Postavení a odpovědnost

(podle čl. 5 Statutu redakční rady časopisu Obrana a strategie) 

(1) Redakční rada zřizuje pro svoji činnost pomocný a poradní orgán - redakční okruh.

(2) Redakční okruh je relativně personálně ustáleným sborem vybraných spolupracovníků z řad domácí i mezinárodní bezpečnostní komunity, významných osobností a zástupců partnerských domácích i zahraničních výzkumných institucí.

(3) Funkce člena redakčního okruhu je čestná a nezastupitelná a je s ní spojena povinnost účastnit se činnosti redakčního okruhu.

(4) Členy redakčního okruhu jmenuje a odvolává redakční rada na návrh předsedy redakční rady. Členství v redakčním okruhu je časově neomezeno a odvíjí se od oboustranného aktivního zájmu o spolupráci.

(5) Členství v redakčním okruhu zaniká:

a) vzdáním se členství,

b) odvoláním člena.

(6) Vzdání se členství a odvolání člena musí být písemné; vzdání se členství se doručuje předsedovi redakční rady, odvolání člena se doručuje členovi redakčního okruhu. Členství v redakčním okruhu zaniká dnem následujícím po doručení vzdání se členství nebo odvolání člena, nebyl-li ve vzdání se členství nebo v odvolání člena uveden den pozdější.

(7) Členové redakčního okruhu se podílejí na propagaci časopisu, získávání autorských příspěvků, recenzentů a na vyžádání předsedy redakční rady se vyjadřují ke konkrétním otázkám souvisejícím s vydáváním časopisu.

(8) Člen redakčního okruhu má nárok na dva exempláře z tištěné verze vydaného čísla časopisu.