Editorial

Vážení čtenáři,

dovoluji si vám představit obsah dalšího čísla časopisu Obrana a strategie. Doufám, že stejně jako v minulých číslech i v tomto posledním letošním vydání časopisu naleznete řadu pro vás zajímavých a užitečných textů. A jaké příspěvky zde konkrétně naleznete?

Na prvním místě mohu uvést článek Tadeusze Zielińského, který se věnuje implikacím, které přináší Strategická koncepce NATO do oblasti využití letectva při perspektivním vedení aliančních expedičních operací. V této souvislosti se autor soustřeďuje zejména na základní problémy při provádění tohoto typu misí a identifikuje klíčové požadavky, které musí letecké síly pro úspěšné vedení bojové činnosti naplňovat.

Jakub Fučík a Zdeněk Kříž se ve svém textu zabývají problematikou informační revoluce (IR), vojensko-technické revoluce (MTR) a revoluce ve vojenských záležitostech (RMA). Článek si klade za cíl přesněji definovat a vzájemně odlišit tyto fenomény a přispět do debaty o uvedených konceptech.

Autorský kolektiv ve složení Svatava Janoušková, Tomáš Hák, Eliška Lorencová a David Vačkář se ve svém příspěvku věnují oblasti environmetální bezpečnosti. Jejich text přináší informace nejen o historické genezi a současném pojetí konceptu environmentální bezpečnosti, ale rovněž představuje koncepční rámec, který je využitelný pro potřeby rozhodovacích procesů a tvorby strategií v této oblasti v České republice.

Citlivému a v domácím odborném prostředí nepříliš frekventovanému tématu sexuálního násilí v ozbrojeném konfliktu se věnuje Iveta Ptáčníková, která se ve svém článku zabývá bezpečností žen z perspektivy teorie feminismu v mezinárodních vztazích. Text si mj. klade za cíl představit feministický diskurs v otázkách bezpečnosti a maskulinitu v kontextu se sexuálním násilím. Lze očekávat, že tento tematicky netradičně pojatý příspěvek vyvolá zaslouženou debatu a pozornost.

Do geograficky a kulturně odlišné oblasti Severního Kavkazu nás přivádí článek Tomáše Šmída, který pojednává o tzv. Emirátu Kavkaz. Tato struktura představuje v současné době nejvýraznějšího nestátního ozbrojeného aktéra ve zmíněném regionu. Text, kromě jiného, přináší vhled do jeho geneze, ideologického zázemí a organizační struktury. Čtenář má možnost se prostřednictvím Šmídova textu seznámit nejen s novými informacemi o dění v problematickém regionu, ale i s poměrně unikátním příkladem zde působící islamistické fundamentalistické struktury.

Soubor článků uzavírá příspěvek Karla Zetochy, který se zabývá tématem transformace bezpečnostních složek státu během přechodu k demokracii. Autor aplikuje a verifikuje teorie tranzice a konsolidace pro oblast bezpečnostní politiky a zejména se věnuje sektoru zpravodajských služeb.

Součástí tohoto čísla jsou, jako již tradičně, rovněž recenze vybraných odborných publikací.

Vážení čtenáři, závěrem mi dovolte, abych vám jménem svým i jménem redakční rady a všech spolupracovníků, kteří se podílejí na vydávání časopisu Obrana a strategie, popřál vše nejlepší do nadcházejícího roku 2014 a poděkoval vám za vaši dosavadní čtenářskou přízeň.


podpis

Předseda Redakční rady


Title in English:

-

Title in Czech:

Úvodní slovo

Type:

Editorial

Author(s):

Libor FRANK

Language:

Czech

Abstract:

-

Journal:

Obrana a strategie

Publisher:

University of Defence

ISSN:

ISSN 1214-6463 (print) and ISSN 1802-7199 (on-line)

DOI:

10.3849/1802-7199.13.2013.02.003-004

Issue:

Volume 13, Number 2 (December 2013)

Pages:

3-4

Received:

10 December 2013

Accepted:

10 December 2013

Published online:

15 December 2013