doi:10.3849/1802-7199

Web of Science, Scopus, ERIH, DOAJ, ICI, CEEOL...

Recenzovaný časopis Obrana a strategie (založen v roce 2001) je vydáván Univerzitou obrany, státní vojenskou vysokou školou s mnohaletou tradicí vědeckého bádání na poli obrany a bezpečnosti, a ve spolupráci s partnery z civilních univerzit a dalších renomovaných odborných pracovišť z České republiky i ze zahraničí.

Vychází dvakrát ročně, vždy v červnu a v prosinci kalendářního roku v elektronické formě na portále www.obranaastrategie.cz. Do roku 2020 byl časopis vydáván v tištěné i elektronické formě, od roku 2021 vychází již pouze na internetu.

Uzávěrky čísel jsou vždy 15. března a 1. října kalendářního roku.

Důležité upozornění pro autory: Pro nadcházející čísla jsou akceptovány pouze články zpracované podle nové a jednodušší šablony. Více informací i aktualizovanou šablonu naleznete na webu časopisu v Pokynech pro autory (část „Jak pracovat se šablonou“).

K publikování jsou přijímány původní příspěvky v anglickém (preferováno a zvýhodněno), výjimečně českém a slovenském jazyce. Články splňují nejvyšší nároky na kvalitu příspěvků a erudici autora, musí naplňovat požadovaná kvalitativní a formální kritéria a obligatorně prochází recenzním řízením.

Časopis používá pro vkládání příspěvků a ediční činnost Open Journal System. Pro přístup do systému a zaslání textu klikněte na odkaz zde.

Časopis je registrován Ministerstvem kultury České republiky pod číslem MK ČR E 16787 a Českým národním střediskem ISSN pod označením ISSN 1802-7199 (on-line). Je evidován u sdružení Publishers International Linking Association (CrossRef/PILA), registrovaný digital object identifier – doi:10.3849/1802-7199. Obsah časopisu je součástí katalogu Národní knihovny České republiky. Od roku 2011 je časopis zařazen do světově uznávané databáze European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH+), od čísla 1/2017 je indexován v databázi Emerging Sources Citation Index na Web of Science a od čísla 1/2019 v databázi Scopus. Je rovněž poskytován do řady dalších mezinárodních databází:

Central and Eastern European Online Library (CEEOL)
Directory of Open Access Journals (DOAJ)
EBSCO International Security & Counter-Terrorism Center
Elektronische Zeitschriftenbibliothek
Index Copernicus International

Obrana a strategie je "open access" časopis, což znamená, že veškerý obsah je čtenáři nebo jeho instituci dostupný bezplatně. Čtenáři mohou číst, stahovat, kopírovat, distribuovat, tisknout, prohledávat nebo odkazovat na plné verze článků nebo je využívat jiným zákonným způsobem bez nutnosti žádat o předchozí souhlas vydavatele nebo autora. Statut časopisu je plně založen na definování "open access" dle Budapest Open Access Initiative.

Časopis Obrana a strategie od autorů nevybírá publikační ani jiné poplatky.

Autoři, kteří publikují v Obraně a strategii, souhlasí s následujícími podmínkami:

  1. Autorům zůstávají autorská práva k textu; současně autoři garantují časopisu Obrana a strategie právo na první publikování jejich práce, a to pod licencí Creative Commons Attribution-NoDerivatives, která dovoluje další šíření práce za předpokladu uznání jejího autorství a uvedení časopisu, kde byla poprvé publikována (Obrana a strategie).
  2. Autorům je dovoleno vstupovat do dalších smluvních vztahů týkajících se nevýhradního šíření jejich práce - verze publikované v časopise Obrana a strategie – mohou ji například zahrnout do repozitáře vlastní instituce nebo ji publikovat v knize), a to pokud bude citováno první zveřejnění práce v tomto časopise.
  3. Autorům je dovoleno a je pokládáno za žádoucí zveřejnit práci na webových stránkách (například stránkách své instituce nebo vlastním webu) před a během publikačního procesu, s uvedením faktu, že text byl předložen časopisu Obrana a strategie, protože tento postup může vést k zajímavé výměně názorů a také k rychlejší a větší citovanosti práce poté, co vyjde v konečné podobě.

Na základě usnesení ikona souboruBezpečnostní rady státu ze dne 8. června 2020 byla redakci časopisu Obrana a strategie udělena Cena Bezpečnostní rady státu za významný přínos v oblasti bezpečnostní politiky České republiky pro rok 2020, konkrétně za aktivní činnost v bezpečnostní komunitě se zaměřením na publikační činnost věnovanou rozvoji vědy, výzkumu a vzdělávání v oblasti obrany a bezpečnosti.

certificate, obrázek se otevře v novém okně