Etické standardy

Schválené redakční radou a platné od 1. května 2012.

Smyslem Etických standardů je definovat práva a povinnosti vydavatele (redakčních orgánů), autorů a recenzentů v publikačním procesu a nastavit pravidla publikačního procesu tak, aby byla zajištěna jeho transparentnost a maximální kvalita, objektivita a neutralita časopisu Obrana a strategie. Tyto Etické standardy jsou v souladu s doporučeními Committee on Publication Ethics (COPE), obsaženými v Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors.

Poznámka: Vydavatelem časopisu Obrana a strategie je Univerzita obrany. Pro zajištění vydávání časopisu jsou vydavatelem zřízeny redakční orgány, kterými se pro potřeby tohoto dokumentu rozumí: redakční rada (včetně jejího předsedy, tajemníka a výkonného redaktora) a redakční okruh. Osoba (autor, recenzent, člen redakčních orgánů), která se dopustí porušení Etických standardů, je označena jako „přestupce“.

Etická odpovědnost a očekávání

Odpovědnost vydavatele (redakčních orgánů)

Povinnosti autora

Odpovědnost recenzenta

Postup při řešení případů neetického chování

Identifikace neetického chování

Kdokoliv může upozornit vydavatele na porušování výše uvedených Etických standardů. Poskytovatel informace o takové skutečnosti by měl vydavateli (redakčním orgánům) poskytnout dostatečné informace a důkazy pro zahájení šetření.

Šetření neetického chování

Vyřizování podnětů a stížností týkajících se neetického chování je v kompetenci předsedy redakční rady, který o těchto skutečnostech může informovat redakční radu a konzultovat je s ní. V případě závažných porušení informuje vydavatele časopisu. Ke každému případu porušení Etických standardů bude vydavatel přistupovat se vší vážností, důsledností a takovým způsobem, aby byly zachovány podmínky pro rovné a objektivní vyšetření provinění. Veškeré informace týkající se šetření a výsledky z něj vyplývající nebudou poskytovány mimo okruh osob, kterých se bezprostředně týkají.

Drobná porušení Etických standardů

V případě drobného porušení Etických standardů je přestupce na tuto skutečnost upozorněn předsedou redakční rady a vyzván k vyjádření svého stanoviska a nápravě. Menší pochybení je možné řešit neveřejně a bez zapojení dalších osob a orgánů.

Závažná porušení Etických standardů

Závažné porušení Etických standardů řeší předseda redakční rady v přiměřené míře ve spolupráci s redakční radou a vydavatelem. V zájmu objektivního posuzování míry případného provinění je možné k šetření a konzultacím přizvat další osoby a orgány.

Výstupy z šetření porušení Etických standardů (v rostoucím pořadí závažnosti)

Po provedení šetření je možné z porušení Etických standardů vyvodit závěry a v přiměřené míře přijmout některá následující opatření. Ta mohou být přijata samostatně nebo ve vzájemné kombinaci: