15.6.2022 9:23:07
NABÍDKA FINANČNÍ PŮJČKY
DAVID LISKA  |  14.6.2022 0:07:08
NABÍDKA FINANČNÍ PŮJČKY
Anonymous  |  14.6.2022 0:03:47
Nabídka půjčky do 24 hodin
Laura  |  13.6.2022 11:12:12
seriózní nabídka půjčky
Alexandra  |  13.6.2022 3:33:36
seriózní nabídka půjčky
Alexandra  |  13.6.2022 3:31:50
Nabídka půjčky bez protokolu
Clara  |  12.6.2022 12:54:36
Nabídka úvěru
Descamper  |  11.6.2022 11:59:35
seriózní nabídka půjčky
Alexendra  |  11.6.2022 2:11:23
seriózní nabídka půjčky
Alexendra  |  11.6.2022 2:07:56
Nabídka úvěru do 24 hodin
Laura  |  10.6.2022 12:34:52
Nabídka půjčky bez protokolu
Clara  |  9.6.2022 12:41:07
RESTART ÚVĚR pro firmy, podnikatele, živnostníky
petra  |  9.6.2022 8:22:46
Nabídka půjčky do 24 hodin.
Alena Gebertova  |  8.6.2022 14:26:29
Nabídka půjčky do 24 hodin
Descamper  |  8.6.2022 12:13:38
Nabízíme výhodné a hlavně rychlé půjčky
petra  |  8.6.2022 9:37:09
Výjimečná nabídka půjčky
Lepenz  |  7.6.2022 13:25:27
seriózní nabídka půjčky
Anonymous  |  7.6.2022 11:31:52
seriózní nabídka půjčky
Anonymous  |  7.6.2022 11:30:13
Nabídka úvěrů a financování
Laura  |  6.6.2022 12:37:10
Soukromá půjčka
Alena Gebertova  |  6.6.2022 12:28:03
Spolehlivá a rychlá nabídka půjčky
Clara  |  5.6.2022 12:34:05
Nabídka úvěru do 24 hodin
Descamper  |  4.6.2022 12:41:27
Nabídka půjček mezi jednotlivci
Lepenz  |  3.6.2022 12:09:57
Nabídka úvěru bez protokolu
Laura  |  3.6.2022 2:56:05
 
Nabídka úvěru bez protokolu
Skopik  |  3.6.2022 5:52:24
Spolehlivá nabídka půjčky
Lepenz  |  2.6.2022 9:59:47
Nabídka půjčky do 24 hodin
Laura  |  2.6.2022 2:07:10
Nabídka půjčky bez protokolu
Clara  |  1.6.2022 14:34:44
Okamžité úvěrové půjčky a financování
Hana wogeova  |  1.6.2022 9:16:23
Nabídka úvěru
Descamper  |  1.6.2022 2:44:53
seriózní nabídka půjčky
Alexandra  |  31.5.2022 14:00:10
seriózní nabídka půjčky
Alexandra  |  31.5.2022 13:58:48
seriózní nabídka půjčky
Alexandra  |  31.5.2022 13:57:08
seriózní nabídka půjčky
Obermajer  |  30.5.2022 5:27:28
 
seriózní nabídka půjčky
Marcela KREJSOVÁ  |  31.5.2022 11:45:18
seriózní nabídka půjčky
seriózní nabídka půjčky  |  29.5.2022 16:49:45
Nabídka půjčky do 24 hodin.
Alena Gebertova  |  29.5.2022 12:58:01
seriózní nabídka půjčky
Alexandra  |  28.5.2022 17:01:10
seriózní nabídka půjčky
Alexandra  |  28.5.2022 17:00:11
děkuji za mocnou práci UDAMA ADA.
ANITA FILIPEK  |  27.5.2022 20:41:24
seriózní nabídka půjčky
petra  |  27.5.2022 8:48:58
seriózní nabídka půjčky
petra  |  26.5.2022 3:08:42
Rychlá a spolehlivá nabídka půjčky do 24 hodin.
Eva Muchova  |  25.5.2022 12:17:49
Rychlá a spolehlivá nabídka půjčky do 24 hodin.
Eva Muchova  |  25.5.2022 12:17:18
50 000 kc do 10 000 000 kc pujcky
Anna Jana  |  25.5.2022 10:36:30
Rychlé a spolehlivé finanční úvěry
Hana wogeova  |  25.5.2022 5:39:38
Rychlé a spolehlivé finanční úvěry
Hana wogeova  |  25.5.2022 5:39:11
50 000 kc do 10 000 000 kc pujcky
Anna Jana  |  24.5.2022 13:02:38
50 000 kc do 10 000 000 kc pujcky
Anna Jana  |  24.5.2022 13:01:35
 
cure for cancer
Anonymous  |  26.5.2022 15:38:33
  
cure for cancer
Blahuta Tomas  |  11.9.2022 23:03:43
 
seriózní a rychlá půjčka zdarma inzerát
Blahuta Tomas  |  11.9.2022 23:06:44
Rychlé a spolehlivé finanční úvěry
Hana wogeova  |  24.5.2022 9:25:38
seriózní nabídka půjčky
seriózní nabídka půjčky  |  23.5.2022 18:30:34
Nabízíme osobní a podnikatelské půjčky pro
valkamla1  |  23.5.2022 17:18:01
 
Můj manžel se ke mně začal
Anonymous  |  8.3.2023 11:00:51
Rychlé a spolehlivé finanční úvěry
Hana wogeova  |  23.5.2022 14:12:24
Rychlé a spolehlivé finanční úvěry
Hana wogeova  |  23.5.2022 13:22:05
seriózní nabídka půjčky
seriózní nabídka půjčky  |  23.5.2022 11:07:32
seriózní nabídka půjčky
seriózní nabídka půjčky  |  21.5.2022 18:56:58
seriózní nabídka půjčky
seriózní nabídka půjčky  |  20.5.2022 8:06:08
Rychlé a spolehlivé finanční úvěry
Lukas  |  19.5.2022 11:43:53
Rychlá a seriózní nabídka spolehlivé půjčky.
Alena Gebertova  |  19.5.2022 10:33:02
Nabízíme výhodné a hlavně rychlé půjčky
Lukas  |  18.5.2022 20:59:56
kontejnerycz.ats@gmail.com
kontejnerycz.ats@gmail.com  |  18.5.2022 13:54:14
Nabízíme výhodné a hlavně rychlé půjčky
Lukas  |  17.5.2022 16:02:41
50 000 kc do 10 000 000 kc pujcky
Anna Jana  |  17.5.2022 10:23:50
Perfektní spolehlivá půjčka
Alena Gebertova  |  17.5.2022 10:02:50
seriózní nabídka půjčky
seriózní nabídka půjčky  |  17.5.2022 9:16:09
Nabízíme výhodné a hlavně rychlé půjčky
Venek  |  17.5.2022 9:03:18
Nabízíme výhodné a hlavně rychlé půjčky
Venek  |  16.5.2022 11:29:15
Spolehlivá a rychlá nabídka půjčky
WORLD FINANCE  |  15.5.2022 22:11:25
 
Čestná a spolehlivá půjčka do 24 hodin.
Marcela KREJSOVÁ  |  16.5.2022 0:44:01
Získejte půjčku bez placení notářských poplatků.
RAPIDE FINANCE  |  15.5.2022 22:09:08
Získejte půjčku bez placení notářských poplatků.
RAPIDE FINANCE  |  15.5.2022 22:01:31
ÚVĚR MEZI JEDNOTLIVCEM A BANKOU
Anonymous  |  15.5.2022 20:34:00
ÚVĚR MEZI JEDNOTLIVCEM A BANKOU
Anonymous  |  15.5.2022 20:32:59
Nabízíme výhodné a hlavně rychlé půjčky
Venek  |  15.5.2022 13:38:19
Rychlé a spolehlivé finanční úvěry
Obermajer  |  14.5.2022 10:03:18
Finanční pomoc celé ČR: marcela.krejsova01@gmail.com
Marcela KREJSOVÁ  |  14.5.2022 1:28:19
Nationwide Bridge Loan Offer
Nagabhushan Rao  |  14.5.2022 1:24:36
FOR 100% LOANS CONTACT US
Nagabhushan Rao  |  14.5.2022 1:23:19
Nabídka půjčky všem na 2% a rychle
suzana  |  13.5.2022 14:36:31
Nabídka půjček mezi soukromými půjčkami a půjčkami
Michaela  |  13.5.2022 12:24:23
nabídka půjček mezi jednotlivci v ČR
Jeanne zhanna  |  12.5.2022 15:06:12
50 000 kc do 10 000 000 kc pujcky
Anna Jana  |  12.5.2022 11:21:24
Rychlé a spolehlivé finanční úvěry
Obermajer  |  12.5.2022 7:58:30
Seriózní nabídka půjčky
Jana Pisova  |  11.5.2022 10:09:05
Rychlé a spolehlivé finanční úvěry
Obermajer  |  11.5.2022 6:57:20
Okamžité úvěrové půjčky a financování.
Lubica  |  10.5.2022 8:49:00
Okamžité úvěrové půjčky a financování.
Lubica  |  9.5.2022 9:22:45
seriózní nabídka půjčky
Anonymous  |  9.5.2022 5:16:45
Velmi rychlá nabídka půjčky do 24 hodin.
Alena Gebertova  |  8.5.2022 13:12:21
Okamžité úvěrové půjčky a financování.
Lubica  |  8.5.2022 12:01:23
Okamžité úvěrové půjčky a financování.
Hana wogeova  |  7.5.2022 22:35:04
Okamžité úvěrové půjčky a financování.
Hana wogeova  |  6.5.2022 8:29:41
seriózní nabídka půjčky
Alexandra  |  6.5.2022 7:14:15
seriózní nabídka půjčky
alexandra  |  5.5.2022 17:49:57
Okamžité úvěrové půjčky a financování.
Hana wogeova  |  5.5.2022 7:56:47
Okamžité úvěrové půjčky a financování.
Hana wogeova  |  4.5.2022 13:41:24
Okamžité úvěrové půjčky a financování.
Hana wogeova  |  4.5.2022 8:42:13
Diana Lackova
Diana Lackova  |  4.5.2022 4:03:35
seriózní nabídka půjčky
seriózní nabídka půjčky  |  3.5.2022 11:27:07
Nabídka půjček mezi jednotlivci
Laura  |  3.5.2022 10:17:40
Nabídka půjčky kdekoliv v ČR.
Alena Gebertova  |  3.5.2022 9:47:02
Dáváme úvěr všem, kteří to potřebují
Anonymous  |  1.5.2022 21:37:39
Otevíráme Vám dveře pro letošní rok 2022
Anonymous  |  1.5.2022 21:36:50
Pomoci obyvatelstvu v hospodářské krizi
Anonymous  |  1.5.2022 21:36:00
Pomoci obyvatelstvu v hospodářské krizi
Anonymous  |  1.5.2022 21:35:36
Pomoci obyvatelstvu v hospodářské krizi
Anonymous  |  1.5.2022 21:35:04
Pomoci obyvatelstvu v hospodářské krizi
Anonymous  |  1.5.2022 21:34:29
Pomoci obyvatelstvu v hospodářské krizi
Anonymous  |  1.5.2022 21:33:40
Otevíráme Vám dveře pro letošní rok 2022
Anonymous  |  1.5.2022 21:21:54
Otevíráme Vám dveře pro letošní rok 2022
Anonymous  |  1.5.2022 21:11:33
Otevíráme Vám dveře pro letošní rok 2022
Anonymous  |  1.5.2022 21:11:11
Dáváme úvěr všem, kteří to potřebují
Anonymous  |  1.5.2022 21:09:44
Otevíráme Vám dveře pro letošní rok 2022
Anonymous  |  1.5.2022 21:08:06
Otevíráme Vám dveře pro letošní rok 2022
Anonymous  |  1.5.2022 21:07:25
Dáváme úvěr všem, kteří to potřebují
Anonymous  |  1.5.2022 21:06:08
Dáváme úvěr všem, kteří to potřebují
Anonymous  |  1.5.2022 21:05:27
Dáváme úvěr všem, kteří to potřebují
Anonymous  |  1.5.2022 21:04:33
Otevíráme Vám dveře pro letošní rok 2022
Anonymous  |  1.5.2022 20:47:36
Okamžité úvěrové půjčky a financování.
Hana wogeova  |  1.5.2022 9:29:17
Okamžité úvěrové půjčky a financování.
Hana wogeova  |  1.5.2022 8:52:44
Nabízíme výhodné řešení dluhů, exekucí, nevýhodných úvěrů.
Marcela KREJSOVÁ  |  1.5.2022 3:44:45
legitimní a akreditovaná půjčovatelka peněz.
Marcela KREJSOVÁ  |  1.5.2022 2:59:03
Nabídka rychlé půjčky bez protokolu
Clara  |  30.4.2022 10:12:09
WE OFFER ALL KINDS OF LOAN AT 3% INTEREST RATE
Helcova  |  30.4.2022 9:18:17
Finanční pomoc s pojištěním.
Anonymous  |  29.4.2022 13:56:46
Nabídka půjčky od 20000 do 9000000 Kč.
Eva Muchova  |  28.4.2022 15:21:52
nabídka půjčky
nabídka půjčky  |  28.4.2022 11:43:01
Nabídka půjčky od 20000 do 9000000 Kč.
Eva Muchova  |  27.4.2022 19:21:56
Nabídka úvěru bez protokolu
Descamper  |  27.4.2022 10:27:07
nabídka půjčky
nabídka půjčky  |  27.4.2022 8:44:06
velmi rychlá online půjčka
jeanne zhanna  |  26.4.2022 14:21:51
nabídka půjčky
nabídka půjčky  |  26.4.2022 9:04:54
Nabídka půjčky od 50000 do 5000000 Kč.
Anonymous  |  25.4.2022 18:02:15
 
Konsolidace půjček: marcela.krejsova01@gmail.com
Marcela  |  26.4.2022 1:53:04
Komplexní řešení oddlužení a pomoci
DOMINIKA  |  25.4.2022 15:16:45
nabídka půjčky
nabídka půjčky  |  25.4.2022 9:14:07
Nabídka úvěru bez protokolu
Marian  |  24.4.2022 10:16:00
Seriózní nabídka půjčky
Jana Pisova  |  23.4.2022 2:47:05
Seriózní nabídka půjčky
Jana Pisova  |  23.4.2022 2:42:21
seriózní nabídka půjčky
seriózní nabídka půjčky  |  22.4.2022 9:12:24
seriózní nabídka půjčky
Alexandra  |  22.4.2022 2:16:34
seriózní nabídka půjčky
Alexandra  |  22.4.2022 2:15:45
Hledáte legitimní a důvěryhodný finanční věřitel?
LenkaBolkova  |  21.4.2022 22:43:06
Velmi rychlá nabídka půjčky do 24 hodin.
Anonymous  |  21.4.2022 16:04:38
Velmi rychlá nabídka půjčky do 24 hodin.
Anonymous  |  21.4.2022 16:03:45
50 000 kc do 10 000 000 kc pujcky
Anna Jana  |  21.4.2022 11:52:11
Spolehlivá nabídka půjčky
Lepenz  |  21.4.2022 10:39:36
seriózní nabídka půjčky
Anonymous  |  20.4.2022 4:55:20
seriózní nabídka půjčky
Anonymous  |  20.4.2022 4:53:42
Nabízím Vám jedinečnou finanční
Rajko  |  19.4.2022 12:15:03
Nabízím Vám jedinečnou finanční půjčku
Rajko  |  19.4.2022 12:11:39
Nabízím Vám jedinečnou finanční půjčku
Rajko  |  19.4.2022 12:11:26
řidičský průkaz
řidičský průkaz  |  18.4.2022 14:57:00
řidičský průkaz
řidičský průkaz  |  18.4.2022 9:43:14
Nabídka půjčky do 24 hodin
Laura  |  17.4.2022 11:47:23
Soukromý investor, který půjčí opravdu každému
Eva Muchova  |  15.4.2022 19:36:38
Nabídka půjčky bez protokolu
Clara  |  15.4.2022 10:03:51
seriózní nabídka půjčky
seriózní nabídka půjčky  |  15.4.2022 9:24:32
Potřebuješ půjčku???
Anonymous  |  14.4.2022 12:23:02
seriózní nabídka půjčky
Anonymous  |  14.4.2022 11:07:58
seriózní nabídka půjčky
Anonymous  |  14.4.2022 11:06:48
seriózní nabídka půjčky
seriózní nabídka půjčky  |  14.4.2022 10:26:28
seriózní nabídka půjčky
seriózní nabídka půjčky  |  12.4.2022 12:04:03
seriózní nabídka půjčky
seriózní nabídka půjčky  |  11.4.2022 12:09:28
Nabídka úvěru
Descamper  |  11.4.2022 11:15:16
Dobrý den, zorganizujeme pro vás spotřeb
Anonymous  |  9.4.2022 10:50:34
Příležitost pro spolehlivé a garantované finanční služby.
Roller  |  8.4.2022 21:31:41
Napište svůj e-mail jako odpověď na vaši žádost o půjčku
Anonymous  |  8.4.2022 10:51:26
seriózní nabídka půjčky
seriózní nabídka půjčky  |  8.4.2022 8:54:33
seriózní nabídka půjčky
seriózní nabídka půjčky  |  7.4.2022 23:32:54
seriózní nabídka půjčky
seriózní nabídka půjčky  |  6.4.2022 8:49:34
seriózní a rychlá nabídka půjčky
petra Helcova  |  6.4.2022 8:18:13
Nabízím Vám jednorázovou finanční půjčku
Rajko  |  5.4.2022 23:32:57
pujcka, kterou zvažujete (societym22@gmail.com)
Anonymous  |  5.4.2022 12:47:46
pujcka, kterou zvažujete (societym22@gmail.com)
Anonymous  |  5.4.2022 12:47:11
Okamžité půjčky
roller Dominika  |  5.4.2022 0:57:48
speciální nabídky 20 000 Kč až 2 500 000 Kč.
roller Dominika  |  4.4.2022 14:19:20
Spolehlivá a seriózní nabídka
petra Helcova  |  4.4.2022 7:39:11
 
Spolehlivá a seriózní nabídka
Lenka  |  4.4.2022 10:31:10
Výjimečná nabídka půjčky
Clara  |  2.4.2022 10:02:28
George
Anonymous  |  1.4.2022 18:10:41
seriózní a rychlá nabídka půjčky
Lukas Cechlosky  |  31.3.2022 5:27:08
seriózní a rychlá nabídka půjčky
Lukas Cechlosky  |  31.3.2022 5:17:40
seriózní a rychlá nabídka půjčky
Lukas Cechlosky  |  31.3.2022 5:17:15
 
cryptoswiftrecovery@aol.com
Anonymous  |  19.11.2022 14:52:28
seriózní a rychlá nabídka půjčky
Lukas Cechlosky  |  31.3.2022 5:16:51
seriózní nabídka půjčky
LUCIE  |  31.3.2022 1:18:32
seriózní a rychlá nabídka půjčky
Lukas Cechlosky  |  30.3.2022 18:37:00
seriózní a rychlá nabídka půjčky
Lukas Cechlosky  |  30.3.2022 11:02:54
Nabídka úvěrů a financování
Descamper  |  30.3.2022 10:45:00
OSOBNÍ NABÍDKA ÚVĚRU
Roller  |  30.3.2022 10:41:39
Nabídka půjčky od 50000 Kč do 60000000 Kč
Alena Gebertova  |  29.3.2022 16:58:35
Nabízí krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé půjčk
Anonymous  |  29.3.2022 16:02:29
RECOVERY OF LOST BITCOIN
Lukas Cechlosky  |  29.3.2022 9:20:59
Garantované finanční půjčky
Roller  |  28.3.2022 23:56:18
NEJLEPŠÍ NABÍDKA PŮJČKY
Anonymous  |  28.3.2022 10:19:30
Spolehlivá a rychlá nabídka půjčky
Marian  |  27.3.2022 10:00:03
Seriózní nabídka půjčky
Jana Pisova  |  27.3.2022 5:14:02
Seriózní nabídka půjčky
Jana Pisova  |  27.3.2022 5:13:23
seriózní nabídka půjčky
Alexandra  |  26.3.2022 23:26:23
seriózní nabídka půjčky
Alexandra  |  26.3.2022 23:25:27
Online peněžní půjčky od 5000 eur
Prochazkova  |  26.3.2022 14:55:03
Online peněžní půjčky od 5000 eur
Prochazkova  |  26.3.2022 14:50:18
Online peněžní půjčky od 5000 eur
Prochazkova  |  26.3.2022 14:48:57
Online peněžní půjčky od 5000 eur
Prochazkova  |  26.3.2022 14:46:57
Hledáte prostředky na splacení dluhů?
LenkaBolkova  |  25.3.2022 3:44:28
Nabídka úvěru do 24 hodin
Lepenz  |  24.3.2022 9:28:14
seriózní nabídka půjčky
Alexandra  |  22.3.2022 15:44:37
seriózní nabídka půjčky
Alexandra  |  22.3.2022 15:43:30
Seriózní nabídka půjčky
Jana Pisova  |  22.3.2022 3:03:57
Seriózní nabídka půjčky
Jana Pisova  |  22.3.2022 3:01:54
Seriózní nabídka půjčky
Jana Pisova  |  21.3.2022 12:50:22
nabízí spolehlivé a výhodné finanční půjčky od 40 000 do 10 000 000 Kč
Roller  |  21.3.2022 12:20:04
nabídka půjčky
nabídka půjčky  |  21.3.2022 11:50:15
Rychlá, spolehlivá a bezpečná půjčka
Pawel  |  21.3.2022 10:34:01
Nabídka půjček mezi jednotlivci
Laura  |  21.3.2022 10:16:16
nabídka půjčky
nabídka půjčky  |  21.3.2022 9:16:21
nabídka pujcky mezi jednotlivci.
Alena Gebertova  |  20.3.2022 16:05:46
nabídka pujcky mezi jednotlivci.
Alena Gebertova  |  20.3.2022 16:04:59
 
nabídka pujcky mezi jednotlivci.
pecahocova  |  8.5.2022 11:07:26
 
nabídka pujcky mezi jednotlivci.
Christy Walton  |  9.5.2022 17:28:46
Seriózní nabídka půjčky
Jana Pisova  |  19.3.2022 2:00:51
Seriózní nabídka půjčky
Jana Pisova  |  19.3.2022 2:00:23
nabídka půjčky
nabídka půjčky  |  18.3.2022 12:16:26
Nabídka rychlé půjčky bez protokolu
Clara  |  18.3.2022 11:07:42
 
Požádejte o půjčku zde !!!!
Mike Dunn Financial Services  |  13.11.2022 1:03:49
 
Požádejte o půjčku zde !!!!
Mike Dunn Financial Services  |  13.11.2022 1:06:01
RYCHLÁ A SPOLEHLIVÁ PŮJČKA
Roller  |  17.3.2022 22:37:42
Možnost úvěru a půjčky Půjčka a úvěr s 2% úrokovou sazbou
Roller  |  17.3.2022 22:37:03
Bezpečná nabídka rychlé půjčky.
Anonymous  |  17.3.2022 17:01:47
seriózní nabídka půjčky
seriózní nabídka půjčky  |  17.3.2022 9:20:06
seriózní nabídka půjčky
Anonymous  |  17.3.2022 8:08:48
seriózní nabídka půjčky
seriózní nabídka půjčky  |  17.3.2022 7:09:35
seriózní nabídka půjčky
seriózní nabídka půjčky  |  16.3.2022 11:01:28
Nabídka úvěru bez protokolu
Descamper  |  15.3.2022 10:33:02
rychlá nabídka půjčky do 24 hodin
rychlá nabídka půjčky do 24 hodin  |  14.3.2022 13:41:57
50 000 kc do 10 000 000 kc pujcky
Anna Jana  |  14.3.2022 10:57:19
Seriózní nabídka půjčky
Jana Pisova  |  13.3.2022 0:53:20
Získejte urgentní půjčku do 24 hodin
Jana Pisova  |  13.3.2022 0:52:47
Nabídka úvěru bez protokolu
Marian  |  12.3.2022 12:38:29
Seriózní nabídka půjčky
Jana Pisova  |  12.3.2022 0:54:31
Seriózní nabídka půjčky
Jana Pisova  |  12.3.2022 0:53:58
Vynikající nabídka finanční pomoci
Eva Muchova  |  11.3.2022 20:56:49
Vynikající nabídka finanční pomoci
Eva Muchova  |  11.3.2022 20:56:09
Nabízíme výhodné a hlavně rychlé půjčky
petra helcova  |  11.3.2022 11:00:12
seriózní nabídka půjčky
LUCIE  |  10.3.2022 3:27:26
Spolehlivá nabídka půjčky
Anonymous  |  9.3.2022 9:48:53
rychlá nabídka půjčky do 24 hodin
rychlá nabídka půjčky do 24 hodin  |  8.3.2022 11:45:35
lerryklova@email.cz
Anonymous  |  7.3.2022 17:04:56
seriózní nabídka půjčky
Alexandra  |  7.3.2022 11:10:45
seriózní nabídka půjčky
Alexandra  |  7.3.2022 11:10:02
Nabízíme výhodné a hlavně rychlé půjčky
petra helcova  |  6.3.2022 23:04:04
 
Nabízíme výhodné a hlavně rychlé půjčky
Santander Credit Group  |  4.1.2023 19:58:10
Nabídka půjčky do 24 hodin
Laura  |  6.3.2022 11:30:51
Nabídka půjčky bez protokolu
Clara  |  3.3.2022 10:18:32
Nabízíme výhodné a hlavně rychlé půjčky
petra helcova  |  3.3.2022 7:31:12
RESTART ÚVĚR pro firmy, podnikatele, živnostníky
petra helcova  |  2.3.2022 21:55:38
Výhodná půjčka pro celou ČR
Anonymous  |  2.3.2022 1:35:37
 
Výhodná půjčka pro celou ČR
Davina Claire  |  2.3.2022 15:39:54
Ponuku úveru, najmä on-line : guarantyloans817@gmail.com
Anonymous  |  1.3.2022 16:21:39
Ponuku úveru, najmä on-line : guarantyloans817@gmail.com
Anonymous  |  1.3.2022 16:20:06
Rychlá a spolehlivá nabídka
Hana  |  1.3.2022 6:45:24
Nabídka půjčky do 24 hodin
Anonymous  |  28.2.2022 22:07:08
Nabídka úvěru
Descamper  |  28.2.2022 9:35:08
Rychlá a spolehlivá nabídka
Hana  |  28.2.2022 6:59:30
Rychlá a spolehlivá nabídka
Hana  |  27.2.2022 10:25:12
Čestná a spolehlivá půjčka do 24 hodin
Anonymous  |  25.2.2022 13:31:51
Rychlá a spolehlivá nabídka
Hana  |  25.2.2022 11:36:39
Nabídka úvěru do 24 hodin
Marian  |  25.2.2022 10:49:37
Rychlá a spolehlivá nabídka
Hana  |  24.2.2022 20:09:45
NABÍDKA PŮJČKY 2022
Micheal Benson  |  24.2.2022 6:55:29
NEJLEPŠÍ NABÍDKA RYCHLÉ PŮJČKY
Anonymous  |  23.2.2022 13:46:50
NEJLEPŠÍ NABÍDKA RYCHLÉ PŮJČKY
Anonymous  |  23.2.2022 13:39:32
NEJLEPŠÍ NABÍDKA RYCHLÉ PŮJČKY
Anonymous  |  23.2.2022 13:31:51
Rychlá a spolehlivá nabídka
Hana  |  23.2.2022 11:24:39
Rychlá a spolehlivá nabídka
Hana  |  22.2.2022 11:16:13
Nabídka půjčky bez protokolu
Lepenz  |  22.2.2022 10:54:42
Rychlá a spolehlivá nabídka
Hana  |  21.2.2022 7:17:42
Rychlá a spolehlivá nabídka
Hana  |  20.2.2022 11:01:50
Finanční pomoc s pojištěním.
Anonymous  |  20.2.2022 1:52:35
Nabídka půjčky do 24 hodin
Laura  |  19.2.2022 11:02:01
50 000 kc do 10 000 000 kc pujcky
Anna Jana  |  18.2.2022 15:50:45
Rychlá a spolehlivá nabídka
Lukas  |  18.2.2022 10:45:30
Spolehlivé a solidní finanční půjčky
Lukas  |  17.2.2022 6:55:28
Výjimečná nabídka půjčky
Clara  |  16.2.2022 9:14:17
Výhodná a solidní finanční půjčky
Roller  |  14.2.2022 16:35:04
Čestná a spolehlivá půjčka do 24 hodin
Anonymous  |  14.2.2022 11:12:27
Spolehlivé a solidní finanční půjčky
Lukas  |  14.2.2022 11:05:35
Nabídka úvěrů a financování
Descamper  |  13.2.2022 9:50:50
Rychlá a spolehlivá nabídka
petra  |  12.2.2022 6:46:23
Jsem rád, že jsem dnes dostal půjčku
ANNA  |  12.2.2022 5:16:07
Čestná a spolehlivá půjčka do 24 hodin
petra  |  11.2.2022 6:28:07
Čestná a spolehlivá půjčka do 24 hodin
petra  |  11.2.2022 6:27:32
Spolehlivá a rychlá nabídka půjčky
Marian  |  10.2.2022 10:19:28
Čestná a spolehlivá půjčka do 24 hodin
petra  |  10.2.2022 5:42:33
Rychlá a spolehlivá nabídka
petra  |  10.2.2022 5:42:05
Čestná a spolehlivá půjčka do 24 hodin
petra  |  8.2.2022 6:57:04
Čestná a spolehlivá půjčka do 24 hodin
petra  |  8.2.2022 4:42:49
Čestná a spolehlivá půjčka do 24 hodin
petra  |  8.2.2022 4:10:55
Rychlá a urgentní půjčka do 24 hodin
Anonymous  |  7.2.2022 13:31:53
Nabídka úvěru do 24 hodin
Lepenz  |  7.2.2022 9:37:52
Rychlá a spolehlivá nabídka
obermajer  |  7.2.2022 7:21:35
Rychlá a spolehlivá nabídka
obermajer  |  6.2.2022 10:09:58
Nabídka půjček mezi jednotlivci
Laura  |  4.2.2022 10:32:31
Rychlá a spolehlivá nabídka
obermajer  |  4.2.2022 4:20:04
Nabídka rychlé půjčky bez protokolu
Anonymous  |  1.2.2022 10:17:48
RESTART ÚVĚR pro firmy, podnikatele, živnostníky
obermajer  |  1.2.2022 6:48:02
Rychlá a spolehlivá nabídka
obermajer  |  31.1.2022 22:09:25
legitimní a akreditovaná půjčovatelka peněz.
Stefanka Pavel  |  31.1.2022 21:37:02
RESTART ÚVĚR pro firmy, podnikatele, živnostníky
Hana  |  30.1.2022 5:23:35
Nabídka půjčky pro všechny vaše potřeby
Anonymous  |  29.1.2022 12:19:41
Rychlá a spolehlivá nabídka
Hana  |  28.1.2022 6:53:36
 
how i got my ex back
lYDIA  |  12.3.2023 1:11:35
RESTART ÚVĚR pro firmy, podnikatele, živnostníky
Hana  |  27.1.2022 6:46:49
RESTART ÚVĚR pro firmy, podnikatele, živnostníky
Hana  |  26.1.2022 1:40:24
RESTART ÚVĚR pro firmy, podnikatele, živnostníky
Hana  |  25.1.2022 14:16:29
Půjčka bez protokolu
Anonymous  |  25.1.2022 14:06:50
Nabízíme výhodné a hlavně rychlé půjčky
Hana  |  25.1.2022 9:57:41
Nabídka půjčky pro všechny a rychle
Anonymous  |  24.1.2022 10:54:42
Nabízíme výhodné a hlavně rychlé půjčky
Lukas  |  22.1.2022 10:57:36
Nejlepší nabídky půjček v ČR
Anonymous  |  22.1.2022 0:15:25
Nejlepší nabídky půjček v ČR
Anonymous  |  22.1.2022 0:14:57
Nabídka úvěru bez protokolu
Marian  |  21.1.2022 10:44:38
Nejlepší nabídky půjček v ČR
Anonymous  |  21.1.2022 10:29:45
Rychlá a spolehlivá nabídka
Lukas  |  21.1.2022 3:18:17
40,000 kc az 60,000,000 kc pujcky
Lukas  |  21.1.2022 3:17:50
Půjčky od 10 000 do 100 000 000
Lukas  |  21.1.2022 3:17:24
Nejlepší nabídky půjček v ČR
Anonymous  |  20.1.2022 12:37:44
Výhodné půjčky a oddlužení
Lukas  |  20.1.2022 4:52:22
Nabízíme výhodné a hlavně rychlé půjčky
Lukas  |  20.1.2022 4:51:46
Vážný dotaz na půjčku
Anonymous  |  19.1.2022 23:53:47
seriózní nabídka půjčky
Anonymous  |  19.1.2022 14:41:44
Spolehlivá a seriózní nabídka
Lukas  |  19.1.2022 9:08:05
Rychlá a spolehlivá nabídka
Helcova  |  19.1.2022 4:55:48
Spolehlivá nabídka půjčky
Lepenz  |  18.1.2022 11:55:45
Nabízíme výhodné a hlavně rychlé půjčky
Helcova  |  18.1.2022 7:23:05
Rychlá a spolehlivá nabídka
Helcova  |  18.1.2022 7:22:40
Rychlá a spolehlivá nabídka
Helcova  |  17.1.2022 6:05:40
seriózní nabídka půjčky
alexandra  |  16.1.2022 20:37:45
Rychlá a spolehlivá nabídka
Helcova  |  14.1.2022 12:37:21
Nabídka půjčky bez protokolu
Clara  |  12.1.2022 23:16:31
Nabízíme výhodné a hlavně rychlé půjčky
Helcova  |  12.1.2022 10:58:48
Rychlý úvěr 30000 až 10000000 do 24 hodin
Maria Kamakova  |  11.1.2022 15:31:00
Rychlá a spolehlivá nabídka
Hana  |  11.1.2022 6:47:26
Rychlá a spolehlivá nabídka
Hana  |  10.1.2022 21:24:13
Rychlá a spolehlivá nabídka
Hana  |  10.1.2022 8:13:37
Rychlá a spolehlivá nabídka
Hana  |  10.1.2022 6:48:55
Rychlá a spolehlivá nabídka
Hana  |  9.1.2022 2:49:59
RYCHLÁ A SPOLEHLIVÁ PŮJČKA
Michaela  |  8.1.2022 11:21:47
Rychlá a spolehlivá nabídka
Hana  |  8.1.2022 8:25:21
Rychlá a spolehlivá nabídka
Hana  |  7.1.2022 13:57:33
Rychlá a spolehlivá nabídka
Hana  |  7.1.2022 13:56:14
Nabídka úvěru
Descamper  |  7.1.2022 10:59:30
Půjčky do 24 hodin pro celou Českou republiku.
Lendingtree  |  5.1.2022 17:14:33
Vážná nabídka půjčky mezi jednotlivci do 24 hodin
Anonymous  |  3.1.2022 9:49:58
Půjčky od přímého poskytovatele
Anonymous  |  31.12.2021 18:28:53
Půjčky od přímého poskytovatele
Anonymous  |  31.12.2021 18:28:24
seriózní nabídka půjčky
Burianova  |  29.12.2021 3:20:04
seriózní nabídka půjčky
Burianova  |  29.12.2021 3:19:34
SERIÓZNÍ A SPOLEHLIVÁ NABÍDKA PŮJČKY
roller Dominika  |  28.12.2021 21:11:01
40 000 Kč až 60 000 000 Kč půjčky
Anonymous  |  27.12.2021 9:03:12
Půjčka bez protokolu
Anonymous  |  27.12.2021 8:24:32
WE OFFER ALL KINDS OF LOAN AT 3% INTEREST RATE
jaroslav  |  24.12.2021 9:42:42
Nabídka úvěru do 24 hodin
Marian  |  24.12.2021 9:36:19
Nabídka půjčky bez protokolu
Lepenz  |  22.12.2021 11:28:09
40 000 Kč až 60 000 000 Kč půjčky
Anonymous  |  21.12.2021 21:03:36
Rychlá a urgentní půjčka do 24 hodin
Anonymous  |  19.12.2021 12:50:17
Výjimečná nabídka půjčky
Clara  |  17.12.2021 10:14:04
seriózní nabídka půjčky
Burianova  |  17.12.2021 4:38:46
 
Rychlá a rychlá půjčka a investice
Anonymous  |  16.4.2022 13:29:05
seriózní nabídka půjčky
Burianova  |  17.12.2021 4:38:19
Nabídka úvěrů a financování
Descamper  |  14.12.2021 11:29:30
abízím osobní půjčky od 50 000 do 10 000 000 Kč
roller Dominika  |  13.12.2021 19:07:34
soukromá vánoční půjčka
roller Dominika  |  13.12.2021 19:05:45
Spolehlivá a rychlá nabídka půjčky
Marian  |  13.12.2021 12:02:51
Úvěrová nabídka 24 hodin
Lepenz  |  12.12.2021 14:28:32
Nabídka půjček mezi jednotlivci
Laura  |  11.12.2021 6:40:24
 
Nabídka půjček mezi jednotlivci
Helcova  |  19.7.2022 12:07:46
Nabídka rychlé půjčky bez protokolu
Clara  |  10.12.2021 10:10:02
Nabídka kreditu na oslavu konce roku
Lepenz  |  9.12.2021 8:36:38
 
Nabídka kreditu na oslavu konce roku
RYCHLÉ ÚVĚROVÉ SLUŽBY  |  23.7.2022 11:00:00
Rychlá a urgentní půjčka do 24 hodin
Anonymous  |  9.12.2021 7:23:37
Nabídka úvěru bez protokolu
Descamper  |  8.12.2021 10:06:20
nabídka půjčky
Virginia Vickers  |  7.12.2021 1:14:14
Nabídka úvěru bez protokolu
Marian  |  6.12.2021 11:50:09
Spolehlivá nabídka půjčky
Lepenz  |  5.12.2021 5:15:38
50 000 kc do 10 000 000 kc pujcky
Danny Petra  |  4.12.2021 12:43:56
 
Potřebuješ půjčku??
Wang Yongli  |  11.4.2022 20:42:36
Nabídka půjčky do 24 hodin
Laura  |  4.12.2021 9:34:05
Seriózní finanční nabídka
zdenka trefna  |  4.12.2021 1:21:58
Nabídka půjčky bez protokolu
Clara  |  3.12.2021 11:54:46
50 000 kc do 10 000 000 kc pujcky
Danny Petra  |  3.12.2021 11:35:11
Nabídka úvěru
Descamper  |  2.12.2021 9:08:07
 
Nabídka úvěru
Anonymous  |  14.4.2022 8:10:05
Nabídka úvěru do 24 hodin
Marian  |  1.12.2021 11:03:54
Nabídka kreditu bez protokolu
Anonymous  |  30.11.2021 20:00:04
Nabídka půjčky bez protokolu
Lepenz  |  30.11.2021 10:22:00
Nabídka půjčky do 24 hodin.
Laura  |  29.11.2021 10:28:16
seriózní nabídka půjčky
BURIANOVA LUCIE  |  28.11.2021 11:14:40
seriózní nabídka půjčky
Anonymous  |  28.11.2021 11:13:23
Výjimečná nabídka půjčky
Anonymous  |  28.11.2021 9:36:58
Nabídka úvěrů a financování
Descamper  |  27.11.2021 11:01:04
 
Nabídka úvěrů a financování
Anonymous  |  28.10.2022 10:56:55
 
Dr isikolo mi vrátil mého muže. je důvěryhodný
Anonymous  |  3.11.2022 19:35:05
 
Nabídka úvěrů a financování
Anonymous  |  3.11.2022 19:35:30
 
Nabídka úvěrů a financování
Anna Hablakova  |  6.11.2022 14:26:34
 
Nabidka pujcek (marcela.krejsova01@gmail.com).
Marcela KREJSOVÁ  |  15.11.2022 14:57:22
 
jak jsem dostal půjčku od tohoto poctivého poskytovatele půjčky
Fatova Lenka  |  26.12.2022 7:18:51
 
Rychlá nebankovní půjčka
Anonymous  |  10.1.2023 5:07:12
Spolehlivá a rychlá nabídka půjčky
Marian  |  26.11.2021 9:07:31
Nabídka vánočního večírku.
Anonymous  |  26.11.2021 6:59:57
Spolehlivá nabídka půjčky
Lepenz  |  25.11.2021 11:35:11
Nabídka půjčky do 24 hodin
Laura  |  24.11.2021 12:18:37
Nabídka půjčky bez protokolu
Clara  |  23.11.2021 12:21:20
 
Rychlá a rychlá půjčka a investice
Anonymous  |  28.1.2022 13:26:46
Nabídka úvěru
Anonymous  |  21.11.2021 21:22:10
24h kreditní nabídka
Marian  |  20.11.2021 18:26:05
Nabídka vánočního večírku.
Anonymous  |  20.11.2021 9:46:21
Pujcka prizpusobená vašim možnostem
mikal petr usti  |  19.11.2021 1:00:32
potřebujete půjčku?
Davina Claire  |  18.11.2021 8:56:32
Nabídka půjčky do 24 hodin.
Anonymous  |  18.11.2021 8:51:50
Nabídka na konec roku
Anonymous  |  17.11.2021 11:11:33
Výjimečná nabídka půjčky
Anonymous  |  17.11.2021 10:24:48
Nabídka úvěrů a financování
Anonymous  |  16.11.2021 11:14:23
Nabídka rychlého úvěru
Laura  |  15.11.2021 13:13:46
Nebankovni pujcky do 45,000 kc az 70,000,000 kc
Anna Jana  |  15.11.2021 10:08:47
potřebujete půjčku?
roller Dominika  |  1.11.2021 13:33:45
nabídka půjčky
Anonymous  |  30.10.2021 3:10:17
Ray Richard
Anonymous  |  27.10.2021 15:40:27
Mikroúverová instituce
Thomas Perin  |  26.10.2021 22:36:16
Svědectví o půjčce
Anonymous  |  26.10.2021 12:45:26
Získejte rychlý kredit za 72 hodin
Anonymous  |  23.10.2021 17:16:02
Získejte rychlý kredit za 72 hodin
Anonymous  |  23.10.2021 17:14:47
Získejte rychlý kredit za 72 hodin
Anonymous  |  23.10.2021 17:12:06
seriózní nabídka půjčky
Anonymous  |  23.10.2021 7:59:16
seriózní nabídka půjčky
Anonymous  |  23.10.2021 7:58:04
seriózní nabídka půjčky
Anonymous  |  23.10.2021 7:56:44
Vážná nabídka půjčky mezi jednotlivci do 24 hodin
Anonymous  |  20.10.2021 14:46:15
Půjčky od 10 000 do 100 000 000: Rollerovadominika@seznam.cz
roller Dominika  |  17.10.2021 10:17:19
Získejte urgentní půjčku do 24 hodin
Burianova lucie  |  10.10.2021 1:28:57
Získejte urgentní půjčku do 24 hodin
Burianova lucie  |  10.10.2021 1:19:09
TRUST LOVE
Rose  |  8.10.2021 18:33:05
Získejte urgentní půjčku do 24 hodin
Burianova lucie  |  3.10.2021 2:42:08
Získejte urgentní půjčku do 24 hodin
Burianova lucie  |  3.10.2021 1:47:31
Získejte urgentní půjčku do 24 hodin
Burianova lucie  |  3.10.2021 1:46:53
Rychlé a bezplatné zajištěné půjčky
Anonymous  |  2.10.2021 21:27:57
Nebankovni pujcky do 45,000 kc az 70,000,000 kc
Anonymous  |  1.10.2021 11:18:45
děkuji za tuto půjčku, kterou jste mi poskytli, p
Richy Walters  |  30.9.2021 2:23:16
Financování půjčky
serge wadin  |  29.9.2021 16:17:07
Dobrý den dámy a pánové
Eva Muchova  |  29.9.2021 15:17:13
Dobrý den dámy a pánové
Eva Muchova  |  29.9.2021 15:16:43
Love
Rose Ben  |  23.9.2021 7:30:03
 
Sasha
Anonymous  |  24.9.2021 14:44:07
 
Sasha
Anonymous  |  24.9.2021 14:45:06
 
Sasha
Anonymous  |  24.9.2021 14:46:34
potřebujete půjčku?
CARLOS  |  21.9.2021 14:41:18
 
potřebujete půjčku?
Anna Jana  |  10.5.2022 13:36:22
seriózní a rychlá nabídka půjčky
petra Helcova  |  21.9.2021 8:19:24
 
Dáváme úvěr všem, kteří to potřebují
Anonymous  |  20.7.2022 19:52:07
potřebujete půjčku?
petra Helcova  |  19.9.2021 19:37:09
Získejte urgentní půjčku do 24 hodin
Burianova lucie  |  17.9.2021 6:28:57
Kredit - nyní okamžitě u Solitud Financial
serge wadin  |  16.9.2021 13:23:36
WE OFFER ALL KINDS OF LOAN AT 3% INTEREST RATE
Lukas Cechlosky  |  14.9.2021 9:23:26
Požádejte o naléhavou půjčku
Anonymous  |  13.9.2021 16:44:27
Rychlá a nebankovní nabídka půjčka
Anonymous  |  13.9.2021 13:50:41
Získejte urgentní půjčku do 24 hodin
koncitik stanislav  |  9.9.2021 10:32:49
Solidní a spolehlivé finanční úvěry
Podloucky  |  8.9.2021 10:52:39
Získejte urgentní půjčku do 24 hodin
koncitik stanislav  |  7.9.2021 14:26:19
 
Získejte urgentní půjčku do 24 hodin
Yveta Cáková  |  3.1.2023 18:25:05
 
Jste frustrovaní a uvažujete o prodeji svých drahocenných cenností za naléhavé finance?
Yveta Cáková  |  3.1.2023 18:26:52
Získejte urgentní půjčku do 24 hodin
koncitik stanislav  |  7.9.2021 14:25:39
potřebovat půjčku
Anonymous  |  6.9.2021 15:57:11
Potřebujete legitimní a rychlou půjčku?
Richard William  |  5.9.2021 23:51:21
Získejte urgentní půjčku do 24 hodin
koncitik stanislav  |  5.9.2021 10:29:23
Získejte urgentní půjčku do 24 hodin
koncitik stanislav  |  5.9.2021 10:28:10
mikroúvěrová instituce
Thomas PERIN  |  2.9.2021 12:48:07
mikroúvěrová instituce
Thomas PERIN  |  1.9.2021 12:21:25
 
QUICK LOAN APPLY THOUGH US
Anonymous  |  26.7.2022 23:40:23
 
Loans For Everyone.
Anonymous  |  26.7.2022 23:40:51
Získejte urgentní půjčku do 24 hodin
Burianova lucie  |  1.9.2021 4:23:42
Nabídka půjčky.
Eva Muchova  |  31.8.2021 16:40:33
Nabídka půjčky.
Anonymous  |  31.8.2021 16:39:51
Půjčky pro všechny do 24 hodin.
Dominika  |  18.8.2021 11:26:00
 
Půjčky pro všechny do 24 hodin.
Anna Jana  |  20.10.2022 11:51:07
 
Půjčky pro všechny do 24 hodin.
Mohammed  |  22.10.2022 10:36:38
 
Xmas Loan Offer 3%
Anonymous  |  5.12.2022 6:53:56
 
Půjčky pro všechny do 24 hodin.
Anonymous  |  11.1.2023 4:19:20
loan
ELINA LUCIA  |  11.8.2021 21:52:35
nabídka půjčky
nabídka půjčky  |  11.8.2021 9:49:44
půjčka do 24 hodin
Anonymous  |  4.8.2021 15:27:35
 
půjčka do 24 hodin
ELINA LUCIA  |  9.8.2021 22:07:08
  
CAVRIL NEWTON
Anonymous  |  24.9.2021 9:55:34
   
CAVRIL NEWTON
Anonymous  |  26.9.2022 5:24:31
  
seriózní nabídka půjčky
seriózní nabídka půjčky  |  2.5.2022 12:18:48
Nabídka rychlé půjčky peněz do 48 hodin
Sabina  |  1.8.2021 13:26:18
sabinastachwicsz.pl@gmail.com
Anonymous  |  1.8.2021 13:24:11
Nabízím půjčky vážným lidem.
valkamla1  |  29.7.2021 18:24:21
 
50 000 kc do 10 000 000 kc pujcky
Anna Jana  |  16.8.2022 10:34:41
 
50 000 kc do 10 000 000 kc pujcky
Anna Jana  |  16.8.2022 10:35:41
Nabízím půjčky vážným lidem.
valkamla1  |  26.7.2021 17:04:38
 
Rychlá a spolehlivá nabídka půjček
Roller  |  21.10.2022 7:48:38
 
Nabízím půjčky vážným lidem.
Anonymous  |  24.10.2022 20:58:50
seriózní nabídka půjčky
ALEXANDRA  |  17.7.2021 6:41:32
RECOVERY OF LOST BITCOIN
ALEXANDRA  |  17.7.2021 6:40:43
Nabízím půjčky od 2 000 do 20 000 000 Kč
katarzyna  |  6.7.2021 20:49:42
NEW USA FUNDING INVESMENT VENTURE,
BOGGITEL LLC  |  6.7.2021 7:07:36
nabídka pujcky mezi jednotlivci.
Jiri Vrba  |  17.6.2021 20:13:43
půjčku
Anonymous  |  9.6.2021 22:43:12
GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY OR LEASE AT THE BEST AVAILABLE RATES
Anonymous  |  7.6.2021 19:35:04
Přímý poskytovatel nabízí soukromou půjčku ze svých vlastních zdroj
Anonymous  |  1.6.2021 14:19:01
Přímý poskytovatel nabízí soukromou půjčku ze svých vlastních zdroj
Anonymous  |  1.6.2021 14:15:19
50,000czk od 60,000,000 czk pujcky
obermajer  |  1.6.2021 9:25:25
 
Nabídka úvěru bez protokolu
Anonymous  |  7.11.2021 11:32:41
 
Nabídka úvěru bez protokolu
Marian  |  7.11.2021 11:33:28
 
Sky Finance
Anonymous  |  30.4.2022 12:17:25
 
NABÍDKA OSOBNÍ PŮJČKY SOUKROMÉ SPOLEČNOSTI 2022
Sky Finance  |  30.4.2022 12:18:27
  
valid
M&H FINNACE  |  18.11.2022 2:38:30
  
ýchla a urgentná pôžička a investícia
Anonymous  |  6.12.2022 18:36:39
 
50,000czk od 60,000,000 czk pujcky
Christy Walton  |  9.5.2022 17:02:03
 
Rychlé a spolehlivé finanční úvěry
Obermajer  |  13.5.2022 6:17:21
 
Rychlé a spolehlivé finanční úvěry
Obermajer  |  13.5.2022 6:17:50
  
Finanční pomoc,
Anonymous  |  31.8.2022 11:30:33
  
Rychlá a spolehlivá nabídka půjček
Roller  |  1.9.2022 0:56:00
  
jak jsem dostal půjčku od tohoto poctivého poskytovatele půjčky
strnadova hana  |  29.12.2022 13:30:42
 
50,000czk od 60,000,000 czk pujcky
Christy Walton  |  31.5.2022 15:28:47
 
50,000czk od 60,000,000 czk pujcky
Anonymous  |  31.5.2022 15:52:10
 
nabídka půjčky na dvě procenta platí nyní
Max Bent  |  25.6.2022 14:56:05
 
Moje svědectví
Sharon  |  26.6.2022 23:04:15
 
50,000czk od 60,000,000 czk pujcky
Anonymous  |  8.7.2022 16:55:57
 
Endre
Endre  |  16.7.2022 23:05:09
 
Naléhavá nabídka půjčky.
Endre  |  16.7.2022 23:05:54
 
Naléhavá nabídka půjčky.
Endre  |  16.7.2022 23:06:32
 
Legální nabídka půjčky
Mobil Funding  |  20.7.2022 2:12:25
 
rychlá a bezpečná půjčka zdarma inzerát
Blahuta Tomas  |  30.7.2022 23:34:19
 
seriózní a rychlá půjčka zdarma inzerát
Blahuta Tomas  |  31.7.2022 10:12:23
 
nabídka půjčky
Anonymous  |  2.8.2022 19:05:33
 
FINANCIAL SERVICES
Anonymous  |  8.8.2022 14:52:56
 
Fred Moore
Fred Moore  |  23.8.2022 18:09:08
 
Naléhavá nebankovní půjčka
Pechova bozena  |  28.8.2022 2:44:14
 
Naléhavá nebankovní půjčka
Pechova bozena  |  28.8.2022 2:53:24
 
Finanční pomoc,
kroupa  |  31.8.2022 11:33:35
 
Rychlá a spolehlivá nabídka půjček
Roller  |  1.9.2022 0:59:18
 
rychlá finanční pomoc
Anonymous  |  19.9.2022 13:14:57
 
Nabízím urgentní půjčky
Klimova Petra  |  19.9.2022 13:19:19
 
Svědectví o mé úspěšné půjčce
Hana Eva  |  19.10.2022 0:26:42
 
Prázdná bankomatová karta
Anonymous  |  1.11.2022 20:20:27
 
Prázdná bankomatová karta
Henry  |  1.11.2022 20:23:56
 
Prázdná bankomatová karta
Henry  |  1.11.2022 20:24:26
50,000czk od 60,000,000 czk pujcky
Anonymous  |  1.6.2021 9:24:23
rychlá a nebankovní nabídka půjčky
Anna Jana  |  25.5.2021 13:16:58
půjčku?
Anonymous  |  19.5.2021 0:31:48
půjčku?
Anonymous  |  19.5.2021 0:30:51
WE OFFER ALL KINDS OF LOAN AT 3% INTEREST RATE
Lucie Burianova  |  14.5.2021 5:55:03
Kredit
ALEXANDRA  |  7.5.2021 3:02:55
 
bezpečnostních důvodů můj bankovní
roller Dominika  |  14.9.2021 7:50:26
Okamžité půjčky do 24 hodin
Lucie Burianova  |  2.5.2021 0:49:10
WE OFFER ALL KINDS OF LOAN AT 3% INTEREST RATE
Lucie Burianova  |  2.5.2021 0:46:03
Nabídka půjčky.
Anonymous  |  28.4.2021 15:26:44
Nabídka půjčky.
Anonymous  |  28.4.2021 15:12:10
Rychlá a spolehlivá online půjčka
jan  |  22.4.2021 13:25:59
Velmi výhodná nabídka půjčky (2%)
Anonymous  |  10.4.2021 17:41:01
Nabízím půjčky vážným lidem
dukova77  |  10.4.2021 15:18:55
urgent loan
mary  |  8.4.2021 12:34:39
RYCHLÁ ÚVĚROVÁ NABÍDKA ZA 24 HODIN
Maria Kamakova  |  7.4.2021 10:41:36
GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY OR LEASE AT THE BEST AVAILABLE RATES
scott james  |  7.4.2021 3:57:46
Ziskové a spolehlivé financování pro rok 2021: petrahelcova@gmail.com
petra  |  1.4.2021 8:38:12
Nabídka bezpečného a zaručeného financování
obermajer  |  23.3.2021 10:54:35
Nabídka bezpečného a zaručeného financování
petra  |  17.3.2021 13:52:00
 
Nabídka půjčky.
Anonymous  |  28.4.2021 17:27:58
seriózní nabídka půjčky
Alexendra  |  9.3.2021 14:14:05
rychlá a seriózní nabídka půjčky za 72 hodin
Brun  |  22.2.2021 13:47:55
rychlá a seriózní nabídka půjčky za 72 hodin
Brun  |  22.2.2021 13:44:16
rychlá a seriózní nabídka půjčky za 72 hodin
Brun  |  22.2.2021 13:43:24
rychlá a seriózní nabídka půjčky za 72 hodin
Brun  |  22.2.2021 13:35:07
rychlá a seriózní nabídka půjčky za 72 hodin
Brun  |  22.2.2021 13:33:27
rychlá a seriózní nabídka půjčky za 72 hodin
Brun  |  22.2.2021 13:07:24
rychlá a seriózní nabídka půjčky za 72 hodin
Brun  |  22.2.2021 12:59:29
rychlá a seriózní nabídka půjčky za 72 hodin
Brun  |  22.2.2021 12:58:06
schnelles und seriöses Darlehen zuverlässig in 72
Brun  |  22.2.2021 12:54:28
schnelles und seriöses Darlehen zuverlässig in 72
Brun  |  22.2.2021 12:51:38
Nabídka bezpečného a rychlého financování.
Max Sigl  |  11.2.2021 17:12:24
seriózní nabídka půjčky
Alexendra  |  11.2.2021 16:38:08
 
seriózní nabídka půjčky
Anonymous  |  1.11.2022 14:25:31
Nabídka bezpečného a zaručeného financování.
Max Sigl  |  11.2.2021 1:30:03
seriózní nabídka půjčky
Alexendra  |  10.2.2021 20:27:38
 
seriózní nabídka půjčky
Jan Oravec  |  15.8.2021 14:02:23
  
NABÍDKA PŮJČKY 2022
Micheal Benson  |  24.2.2022 5:53:15
   
ZÍSKEJTE SVOU URGENTNÍ PŮJČKU 24 HODIN
Mariya Kabatova  |  12.8.2022 13:50:34
  
seriózní nabídka půjčky
RAPIDE FINANCE  |  10.5.2022 22:15:28
  
Bezpečná online půjčka
Anonymous  |  8.6.2022 17:44:45
  
seriózní nabídka půjčky
Pavel Marťák  |  14.6.2022 1:08:55
 
NABÍDKA PŮJČKY 2022
Micheal Benson  |  24.2.2022 5:54:06
  
50 000 kc do 10 000 000 kc pujcky
Anna Jana  |  18.10.2022 13:00:52
  
Nebojte se, toto je vaše šance na realizaci vašeho projektu.
Marcela KREJSOVÁ  |  28.11.2022 11:15:24
 
Seriózní nabídka půjčky.
Marcela KREJSOVÁ  |  28.11.2022 11:16:46
seriózní nabídka půjčky
Alexendra  |  10.2.2021 20:27:07
seriózní nabídka půjčky
Alexendra  |  10.2.2021 20:25:47
seriózní nabídka půjčky
Alexendra  |  10.2.2021 20:22:34
 
seriózní nabídka půjčky
Anonymous  |  15.4.2022 0:08:01
  
seriózní a rychlá půjčka zdarma inzerát
Blahuta Tomas  |  13.9.2022 19:48:55
 
seriózní a rychlá půjčka zdarma inzerát
Blahuta Tomas  |  13.9.2022 19:50:12
seriózní nabídka půjčky
Alexendra  |  10.2.2021 20:13:03
NABÍDKA PŮJČKY, PŘIHLÁSIT SE HNED TEĎ
ROD ALFRED  |  10.2.2021 16:39:57
Nabízí bezpečné a rychlé financování.
Max Sigl  |  9.2.2021 20:13:10
seriózní nabídka půjčky
Alexendra  |  9.2.2021 19:16:30
seriózní nabídka půjčky
ALEXANDRA  |  25.1.2021 12:06:02
seriózní nabídka půjčky
ALEXANDRA  |  25.1.2021 12:05:38
 
Sky Finance
Anonymous  |  1.11.2021 23:10:15
seriózní nabídka půjčky
ALEXANDRA  |  25.1.2021 12:05:08
seriózní nabídka půjčky
ALEXANDRA  |  25.1.2021 12:03:54
 
seriózní nabídka půjčky
Christy Walton  |  9.5.2022 17:01:16
seriózní nabídka půjčky
ALEXANDRA  |  22.1.2021 18:54:21
seriózní nabídka půjčky
ALEXANDRA  |  22.1.2021 13:39:49
seriózní nabídka půjčky
ALEXANDRA  |  22.1.2021 13:39:13
 
50 000 kc do 10 000 000 kc pujcky
Anonymous  |  19.7.2022 11:11:35
 
seriózní nabídka půjčky
Anna Jana  |  19.7.2022 11:13:30
  
Do you need Finance Are you looking for Finance
Dr James Eric  |  4.8.2022 7:14:16
seriózní nabídka půjčky
ALEXANDRA  |  22.1.2021 13:36:24
seriózní nabídka půjčky
ALEXANDRA  |  22.1.2021 13:35:36
seriózní nabídka půjčky
credito finance  |  22.1.2021 13:34:54
nabídka půjčky na peníze
credito finance  |  18.1.2021 15:13:46
 
nabídka půjčky na peníze
Anonymous  |  22.2.2022 5:10:28
nabídka půjčky na peníze
credito finance  |  18.1.2021 13:12:13
Rychlá a seriózní nabídka půjček
credito finance  |  18.1.2021 13:11:42
BG/SBLC Buy/Lease
Lucie Burianova  |  17.1.2021 21:43:05
mr
Anonymous  |  8.1.2021 14:32:33
seriózní a rychlá nabídka půjčky
Rychlá a spolehlivá nabídka půjček  |  3.1.2021 14:31:28
PRO JAKÝKOLI TYP ÚVĚRU
roller  |  3.1.2021 8:36:53
Nabídka půjčky.
Alior Loans  |  26.12.2020 11:25:55
Nabídka půjčky.
Lapek Hejak  |  26.12.2020 11:25:30
Potřebuješ půjčku? kontakt na vaši půjčku.
Pekao Loans  |  26.12.2020 11:24:25
Nabídka půjčky.
Alior Loans  |  26.12.2020 11:20:04
 
nabídka půjčky
nabídka půjčky  |  25.4.2022 12:57:20
naléhavé řešení půjčky
Rychlá a spolehlivá nabídka půjček  |  24.12.2020 8:06:33
(BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY OR LEASE AT THE BEST AVAILABLE RATES
scott james  |  24.12.2020 1:01:25
Urgentní půjčka za 48hodin
roller  |  19.12.2020 14:21:21
Naléhavá půjčka vám bude doručena do dvou hodin
Lucie Burianova  |  19.12.2020 1:36:28
Dobrá nabídka finanční podpory pro vaše podnikán
katarzyna  |  16.12.2020 22:14:52
Kredit
Lucie  |  10.12.2020 9:43:03
nabídku půjčky-úvěru lidem
roller  |  10.12.2020 8:16:38
Herbs
Marrow  |  9.12.2020 2:38:11
PRO JAKÝKOLI TYP ÚVĚRU
roller  |  6.12.2020 6:29:43
 
vládou dotované nenávratné financování
Anonymous  |  8.3.2021 20:32:10
 
PRO JAKÝKOLI TYP ÚVĚRU
Anna Jana  |  10.3.2021 11:25:00
  
Finanční pomoc do 24 hodin
Michaela  |  14.7.2022 2:14:09
  
Jak jsem dokázala získat zpět svého manžela s pomocí kouzelníka jménem Dr Aja
Debby Abba  |  31.8.2022 4:17:36
 
50000 czk od 60000000 czk pujcky nabidka do 24 hodin
Anna Jana  |  10.3.2021 11:25:45
LOAN OFFER
MARCO  |  5.12.2020 17:44:22
Urgentní půjčka za 48hodin
roller  |  3.12.2020 12:00:27
 
Nejlepší platforma pro soukromé půjčky.
Anonymous  |  20.4.2022 14:06:43
 
Potřebujete osobní půjčku?
finance  |  21.7.2022 13:17:51
Dobrá nabídka finanční podpory pro vaše podnikán
roller  |  3.12.2020 11:53:51
LEASE AND PURCHASE BG/SBLC WITH MONETIZATION
Rand Alan  |  17.11.2020 13:42:17
Jak konečně dostanu půjčku
Eliška Podloucká  |  15.11.2020 1:06:38
nabídka půjčky
philip morgan  |  10.11.2020 18:06:06
seriózní a rychlá nabídka půjčky
Rychlá a spolehlivá nabídka půjček  |  2.11.2020 13:02:52
seriózní a rychlá nabídka půjčky
Rychlá a spolehlivá nabídka půjček  |  2.11.2020 12:57:12
SVĚDECTVÍ !!! SVĚDECTVÍ !!! SVĚDECTVÍ !!! SVĚDECTVÍ !!!
wilsom  |  27.10.2020 7:51:31
SVĚDECTVÍ !!! SVĚDECTVÍ !!! SVĚDECTVÍ !!! SVĚDECTVÍ !!!
wilsom  |  27.10.2020 7:19:24
SVĚDECTVÍ !!! SVĚDECTVÍ !!! SVĚDECTVÍ !!! SVĚDECTVÍ !!!
wilsom  |  27.10.2020 7:18:30
 
Philip
Anonymous  |  3.8.2021 13:19:41
 
Zejména nabídka půjčky
monika1  |  4.8.2021 11:12:35
 
seriózní nabídka půjčky na koncoroční večírek
Anonymous  |  29.12.2021 23:32:42
 
seriózní nabídka půjčky na koncoroční večírek
Alexandra  |  29.12.2021 23:36:14
 
seriózní nabídka půjčky
Anonymous  |  6.1.2022 9:56:09
  
seriózní nabídka půjčky
Lukas  |  17.5.2022 11:33:08
   
seriózní nabídka půjčky
Anna Jana  |  17.6.2022 11:12:57
   
ZÍSKEJTE SVOU URGENTNÍ PŮJČKU DO 24 HODIN
Diana Lackova  |  19.6.2022 2:00:33
 
seriózní nabídka půjčky
Anonymous  |  6.1.2022 9:59:17
 
seriózní nabídka půjčky
Alexandra  |  5.3.2022 3:33:19
 
seriózní nabídka půjčky
Alexandra  |  5.3.2022 3:34:59
 
seriózní nabídka půjčky
Alexandra  |  5.3.2022 3:36:27
 
seriózní nabídka půjčky
Alexandra  |  5.3.2022 3:38:03
  
- Nebankovní půjčka,
Danie Hanus  |  5.12.2022 7:43:54
  
Bezpečné a poctivé online půjčky
Danie Hanus  |  7.12.2022 22:49:03
  
seriózní a rychlá půjčka
Tomas  |  8.12.2022 12:08:17
  
Nabízíme 100% důvěrné služby.
ROLLER  |  12.12.2022 15:04:06
  
Získejte urgentní půjčku
Anonymous  |  14.12.2022 4:19:20
  
Hledáte legitimního finančního věřitele?
Marcela KREJSOVÁ  |  19.12.2022 22:28:55
  
ÚVĚR MEZI JEDNOTLIVCEM A BANKOU
Danie Hanus  |  23.12.2022 23:28:22
  
Rychlá a spolehlivá půjčka pro zaměstnance 50 000 Kč až 50 000 000 Kč
Jaroslav  |  30.12.2022 14:25:30
  
Výše úvěrů se pohybuje od 50000 do 50000000 Kč.
Jaroslav Dlouhy  |  7.1.2023 21:28:11
  
Restartovací půjčky
ROLLER  |  21.1.2023 10:49:39
 
seriózní nabídka půjčky
Alexandra  |  5.3.2022 3:39:27
 
50 000 kc do 10 000 000 kc pujcky
Anna Jana  |  17.6.2022 11:14:05
 
SOUKROMÁ/RYCHLÁ PŮJČKA
Danie Hanus  |  5.12.2022 7:44:40
 
Půjčky od 70 000 do 100 000 000:
Dominika  |  7.12.2022 22:50:02
 
Získejte urgentní půjčku
Blanka Simonova  |  14.12.2022 4:20:49
 
Získejte urgentní půjčku
Blanka Simonova  |  14.12.2022 4:26:44
 
SVĚDECTVÍ !!! SVĚDECTVÍ !!! SVĚDECTVÍ !!! SVĚDECTVÍ !!!
Marcela KREJSOVÁ  |  19.12.2022 22:29:43
 
ÚVĚR MEZI JEDNOTLIVCEM A BANKOU
Danie Hanus  |  23.12.2022 23:32:55
 
Půjčky od 20 000 do 10 000 000
Dlouhy  |  30.12.2022 14:26:10
Nabídka půjčky 50 000 až 60 000 000 Kč
Petra helcova  |  27.10.2020 6:38:42
Výhodná nabídka úvěru (40 000 kc - 40 000 000 Kč)
Petra helcova  |  27.10.2020 6:36:42
Karl
Anonymous  |  24.10.2020 5:54:07
loan offer
Anonymous  |  16.10.2020 1:43:23
Půjčka
Adel Awadh Mubkarak Alenezl  |  7.10.2020 20:24:44
Nový, rychlý úvěr pro firmy do 20 000 000 Kč.
Tomas  |  23.9.2020 19:26:28
 
seriózní a rychlá půjčka
seriózní a rychlá půjčka  |  10.1.2021 23:42:20
  
seriózní a rychlá půjčka zdarma inzerát
Blahuta Tomas  |  25.8.2022 20:44:58
 
Rychlá nabídka půjčky spolehlivá do 24 hodin
angelika  |  12.1.2021 9:01:36
  
Rychlá nabídka půjčky spolehlivá do 24 hodin
ANNA JANA  |  4.10.2021 9:35:30
   
Dobrý den, vážený zákazníku....
Rajko  |  16.3.2022 15:57:34
   
legitimní a akreditovaná půjčovatelka peněz.
OKFin  |  18.3.2022 11:53:28
    
Finanční pomoc,
Anonymous  |  6.9.2022 9:46:20
 
Nový, rychlý úvěr pro firmy do 20 000 000 Kč.
ALEXANDRA  |  13.1.2021 10:23:32
 
seriózní nabídka půjčky
ALEXANDRA  |  13.1.2021 10:36:30
 
Rychlá a seriózní půjčka
Rychlá a seriózní půjčka  |  20.1.2021 0:13:29
 
20.000 Kč - 90.000.000 Kč)
roller  |  9.2.2021 22:45:10
 
Urgentní půjčka za 48hodin
roller  |  9.2.2021 22:48:35
  
Nabízím urgentní půjčky
Jana Rohlikova  |  2.9.2022 3:02:19
 
Tomas:Urgentní půjčka za 48hodin
roller  |  12.2.2021 2:45:09
  
Cenové nabídky mezi specialisty 24h / 24
Anonymous  |  30.9.2021 2:12:12
  
Cenové nabídky mezi specialisty 24h / 24
Anonymous  |  30.9.2021 2:13:03
  
Cenové nabídky mezi specialisty 24h / 24
Anonymous  |  30.9.2021 2:13:56
   
Solidní a spolehlivé půjčky
Miroslav Gurovic  |  9.9.2022 17:09:49
 
Nový, rychlý úvěr pro firmy do 20 000 000 Kč.
Petr  |  21.2.2021 8:56:12
 
vládou dotované nenávratné financování
Anonymous  |  7.3.2021 9:03:25
 
vládou dotované nenávratné financování
Anonymous  |  7.3.2021 9:04:12
  
Nabízím půjčky od 2 000 do 20 000 000 Kč
30 000 až 90 000 000 Kč  |  15.7.2021 8:16:53
   
Nabízím půjčky od 2 000 do 20 000 000 Kč
pisova jana  |  17.10.2022 6:07:43
 
Nabídka půjčky.
Lorant Battyanyi  |  10.3.2021 1:28:49
  
Seriózní nabídka půjčky
Anonymous  |  13.7.2021 10:14:17
   
Rychlá a spolehlivá nabídka půjčky do 24 hodin.
Anonymous  |  14.12.2022 8:53:40
  
Nabídka půjčky.
Pavel Masarik  |  15.7.2021 23:01:18
  
XMAS LOAN
Anonymous  |  6.12.2021 6:39:01
  
Pan Collins James
Anonymous  |  6.12.2021 8:05:40
  
Nabídka půjčky.
Andrew  |  7.12.2021 2:01:18
   
Nabízím vám jedinou finanční 50 000 kc od 60 000 000 kc
Michaela  |  2.6.2022 20:00:24
  
seriózní nabídka půjčky
Lukas Cechlosky  |  29.3.2022 10:07:41
 
Nabídka půjčky.
Lorant Battyanyi  |  10.3.2021 1:29:33
 
děkuji za tuto půjčku, kterou jste mi poskytli, pane Richy
Anna  |  11.3.2021 8:16:26
  
děkuji za tuto půjčku, kterou jste mi poskytli, pane Richy
Pavel Masarik  |  12.7.2021 17:37:43
  
Get a Personal Loan with no credit checks
Anonymous  |  17.9.2021 18:33:39
 
Nový, rychlý úvěr pro firmy do 20 000 000 Kč.
Anna  |  11.3.2021 8:17:56
  
Nabídněte půjčku bez protokolu.
Anonymous  |  7.5.2021 4:17:00
 
Nabízíme půjčku od 5000 EUR do 5 milionů EUR
Anna Jana  |  12.3.2021 9:11:12
  
Nabízíme půjčku od 5000 EUR do 5 milionů EUR
Anonymous  |  30.7.2021 2:47:40
  
Nabídka rychlé půjčky mezi jednotlivci
Angelika  |  4.9.2021 18:14:42
 
Nabízíme půjčku od 5000 EUR do 5 milionů EUR
Anna Jana  |  12.3.2021 9:11:53
  
skutečně nabízíme úvěr
Anonymous  |  19.6.2021 14:51:11
   
ŘEŠENÍ PRO FINANČNÍ PROBLÉMY.
Dlouhy  |  1.1.2023 12:03:57
 
50000 Kč do 500.000.000 Kč
Roller  |  15.3.2021 20:26:02
  
50000 Kč do 500.000.000 Kč
Anonymous  |  4.5.2021 21:46:02
   
Nebankovní půjčka do 24 hodin v plné výši
Anonymous  |  3.6.2022 11:59:06
  
finanční půjčku od 40 000 Kč do 4 000 000 Kč
Michaela  |  27.11.2021 8:48:08
   
finanční půjčku od 40 000 Kč do 4 000 000 Kč
Christy Walton  |  9.5.2022 17:28:06
   
Rychlé úvěrové služby
Anonymous  |  18.5.2022 16:01:31
 
Nový, rychlý úvěr pro firmy do 20 000 000 Kč.
Anonymous  |  10.5.2021 14:25:39
 
Půjčka za přijatelnou cenu !!!
maria Batista  |  10.5.2021 14:27:02
 
Nový, rychlý úvěr pro firmy do 20 000 000 Kč.
Anonymous  |  15.6.2021 19:38:44
  
Nový, rychlý úvěr pro firmy do 20 000 000 Kč.
Helcova  |  13.1.2022 12:39:35
 
Půjčka
Anonymous  |  15.6.2021 19:39:40
 
vážná nabídka půjčky prosím kontaktujte
Anonymous  |  8.7.2021 15:12:50
 
loan
Mr shwn  |  8.7.2021 15:24:27
 
Nabídka půjčky.
Pavel Masarik  |  12.7.2021 17:39:49
 
Nový, rychlý úvěr pro firmy do 20 000 000 Kč.
Angelika  |  4.9.2021 18:16:28
  
Rychlá, efektivní a věrná finanční služba do 24 hodin
roller Dominika  |  21.10.2021 15:38:54
   
Rychlá, efektivní a věrná finanční služba do 24 hodin
wojtkie mejksta  |  13.5.2022 13:36:58
 
Cenové nabídky mezi specialisty 24h / 24
nieves roman  |  30.9.2021 2:15:56
 
nabízíme půjčky
Anonymous  |  20.10.2021 11:28:21
 
Rychlá, efektivní a věrná finanční služba do 24 hodin
roller Dominika  |  21.10.2021 15:40:10
  
Nabízíme půjčky do 24 hodin:
Roller  |  10.3.2022 13:13:03
  
Rychlá, efektivní a věrná finanční služba do 24 hodin
Roller  |  10.3.2022 13:19:13
 
urgentní nabídka půjčky
Otis Anna  |  26.10.2021 6:09:46
  
Seriózní a rychlá půjčka
Dominika  |  17.5.2022 18:45:03
  
Easy Loan offer Apply Now
Mike Morgan  |  18.5.2022 23:17:37
 
Nový, rychlý úvěr pro firmy do 20 000 000 Kč.
Burianova Lucie  |  29.10.2021 17:08:38
 
Půjčky do 24 hodin pro celou Českou republiku. Máme pro vás nejnovější nabídky půjček 24/7.
Michaela  |  27.11.2021 8:51:31
 
Nabídka rychlé půjčky pro celou republiku.
roller Dominika  |  9.12.2021 18:50:31
  
QUICK LOAN APPLY THOUGH US
Anonymous  |  26.7.2022 6:19:54
  
KREDITY DOSTUPNÉ ZA 12 HODIN.
Michaela  |  8.8.2022 9:57:36
   
Získejte urgentní půjčku
Josef Kupka  |  29.8.2022 3:28:57
   
Finanční pomoc,
kroupa  |  7.9.2022 11:49:15
   
KREDITY DOSTUPNÉ ZA 12 HODIN.
Burianová Lucie  |  12.9.2022 14:18:27
   
Finanční pomoc,
Anonymous  |  15.9.2022 10:44:57
 
Nabídka rychlé půjčky pro celou republiku.
roller Dominika  |  9.12.2021 18:51:26
 
Potřebujete financování
Anonymous  |  5.1.2022 10:13:28
  
Okamžité půjčky a financování
Eva Muchova  |  22.5.2022 15:05:49
  
Potřebujete financování WhatsApp:+420608987486
Marcela KREJSOVÁ  |  17.11.2022 17:07:57
  
EMERGENCY URGENT LOANS +918929509036
Anonymous  |  21.11.2022 12:27:54
  
Upřímný a spolehlivý úvěr za 24 hodin.
Marcela KREJSOVÁ  |  26.11.2022 0:39:40
 
Nový, rychlý úvěr pro firmy do 20 000 000 Kč.
loan office  |  15.1.2022 12:23:25
 
Nový, rychlý úvěr pro firmy do 20 000 000 Kč.
crif credit  |  15.1.2022 12:25:25
 
Získejte svou půjčku bezpečně
Roller  |  28.1.2022 21:18:46
  
kimdescamper@gmail.com
Blahuta Tomas  |  23.7.2022 22:52:07
 
Brzy je to novoroční párty: Rollerovadominika@seznam.cz
Roller  |  28.1.2022 21:20:22
 
Nový, rychlý úvěr pro firmy do 20 000 000 Kč.
CRIF LOAN FINANCE  |  4.2.2022 13:26:01
 
RECOVERY OF 1000.0000
CRIF LOAN FINANCE  |  4.2.2022 13:27:43
 
seriózní nabídka půjčky
Roller  |  10.2.2022 22:17:36
 
Nový, rychlý úvěr pro firmy do 20 000 000 Kč.
Anonymous  |  11.2.2022 1:03:34
 
Nový, rychlý úvěr pro firmy do 20 000 000 Kč.
Roller  |  10.3.2022 13:13:47
 
legitimní a akreditovaná půjčovatelka peněz.
Anonymous  |  18.3.2022 11:54:20
  
hledáte legitimního finančního věřitele?
Roller  |  8.4.2022 10:51:03
 
Nový, rychlý úvěr pro firmy do 20 000 000 Kč.
Anonymous  |  5.4.2022 21:51:17
 
Nový, rychlý úvěr pro firmy do 20 000 000 Kč.
Christy Walton  |  5.4.2022 21:53:21
 
hledáte legitimního finančního věřitele?
roller Dominika  |  8.4.2022 10:51:48
 
Velmi dobrá rychlá a bezpečná půjčka
roller Dominika  |  17.5.2022 18:51:58
 
Investice a půjčky jednotlivcům a podnikům.
Michaela  |  5.7.2022 23:42:37
 
KREDITY DOSTUPNÉ ZA 12 HODIN.
Michaela  |  8.8.2022 10:01:24
 
Rychlá osobní půjčka online
ROJICKOVA  |  8.8.2022 10:03:58
 
Získejte urgentní půjčku
Josef Kupka  |  29.8.2022 3:29:39
 
Nabízím urgentní půjčky
Jana Rohlikova  |  2.9.2022 3:03:14
 
Nový, rychlý úvěr pro firmy do 20 000 000 Kč.
Burianová Lucie  |  12.9.2022 14:19:13
  
nabídka rychlé půjčky
ROLLER  |  1.12.2022 11:21:19
  
jak jsem dostal půjčku od tohoto poctivého poskytovatele půjčky
Anonymous  |  3.12.2022 0:59:58
  
SOUKROMÁ/RYCHLÁ PŮJČKA
Danie Hanus  |  3.12.2022 20:34:11
  
Business Loan & credit available within 24 hours
Mark Thomas  |  15.1.2023 19:11:32
 
Finanční pomoc,
kroupa  |  15.9.2022 10:46:15
 
Finanční pomoc,
kroupa  |  15.9.2022 10:47:47
 
jak jsem dostal půjčku od tohoto poctivého poskytovatele půjčky
kristofova  |  28.9.2022 2:52:23
 
Potřebujete naléhavé peníze? Můžeme ti pomoct!
Michaela  |  13.10.2022 13:06:29
 
Nový, rychlý úvěr pro firmy do 20 000 000 Kč.
Blahuta Tomas  |  18.10.2022 20:09:16
 
Do you need a quick long or short term Loan
dr james eric  |  21.11.2022 12:28:47
 
jak jsem dostal půjčku od tohoto poctivého poskytovatele půjčky
Fatova Lenka  |  3.12.2022 1:00:59
  
Nebankovní půjčka nebo bankovní půjčka, výběr je na vás.
VLADIMÍR ŠKOPÍK  |  7.12.2022 17:34:42
 
SOUKROMÁ/RYCHLÁ PŮJČKA
Danie Hanus  |  3.12.2022 20:36:12
 
Nový, rychlý úvěr pro firmy do 20 000 000 Kč.
Pavel  |  27.12.2022 23:59:32
 
Požádejte o urgentní bezplatné půjčky
Jaroslav  |  1.1.2023 12:04:39
 
Nový, rychlý úvěr pro firmy do 20 000 000 Kč.
Sudek  |  11.1.2023 12:27:34
 
jak jsem dostal půjčku od tohoto poctivého poskyt
strnadova hana  |  6.2.2023 1:03:32
 
Potřebujete bezpečnou půjčku bez zástavy nebo poplatků předem?
Santander Credit Group  |  15.2.2023 12:49:23
 
Potřebujete bezpečnou půjčku bez zástavy nebo poplatků předem?
Santander Credit Group  |  15.2.2023 12:51:25
 
Nabídka okamžité půjčky.
Jandak  |  2.3.2023 13:24:54
 
Rychlá půjčka: Jandakroman@seznam.cz
Jandak  |  2.3.2023 13:26:22
 
Rychlá a spolehlivá nabídka půjčky
Anonymous  |  18.3.2023 21:25:29
naléhavé řešení půjčky do 2 hodin
katarzyna  |  14.9.2020 12:49:24
naléhavé řešení půjčky pro celou Českou republiku
katarzyna  |  14.9.2020 12:48:08
50 000 až 25 000 000 Kč: marcela.krejsa01@gmail.com
Marcela Krejsova  |  7.9.2020 11:38:01
nabídka půjčky
philip morgan  |  6.9.2020 23:38:39
půjčky
Davis  |  15.8.2020 1:10:15
LOANS
UNITED STATES OF AMERICA  |  29.7.2020 11:44:41
 
Victor Anderson
Anonymous  |  11.1.2023 23:20:03
 
Požádejte o půjčku ve výši 2%
Victor Anderson  |  11.1.2023 23:26:42
 
LOANS
James Potter  |  27.2.2023 16:02:43
 
how i got my ex back
fait  |  9.3.2023 3:32:16
Nabídka půjčky 50 000 až 60 000 000 Kč
Petra helcova  |  27.7.2020 11:23:10
Nabídka půjčky 50 000 až 60 000 000 Kč
Petra helcova  |  27.7.2020 11:12:19
Požádejte o urgentní bezplatné půjčky
jupik.vacu  |  21.7.2020 23:39:02
bitcoin investment
carlos oscar  |  21.7.2020 0:18:45
 
bitcoin investment
Doris Arsen  |  28.3.2022 14:18:22
WE OFFER ALL KINDS OF LOAN AT 3% INTEREST RATE
Mike Morgan  |  15.7.2020 14:37:08
 
Nebankovní půjčky bez registru,konsolidace
Flser Jakub  |  18.8.2020 20:12:36
  
Nebankovní půjčky bez registru,konsolidace
Luis Root  |  31.8.2022 2:40:53
 
Kontaktujte nás ohledně vaší půjčky.
Ziraat Loans  |  31.8.2020 19:11:44
 
Potřebuješ půjčku? kontakt na vaši půjčku.
Garanti Loans  |  31.8.2020 19:12:41
  
LOAN
Anonymous  |  6.12.2021 6:04:16
   
HLEDÁTE LEGÁLNÍ NEBANKOVNÍ PŮJČKU?
Lubica  |  5.9.2022 12:50:45
  
RESTART ÚVĚR pro firmy, podnikatele, živnostníky
petra  |  7.12.2021 17:46:23
 
Nabídka půjčky.
Leszek Bajer  |  31.8.2020 19:13:20
  
Speciální nabídka výhodné půjčky
Jana Rohlikova  |  5.9.2022 2:04:09
 
Nabídka půjčky.
Leszek Bajer  |  31.8.2020 19:14:15
  
musíte číst!
Anonymous  |  18.6.2021 14:55:47
  
Nabídka půjčky.
Pavel Masarik  |  28.9.2021 17:04:21
   
Půjčka je 100% garantována.
Marcela KREJSOVÁ  |  18.9.2022 19:36:11
 
Potřebuješ půjčku? kontakt na vaši půjčku.
Garanti Loans  |  31.8.2020 19:15:40
 
Kontaktujte nás ohledně vaší půjčky.
Ziraat Loans  |  31.8.2020 19:16:14
  
Kontaktujte nás ohledně vaší půjčky.
Alena Jana  |  17.11.2022 17:07:36
 
WE OFFER ALL KINDS OF LOAN AT 3% INTEREST RATE
Rychlá a spolehlivá nabídka půjček  |  3.9.2020 20:45:22
  
Vážná a spolehlivá nabídka půjčky
Anonymous  |  14.5.2021 16:13:25
  
WE OFFER ALL KINDS OF LOAN AT 3% INTEREST RATE
Jan Oravec  |  17.8.2021 11:20:07
  
WE OFFER ALL KINDS OF LOAN AT 3% INTEREST RATE
Mike Morgan  |  9.11.2021 16:54:40
  
Rychlá a spolehlivá nabídka půjček: Získejte svůj úvěr do 24 hodin Půjčky do 24 hodin pro celou zemi.
roller Dominika  |  26.11.2021 13:44:06
  
RESTART ÚVĚR pro firmy, podnikatele, živnostníky
petra  |  6.12.2021 14:44:58
  
RESTART ÚVĚR pro firmy, podnikatele, živnostníky
petra  |  7.12.2021 17:50:02
 
Půjčku
Susan Benson  |  8.10.2020 3:24:42
  
Kredit - nyní okamžitě u Solitud Financial
serge wadin  |  10.9.2021 11:51:32
  
Pujcky a financování bez protokolu
Anonymous  |  18.10.2021 10:21:24
  
Garantujeme rychlé vypořádání Vaší žádosti o úvěr.
roller Dominika  |  29.11.2021 12:54:16
  
Rychlý úvěr 30000 až 10000000 do 24 hodin
Maria Kamakova  |  13.1.2022 17:43:14
  
Jednotlivci Nabízím půjčku
Helcova  |  17.1.2022 12:19:52
  
Půjčku
Anonymous  |  23.1.2022 0:38:42
  
Půjčku
Anonymous  |  27.1.2022 11:20:38
  
Půjčku
Guaranty Loans  |  22.2.2022 22:01:27
   
ZÍSKEJTE SVOU URGENTNÍ PŮJČKU DO 24 HODIN
Diana Lackova  |  20.6.2022 16:34:56
    
ZÍSKEJTE SVOU URGENTNÍ PŮJČKU DO 24 HODIN
Blahuta Tomas  |  22.10.2022 20:58:00
  
Půjčku
Guaranty Loans  |  22.2.2022 22:03:18
  
Jsem rád, že jsem dnes dostal půjčku
pechova ANNA  |  23.2.2022 1:10:56
  
Potřebujete nutně peníze? Můžeme ti pomoct!
LenkaBolkova  |  4.4.2022 10:28:47
   
Nabídka rychlé půjčky: skopik.pujcka@gmail.com
Marcela KREJSOVÁ  |  31.5.2022 11:42:28
  
servicepersoonlijke.aanbieding@gmail.com
Anonymous  |  25.7.2022 22:28:03
 
WE OFFER ALL KINDS OF LOAN AT 3% INTEREST RATE
PHILIP james  |  25.10.2020 0:29:11
  
Velmi výhodná nabídka půjčky (2%)
Anonymous  |  13.5.2021 14:26:57
 
Naléhavá nabídka půjčky
Erzsebet Saska  |  3.11.2020 20:34:12
  
Nabídka půjčky do 24 hodin.
Descamper  |  19.1.2021 18:49:57
   
Nabídka půjčky do 24 hodin.
Petra  |  7.6.2021 13:21:43
    
Rychlé a spolehlivé finanční úvěry
Helcova  |  29.4.2022 9:24:10
     
Potřebuješ půjčku?
Petr Buzek  |  6.7.2022 9:28:37
    
Rychlá a seriózní nabídka půjčky do 24 hodin.
Eva Muchova  |  5.5.2022 9:57:16
   
Nabídka půjčky do 24 hodin.
Roller  |  25.3.2022 2:24:54
  
Čestná a spolehlivá půjčka do 24 hodin.
Stefanka Pavel  |  21.1.2021 11:52:56
  
Naléhavá nabídka půjčky
Petr  |  21.2.2021 8:52:25
   
BJ
Anonymous  |  27.5.2021 14:37:57
    
BJ
Anonymous  |  25.11.2021 6:50:23
    
ŘEŠENÍ PRO FINANČNÍ PROBLÉMY
petra  |  11.9.2022 15:08:58
    
David
Anonymous  |  12.10.2022 19:38:08
    
Rychlá finanční nabídka
Roller  |  17.10.2022 23:02:54
   
Naléhavá nabídka půjčky
Alena Gebertova  |  11.6.2021 9:53:32
    
Naléhavá nabídka půjčky
Lucie Burianova  |  29.6.2021 8:18:26
     
Kontaktujte mě pro nouzovou půjčku.
Alena Gebertova  |  24.5.2022 14:46:30
   
Potřebujete 100% financování?
Anonymous  |  30.6.2021 11:08:19
   
Naléhavá nabídka půjčky
Anonymous  |  14.9.2021 11:59:10
   
LOAN OFFER TODAY
McCarthy Juan  |  12.12.2021 16:03:02
   
seriózní nabídka půjčky
Anonymous  |  23.3.2022 11:05:53
   
děkuji za mocnou práci UDAMA ADA.
ANITA FILIPEK  |  26.5.2022 13:27:23
  
Ziskové a spolehlivé financování pro rok 2021: petrahelcova@gmail.com
Petr  |  21.2.2021 8:55:49
   
Ziskové a spolehlivé financování pro rok 2021: petrahelcova@gmail.com
angel  |  29.9.2021 8:25:05
    
Rychlá a spolehlivá nabídka
Hana  |  10.1.2022 9:50:43
    
seriózní a rychlá půjčka zdarma inzerát
Blahuta Tomas  |  20.9.2022 9:01:00
  
Naléhavá nabídka půjčky
obermajer  |  23.3.2021 14:31:14
   
Nabídka půjčky
Anonymous  |  16.8.2021 17:42:29
   
Spolehlivý kredit do 24 hodin.
Anonymous  |  24.8.2021 10:46:48
   
Nabídka okamžité půjčky.
Anonymous  |  30.8.2021 11:02:13
   
Získejte půjčku do 24 hodin.
Anonymous  |  1.9.2021 12:04:20
    
Získejte půjčku doAnonymoNabízíme osobní a podnikatelské půjčky pro 24 hodin.
valkamla1  |  26.4.2022 2:33:55
     
Seriózní a poctivá nabídka půjčky
Pechova Bozena  |  3.8.2022 14:33:09
    
Komplexní řešení oddlužení a pomoci
roller Dominika  |  3.5.2022 10:29:44
    
50 000 kc do 10 000 000 kc pujcky
Anna Jana  |  4.5.2022 10:34:03
    
Získejte půjčku bez placení notářských poplatků.
RAPIDE FINANCE  |  9.5.2022 13:39:26
   
Mikroúvěrová instituce
Thomas PERIN  |  2.9.2021 15:47:22
    
Poskytnutí finanční pomoci do 24 hodin
Anonymous  |  10.5.2022 13:59:52
   
Rychlá a nebankovní nabídka půjčka
Anna Jana  |  7.9.2021 13:46:38
   
VOLNÝ FINANČNÍ KAPITAL
Anonymous  |  11.9.2021 6:28:31
   
VOLNÝ FINANČNÍ KAPITAL
Anonymous  |  11.9.2021 6:28:31
   
Naléhavá nabídka půjčky
nieves roman  |  11.9.2021 6:30:05
   
Naléhavá nabídka půjčky
Anonymous  |  14.9.2021 5:54:54
   
Naléhavá nabídka půjčky
Lukas Cechlosky  |  14.9.2021 6:09:54
    
seriózní a rychlá půjčka zdarma inzerát
Blahuta Tomas  |  31.10.2022 23:08:13
   
Naléhavá nabídka půjčky
petra  |  6.12.2021 18:03:45
   
2 000 000 EUR do 10 000 000 EUR.
Anonymous  |  6.5.2022 21:21:14
   
Získejte urgentní půjčku
Anonymous  |  16.7.2022 0:35:46
   
Naléhavá nabídka půjčky
Anonymous  |  16.7.2022 0:37:23
   
pôžičku
Charlie Bean  |  24.8.2022 0:31:15
   
Ingrid
Anonymous  |  17.12.2022 1:27:26
  
Lucie Burianova
Anonymous  |  2.5.2021 0:43:22
  
Nabídka půjčky.
Anonymous  |  3.5.2021 16:49:01
   
Seriózní nabídka půjčky
Anonymous  |  7.9.2021 11:31:23
   
Nabídka půjčky.
Alena Gebertova  |  27.9.2021 22:19:37
    
seriózní nabídka půjčky
seriózní nabídka půjčky  |  3.4.2022 20:11:33
  
Naléhavá nabídka půjčky
Anonymous  |  4.5.2021 9:20:27
   
Naléhavá nabídka půjčky
Anonymous  |  27.5.2021 22:33:26
  
Naléhavá nabídka půjčky
Anonymous  |  5.5.2021 10:55:59
  
Naléhavá nabídka půjčky
Grace Eva  |  12.5.2021 2:34:57
  
Naléhavá nabídka půjčky
Lucie Burianova  |  14.5.2021 5:52:27
  
Naléhavá nabídka půjčky
Anonymous  |  25.5.2021 7:18:07
   
Naléhavá nabídka půjčky
Hana  |  28.1.2022 9:51:36
   
Naléhavá nabídka půjčky
Burianova lucie  |  1.2.2022 13:43:20
   
Úvěrový úředník.
Anonymous  |  1.2.2022 18:18:05
   
Naléhavá nabídka půjčky
petra  |  11.2.2022 8:52:31
   
Čestná a spolehlivá půjčka do 24 hodin
petra  |  11.2.2022 8:54:20
    
Půjčky, které jsou rychlé
Hana wogeova  |  22.5.2022 2:30:04
     
Půjčky, které jsou rychlé
VLADIMÍR ŠKOPÍK  |  17.2.2023 5:13:29
  
Naléhavá nabídka půjčky
Lucie Burianova  |  25.5.2021 14:01:54
   
Naléhavá nabídka půjčky
petra Helcova  |  7.10.2021 15:47:18
    
Naléhavá nabídka půjčky
Klimova Petra  |  6.8.2022 18:06:23
   
Easy Loan offer Apply Now
Anonymous  |  2.11.2021 20:13:11
  
LOAN
Rocket Loan Solution  |  15.6.2021 0:49:31
   
možnost půjčkyn Solution:
Anonymous  |  12.7.2022 10:34:06
   
Szybka i szybka pożyczka i inwestycja
Anonymous  |  13.7.2022 22:29:15
   
LOAN
Hana  |  15.7.2022 16:44:20
   
Rychlá a rychlá půjčka a investice
Hana  |  15.7.2022 16:46:16
   
Nabídka půjček se 100% jistotou
horky  |  16.7.2022 6:46:26
  
https://www.obranaastrategie.cz/redakce/index.php?lanG=cs&clanek=58250&slozka=58524&xsekce=57964&as4uOriginalDomain=www.obranaastrategie.cz&as4u_protocol=https&show=diskuze&vlid=17680&prid=143187
Pan Henri Martin  |  18.6.2021 10:52:00
   
Dobré zprávy
Anonymous  |  13.2.2023 10:20:12
  
Naléhavá nabídka půjčky
Lucie Burianova  |  28.6.2021 17:01:40
  
Naléhavá půjčka do 24 hodin
Lucie Burianova  |  28.6.2021 22:20:03
   
Rychlá půjčka s důvěrou.
Marcela KREJSOVÁ  |  2.7.2022 23:50:35
  
Naléhavá nabídka půjčky
Lucie Burianova  |  29.6.2021 7:26:42
  
Naléhavá nabídka půjčky
John Donald  |  30.6.2021 12:48:58
  
Půjčka s nejlepším úrokem.
Unicredit Fast Loan  |  24.7.2021 3:34:49
   
Zakázané bankovnictví
Anonymous  |  25.10.2021 7:19:34
  
Nabídka.
Anonymous  |  6.8.2021 12:50:48
  
RESTART ÚVĚR pro firmy, podnikatele, živnostníky
Anonymous  |  3.12.2021 9:00:45
  
seriózní nabídka půjčky
Anonymous  |  1.3.2022 17:24:25
  
seriózní nabídka půjčky
seriózní nabídka půjčky  |  7.3.2022 11:16:13
  
Fast and free secured loans
Broadland  |  28.3.2022 11:22:27
  
Půjčte si dnes něco od 30 000 Kč do 8 500 000 Kč
Roller  |  30.3.2022 8:58:40
  
Nabídka půjčky od 20000 do 9000000 Kč.
Eva Muchova  |  28.4.2022 12:13:10
  
Nabídka půjčky od 20000 do 9000000 Kč.
Roller  |  29.4.2022 11:50:05
  
Získejte půjčku bez placení notářských poplatků
Anonymous  |  1.5.2022 2:54:07
 
Nabídka půjčky do 24 hodin.
Anonymous  |  19.1.2021 18:51:12
 
Nabídka půjčky do 24 hodin.
Descamper  |  19.1.2021 18:51:39
  
Nabídka půjčky do 24 hodin.
Lucie Burianova  |  3.6.2021 5:52:32
  
Nabídka půjčky do 24 hodin.
Anonymous  |  24.12.2021 9:40:50
 
Čestná a spolehlivá půjčka do 24 hodin.
Stefanka Pavel  |  21.1.2021 11:55:47
  
Čestná a spolehlivá půjčka do 24 hodin.
vernaudon laure  |  2.9.2021 11:22:18
 
seriózní a rychlá nabídka
Hana  |  5.5.2021 10:57:04
 
50,000czk od 60,000,000 czk pujcky
Petra  |  14.5.2021 16:14:10
  
mikroúvěrová instituce
Thomas PERIN  |  30.8.2021 13:00:14
 
Naléhavá půjčka do 24 hodin
Anonymous  |  25.5.2021 7:19:10
  
Naléhavá půjčka do 24 hodin
Anonymous  |  11.10.2022 20:45:56
 
Naléhavá půjčka vám bude doručena do dvou hodin
Lucie Burianova  |  25.5.2021 14:02:47
  
Naléhavá půjčka vám bude doručena do dvou hodin
Anonymous  |  14.11.2022 16:54:27
 
Naléhavá půjčka vám bude doručena do dvou hodin
Lucie Burianova  |  27.5.2021 22:34:05
 
WE OFFER ALL KINDS OF LOAN AT 3% INTEREST RATE
Lucie Burianova  |  28.6.2021 17:03:59
  
Dnes můžete mít rychlou půjčku od 30 000 do 2 500 000 Kč.
Roller  |  23.8.2022 0:56:09
 
WE OFFER ALL KINDS OF LOAN AT 3% INTEREST RATE
Lucie Burianova  |  28.6.2021 22:26:11
 
Půjčka s nejlepším úrokem.
Unicredit Fast Loan  |  24.7.2021 3:44:00
  
NABÍDKA PŮJČKY.
maryam ibrahim  |  29.11.2021 12:49:04
  
Nabídka kreditu bez protokolu
Anonymous  |  1.12.2021 14:04:31
  
seriózní nabídka půjčky
LUCIE  |  22.1.2022 5:51:11
  
Půjčka s nejlepším úrokem.
Marcela KREJSOVÁ  |  17.11.2022 13:15:26
 
WE OFFER ALL KINDS OF LOAN AT 3% INTEREST RATE
frank david  |  16.8.2021 17:43:39
 
Rychlé a poctivé financování
vernaudon laure  |  2.9.2021 11:24:40
 
nabídka půjčky se zárukou bez příliš mnoha podmínek
vernaudon laure  |  2.9.2021 11:26:42
 
Spolehlivý kredit do 24 hodin.
vernaudon laure  |  2.9.2021 11:28:57
  
LOAN OFFER EASY PROCESS
Anonymous  |  21.8.2022 10:29:55
 
Nabízíme 100% peníze za nízké úrokové sazby
vernaudon laure  |  2.9.2021 11:31:24
 
Nabízíme půjčku 10 000 až 97 000 000 € se 2%.
vernaudon laure  |  2.9.2021 11:36:04
  
REGISTRACE PRO RYCHLÉ A BEZPEČNÉ ÚVĚRY V ČESKÉ REPUBLICE.
Michaela  |  8.1.2022 16:11:49
   
REGISTRACE PRO RYCHLÉ A BEZPEČNÉ ÚVĚRY V ČESKÉ REPUBLICE.
Christy Walton  |  9.5.2022 17:30:39
  
Nabízíme půjčku 10 000 až 97 000 000 € se 2%.
Hana  |  30.1.2022 12:41:48
  
začíná moje nabídka půjčky od 10.000 Kč do 80.000.000 Kč
Roller  |  8.2.2022 2:25:37
   
Diana Lackova
Diana Lackova  |  3.5.2022 2:21:30
    
ŘEŠENÍ PRO FINANČNÍ PROBLÉMY.
petra  |  26.9.2022 8:39:26
    
EMERGENCY URGENT LOANS +918929509036
dr james eric  |  31.12.2022 18:44:14
    
DatsameBoi
Anonymous  |  2.1.2023 9:05:35
    
11 000 kc do 10 000 000 kc pujcky
Sudek  |  11.1.2023 9:18:37
    
Dobrá rychlá a spolehlivá půjčka
Anonymous  |  11.1.2023 9:22:19
    
Hledáte legitimní a důvěryhodný finanční věřitel?
JARSOLAV  |  22.2.2023 8:09:46
    
HLEDÁTE LEGÁLNÍ NEBANKOVNÍ PŮJČKU?
Jandak  |  2.3.2023 22:39:19
    
Vítejte 24hodinová výpůjční služby
wogeova  |  13.3.2023 20:29:48
    
SVĚDECTVÍ MÉ ÚSPĚŠNÉ PŮJČKY
Haasova Helena  |  17.3.2023 20:24:33
  
50 000 kc do 10 000 000 kc pujcky
Anna Jana  |  3.3.2022 10:21:30
  
50 000 kc do 10 000 000 kc pujcky
Anna Jana  |  11.3.2022 9:42:56
   
50 000 kc do 10 000 000 kc pujcky
Anonymous  |  21.6.2022 6:22:35
   
50 000 kc do 10 000 000 kc pujcky
SKY  |  21.6.2022 6:23:56
  
Potřebuješ půjčku??
Anonymous  |  24.3.2022 17:55:48
  
Potřebujete nutně peníze? Můžeme ti pomoct!
Lenka  |  6.4.2022 13:10:06
  
Nabízím vám půjčku ve výši 50 000 Kč - 900 000 000 Kč,
Dominika  |  19.4.2022 16:30:17
   
cure
good  |  26.5.2022 15:33:17
  
Konsolidace půjček: marcela.krejsova01@gmail.com
Marcela  |  26.4.2022 1:51:53
  
50 000 kc do 60 000 000 kc pujcky
Anonymous  |  11.11.2022 16:33:27
 
Nabídka půjčky pro důchodce, státní zaměstnance, obchodníky.
vernaudon laure  |  2.9.2021 11:38:02
 
Kredit - nyní okamžitě u Solitud Financial
serge wadin  |  10.9.2021 11:55:23
 
seriózní a rychlá nabídka půjč
Lukas Cechlosky  |  14.9.2021 5:55:33
 
WE OFFER ALL KINDS OF LOAN AT 3% INTEREST RATE
Anonymous  |  14.9.2021 11:59:45
 
Velmi seriózní nabídka půjčky.
Alena Gebertova  |  27.9.2021 22:20:34
  
50 000 kc do 10 000 000 kc pujcky
Anna Jana  |  21.3.2022 11:34:12
 
WE OFFER ALL KINDS OF LOAN AT 3% INTEREST RATE
petra Helcova  |  7.10.2021 15:48:13
 
Možnost úvěru a půjčky Půjčka a úvěr s 2% úrokovou sazbou
roller Dominika  |  26.11.2021 13:44:56
 
Garantujeme rychlé vypořádání Vaší žádosti o úvěr.
Dominika  |  29.11.2021 13:00:02
 
RESTART ÚVĚR pro firmy, podnikatele, živnostníky
Hana  |  3.12.2021 9:01:14
 
WE OFFER ALL KINDS OF LOAN AT 3% INTEREST RATE
McCarthy Juan  |  12.12.2021 16:04:23
 
WE OFFER ALL KINDS OF LOAN AT 3% INTEREST RATE
Burianova lucie  |  1.2.2022 13:43:47
 
Nabídka půjček do všech vážných České republiky
Dominika  |  8.2.2022 2:26:41
 
Půjčka bez protokolu
Anonymous  |  25.2.2022 12:52:14
 
50 000 kc do 10 000 000 kc pujcky
Anna Jana  |  11.3.2022 9:44:02
 
seriózní nabídka půjčky
seriózní nabídka půjčky  |  23.3.2022 11:09:47
 
Máme pro vás nejnovější nabídky půjček 24/7
Roller  |  25.3.2022 2:25:47
 
Nabízím půjčky jakéhokoli druhu od 50 000 do 100 000 000 Kč
Roller  |  30.3.2022 9:00:55
  
Investice a půjčky jednotlivcům a podnikům.
Michaela  |  5.7.2022 11:13:59
 
WE OFFER ALL KINDS OF LOAN AT 3% INTEREST RATE
Lenka  |  4.4.2022 10:29:37
 
Rychlé a spolehlivé finanční úvěry
Helcova  |  29.4.2022 9:25:26
  
Vážná a spolehlivá nabídka půjčky
ROJICKOVA  |  23.11.2022 22:12:44
 
Rychlé a spolehlivé finanční úvěry
Helcova  |  29.4.2022 9:35:47
 
Nabídka půjčky od 20000 do 9000000 Kč.
Dominika  |  29.4.2022 11:50:55
 
Diana Lackova
Diana Lackova  |  3.5.2022 2:22:31
 
Vážná a spolehlivá nabídka půjčky
Roller  |  3.5.2022 10:30:27
 
50 000 kc do 10 000 000 kc pujcky
Anna Jana  |  4.5.2022 10:35:16
 
Půjčky, které jsou rychlé
Hana wogeova  |  22.5.2022 2:30:39
  
Žádané finanční úvěry
Michaela  |  13.11.2022 23:40:17
 
ZÍSKEJTE SVOU URGENTNÍ PŮJČKU DO 24 HODIN
Diana Lackova  |  20.6.2022 16:35:40
 
ZÍSKEJTE SVOU URGENTNÍ PŮJČKU DO 24 HODIN
Diana Lackova  |  20.6.2022 16:36:17
  
rychlé řešení financování do 24 hodin
Anonymous  |  17.10.2022 19:38:10
   
seriózní a rychlá půjčka zdarma inzerát
Blahuta Tomas  |  24.10.2022 13:50:33
   
HLEDÁTE LEGÁLNÍ NEBANKOVNÍ PŮJČKU?
VLADIMÍR ŠKOPÍK  |  7.11.2022 14:24:25
 
půjčky pro všechny účely
Petr Buzek  |  6.7.2022 9:30:00
 
možnost půjčky
Anonymous  |  12.7.2022 10:35:24
 
Rychlá a rychlá půjčka a investice
Hana  |  16.7.2022 11:51:43
 
WE OFFER ALL KINDS OF LOAN AT 2% INTEREST RATE
Natasja Hagendoorn  |  25.7.2022 22:29:23
 
LOAN OFFER EASY PROCESS
Anonymous  |  21.8.2022 10:30:29
 
Vhodné řešení vašich problémů
Roller  |  23.8.2022 0:57:37
 
WE OFFER ALL KINDS OF LOAN AT 3% INTEREST RATE
Charlie Bean  |  24.8.2022 0:32:09
 
ŘEŠENÍ PRO FINANČNÍ PROBLÉMY.
petra  |  11.9.2022 15:12:07
 
seriózní a rychlá půjčka zdarma inzerát
Blahuta Tomas  |  20.9.2022 9:03:35
 
WE OFFER ALL KINDS OF LOAN AT 3% INTEREST RATE
Anne  |  11.10.2022 20:46:31
 
Okamžité úvěrové půjčky a financování.
ROJICKOVA  |  13.11.2022 23:41:18
 
Konsolidační dluh
Michaela  |  23.11.2022 22:13:37
 
Dobré zprávy
Marek  |  13.2.2023 10:20:59
 
Dobré zprávy
Marek  |  13.2.2023 10:24:37
OSOBNÍ NABÍDKA ÚVĚRU
Michal  |  13.7.2020 14:18:17
RECOVERY OF LOST BITCOIN
Anonymous  |  11.7.2020 8:58:41
 
seriózní nabídka půjčky
roller  |  26.1.2021 17:17:01
  
seriózní nabídka půjčky
mary  |  7.4.2021 13:49:12
   
seriózní nabídka půjčky
Anonymous  |  5.3.2022 12:33:15
    
seriózní a rychlá půjčka zdarma inzerát
Blahuta Tomas  |  31.10.2022 9:30:55
 
nabídka půjčky
philip morgan  |  28.1.2021 4:37:57
  
DOSTALI JSTE SE DO ŠPATNÉ FINANČNÍ SITUACE? MŮŽEME POMOCI!
Vladimír ŠKOPÍK  |  31.10.2022 9:11:15
 
seriózní a rychlá půjčka
seriózní a rychlá půjčka  |  28.1.2021 18:28:09
  
půjčka
Anonymous  |  3.8.2021 14:54:34
  
Zapůjčíme vám 20 000 až 1 000 000 Kč.
roller Dominika  |  10.10.2021 11:02:17
  
seriózní a rychlá půjčka
MARIJA KLEINBACH  |  6.5.2022 18:34:16
 
hledáte legitimního finančního věřitele?
Lenka  |  28.1.2021 21:21:32
 
Hledáte legitimního věřitele?
Lenka  |  28.1.2021 21:26:17
  
Naléhavá půjčka vám bude doručena do dvou hodin
Anonymous  |  11.6.2021 16:49:59
  
Hledáte legitimního věřitele?
Anonymous  |  19.6.2021 5:46:52
  
Rychlá nabídka půjčky mezi jednotlivci za 72 hodin
Roller  |  25.6.2021 16:40:35
   
GUARANTEE LOAN CONTACT US
Anonymous  |  28.11.2021 17:57:01
   
Zabezpečení finanční pomoci do 24 hodin
Anonymous  |  11.4.2022 11:43:55
  
Mr Peterson
Anonymous  |  27.6.2021 17:41:14
  
Hledáte legitimního věřitele?
Lucie Burianova  |  30.6.2021 5:47:00
  
nabídka půjčky
nabídka půjčky  |  12.8.2021 13:23:14
  
Hledáte legitimního věřitele?
Mrs ANNA PECHKOVA  |  20.8.2021 0:53:09
   
Jerome Burchael
Anonymous  |  11.10.2022 16:04:07
  
Hledáte legitimního věřitele?
Burianova lucie  |  21.8.2021 11:53:52
  
Hledáte legitimního věřitele?
Philip  |  10.9.2021 4:25:49
  
Easy Loan offer Apply Now
Anonymous  |  21.9.2021 23:55:29
  
Loan Offer
Roberto Kenneth  |  26.9.2021 0:16:46
  
Rychlá a spolehlivá nabídka
Hana  |  12.1.2022 10:33:17
  
Hello
Ivan Anton  |  19.2.2022 0:01:55
  
jak jsem dostal půjčku od tohoto poctivého poskytovatele půjčky
strnadova hana  |  22.2.2023 0:09:46
 
Nabídka zajištěné půjčky
Maria Kamakova  |  29.1.2021 7:56:43
 
RECOVERY OF LOST BITCOIN
Miguel silvia  |  31.1.2021 4:14:00
  
RECOVERY OF LOST BITCOIN
Anonymous  |  13.9.2021 1:52:52
 
bitcoin
Miguel silvia  |  31.1.2021 4:14:54
  
seriózní nabídka půjčky
seriózní nabídka půjčky  |  25.3.2022 18:06:38
 
Potřebujete najmout hackera? Poté kontaktujte INT
Anik Susiawati  |  1.2.2021 12:17:09
  
Spolehlivý soukromý kredit na vašem účtu do 24 hodin.
roller Dominika  |  24.10.2021 8:53:27
  
bitcoin
Anonymous  |  10.11.2021 15:20:33
 
Spolehlivá a rychlá nabídka půjčky
obermajer  |  1.2.2021 18:59:24
  
pohybují od 2 000 000 Kč do 10 000 000 Kč. Doba půjčky začíná od 3 do 300 měsíců
monika  |  2.6.2021 12:07:57
   
pohybují od 2 000 000 Kč do 10 000 000 Kč. Doba půjčky začíná od 3 do 300 měsíců
Obermajer  |  12.5.2022 22:00:58
  
financování, osobní půjčka za velmi flexibilních podmínek. Vaše
Anonymous  |  25.6.2021 13:16:50
  
Spolehlivá a rychlá nabídka půjčky
Lukas Cechlosky  |  30.6.2021 22:06:26
   
Spolehlivá a rychlá nabídka půjčky
rezacova barbora  |  30.1.2023 7:05:52
   
Můj manžel
Anonymous  |  21.3.2023 0:53:53
  
Spolehlivá a rychlá nabídka půjčky
Lukas Cechlosky  |  1.7.2021 9:00:50
  
Nabízím půjčky od 2 000 do 20 000 000 Kč
Roller Dominika  |  4.7.2021 18:16:05
  
Kredit
Anonymous  |  13.7.2021 16:05:48
  
Spolehlivá a rychlá nabídka půjčky
Anonymous  |  17.7.2021 6:37:19
  
Naléhavě hledám půjčku mezi jednotlivci.
Anonymous  |  21.7.2021 11:48:06
  
Spolehlivá a rychlá půjčka
Anonymous  |  11.10.2021 10:23:00
   
Spolehlivá a rychlá půjčka
BOUZEK MILAN  |  6.2.2023 14:06:44
  
Spolehlivá a rychlá nabídka půjčky
Anonymous  |  20.10.2021 4:09:59
  
Spolehlivá a rychlá nabídka půjčky
Anonymous  |  26.2.2022 0:43:13
  
Spolehlivá a rychlá nabídka půjčky
Anonymous  |  3.3.2022 10:46:08
  
moc vám děkuji alessandro antonio za půjčku, kterou jste mi dal
Anonymous  |  5.3.2022 19:13:09
  
nabídka půjčky s úrokovou sazbou 2%
Mona  |  6.3.2022 13:33:41
  
Nabídka půjčky....Zažádejte hned!!!
Ocean  |  7.3.2022 22:06:04
   
Horkyjiri55@gmail.com
Anonymous  |  4.7.2022 12:02:05
  
NABÍDKA BEZPEČNÉ RYCHLÉ PŮJČKY
Michaela  |  5.7.2022 10:06:53
  
Příležitost pro spolehlivé a garantované finanční služby.
Michaela  |  13.7.2022 23:57:39
   
Příležitost pro spolehlivé a garantované finanční služby.
Anonymous  |  28.10.2022 6:29:50
  
Seriózní nabídka půjčky
Helcova  |  18.7.2022 11:08:56
  
seriózní a rychlá půjčka
seriózní a rychlá půjčka  |  25.7.2022 10:46:53
  
Řešíme vaše náhlé finanční problémy.
Marcela KREJSOVÁ  |  26.7.2022 15:57:28
  
seriózní a rychlá půjčka
seriózní a rychlá půjčka  |  28.8.2022 15:50:03
 
evakam12@seznam.cz
evakam12@seznam.cz  |  2.2.2021 16:33:04
  
Naléhavá půjčka do 24 hodin
Lucie Burianova  |  1.6.2021 9:36:08
   
Potřebujete 100% financování?
Marcela KREJSOVÁ  |  2.8.2022 22:50:18
  
Nebankovni pujcky do 45,000 kc az 70,000,000 kc
ANNA JANA  |  5.10.2021 11:22:04
  
bpm-loanservices@hotmail.com
Anonymous  |  26.10.2021 12:14:23
  
alenka
Anonymous  |  1.11.2021 18:55:50
  
lucielukasova7@gmail.com
lucie lukasova  |  3.1.2022 10:41:15
  
Rychlý úvěr 30000 až 10000000 do 24 hodin
Maria Kamakova  |  12.1.2022 10:47:09
  
nabídka půjčky
nabídka půjčky  |  21.3.2022 19:51:27
   
potřebuji urgentní půjčku,
Anonymous  |  5.7.2022 4:48:28
 
Půjčky okamžitě do 30 000 000 Kč.
Lenka  |  4.2.2021 16:56:21
 
loan comapny
janice  |  28.2.2021 21:44:48
  
Drivers License Productions
inkdrop  |  26.3.2021 4:00:28
   
půjčky půjčky půjčky půjčky půjčky
petra  |  31.3.2021 21:41:54
    
50000 czk od 60000000 czk pujcky nabidka do 24 hodin
Anna Jana  |  30.7.2021 17:02:50
   
Vážná a spolehlivá nabídka půjčky
Anonymous  |  30.6.2021 22:35:56
   
nejrychlejší a nejspolehlivější nabídka půjčky
vernaudon laure  |  6.8.2021 0:18:10
  
petra Helcova
petra Helcova  |  22.9.2021 9:10:40
  
loan comapny
Anonymous  |  5.10.2021 5:53:33
 
Kredit
Anette Olsson  |  20.3.2021 1:27:02
 
Půjčka za přijatelnou cenu !!!
maria Batista  |  10.5.2021 14:57:33
 
financování, osobní půjčka za velmi flexibilních podmínek. Vaše
monika  |  25.6.2021 13:17:53
  
Rychlá a spolehlivá nabídka
Hana  |  21.6.2022 11:52:27
 
Mr Peterson
Anonymous  |  27.6.2021 17:45:58
 
Naléhavá půjčka vám bude doručena do dvou hodin
Lucie Burianova  |  30.6.2021 5:49:58
 
RECOVERY OF LOST BITCOIN
Lukas Cechlosky  |  30.6.2021 22:09:30
  
50 000 kc do 10 000 000 kc pujcky
Anonymous  |  24.11.2021 20:57:57
  
Rychlá a rychlá půjčka a investice
Anonymous  |  27.6.2022 14:37:11
 
Vážná a spolehlivá nabídka půjčky
Vladimlr Stastny  |  30.6.2021 22:37:03
  
mikroúvěrová instituce
Anonymous  |  27.8.2021 20:38:37
  
Svědectví o půjčce
gina  |  26.10.2021 12:24:19
 
2 000 000 EUR do 10 000 000 EUR
Roller Dominika  |  4.7.2021 18:18:09
  
2 000 000 EUR do 10 000 000 EUR
loan  |  31.12.2021 22:57:41
   
2 000 000 EUR do 10 000 000 EUR
petra helcova  |  4.3.2022 11:13:18
    
Získejte urgentní půjčku
Josef Kupka  |  30.5.2022 13:48:03
  
2 000 000 EUR do 10 000 000 EUR
Anonymous  |  30.3.2022 15:11:54
  
seriózní nabídka půjčky
Anonymous  |  14.4.2022 12:42:50
 
Naléhavě hledám půjčku mezi jednotlivci.
cziczuova  |  21.7.2021 11:49:44
  
Thomas Anderson
Anonymous  |  21.3.2022 15:07:25
  
Easy Loan offer Apply Now
MIKE MORGAN LOAN FINANCIER  |  31.3.2022 20:13:40
  
Naléhavě hledám půjčku mezi jednotlivci.
Blahuta Tomas  |  25.7.2022 15:28:30
 
nabídka půjčky se zárukou bez příliš mnoha podmínek
vernaudon laure  |  6.8.2021 0:19:52
 
Sociální půjčka Laure VERNAUDON nabízí rychlejší služby
vernaudon laure  |  6.8.2021 0:21:56
  
Sociální půjčka Laure VERNAUDON nabízí rychlejší služby
Pavel  |  28.12.2022 14:23:22
 
Nabídka půjčky mezi seriózní a rychlou soukromou osobou do 48 hodin
vernaudon laure  |  6.8.2021 0:23:51
 
Nabídka půjčky mezi soukromou osobou Velmi seriózní a velmi rychlá
vernaudon laure  |  6.8.2021 0:25:42
 
Rychlé a poctivé financování
vernaudon laure  |  6.8.2021 0:27:21
 
RECOVERY OF LOST BITCOIN
vernaudon laure  |  6.8.2021 0:31:40
 
Nejspolehlivější a nejrychlejší financování bez podmínek
vernaudon laure  |  6.8.2021 0:33:28
 
nabídka půjčky
nabídka půjčky  |  12.8.2021 13:24:19
 
Potřebuji naléhavou půjčku pro svou firmu na rok 2021
Mrs ANNA PECHKOVA  |  20.8.2021 0:54:29
 
Získejte naléhavou půjčku do 24 hodin
Burianova lucie  |  21.8.2021 11:56:20
  
Získejte naléhavou půjčku do 24 hodin
LOAN OFFER  |  24.9.2021 11:57:57
 
mikroúvěrová instituce
Thomas PERIN  |  27.8.2021 20:39:30
 
Easy Loan offer Apply Now
Anonymous  |  21.9.2021 23:56:18
 
E
Mike Morgan  |  21.9.2021 23:56:55
 
Nebankovni pujcky do 45,000 kc az 70,000,000 kc
ANNA JANA  |  5.10.2021 11:22:59
  
Nebankovni pujcky do 45,000 kc az 70,000,000 kc
Marcela KREJSOVÁ  |  18.5.2022 8:38:21
 
Zapůjčíme vám 20 000 až 1 000 000 Kč.
Dominika  |  10.10.2021 11:03:14
 
Spolehlivá a rychlá půjčka
Anonymous  |  11.10.2021 10:24:44
 
bezpečnostních důvodů můj bankovní
roller Dominika  |  24.10.2021 8:54:55
  
Připraveni na své problémy
Anonymous  |  26.6.2022 1:55:45
   
Nebankovní půjčka nebo bankovní půjčka, výběr je na vás.
Marcela KREJSOVÁ  |  25.9.2022 13:18:24
 
Svědectví o půjčce
gina  |  26.10.2021 12:16:00
 
RECOVERY OF LOST BITCOIN
Edward Dillinger  |  10.11.2021 15:30:55
  
Nabídka půjčky bez protokolu
Laura  |  17.8.2022 13:19:19
 
RECOVERY OF LOST BITCOIN
Anonymous  |  10.11.2021 15:31:49
  
Loan Offer
Anonymous  |  6.2.2023 11:03:35
 
RECOVERY OF LOST BITCOIN
Edward Dillinger  |  10.11.2021 15:46:35
 
RECOVERY OF 1000.0000LOST BITCOIN
loan  |  31.12.2021 22:58:57
 
Půjčka bez protokolu
lucie lukasova  |  3.1.2022 10:41:57
  
svědectví o mé úspěšné půjčce
Dana Solcova  |  11.10.2022 1:38:26
  
Půjčky pro každého
Burianová Lucie  |  11.2.2023 3:08:28
 
RECOVERY OF LOST BITCOIN
Ivan Anton  |  19.2.2022 0:03:03
 
RECOVERY OF LOST BITCOIN
ben  |  26.2.2022 0:44:47
 
Finanční půjčka v ČR
SOUKROME  |  3.3.2022 10:47:19
  
:Nebankovní živnostníci a podnikatelé
Obermajer  |  22.3.2022 11:57:59
   
Marija:Seriózní nabídka půjčky Dobrý den,
Anonymous  |  16.6.2022 15:58:57
   
TESTIMONEY ON HOW I GOT A LOAN
Hossam Eldeen Mohammed  |  19.6.2022 2:04:59
 
Nabídka půjčky....Zažádejte hned!!!
Ocean  |  7.3.2022 22:14:35
  
seriózní a rychlá půjčka zdarma inzerát
tomas blahuta  |  28.7.2022 23:58:46
  
seriózní a rychlá půjčka zdarma inzerát
tomas blahuta  |  29.7.2022 17:12:53
 
nabídka půjčky
nabídka půjčky  |  21.3.2022 19:52:45
 
Easy Loan offer Apply Now
MIKE MORGAN LOAN FINANCIER  |  31.3.2022 20:20:21
 
Rychlé a spolehlivé finanční úvěry
Obermajer  |  12.5.2022 22:01:36
  
potřebuji urgentní půjčku,
Anonymous  |  2.7.2022 17:01:36
  
Rychlé a spolehlivé finanční úvěry
EMĪLIJA  |  27.8.2022 13:35:33
 
Marija:Seriózní nabídka půjčky Dobrý den,
Anonymous  |  16.6.2022 16:01:14
 
potřebuji urgentní půjčku,
Horky  |  2.7.2022 17:03:03
 
seriózní a rychlá půjčka zdarma inzerát
tomas blahuta  |  29.7.2022 0:00:29
 
seriózní a rychlá půjčka zdarma inzerát
tomas blahuta  |  29.7.2022 17:14:49
  
Rychlá a seriózní nabídka půjčky
Haasova Helena  |  16.3.2023 19:01:45
 
Seriózní a rychlá nabídka půjčky.
Marcela KREJSOVÁ  |  4.8.2022 14:13:30
 
Nabídka půjčky bez protokolu
Laura  |  17.8.2022 13:20:00
 
děkuji chubygreat za vaši pomoc
Issabella Tommassi  |  28.10.2022 6:31:19
 
Rychlá a spolehlivá nabídka půjčky
BOUZEK MILAN  |  6.2.2023 14:09:06
CREDIBE ETHICAL HACKER REFERRAL
CAVRIL NEWTON  |  11.7.2020 2:58:12
urgent loan
henrich adami  |  30.6.2020 0:17:38
 
Získejte urgentní půjčku do 24 hodin
Anonymous  |  11.11.2021 6:15:46
  
Získejte urgentní půjčku do 24 hodin
Hana wogeova  |  24.5.2022 9:31:19
 
Získejte urgentní půjčku do 24 hodin
BURIANOVA LUCIE  |  11.11.2021 6:20:36
 
urgent loan
BURIANOVA LUCIE  |  11.11.2021 6:21:07
  
Svědectví o tom, jak jsem získal půjčku.
Anonymous  |  1.6.2022 2:45:30
   
Nabídka vánocní pujcky.
Geard Dukova  |  23.12.2022 15:24:53
 
Svědectví o tom, jak jsem získal půjčku
Petr Vejvoda  |  1.6.2022 2:46:44
 
Nabídka vánocní pujcky.
Geard Dukova  |  23.12.2022 15:29:22
need loan
henrich adami  |  30.6.2020 0:16:18
Nebankovní půjčka do 24 hodin0012
lopez  |  5.6.2020 7:46:22
50000 czk od 60000000 czk pujcky nabidka do 24 hodin
Anna Jana  |  16.5.2020 10:41:08
TESTIMÓNIA AKO ZÍSKAJEM PÔŽIČKU Z POSKYTOVATEĽA POSKYTOVANÝCH ÚVEROV
Kristýna Vojtěch  |  28.4.2020 10:54:22
 
Nabídka půjček na konci roku mezi vážnými jednotlivci
Nabídka půjček na konci roku mezi vážnými jednotlivci  |  25.12.2020 21:03:01
 
Nabídka půjček
Nabídka půjček  |  28.12.2020 15:15:58
 
Nabídka půjček na konci roku mezi vážnými jednotlivci
Nabídka půjček  |  30.12.2020 9:17:19
  
Nabídka půjček na konci roku mezi vážnými jednotlivci
Anonymous  |  10.6.2021 0:39:58
  
Nabídka půjček na konci roku mezi vážnými jednotlivci
Anonymous  |  19.6.2021 17:13:53
  
Nabídka půjček na konci roku mezi vážnými jednotlivci
Anonymous  |  19.6.2021 17:14:56
 
TESTIMÓNIA AKO ZÍSKAJEM PÔŽIČKU Z POSKYTOVATEĽA POSKYTOVANÝCH ÚVEROV
Michal  |  8.1.2021 14:45:09
  
Pan Henri Martin
Anonymous  |  15.5.2021 20:06:16
  
TESTIMÓNIA AKO ZÍSKAJEM PÔŽIČKU Z POSKYTOVATEĽA POSKYTOVANÝCH ÚVEROV
ALEXIS FRESNE  |  24.5.2021 19:56:37
   
GENUINE BANK GUARANTEE AT AFFORDABLE RATES
GARVAN MAIREAD  |  22.9.2021 23:22:20
  
Vážná a spolehlivá nabídka půjčky
Trzicka  |  26.5.2021 10:46:22
   
Trzicka:Naléhavá nabídka půjčky.
DR. MAURICIO  |  12.6.2021 0:25:23
    
Nový obchod pro rychlé půjčky
Anonymous  |  29.12.2021 8:47:19
     
Nový obchod pro rychlé půjčky
max william  |  7.12.2022 22:41:17
   
Vážná a spolehlivá nabídka půjčky
hopkinson lance  |  9.8.2022 21:48:10
  
TESTIMÓNIA AKO ZÍSKAJEM PÔŽIČKU Z POSKYTOVATEĽA POSKYTOVANÝCH ÚVEROV