Posuzování příspěvků

Schváleno redakční radou a platné od 1. května 2012.

Doručené texty prochází několikastupňovým procesem posuzování a úprav, jejichž cílem je selekce, příprava a publikování nejkvalitnějších příspěvků.

Přestože text prochází průběžnou redakční kontrolou i jazykovou korekturou, odpovědnost za obsahovou a jazykovou správnost textu, dodržení Pokynů pro autory a Etických standardů leží na straně autora. Je v zájmu autora poskytnout maximální součinnost, komunikovat zejména s výkonným redaktorem a tajemníkem redakční rady a především dodržovat jimi stanovené termíny, jejichž překročení může být důvodem k vyloučení textu z připravovaného čísla.